BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie łomżyńskim na lata 2006-2015

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006-2015 została przyjęta przez Radę Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą Nr XXXIX/222/06 w dniu 26 października 2006r.
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed władzami samorządowymi pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej, wynikające z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ponadto zmiany legislacyjne w kraju nakładają na samorząd realizację wielu zadań sfery społecznej. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, przekazująca samorządom lokalnym realizację całych obszarów pomocy społecznej państwa.
Przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym, stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą ubóstwa, niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz niepełnosprawnych- tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania jakości życia przez społeczność lokalną.
Od skuteczności ich rozwiązania zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej, jaką stanowi powiat. Rozwiązanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, dlatego celowe jest strategiczne podejście, również na poziomie lokalnym, do zagadnień ze sfery polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”.
Wytyczenie strategicznych kierunków, oparte jest na diagnozie problemów społecznych występujących w powiecie łomżyńskim. Nie są one wyjątkowe, występują w skali kraju i w innych obszarach kraju. Jednak intensywność i skala występowania poszczególnych zjawisk jest charakterystyczna dla powiatu łomżyńskiego. Zintegrowane podejście do problemów sfery społecznej zaprezentowane w przedmiotowej Strategii, pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali powiatu.
Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w powiecie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo.
W „modelu strategicznym pomocy społecznej” istotną rolę odgrywa system wsparcia psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru społecznego i problemów indywidualnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw „progospodarczych” wśród lokalnej społeczności.
Problemy społeczne nie są cechą pojedynczych osób, ale całych środowisk, rodzin, grup społecznych i takie postrzeganie zjawisk, pozwala na strategiczne rozwiązania społeczne na poziomie lokalnym. Systemowe podejście daje szanse na rozwiązania strukturalne i skuteczne wyłączenie osób z systemu pomocy społecznej w wyniku ich reintegracji zawodowej.
Zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej w kierunku rozwiązań systemowych stanowią szansę na to, że następne pokolenie, nie stanie się podopiecznymi pomocy społecznej. Działania w ramach Strategii, pozwolą nie tylko na usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej czy rozszerzenie form pomocy instytucjonalnej, ale na skuteczne rozwiązanie problemów poszczególnych grup docelowych.
Ważną częścią strategii społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmacnia to system instytucjonalnej pomocy o nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno –finansowe, co daje szanse na skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w powiecie łomżyńskim.
W obszarze problemów społecznych rodziny trudności występują najczęściej w związku z:
• bezrobociem,
• ubóstwem,
• bezradnością lub niepodejmowaniem działań wobec osób niepełnosprawnych,
• konfliktem wewnątrzrodzinnym spowodowanym rozwodem lub roszczeniami materialnymi,
•trudnościami emocjonalnymi,
• sieroctwem naturalnym lub społecznym,
•trudnościami wychowawczymi z dziećmi,
• przemocą fizyczną i psychiczną,
• uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

Dotychczasowe doświadczenia pracy instytucji społecznych w tym szczególnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ukazują, że tylko w strategicznym podejściu należy upatrywać szans trwałego rozwiązania powyższych problemów.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana została m.in. w oparciu o:
• Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku,
• Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego,
• Program w Zakresie Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2006 – 2008,
• Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 – 2006,
• Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Przy opracowaniu Strategii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży korzystało także z opracowań i doświadczenia innych jednostek organizacyjnych, jak na przykład.: Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji.
Data powstania: środa, 3 sty 2007 10:07
Data opublikowania: środa, 3 sty 2007 10:15
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 6063 razy