BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Uchwała Nr //06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.


Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz.306 z późn. zm ) w związku z uchwałą Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wynagrodzenie za pracę Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2006r.Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1.Zbigniew Sokołowski...................... Wojciech Kubrak ........................

2.Grzegorz Fidura ..............................

3. Henryka Mioduszewska.................

4. Edmund Stepnowski......................Załącznik do uchwały Nr 06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2006 r.

Wynagrodzenie za pracę Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży


Na podstawie Uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ustala się Panu Stanisławowi Studenckiemu – Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wynagrodzenie:

- zasadnicze według XXIII kategorii zaszeregowania w wysokości 4 485 zł
(słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych),

- dodatek funkcyjny w wysokości 45 % wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatek za wysługę lat w wysokości 18 % wynagrodzenia zasadniczego, który wzrasta o 1 % z dniem 1 czerwca każdego roku aż do osiągnięcia 20 %.


Ponadto przysługuje Panu premia kwartalna w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego. Podstawą do przyznania premii będzie przyjęcie przez Zarząd Powiatu kwartalnego sprawozdania finansowego za pierwsze trzy kwartały roku, natomiast za IV kwartał sprawozdania finansowo-rzeczowego przedstawionego przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kubrak

Data powstania: piątek, 10 lis 2006 13:12
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2006 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3167 razy