BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 1z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 grudnia 2006 roku.
Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 11.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.55.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji, który został ustalony w trakcie pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzył najstarszy wiekiem członek Komisji – Krzysztof Chrostowski, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym poinformował, że przedmiotem obrad będzie ukonstytuowanie się Komisji, bowiem między innymi zachodzi potrzeba zaopiniowania dwóch uchwał Rady Powiatu, które to mają być przedmiotem obrad na dzisiejszej sesji.
W nawiązaniu do powyższego poinformował, że porządek obrad zawiera trzy punkty:
1. Ukonstytuowanie się Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok.
4. Sprawy różne.
Następnie zapytał zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu.

Ad.1 Radny Mieczysław Chojnowski na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłosił kandydaturę Tomasza Wysockiego, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Krzysztofa Chrostowskiego.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu zostało jednogłośnie przyjęte.

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji Budżetu – radnego Tomasza Wysockiego oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu – radnego Krzysztofa Chrostowskiego.

Ad.2 Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji z prośbą o objaśnienie proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2006 rok udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba: zaprojektowana uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok zawiera zmiany zaprojektowane w § 1 dotyczące zwiększenia planu dochodów w dziale 758 po otrzymaniu pism z Ministerstwa Finansów przyznających część oświatową subwencji ogólnej w kwotach 19.078 zł i 4.822 zł. Postanowieniami § 2 w pkt. 1 i 2 uchwały przyznane środki zwiększonej subwencji oświatowej proponuje się w wysokości 18.320 zł przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół w Marianowie na wynagrodzenie osobowe. Natomiast kwotę 5.580 zł na zapłatę należności za szkolenie 8 nauczycieli w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”.
Projekt uchwały także dotyczyły przyznania dotacji na uzupełnienie udziału powiatu w ramach kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Zapis w § 2 lit b dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na współfinansowanie nakładów na zadania pt. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zadanie to zostało objęte kontraktem wojewódzkim, z czego udział powiatu łomżyńskiego stanowi kwotę 33.000 zł. W trakcie realizacji w/w zdania przekazano kwotę 7.500 zł i 4.997,60 i kwota 20.523 zł stanowi dopełnienie udziału powiatu . Natomiast kwotę 10.000 zł zgłosiło Muzeum Przyrody w Drozdowie Zarządowi w dniu 16 listopada 2006 roku. Ta kwota jest niezbędna do pokrycia wykonania „podbicia ścian fundamentowych od strony zachodniej”, ponieważ istnieje zagrożenie popękania ścian, a nawet zawalenia budynku. Element ten został ujawniony w trakcie realizacji zadania i nie przewidziano go w projekcie technicznym i kosztorysie.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 18.303.478 zł a po stronie wydatków 19.606.400 zł, przy deficycie 1.303.400, którego źródłem pokrycia są środki nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, wynoszących na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotę 1.427.034 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu zarządził głosowanie, w wyniku którego niniejszy projekt uchwały jednogłośnie uzyskał pozytywna opinię (opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba poinformowała, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok dotyczy tego, że z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zlecenia miał być sfinansowany nadzór merytoryczny nad prawidłowością realizacji zadania pt. „Unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach położonych na terenie gminy Zbójna”, co miało być zrealizowane na podstawie zawartej umowy z Panem dr inż. Jerzym Bilem. Wynagrodzenie to obejmuje kwotę 3.000 zł, przy czym koszt całkowity wspomnianego zadania wyniósł ponad 565.000 zł. Wyjaśniając dodała, że Pan Bil w listopadzie br. przedstawił rachunek za swoją pracę, wobec czego konieczne jest wprowadzenie zmian w PFOŚiGW odpowiednio do propozycji zawartej w projekcie uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu zarządził głosowanie, w wyniku którego niniejszy projekt uchwały jednogłośnie uzyskał pozytywna opinię (opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zostały zgłoszone zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 10:37
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2007 10:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2849 razy