BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 852 – „ Pomoc społeczna”, rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej „ § 2130 – „ Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu „ o kwotę – 36.200 złotych, przyznaną pismem Nr FB.II.MC.3011-531/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2006 roku na współfinansowanie ( 50%) wartości uzupełnianego wyposażenia przez DPS w Łomży na kwotę – 63.100 złotych oraz przez DPS w Tykocinie na kwotę – 9.300 złotych dla osiągnięcia standardowych wymagań.

§ 2.Zwiększa się wydatki z budżetu i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w dziale 852, rozdział 85202, § 2820 – „ Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – o kwotę 36.200 złotych ze środków wymienionych w § 1, celem dofinansowania DPS w Łomży kwotą – 31.550 złotych, a DPS w Tykocinie kwotą – 4.650 złotych tj. w rozmiarze 50% wartości uzupełnianego przez nie wyposażenia dla osiągnięcia wymogów standardowych.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 18.339.678 zł.
- Wydatki ogółem - 19.643.078 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Ryszard Kozicki

Członkowie Zarządu :
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data powstania: piątek, 8 gru 2006 08:06
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 08:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3134 razy