BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 grudnia 2006 roku.


Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.25.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zapoznanie z opiniami komisji branżowych w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.
3. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2007 rok przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego (pełna treść opinii stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Następnie poprosił przewodniczących poszczególnych komisji branżowych o przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że w zastępstwie Przewodniczącego Komisji, który z racji pełnienia innych obowiązków służbowych nie mógł przybyć na dzisiejsze posiedzenie, pragnie oświadczyć, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu budżetu powiatu na 2007 rok.
Przy czym dodał, że w przypadku pozyskania w trakcie 2007 roku dodatkowych dochodów dla budżetu powiatu, Komisja w swojej opinii zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2007 rok, nie wnosząc przy tym żadnych uwag.

Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2007 rok, nie wnosząc przy tym żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji: zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych uwag, które padły podczas posiedzeń, a które nie zostały ujęte w przedstawionej opinii.

Elżbieta Parzych: aktualnie najistotniejsze jest to, że komisje branżowe pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, natomiast dyskusja szczegółowa w zakresie zasygnalizowanych różnych problemów i wątpliwości jest przewidywana w trakcie roku.

Barbara Zalewska: pragnę dodać, że najistotniejszym problemem poruszanym na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego były kwestie stanu dróg powiatowych i funkcjonowanie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie tymi drogami.

Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych pytań i uwag podziękował przewodniczącym poszczególnych komisji branżowych za udział w posiedzeniu.

Ad.2 Z kolei po dokonaniu konsultacji Przewodniczący Komisji odczytał następujący projekt opinii: „Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2007 rok został zamknięty niewielkim deficytem w wysokości 180.113 zł i pożądane jest utrzymanie działań zmierzających do osiągnięcia w latach następnych równowagi budżetowej, bowiem powiat nie będzie dysponował możliwościami finansowania deficytu. Oceniając całokształt budżetu na 2007 rok Komisja opiniuje go pozytywnie zwłaszcza dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2007 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Równocześnie jednak Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu prowadził systematyczny monitoring przebiegu wykonywania budżetu w trakcie 2007 roku i w przypadkach osiągnięcia „dochodów ponadplanowych – niedotacyjnych” oraz niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb w dotychczas zaplanowanych wydatkach, by w pierwszej kolejności powiększyć plan wydatków na pomoc społeczną (w piśmie z 15 grudnia 2006 roku PCPR wskazał, że na wydatki zadania „placówki opiekuńczo–wychowawcze” zabraknąć może 199.851 zł, a na wydatki zadania ”rodziny zastępcze” – 111.922 zł, a więc łącznie – 311.773 zł).
W dalszej kolejności należałoby wprowadzić dotację dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie. Przedmiotowy wniosek w tej sprawie sformułowała w dniu 20 grudnia 2006 roku Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego”.

Starosta – Krzysztof Kozicki zabierając głos w dyskusji stwierdził, że wprowadzenie dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie – na wniosek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego, jest nie do końca racjonalny. Uzasadniając dodał: środki na utrzymanie Muzeum Przyrody zapisane w projekcie wystarczą jedynie na I kwartał. Tę jednostkę od 8 lat jest bardzo trudno utrzymać. Brakuje nawet środków na opał. Wobec tego jestem daleki od wydania około 150.000 zł na dokumentację projektową – pod przyszłą, zakładaną rozbudowę Muzeum. Należy zastanowić się jak utrzymamy rozbudowane Muzeum, jeżeli przybędą dodatkowe 4 budynki. Największym sukcesem jest to, że to Muzeum dalej funkcjonuje, bowiem ma bardzo duże trudności finansowe. Ja nie widzę możliwości finansowania takiego projektu. Rezerwa budżetowa jest już w zasadzie skonsumowana. Mamy wniosek z ZS w Marianowie na remont pieca – opiewa on na kwotę 50.000 zł, PCPR zgłasza już braki na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w wysokości ponad 300.000 zł, to są zadania obligatoryjne, a ta tendencja jest rosnąca. Dodam, że stary i uszkodzony piec ZS w Marianowie grozi wybuchem. Poza tym potrzebne jest zdobycie środków w wysokości 230.000 zł na budowę wiaty, będziemy starali się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, jednak nie wiemy jak to będzie wyglądać. Ponadto mamy zaległości w wypłatach wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. Jak już wspomniałem mamy problemy finansowe z jednostkami kultury, których funkcjonowanie jest stale zagrożone. Utrzymują się one przede wszystkim w ramach programów i konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury. Ministerstwo stale daje do zrozumienia, że ograniczy przekazywane środki na kulturę – dla tego typu jednostek. A co bardzo istotne w tej chwili nie mamy ostatecznych wskaźników, które mogą się pogorszyć.
Niestety prawdą jest, że ten projekt zawiera zasadniczo wydatki konieczne. Kwot do dyspozycji Rady jest niewiele. Jest kilka pewnych zaszłości, które trzeba teraz załatwić. Mam na myśli rodziny zastępcze i placówki opiek.-wych., ZS Marianowie i inne. Sądy nas nie pytają czy zgadzamy się na umieszczenie dziecka np. w placówce, gdzie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka może wynieść nawet 2.500 zł. Nakręca to ogromne koszty. Rezerwa zapisana w projekcie już w zasadzie jest rozdysponowana, bowiem zgłoszone potrzeby już ją przekraczają. Placówki kultury są stale zagrożone i nie wiedzą czy zostaną dofinansowane w ramach konkursów ministerialnych. Będziemy starać się wypracować koncepcję pozwalającą na spokojne funkcjonowanie tych jednostek. Sytuacja jest bardzo trudna, zwłaszcza dla dyrektorów tych placówek. Ostatnim problemem jest remont pieca w ZS w Marianowie. Dyrektor sygnalizował prawdopodobnie problemy z tym piecem dużo wcześniej.

Mieczysław Chojnowski: uważam, że jest to bardzo słuszna uwaga, jeżeli nie ma środków na utrzymanie to skąd będą na ten cel po rozbudowie.

Andrzej Piotrowski: w poprzedniej kadencji była zawrócona uwaga na fakt, że projekt rozbudowy nie przewiduje wybudowania sali koncertowej, co może mieć strategiczne znaczenie przy ocenie złożonego projektu. Wobec tego można uznać, że ten projekt jest po prostu nieudany.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: sytuacja w Muzeum ulega pogorszeniu, dochody spadają a nie rosną, nie powinno być mowy o inwestycjach w takiej sytuacji.

Stefan Popiołek: ile osób jest zatrudnionych w Muzeum Przyrody?

Barbara Gorzęba: 14 osób, w tym 3 osoby na umowę-zlecenie – chodzi o dozór.

Krzysztof Chrostowski: podobnie jak Pan Starosta uważam, że aktualnie inwestycje w zakresie wprowadzenia dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie – na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, to zbyt duże obciążenie dla tak skromnego budżetu jaki ma powiat łomżyński.
Natomiast w zakresie drogownictwa uważam, że jest mnóstwo do zrobienia. Bardzo ważna jest współpraca z gminami. Pracownicy ZDP w Łomży powinni zwiększyć wydajność pracy i pracować rzetelnie, bez zarzutów.
Ponadto jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaznaczam, że przeprowadzę dużo kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Barbara Gorzęba: pragnę zauważyć, że Starostwo Powiatowe i inne jednostki są kontrolowane przez wiele instytucji tj. NIK, ZUS, Urząd Skarbowy itd.

Andrzej Piotrowski: aktualnie w Rządzie jest tendencja popierająca nurty narodowe, a siedziba Muzeum jest bardzo mocno związana z Romanem Dmowskim. Należy ten element wykorzystać przy próbie pozyskiwania środków.

Starosta: już są czynione przygotowania w tym temacie. Muzeum zostało zobligowane do przygotowane odpowiednich wniosków, przy czym zaoferowaliśmy tu swoją pomoc. Podobnie postąpiliśmy w przypadku Regionalnego Ośrodka Kultury. W ramach programów i konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury również są przygotowywane wnioski. Przypominam, że środki na utrzymanie Muzeum Przyrody zapisane w projekcie wystarczą jedynie na I kwartał. Nawet teatry, gdzie są tłumy zainteresowanych, mają problemy finansowe i utrzymują się z dotacji.

Andrzej Piotrowski: a jak sobie radzi Regionalny Ośrodek Kultury?

Barbara Gorzęba: oni mogą pozwolić sobie na dofinansowanie w ramach oszczędności uzyskanych ze sprzedaży starej rzeźni.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby w opinii Komisji Budżetu nie uwzględniać zapisu obejmującego wniosek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego, w zakresie wprowadzenia dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie – na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

W kolejnym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący projekt opinii: „Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2007 rok został zamknięty niewielkim deficytem w wysokości 180.113 zł i pożądane jest utrzymanie działań zmierzających do osiągnięcia w latach następnych równowagi budżetowej, bowiem powiat nie będzie dysponował możliwościami finansowania deficytu. Oceniając całokształt budżetu na 2007 rok Komisja opiniuje go pozytywnie zwłaszcza dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2007 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Równocześnie jednak Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu prowadził systematyczny monitoring przebiegu wykonywania budżetu w trakcie 2007 roku i w przypadkach osiągnięcia ‘dochodów ponadplanowych – niedotacyjnych’ oraz niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb w dotychczas zaplanowanych wydatkach, by w pierwszej kolejności powiększyć plan wydatków na pomoc społeczną (w piśmie z 15 grudnia 2006 roku PCPR wskazał, że na wydatki zadania ‘placówki opiekuńczo–wychowawcze’ zabraknąć może 199.851 zł, a na wydatki zadania ”rodziny zastępcze” – 111.922 zł, a więc łącznie – 311.773 zł)” (opina Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych Rafał Kołakowski zwrócił uwagę, że na inwestycje drogowe przyjęty projekt zakłada w zasadzie 0 zł, przy czym na wynagrodzenia osobowe została zaplanowana mniejsza kwota niż na utrzymanie dróg. Dodał, że w projekcie budżetu zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie dróg, a nie na inwestycje. W takim przypadku w jego ocenie należałoby zastanowić się między innymi nad kosztami utrzymania ZDP, które przewyższają koszty utrzymania dróg powiatowych – i to bez wynagrodzeń.

Starosta: podobnie jak na poprzednim posiedzeniu Komisji branżowej oświadczę, że na pewno kwestie drogowe są dla Państwa najważniejsze. Dobrze, że odbywa to się z takim zaangażowaniem. Widać, że budżet został dokładnie przeanalizowany. Ponadto podkreślę, że jedyną metodą poprawy aktualnego stanu dróg jest współpraca z gminami. Przy naszym braku środków nie ma innych możliwości. Było spotkanie robocze z przedstawicielami gmin, dyskusja była długa i merytoryczna. Większość wójtów zadeklarowała zainteresowanie pokryciem wkładu własnego w ramach projektów, natomiast ZDP włoży myśl projektową i techniczną, i zadaniem Zarządu Powiatu będzie pozyskać środki zewnętrzne. Pierwsze programy najprawdopodobniej zostaną ogłoszone w II półroczu. Podstawowym źródłem finansowania dróg mam nadzieję, będzie Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. W ramach własnych środków możemy jedynie utrzymywać drogi, łatać je, odkrzaczać itp.
Robocze spotkanie w sprawie działalności ZDP można zaplanować na początku roku, gdzie szczegółowo zostaną omówione różne problemy dotyczące tej jednostki. Takie spotkanie może odbyć się wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, która merytorycznie odpowiada za tę dziedzinę i również planuje spotkanie w tej materii.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poinformował, że na jednym z kolejnych posiedzeń zaproponuje przeprowadzenie analizy funkcjonowania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Andrzej Piotrowski poruszając kwestię szkolnictwa zwrócił uwagę, że należy zastanowić się nad możliwościami przekazania ZS w Marianowie pod kompetencje Ministerstwa Rolnictwa. Dodał, że Dyrektor tej placówki oraz większość nauczycieli wyrażała zainteresowanie w tym przedmiocie, przy czym Ministerstwo zapowiada przejęcie kolejnych szkół. Reasumując zaznaczył, że tak duża placówka jak ZS w Marianowie wymagać będzie coraz większych nakładów.

Starosta – Krzysztof Kozicki: pragnę stwierdzić, że jeżeli chodzi o możliwości przekazania ZS w Marianowie pod kompetencje Ministerstwa Rolnictwa to dotychczas zostało przejętych kilka lub kilkanaście takich placówek, były to specjalistyczne – technika leśne, hodowli koni, itp. To czy przekażemy ZS to będzie zależało od Rady.

Mieczysław Chojnowski: Ministerstwo Rolnictwa może być szansą dla ZS, ponieważ być może będzie stwarzać możliwości szybszego unowocześnienia bazy dydaktycznej.

Barbara Gorzęba: jeżeli wyzbędziemy się tak dużej placówki i zostaną zlikwidowane np. jednostki kultury to sens istnienia naszego powiatu będzie podważony.

Andrzej Piotrowski: z doświadczenia wiem, że sytuacja placówek podlegających pod ministerstwa jest dużo lepsza od tych, które podlegają pod instytucje niższego rzędu.

Starosta: subwencja na ucznia jest jednakowa, więc sama zmiana organu prowadzącego nic nie wniesie. Jeżeli Ministerstwo zadeklaruje poprawę w tej materii to nie będziemy się sprzeciwiać. Na dzień dzisiejszy nie ma wniosku ani z Ministerstwa ani z ZS. Jeżeli złożona zostanie konkretna propozycja to ją rozważymy, jak będzie korzystniejsza dla ZS, to z pewnością nikt nie będzie blokował przekazania tej jednostki.

Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę, że materiały dotyczące prac faktycznie wykonanych na drogach powiatowych, o które wielu radnych II kadencji zabiegało, nigdy nie zostały przekazane przez Dyrektora ZDP radnym.

Starosta zapewnił, że aktualnie zobliguje Dyrektora ZDP do przekazania niniejszych materiałów radnym.

Stefan Popiołek zapoznał zebranych z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej powiatu łomżyńskiego – dotyczącymi inwestycji drogowych.

Członkowie Komisji uznali, że materiały te zawierają pewne manipulacje – co do przedstawionego udziału własnego w inwestycjach przez samorząd powiatu.

Stefan Popiołek stwierdził, że w przypadku zaciągnięcia kredytów powstaną możliwości inwestycyjne i tym samym powiat będzie mógł się rozwijać.

Barbara Gorzęba zaznaczyła, że symulacja zaciągnięcia kredytu była przeprowadzana i w związku tym zrezygnowano z tego przedsięwzięcia, ponieważ, aby móc spłacić kredyt trzeba było mieć źródło finansowania. W związku z realizacją takich zamierzeń konieczne byłyby zwolnienia lub nawet likwidacje całych jednostek.

Rafał Kołakowski zapytał czy były brane kredyty na pokrycie udziału własnego w projektach?

Barbara Gorzęba na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Starosta zapewnił, że na pokrycie udziału własnego na pewno środki zostaną wygenerowane.

Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę, że jeżeli jest nieracjonalna gospodarka finansowa to nie może być mowy o wygospodarowaniu środków na inwestycje.
Ponadto nie zostały zgłoszone zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 sty 2007 15:19
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 15:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2171 razy