BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego

Protokół nr 1/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 grudnia 2006 roku.
Protokół nr 1/06
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego
w dniu 13 grudnia 2006 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.30.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Członkowie Komisji po krótkich konsultacjach ustalili, że na przewodniczącego Komisji zostanie zgłoszona kandydatura Henryka Krajewskiego, natomiast na wiceprzewodniczącego zostanie zgłoszona kandydatura Andrzeja Piotrowskiego. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z kolei zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało przyjęte przez aklamację.

W zarządzonym głosowaniu na funkcję Przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano Henryka Krajewskiego.

W kolejnym głosowaniu na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano Andrzeja Piotrowskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski poinformował, że nowoukonstytuowana Komisja w dniu dzisiejszym ma za zadanie wydanie właściwej opinii w odniesieniu do jednej z uchwał, które stanowią przedmiot obrad II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. W nawiązaniu do powyższego poprosił Dyrektora PCPR w Łomży o omówienie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Edward Jarota poinformował, że w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków przez Zarząd PFRON – w kwocie ponad 91.000 zł zasadnym jest dokonanie zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 roku z PFRON. W związku z tym proponowane jest zagospodarowanie przyznanej kwoty wg aktualnych potrzeb zgłaszanych przez niepełnosprawnych. Uzupełniając dodał, że w celu odpowiedniego i skutecznego zagospodarowania przyznanych środków projekt niniejszej uchwały został już przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji – zapobiegło to konieczności ewentualnego zwrotu niewykorzystanych kwot.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 sty 2007 15:21
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 15:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2059 razy