BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVII/06 z uroczystej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Protokół nr XXXVII/06 z uroczystej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 6 września 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.20.

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kłosiński, który na wstępie poprosił wszystkich zebranych o powstanie i wysłuchanie hymnu państwowego. Z kolei stwierdził: na wstępie pragnę podkreślić, że dzisiejsza sesja odbędzie się w nowej sali konferencyjnej, której oficjalne otwarcie nastąpi 28 września br. Wracając do meritum – na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności radnych oraz lista obecności gości w załączeniu do protokołu)”.

Przebieg sesji:


Ad.2 Przewodniczący Rady, wobec braku uwag odnoszących się do proponowanych tematów, przedstawił porządek dzienny w następującym układzie:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
13. Program Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2006 rok.
14. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2005 roku.
15. Informacja nt. działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży za lata 2002-2005 i pierwsze półrocze 2006 roku.
16. Informacja Muzeum Przyrody w Drozdowie o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
17. Informacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
18. Informacja ZPOZ w Łomży o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
W zarządzonym głosowaniu ww. porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3 Przewodniczący przypomniał, że protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w obsłudze Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Wojciech Kubrak: „Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Przed przedstawieniem sprawozdania chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować Dyrektorowi Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego oraz pracownikom tej jednostki za w zasadzie zakończony już remont naszej sali konferencyjnej. Proszę o przypomnienie sobie jak wyglądały te pomieszczenia kilka lat wstecz. Dzięki wysiłkowi wspomnianych osób adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali konferencyjnej dobiegła końca. Wg założeń projektowych został jeszcze III etap prac remontowych, polegający na uzupełnieniu pewnych elementów wyposażenia sali w sprzęt techniczny, ekrany, zasłony i uporządkowanie terenu od ulicy Kierzkowej. Chciałbym również podziękować radnym, którzy akceptowali przeznaczanie środków na nową salę konferencyjną podejmując w tym przypadku właściwe uchwały. Myślę, że sala ta nie będzie służyła jedynie obradom Rady Powiatu, ale także innym ważnym wydarzeniom, organizowanym między innymi przez nasze jednostki. Sala ta powinna zarabiać na swoje utrzymanie. Już mamy zamówienie złożone przez Związek Powiatów Polskich na miesiąc październik, odpłatność została już określona na 1.500 zł. Zainteresowanie wyraziła także Podlaska Fundacja Kształcenia Kadr. Uważam, że ta sala jest jedną z lepszych w naszym regionie na organizowanie różnego typu konferencji i innych spotkań. Przed salą jest duży hol, naprzeciwko jest bar, jest zainstalowane wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie, sala jest klimatyzowana, spełnia wszystkie obowiązujące wymogi. Uroczyste poświęcenie tej sali obędzie się podczas uroczystej sesji poświęconej herbowi i fladze Powiatu Łomżyńskiego. Przypomnę, że po 6-ciu latach udało nam się zakończyć procedurę dotyczącą akceptacji projektu herbu i flagi naszego Powiatu. Konkretnie uczestnicząc w ostatnim czasie w posiedzeniu Komisji Heraldycznej przy MSWiA poprosiliśmy o szybkie wydanie opinii w sprawie przedłożonego przez nas projektu herbu i flagi Powiatu Łomżyńskiego.
Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 28 czerwca 2006 roku, odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12-go lipca rozpatrzono wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zabezpieczenie środków na zakup marmuru. Zapoznano się z raportem z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 przeprowadzonego w roku szkolnym 2005/2006. Podjęto dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok. Zmiany te dotyczyły zawartych porozumień z gminą Jedwabne, gminą Piątnica oraz gminą Wizna w sprawach dotyczących inwestycji drogowych. Ponadto obejmowały zmniejszenie rezerwy budżetowej o kwotę 3.000 zł celem zwiększenia planu wydatków w dziale „Kultura i sztuka”. Zmiany wynikały także z zawartych porozumień z innymi samorządami w sprawie dotacji od tych samorządów na rzecz rodzin zastępczych. Poza tym obejmowały zwiększenie budżetu o kwotę 26.368 zł na aktywizację zawodową repatrianta. Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Rozpatrzono wnioski Komendy Miejskiej Policji w Łomży o wsparcie finansowe na organizację Święta Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie finansowe III Diecezjalnego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych, a także wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Łomży o wsparcie finansowe na udział w międzynarodowych zawodach niepełnosprawnych – Tomasza Chrzanowskiego.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 lipca przyjęto informację Muzeum Przyrody w Drozdowie: o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca br., o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r., przebiegu wykonania planu i finansowaniu inwestycji na dzień 30 czerwca br. Przyjęto plan finansowy Muzeum Przyrody w Drozdowie na 2006 rok. Zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na dzień 30 czerwca 2006 roku. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 sierpnia zapoznano się z informacją ustną Dyrektora ZDP o stanie zaawansowania remontów cząstkowych dróg na terenie powiatu łomżyńskiego. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zwiększenia budżetu ZDP na 2006 rok oraz wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Gaci na punkt apteczny. Tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać. Pragnę przypomnieć, że w spadku od Szpitala Ośrodek Zdrowia w Gaci. Była to duża kula u nogi dla naszego ZPOZ, ponieważ w dużym budynku mieścił się tylko jeden gabinet lekarski. Natomiast dzięki zaangażowaniu naszej radnej Henryki Mioduszewskiej udało się ten budynek prawie w całości zagospodarować. Mieści się tam już gabinet stomatologiczny i punkt apteczny. Aktualnie znalazła się rodzina dająca gwarancję odpowiedniego regulowania należności za wynajem, która chce wynająć mieszkanie we wspomnianym budynku. Na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze tylko jedne wolne pomieszczenie, na ewentualne potrzeby ZPOZ. Zapoznano się z informacją ZPOZ o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku i podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZPOZ za II kwartał 2006 roku. Ustalono wysokość premii kwartalnej dla Dyrektora ZPOZ. Zakład zamknął pierwsze półrocze nadwyżką w wysokości 125.000 zł. Zapoznano się z informacją o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku w I półroczu 2006 roku. Zaopiniowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Wizna. Przeanalizowano sytuację finansową jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2006 roku. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok, polegającą na zmniejszeniu dotacji na domy pomocy społecznej, bowiem zmniejszyła się liczba pensjonariuszy o dwie osoby oraz na zwiększeniu dotacji celowej na pomoc repatriantom w zakresie aktywizacji zawodowej.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 sierpnia przyjęto dwa porozumienia dotyczące inwestycji na drogach powiatowych: z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża oraz pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego a Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo. Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie herbu i flagi powiatu, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku. Przyjęto aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Marianowie na rok szkolny 2006/2007 oraz aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem na rok szkolny 2006/2007. Zapoznano się z informacją o sprzęcie pozyskanym dla Zespołu Szkół w Marianowie. Pragnę tutaj dodać, że trafił do wspomnianej jednostki kolejny sprzęt – 4 wnioski złożone tym razem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskały akceptację. Wartość tego sprzętu to około 180.000 zł. Czyli biorąc pod uwagę wartość sprzętu pozyskanego w ramach KOWEZ-u – gdzie Pan Dyrektor określił wartość pozyskanego sprzętu na około 800.000 zł, nowy sprzęt znajdujący się w dyspozycji ZS w Marianowie wart jest około 1.000.000 zł. Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry. Chciałbym również na forum Rady złożyć gratulacje Pani Joannie, bowiem te powierzenie nastąpiło bez ogłaszania konkursu – biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki pracy Poradni oraz stanowisko Rady Pedagogicznej oraz opinię Kuratorium Oświaty.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok (zebrani zareagowali oklaskami). Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pt. „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy i instytucji rynku pracy, schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Chciałbym podkreślić, że PUP będzie w tym przypadku realizował kolejny program, który skutkuje pozyskiwanie dodatkowych środków.
Z innych ważnych wydarzeń należy wymienić:
• Spotkanie z przedstawicielami NFZ nt. realizacji programów profilaktycznych na ternie Powiatu Łomżyńskiego (Starosta zachęcił zgromadzonych do rozpropagowania informacji nt. bezpłatnych programów profilaktycznych),
• Uroczysta odprawa Dowódcy Garnizonu Łomża w związku ze zmianą jego dowódcy,
• Pan Wicestarosta miał okazję wręczyć puchar firmie „Okruszek”,
• Spotkanie z udziałem najlepszych hodowców z naszego regionu,
• Uroczyste otwarcie mostu w miejscowości Makowskie i miejscowości Drogoszewo,
• Kolejna edycja Muzycznych Dni Drozdowo – Łomża,
• III Podlaskie Forum Geodezyjne dotyczące nowych systemów informatyczno-geodezyjnych,
• XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne w Zbójnej.

Przewodniczący Rady Powiatu, mając na uwadze brak pytań i uwag, podziękował Staroście za przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.6 Przewodniczący – Henryk Kłosiński poprosił Panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok i udzielił głosu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że: „postanowieniami § 1 pkt.1 projektowanej uchwały ma być podwyższony o 225.000 zł. plan dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych do wysokości 1.000.000 zł. W oparciu o te dochody podwyższono plan wydatków komunikacyjnych (§ 3 pkt 1). Dla zapewnienia dalszego płynnego finansowania kosztów rejestracji pojazdów stało się niezbędne zwiększenie budżetu o skutki urealnionych wydatków komunikacyjnych. na kwotę 225.000 zł. Dodać chcę, że pobrane dochody na koniec sierpnia br. osiągnęły już kwotę 890.000 złotych, co oznacza iż skorygowany plan dochodów powinien być do końca roku zrealizowany w 100%.
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu ścinków marmuru, potrzebnych do wykonania nowych posadzek w objętych modernizacją piwnicach budynku Muzeum na kwotę 5.227 złotych; na zrealizowanie tego zobowiązania zaproponowano wykorzystać taką kwotę z rezerwy budżetowej ogólnej (§ 2 uchwały).
Na pisemny wniosek z 10 lipca br. Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie w związku z faktycznie uzyskaną odpłatnością i poniesionymi kosztami za przeprowadzone kursy dla operatorów kombajnów zbożowych w kwotach po 22.350 zł zaprojektowano treść § 1 pkt. § 3 pkt 2 uchwały. Wcześniejszym pismem Pan Dyrektor określił te operacje na kwoty po 20.450 zł stąd o kwotę 1.900 zł należy teraz powiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków i plan szkoły.
Stwierdzić też trzeba, że uchwała ta nie zmienia deficytu budżetowego określonego w wysokości 1.324.657 zł uchwałą Rady Powiatu z dnia 10 maja 2006 roku”.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Mieczysław Chojnowski – Przewodniczący Komisji Budżetu stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/213/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.7 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” jest w zasadzie formalnym dokumentem, wprowadzany aktualnie z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. Wyjaśniając stwierdziła: „w związku z wejściem w życie cytowanej na wstępie – nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku utraciła moc prawną uchwała nr XIX/95/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
W nawiązaniu do art. 241 nowej ustawy przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 roku.
Zgodnie z art. 43 pkt 2 nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz wskaże organ lub osobę do tego uprawnioną, stąd zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.
Chciałam zwrócić uwagę, że zasady i tryb umarzania wierzytelności powiatu nie uległy zmianie w stosunku do zasad uchwalonych w uchwale, która utraciła ważność”.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Mieczysław Chojnowski – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/214/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.8 Wojciech Dzierzgowski – Sekretarz Powiatu: „projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży przewiduje skreślenie paragrafu 14 ust.36 Regulaminu, który dotyczy zmiany imion i nazwisk, bowiem zadanie to przeszło pod kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego. Ponadto w czasie kontroli przeprowadzonej przez PUW w Białymstoku wskazano na konieczność stosowania art. 253 paragraf 3 KPA, który stanowi, że starosta lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu po godzinach pracy. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej. Państwo otrzymaliście treść uchwały, proszę o jej podjęcie”.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/215/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.9 Wojciech Dzierzgowski – Sekretarz Powiatu: „projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu również stanowi wynik zaleceń pokontrolnych. Mianowicie w czasie kontroli przeprowadzonej przez PUW w Białymstoku wskazano na konieczność stosowania art. 253 paragraf 3 KPA, który stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach i stąd zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały”.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/216/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.10 Wojciech Dzierzgowski – Sekretarz Powiatu: „projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży wynika z postępowania kontrolnego PUW, który wskazał, że w stosunku do Dyrektora ZDP organem nadzoru i pracodawcą winien być cały Zarząd Powiatu nie zaś Starosta jako jego Przewodniczący. Poza tym konieczne jest wprowadzenie zmiany użytego określenia ‘prace inwetaryzacyjne’ na ‘prace interwencyjne’ – w tym przypadku wystąpiła pomyłka pisarska”.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/217/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: „propozycja przygotowanej przez nas zmiany jest odpowiedzią na zgłaszane wnioski, czyli rzeczywiste potrzeby. Takie zmiany były wprowadzane również we wcześniejszych okresach. Wynika to z faktu, że niektóre formy pomocy niepełnosprawnym cieszą się dużym zainteresowaniem, natomiast inne niewielkim. Konkretnie po konsultacji z PUP w zakresie zadań realizowanych przez tę jednostkę stwierdziliśmy, że należy przenieść pieniądze zaplanowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz pieniądze zarezerwowane na staże, szkolenia i prace interwencyjne dla osób bezrobotnych. W tym zakresie nie będzie już potrzeb, bowiem nie ma zainteresowania tego typu formami wspierającymi niepełnosprawnych. Środki te mają być przeniesione na zadania zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem – odpowiednio do informacji zapisanych w załączniku do uchwały. Kwota ponad 2.000 zł ma być przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, w związku z czym w tym zakresie zostaną w zasadzie zaspokojone wszystkie zgłoszone nam potrzeby. Poza tym planowane jest przede wszystkim przeniesienia środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy ortopedycznych.
Pragnę dodatkowo poinformować, że wyczerpały się środki na pomoc niepełnosprawnym w tym roku. Wiedzy na temat, czy będzie dodatkowe dofinansowanie, nie posiadam. Na dzień dzisiejszy w sprawie dodatkowej pomocy w tym zakresie powiatom musi wypowiedzieć się Parlament. Istnieje jeszcze zapotrzebowanie między innymi w kwestii dotyczącej likwidacji barier architektonicznych – w szczególności w przedmiocie adaptacji łazienek do potrzeb niepełnosprawnych”.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/218/06 z dnia 6 września 2006 roku w załączeniu).

Ad.12 Starosta – Wojciech Kubrak: „uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 22 grudnia 2005 roku budżet powiatu zamknął się po stronie dochodów kwotą - 14.636.632 zł, a po stronie wydatków kwotą – 15.494.942 zł i deficytem budżetowym w wysokości – 858.310 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu do 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do wysokości – 16.405.042 zł, a po stronie wydatkowej do wysokości – 17.729.699 zł. Tym samym deficyt budżetowy powiększono, o kwotę 466.347 zł. do wysokości 1.324.657 zł, co uczyniono uchwałami Rady .
Zmiany budżetu wywołane zostały różnymi okolicznościami między innymi decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego zwiększającymi bądź zmniejszającymi przyznane pierwotnie subwencje i dotacje celowe na zadania rządowe zlecone powiatowi ustawowo. Przykładowo wymienić wypada uzyskaną kwotę 700.000 złotych ze środków subwencji ogólnej na dofinansowanie modernizacji drogi Wizna – Sambory – Burzyn – Pluty – Radziłów oraz kwotę 411.200 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminy na pokrycie kosztów ulepszenia nawierzchni dróg powiatowych i 390.000 zł dotacji ze środków budżetu Ministra Kultury na sfinansowanie programów realizowanych przez nasze instytucje kultury.
Szanowni Państwo. Pragnę poinformować, iż wszelkie zmiany w budżecie powiatu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mieliśmy w tej mierze uwag ze strony RIO, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej analizy podejmowanych w tych sprawach uchwał Rady i Zarządu Powiatu.
Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała w sposób prawidłowy. Dochody z tytułu subwencji wpływały rytmicznie, w ustawowych terminach a dotacje celowe w miarę zrealizowanych zadań. Realizacja dochodów własnych wskazuje, iż w stosunku rocznym niektóre z nich będą nieco wyższe od planowanych. Jest to pocieszające bowiem daje to możliwość dofinansowania już występujących braków związanych z opłatami komunikacyjnymi
Zbiorcze wskaźniki wykonania budżetu można uznać za zadawalające. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań wg stanu na 30.06.2006 roku nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych.
Ponadto powiat jest wolny od kredytów i pożyczek jak też od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż żadnemu podmiotowi takich zabezpieczeń nie udzielono.
Uwzględniając wszystkie informacje i dane przedstawiające wyniki wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku można przyjąć, iż był on wykonywany poprawnie z zachowaniem zasad legalności i gospodarności.
Na koniec, proszę kierowników naszych jednostek organizacyjnych o bardzo oszczędną gospodarkę środkami finansowymi do końca bieżącego roku, po to by rok zamknąć bez zadłużeń i „balastu” dla Nowej Rady z realizacją i finansowaniem zadań powiatu w 2007 roku”.

Zgromadzeni nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku (pełna treść powyższej informacji w załączeniu).

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt programu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2006 rok. W nawiązaniu do powyższego udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami przedmiotowego programu (pełna treść w/w programu w załączeniu).

Zgromadzeni nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszej informacji.

Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał przedstawiciel Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Ad.14 Alicja Godula – Kierownik Działu Monitoringu omówiła najważniejsze elementy informacji o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2005 rok (pełna treść informacji w załączeniu).

Radny Stefan Zebrowski: „chciałbym zapytać czy w tym roku na drodze nr 61 będzie prowadzony pomiar natężenia hałasu?”.

Alicja Godula: „w tym roku były prowadzone badania na terenie miasta Łomża, czyli w tym zakresie był również prowadzony pomiar na drodze nr 61 – na ulicy Wojska Polskiego, ul. Zjazd i Alei Legionów. Wyniki pomiarów będą gotowe w najbliższym czasie. Aktualnie mogę poinformować, że natężenia hałasu na pewno przekraczały dopuszczalne normy zarówno w porze dziennej jak i nocnej”.

Przewodniczący Rady: „czy Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi jakieś działania w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni?”.

Alicja Godula: „w tym zakresie inicjatywa należała do samorządów gminnych. Niektóre samorządy w dużym stopniu były zaangażowane w działania na rzecz dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni, ale działania w tym przedmiocie podejmowali wójtowie”.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.15 Lucjan Porowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przedstawił informację nt. działalności Komendy PSP w Łomży za lata 2002-2005 i pierwsze półrocze 2006 roku (pełna treść informacji w załączeniu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Mirosław Grużewski – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie omówił najistotniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r., w szczególności uwzględniającej stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (pełna treść niniejszej informacji w załączeniu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.17 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zapoznał zebranych z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (pełna treść powyższej informacji w załączeniu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.18 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży omówił informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (pełna treść informacji w załączeniu).

Zebrani nie wnieśli pytań bądź uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.19 Przewodniczący przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.20 W punkcie wolne wnioski nie poruszono żadnych tematów.

Ad.21 Następnie Przewodniczący – Henryk Kłosiński, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2006 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2006 15:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 gru 2006 11:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1705 razy