BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Kierowanie na badanie sprawności fizycznej i psychicznej

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

wydawanie skierowań na badanie sprawności fizycznej i psychicznej nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie skierowania na badanie sprawności fizycznej na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlegają:
- osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia
- kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- kierujący pojazdem skierowany decyzją Starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia
- osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy skierowana decyzją Starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Badaniu psychologicznemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:
- kierujący pojazdem silnikowym skierowany w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu roku
- kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny
- osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna:

Art. 99 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r, poz.155)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:42

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:46
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:42
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1599 razy