BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Załącznik do uchwały nr 4/03
z dnia 18 marca 2003 r.
Rady Społecznej ZPOZ w Łomży
W sprawie uchwalenia Regulaminu
Działalności Rady Społecznej ZPOZ w Łomży

§ 1
Rada Społeczna Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408.:z 1992r. Nr 63 poz.315;z 1994r.Nr121 poz.591;z 1995r. Nr 138 poz.682 i Nr 141 poz.692;z 1996r.Nr 24 poz.110;z 1997r.Nr 104 poz.661,Nr 121 poz.769;z 1998r.Nr 106 poz.668,Nr 117 poz.756,Nr162 poz.1115;z 1999r.Nr 28 poz.255 i 256,Nr 84 poz.935;z 2000r.Nr 3 poz.28,Nr 12 poz.136,Nr 43 poz.489,Nr84 poz.948,Nr 120 poz.1268;z 2001r.Nr 5 poz.45,Nr 88 poz.961,Nr 100 poz.1083,Nr111 poz.1193,Nr113 poz.1207,Nr126 poz.1382 i 1383 i 1384,Nr 128 poz.1407;z 2002r.Nr113 poz.984),Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz niniejszego regulaminu określającego działalność Rady, a w szczególności sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.
§ 2

Rada składa się z:
1.przewodniczącego,którym jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Łomżyńskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2.członków,którymi są: przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Łomżyńskiego, w liczbie nie przekraczającej 13 osób.
§ 3
1.Kadencja Rady trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
2.Członkowie Rady powoływani są w ciągu 60 dni od rozpoczęcia kadencji przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
3.W przypadku skrócenia kadencji Rady Powiatu ulega skróceniu kadencja Rady, przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.
4.W sytuacji powstania wakatu w składzie Rady , Rada Powiatu powołuje nową osobę na jej członka w terminie 30 dni od zaistnienia tego faktu.

§ 4
Do zadań Rady należy:
1.przedstawianie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wniosków i opinii w sprawach:
a)zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b)związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową lub ograniczeniem działalności,
c)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Zakładu.
2.przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a)planu finansowego i inwestycyjnego,
b)rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c)kredytów bankowych lub dotacji,
d)podziału zysków.
3.uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu Łomżyńskiego.
4.dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyjątkiem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
5.zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu,
6.przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
7.wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie.
§ 5
1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego, w miarę uzasadnionych potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na Radę.
2.W wyjątkowych sytuacjach może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady.
3.Posiedzenia są również zwoływane na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Rady lub Dyrektora Zakładu , złożony do Przewodniczącego. Wniosek powinien określać przedmiot posiedzenia.
§ 6
1.Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, ustalając porządek dzienny oraz wykaz osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu.
2.W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu i przedstawiciele związków zawodowych.
3.W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
4.Obsługę administracyjną Rady sprawuje Zakład.
§ 7
Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez niego.
§ 8
1.Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które podpisuje Przewodniczący Rady.
2.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z zastrzeżeniem ust.3.
3.W sytuacji niezebrania się quorum, o którym mowa w ust.2 w ciągu pół godziny od wyznaczonego terminu rozpoczęcia posiedzenia, Rada rozpoczyna obrady bez względu na obecną ilość członków. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu są ważne i skuteczne.
4.Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem spraw osobowych, w których wprowadza się głosowanie tajne. W przypadku równej liczby głosów – decyduje głos Przewodniczącego.
5.Opinia lub wniosek w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu wymaga obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady.
6.Od uchwały Rady Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.
§ 9
1.Materiały na posiedzenie Rady przygotowują: Dyrektor Zakładu przy pomocy współpracowników.
2.Materiały o których mowa w ust.1 powinny być opracowane syntetycznie i zawierać:
a)zasób niezbędnych informacji na określony temat,
b)ocenę sytuacji,
c)dokładnie sprecyzowane wnioski, ze wskazaniem-gdy zachodzi konieczność - propozycji, sposobów i terminów ich realizacji.
3.Materiały powinny być doręczone członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 10
1.Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady. Protokoły przechowuje się w administracji Zakładu.
2.Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia , liczbę obecnych , porządek obrad , wnioski i uchwały , o ile takie zostaną podjęte.
§ 11
Zmiana Regulaminu Rady podejmowana jest w drodze uchwały i podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu Zakładu oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.


PRZEWODNICZĄCY Rady Społecznej

Data powstania: wtorek, 24 lut 2004 07:29
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2004 07:34
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 5074 razy