BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2006 rok

1.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku.- do 31 stycznia
2.Przyjęcie karty współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi.-luty
3.Wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego za działalność w kulturze za rok 2005.-do 31 marca
4.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.-do 31 marca
5.Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2005 roku zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004-2006.-do 31 marca
6.Informacja Zarządu Rejonowego PCK w Łomży o realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.-II kwartał.
7.Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
-I kwartał
8.Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na terenie powiatu oraz nowych przepisów sanitarno-weterynaryjnych.- II kwartał
9.Informacja nt. dotacji powiatu łomżyńskiego na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego oraz sportu i kultury fizycznej w roku 2005. II kwartał
10.Informacja Dyrektora Centrum Rehabilitacji Caritas pw. Św. Rocha w Łomży o działalności Centrum na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego.-marzec
11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2005 rok-marzec
12.Programy przeciwdziałaniu bezrobociu realizowane w 2005 roku i ich efektywność.
-marzec
13.Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
na 2006 rok.-kwiecień
14.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok oraz podjęcie uchwały absolutoryjnej.-do 30 kwietnia
15.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2005.-maj
16.Sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Łomży za okres 4 lat działalności-czerwiec
17.Raport z wykonania ,,Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014” w okresie marzec 2004- marzec 2006.
II kwartał
18.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu.
III kwartał
19.Formy pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie wzmacniania wychowawczej roli szkoły.-III kwartał
20.Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu.-III kwartał
21.Informacja dotycząca realizacji projektów stypendialnych ze środków unijnych w latach 2004
i 2005.-III kwartał
22.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2006 roku.-sierpień
23.IV Podlaskie Dni Rodziny - informacja o przebiegu imprez na terenie powiatu łomżyńskiego.wrzesień
24.Sport dzieci i młodzieży w powiecie łomżyńskim
-IV kwartał
25.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego na terenie powiatu.-IV kwartał
26.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.-październik
27.Podsumowanie z działalności Rady Powiatu Łomżyńskiego w kadencji 2002-2004.październik
28.Informacja Prezes Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży Pani Alicji Moroz-Rutkowskiej o 10-letniej działalności biura.
październik
29.Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie łomżyńskim.-listopad
30.Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej za rok szkolny 2005/2006.
IV kwartał
31.Uchwalenie budżetu na 2007 rok.-grudzień 2006
Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 09:49
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2006 09:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2525 razy