BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/99 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia 29 czerwca 1999 r w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY


Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zwany dalej ,,Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35 b ust.. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 ; z 1992 r. nr 63, poz. 315 ; z 1994 r. nr 121, poz. 591 ; z 1995 r. nr 138 poz. 682 ; z 1996 r. nr 24, poz. 110 ;
z 1997 r. nr 104, poz. 661 i nr 121, poz. 769 nr 158 poz. 1041 ; z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756, nr 162, poz. 1115, poz. 1126 ; z 1999 nr 28 poz. 255 i poz. 256 ).

§ 2
Organem założycielskim Zakładu oraz sprawującym nadzór jest Rada Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3
Zakład działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 ; z 1992 r. Nr 63 poz. 315 ; 1994 r. Nr 121 poz. 591 ; z 1995 r. Nr 138 poz. 682 ; z 1996 r. Nr 24 poz. 110 ; z 1997 r. Nr 104 poz. 661 i Nr 121 poz. 769 ; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115 ; z 1999 Nr 28 poz. 255 i poz. 256 )
2.Ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku ( Dz. U. z 1998 r. , Nr 28 poz. 153 ) o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
3.Innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
4.Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
§ 4
Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża.
§ 5
1.Zakład wykonuje zadania na obszarze działania Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych , a w szczególności na obszarze miast: Łomża, Jedwabne, Nowogród oraz gmin: Śniadowo, Miastkowo, Przytuły, Piątnica, Wizna, Nowogród. Jedwabne, Łomża, Zbójna, Stawiski, Mały Płock.
2.W przypadku podpisania umowy na realizację świadczeń medycznych z inną Kasą Chorych, zasięg działania Zakładu obejmować będzie obszar wynikającej z zawartej umowy w zakresie nią określonym.
§ 6
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
§ 7
Celem Zakładu jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
1 ) badań i porad lekarskich,
2 ) leczenia i rehabilitacji,
3 ) diagnostyki,
4 ) działalności profilaktycznej i promocji zdrowia,
5 ) orzecznictwa lekarskiego,
6 ) usług stomatologicznych,
7 ) porad i usług pielęgniarskich.
Rozdział II
Zarządzanie Zakładem
§ 8
1.Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor , który ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Zakładu.
2.Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
3.Dyrektor jest zatrudniony na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy o samorządzie powiatowym.
4.Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych.
5.W sytuacji gdy Dyrektor Zakładu nie jest lekarzem, Zastępcą Dyrektora musi być osoba wykonująca ten zawód. Osoba ta pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
§ 9
W Zakładzie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1 ) Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Łomży
2 ) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Łomży
3 ) Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Łomży
4 ) Przychodnia Rejonowa Nr 4 w Łomży
5 ) Przychodnia Rejonowa w Nowogrodzie
6 ) Przychodnia Rejonowa w Jedwabnem
7 ) Poradnia Medycyny Szkolnej
8 ) Poradnia Stomatologiczna
9 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Miastkowie
10 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytułach
11 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Śniadowie
12 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Zbójnej
13 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Wiznie
14 ) Gminny Ośrodek Zdrowia w Piątnicy
15 ) Dział Administracyjny
16 ) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych
17 ) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarskich
18 ) Stanowisko Inspektora BHP
19 ) Stanowisko Inspektora ds. Przeciwpożarowych
20 ) Radca Prawny
§ 10
Zadania i strukturę organizacyjną jednostek oraz samodzielnych stanowisk wchodzących w skład Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.
Rozdział III
Rada Społeczna
§ 11
1.Rada Społeczna zwana dalej ,,Radą” jest organem wnioskującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania Zakładu.
2.Kadencja Rady Trwa 4 lata.
3.W skład Rady wchodzi do 15 osób powoływanych przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w drodze uchwały.
4.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
5.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
§ 12
Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1 ) Przedstawienie Zarządowi Powiatu łomżyńskiego wniosków i opinii w sprawach:
a ) zmiany lub rozwiązywanie umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b ) zbycia środka trwałego oraz zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c ) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d ) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu,
e ) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
2 ) Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a ) planu finansowego i inwestycyjnego oraz rocznego sprawozdania z ich realizacji,
b ) kredytów bankowych lub dotacji,
c ) podziału zysku.
3 ) Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu Łomżyńskiego.
4 ) Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu.
5 ) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6 ) Przedstawianie wniosków organowi finansującym określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
7 ) Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie Zakładu.
§ 13
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, którego uchwała jest ostateczna.
§ 14
Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwały przez Radę Społeczną szczegółowo określa Regulamin Działalności Rady Społecznej.
Rozdział IV
Gospodarka Finansowa
§ 15
1.Gospodarka finansowa zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego, a w szczególności ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm ).
2.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.
§ 16
Zakład uzyskuje przychody z realizacji umów zawartych na wykonanie usług z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
§ 17
Zakład może uzyskać środki finansowe:
1 ) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a ) właściwych organów Powiatu Łomżyńskiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d ) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e ) innych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
2 ) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych:
a ) udzielanych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń,
b ) udzielanych osobom w stanie nietrzeźwości,
c ) nie przysługujących w ramach ubezpieczenia.
3 ) na realizację zadań i programów zdrowotnych.
4 ) z dotacji budżetowych w szczególności na:
a ) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,
b) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
c ) wykonywanie określonych programów zdrowotnych,
d ) inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej,
e ) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
5 ) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego , na zasadach w ustawie.
6 ) z działalności gospodarczej i innej niemedycznej.
§ 18
O przeznaczeniu środków finansowych i nadwyżek finansowych decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Zakładu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie.
Data powstania: środa, 25 lut 2004 07:42
Data opublikowania: środa, 25 lut 2004 07:54
Data edycji: piątek, 27 lut 2004 12:08
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 5235 razy
Ilość edycji: 1