BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego

Protokół nr 2/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2006 roku.
Protokół nr 2/06
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego
w dniu 20 grudnia 2006 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.40.
Komisja w pierwszym etapie obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. W trakcie omawiania punktu pierwszego przybył radny Henryk Kłosiński i radny Stefan Popiołek i od tej pory Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad 2-go posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Omówienie wniosków dotyczących zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok (Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Państwowej Staży Pożarnej w Łomży i Zespołu Szkół w Marianowie).
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2007 rok.
3. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z wnioskami dotyczącymi zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok, które złożyły następujące podmioty: Komenda Miejska Policji w Łomży, Państwowa Staż Pożarna w Łomży i Zespół Szkół w Marianowie. Kontynuując obrady poprosił zgromadzonych o wypowiadanie się w niniejszej sprawie (kopie ww. wniosków stanowią załącznik nr 3 do protokołu).

Wojciech Kubrak poprosił, aby w niniejszej sprawie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Starosta – Krzysztof Kozicki w nawiązaniu do powyższego zapytał, czy poprzedni Zarząd Powiatu zajął jakieś stanowisko w sprawie przedmiotowych wniosków?

Wojciech Kubrak (Starosta II kadencji) na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Starosta – Krzysztof Kozicki: odnosząc się do wniosku KMP w Łomży należy zaznaczyć, że nie jest to nasze zadanie, w budżecie powiatu nie ma wolnych środków, które można byłoby przeznaczyć na cele wymienione we wniosku. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w trakcie roku podobnych wniosków będzie jeszcze dużo. Zadania, które zamierza zrealizować ta jednostka są jak najbardziej słuszne, jednak nie ma możliwości wsparcia z naszego budżetu tych zadań. KMP w Łomży powinna szukać innych źródeł dofinansowania, bowiem środki, którymi dysponujemy są zbyt skromne, aby wspierać tego typu cele.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: w zakresie tych działań miękkich, profilaktyka i prewencja, mieszczą się konkursy organizowane przez KMP od wielu lat. Chociażby konkursy tj.: „Edukacja prawna”, „Pancerni”, „Nasze bezpieczeństwo”, „Święto Policji”, itd. Te konkursy na ogół były przez nas wspierane – ze środków oświatowo-sportowych i nagrodowych. Były to skromne nagrody w granicach 100 – 150 zł. Natomiast działania inwestycyjne opisane we wniosku opiewają na około 4 mln zł.

Wojciech Kubrak: osobiście poparłbym sugestie Starosty, natomiast dodam, że w trakcie roku będzie możliwość rozważenia wsparcia poszczególnych konkursów – bezpośrednio przed ich realizacją. Jeżeli impreza będzie godna uwagi, o randze powiatowej to w takim przypadku będziemy mogli włączyć się finansowo.

Przewodniczący Komisji: ja także jestem podobnego zdania. Jeżeli nie ma innych głosów w tej sprawie to proponuje przejście do omówienia wniosku Państwowej Staży Pożarnej w Łomży. Generalnie wniosek dotyczy dofinansowania zakupu samochodu transportowego, który nie jest pojazdem, który bezpośrednio będzie brał udział w akcjach gaśniczych czy ratunkowych.

Wojciech Kubrak: zakup tego samochodu był konsultowany ustnie ze mną przed złożeniem wniosku. W związku z tym pragnę poinformować, że faktycznie samochód ten służyłby do przewożenia ludzi. Jednak zaoferowano nam również możliwość korzystania z tego pojazdu. Uważam, że jeżeli samorząd miejski wesprze tą inicjatywę to proporcjonalnie do tej kwoty, wg możliwości i wielkości naszego budżetu można byłoby dofinansować zakup tego samochodu. Strażacy zawsze służyli nam pomocą, między innymi pomagali przy przeprowadzce do nowej siedziby.

Henryk Kłosiński: popieram zdanie przedmówcy, jeżeli byłyby możliwości w naszym budżecie to uważam, że moglibyśmy wesprzeć zakup tego samochodu.

Starosta – Krzysztof Kozicki: po rozmowie z Panią Skarbnik doszliśmy do wniosku, że istnieje możliwość przeznaczenia na niniejszy cel pewnych środków, zwłaszcza że w tej materii zostały już przeprowadzone rozmowy z Komendą PSP. Wobec tego, aby utrzymać dotychczasowego ducha współpracy proponuję przeznaczyć kwotę 10.000 zł. Uważam, ze jest to dostateczny udział. Prezydent Sroczyński wstępnie zadeklarował, że Urząd Miejski na zakup samochodu przekaże odpowiednią kwotę.

Wojciech Kubrak: ja miałem na uwadze proporcje naszego budżetu i miejskiego, czyli jest to mniej więcej 1:10. Poprzedni Zarząd kierował się na ogół tym kryterium.

Starosta – Krzysztof Kozicki: z rozmów wynika, że samorząd miejski przekaże kwotę nawet około 70.000 zł.

Andrzej Piotrowski: trzeba pamiętać, że na terenie powiatu jest dużo ochotniczych straży pożarnych i one również mogą się zwrócić o podobna pomoc.

Starosta – Krzysztof Kozicki: ochotnicze straże pożarne są zadaniami własnymi gmin, w związku z czym nie do nas należy wspieranie ich działalności.

Andrzej Piotrowski: Komenda PSP ma w nazwie Miejska, czyli wydaje się, że jest raczej jednostką o charakterze i podległości miejskiej.

Wojciech Kubrak: Komenda Miejska to wynika z tego, że ma siedzibę w mieście, natomiast wpływ na obsadzanie komendanta samorząd miejski i powiatowy ma taki sam, bowiem w tej sprawie wydaje jedynie swoją opinię. Jeżeli jest komenda miejska to różnica polega na tym, że środki na utrzymanie tej komendy przekazywane są przez budżet miejski a nie powiatowy. Inaczej jest w przypadku Grajewa czy Kolna gdzie występują komendy powiatowe PSP.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: jeżeli chodzi o powiat to ustawa dopuszcza, że finansowanie działalności PSP może odbywać się zarówno z budżetu gminy, powiatu jak i województwa.

Wojciech Kubrak: uważam, że dofinansowanie zakupu przez Komendę PSP w Łomży samochodu specjalnego osobowego – do przewożenia powyżej 5 osób powinno odbyć się ze środków zapisanych w rezerwie ogólnej.

Przewodniczący Komisji: również popieram wsparcie Komendy Miejskiej PSP kwotą 10.000 zł. Jeżeli nie ma dalszych uwag w przedmiotowej sprawie to proszę o zabieranie głosu w kwestii wniosku złożonego przez Zespół Szkół w Marianowie.

Wojciech Kubrak: wniosek ten dotyczy zabezpieczenia środków na budowę wiaty, która ma za zadanie zabezpieczać sprzęt pozyskany przez ZS w Marianowie. Jednostka ta na przeprowadzanie egzaminów pozyskała duże ilości maszyn, które powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie doszło do ich dewastacji, i w tym celu ma zostać wybudowana wiata. Problem odnosi się do dwóch kwestii, czy inwestycja ma być sfinansowana z naszych własnych środków, czy też ze środków zewnętrznych. Rezerwy w naszym budżecie są niewystarczające, szczególnie jeżeli chodzi o rezerwę oświatową. Pozostałe rezerwy są przypisane do innych zadań. Ponadto nie wiadomo jaki będzie status prawny szkół o charakterze rolniczym. Ministerstwo Rolnictwo zapowiedziało, że od 1 września przejmie około 60 szkół o charakterze regionalnym. Czyli wydawanie pieniędzy na jednostkę, która może od 1 września być placówką podległą pod Ministerstwo z punktu widzenia racjonalności zarządzania środkami publicznymi wydawać się może bezcelowe.
Na posiedzeniu Zarządu były ustalenia, że Dyrektor przygotuje wystąpienie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie pokrycia kosztów budowy wiaty. Przypomnę, że ten sprzęt został pozyskany z ośrodka, który związany jest z CKU i głównym celem było przekazanie sprzętu do przeprowadzania egzaminów dla uczniów z terenu 3 województw. Czyli budowanie wiaty na ten sprzęt nie jest tylko zadaniem powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: z Dyrektorem ZS wielokrotnie rozmawiałam na temat wystąpienia do CKU. Jednak Dyrektor stwierdził, że nie napisze tego pisma, ponieważ w bieżącym miesiącu ma wpłynąć zapytanie, czy ZS posiada bazę w celu zabezpieczenia sprzętu, który został przekazany. Powiedział dosłownie, że jak wystąpimy z pismem do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie pokrycia kosztów budowy wiaty to „wylejemy dziecko razem z kąpielą”. Wobec czego nie doszło do sformułowania tego wystąpienia.

Wojciech Kubrak: innym wątkiem, który był poruszany na posiedzeniu Zarządu to kwestia wystąpienia do Ministerstwa Rolnictwa, które dysponuje środkami na szkoły rolnicze. W ubiegłych latach pozyskiwaliśmy środki z tego źródła. Podobnie nie bałbym się występować do CKE i nie zwlekałbym z tym wystąpieniem. Oczywiście wniosek w tej sprawie należałoby złożyć również do Zarządu Województwa i w ramach programów unijnych. Takie były przymiarki poprzedniego Zarządu Powiatu.

Starosta – Krzysztof Kozicki: rozmawiałem na ten temat z Dyrektorem ZS i rzeczywiście sprzęt pochodzi z programów realizowanych przez CKU. Jednym z elementów programu było to, że organ prowadzący zapewni bazę, w której sprzęt będzie przechowywany. W każdym z programów konkursowych element wkładu własnego jest niezwykle ważny.

Wojciech Kubrak: te wnioski wysyłaliśmy i podpisywaliśmy i nie ma nigdzie stwierdzenia, że konieczne było zapewnienie odpowiedniej wiaty. Jeżeli takie pismo do nas dotrze to wtedy ulegnie to zmianie, jednak na dzień dzisiejszy nie ma określonego takiego wymogu.

Starosta: Dyrektor rozmawiał wielokrotnie w Komisji Egzaminacyjnej z pracownikami merytorycznymi i jest zdania, że proponowanym wystąpieniem nic byśmy nie zyskali, a wręcz sobie zaszkodzili. Dla nas kwota 230.000 zł praktycznie pochłonęłaby nasze rezerwy. Wniosek do Zarządu Województwa został przygotowany, niemniej Zarząd aktualnie podejmuje tylko konieczne decyzje, natomiast wszelkie inne sprawy nie są rozważane, bowiem trwają pertraktacje dotyczące powołania nowego Zarządu województwa. Mamy nadzieję, że sytuacja się wyklaruje. Jedno jest pewne – to, że należy na budowę wiaty pozyskać środki zewnętrzne. Uważam, że są na to duże szanse, ponieważ jest to zadanie o charakterze regionalnym. Jeżeli okaże się, że nie da się pozyskać w ten sposób pieniędzy, to podejmiemy działania na rzecz pozyskania środków z innych źródeł, w tym z Ministerstwa Rolnictwa.
Jeżeli chodzi o przejmowanie szkół to Ministerstwo do tej pory przejęło szkoły o szczególnej specyfice, typu hodowli koni – takie niszowe, które wymagają wysokiej specjalizacji. Pozostałe szkoły, jeżeli rada pedagogiczna i organ prowadzący nie wystąpi z taką inicjatywą, to póki co nie ma takich podstaw do przejęcia przez Ministerstwo.

Wojciech Kubrak: szkoła w Suwałkach nie jest niszową i tam z naszego rozeznania wynika, że to Ministerstwo Rolnictwa zwróciło się o przejęcie.
Ponadto ja opieram się na informacjach powtarzanych w mediach, że Ministerstwo planuje przejęcie około 60 szkół rolniczych o charakterze ponadlokalnym. Proponuję wystąpienie z zapytaniem do CKU o sposób sfinansowania wiaty.

Andrzej Piotrowski: czy egzaminy przeprowadzane przez ZS w Marianowie są odpłatne?

Starosta: nieodpłatne są dla uczniów szkół dziennych, natomiast dla pozostałych generalnie są odpłatne.
Bez względu na postanowienia Komisji Zarząd i tak będzie musiał bezwzględnie podjąć działania na rzecz zdobycia funduszy w celu wybudowania wiaty.

Andrzej Piotrowski: jestem podobnego zdania jak Pan Starosta. Jednak uważam, że należy nawiązać kontakty z Ministerstwem, ponieważ za rok może okazać się, że trzeba będzie przeprowadzić jeszcze większe inwestycje. ZS w Marianowie jest dużą placówką.

Henryk Kłosiński: powinniśmy rozstrzygnąć to, czy korzystniejsze byłoby gdyby ZS prowadził nasz powiat, czy też Ministerstwo.

Starosta: na dzień dzisiejszy Ministerstwo nie złożyło żadnej oferty, jak ją złoży to będziemy mogli to rozważyć. Dotacja na ucznia się nie zmieni. Zależy co nam zaproponują, jeżeli będą to zapewnienia o dużych inwestycjach to wtedy to rozważymy. Przejęcie dla przejęcia nic nie wnosi, ważna jest kwestia dodatkowych środków. Proponowanie na starcie wyzbycia się dużej placówki jest co najmniej niezręczne. Musi zostać zapewniony rozwój tej Szkoły.

Henryk Kłosiński: Dyrektor ZS często informuje o uszczuplaniu subwencji oświatowej, czy jest to prawdą?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: jest to nieprawdą, subwencja oświatowa jest w całości przekazywana na cele oświatowe. Ponad subwencję dokładamy inne środki.

Przewodniczący Komisji: z doświadczenia wiem, że przekazanie szkoły wcale nie musi poprawić sytuacji finansowej szkoły. Ta kwestia może być rozważana po złożeniu odpowiedniej propozycji przez ministerstwo.

Starosta: jeżeli padnie wniosek o przekazanie ZS w Marianowie to przeprowadzimy głęboką analizę, np. jak sobie radzą szkoły, które zostały przejęte przez Ministerstwo.
Natomiast odnosząc się do dofinansowania budowy wiaty to informuję, że przeprowadzę rozmowę z Dyrektorem ZS, z jakich konkretnie powodów nie przygotował wystąpienia do CKU.

Wojciech Kubrak: uważam, że w sprawie dofinansowania budowy wiaty w pierwszej kolejności należy wystąpić do CKU, przy czym można nawet zaznaczyć, że zwracamy się z propozycją pokrycia jakiegoś niewielkiego udziału własnego w tym przedsięwzięciu. Następnie należy podjąć próby pozyskania środków na ten cel z Ministerstwa Rolnictwa i z innych źródeł zewnętrznych.
Pragnę zauważyć, że nie ma żadnych podstaw, iż zostaniemy zdyskwalifikowani w ramach programu, który pozwolił na pozyskanie sprzętu dla ZS w Marianowie. Dlaczego teraz wniosek opiewa na kwotę 230.000 zł? Pierwotnie dotyczył 150.000 zł. Poza tym nie ma kosztorysu inwestorskiego.

Barbara Gorzęba: Dyrektor uzasadnił to dodatkowymi wzmocnieniami dachu, co wynika z zaostrzenia przepisów prawa budowlanego – po katastrofie budowlanej na Śląsku.

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: z CKU nie podpisywaliśmy żadnych umówi porozumień i nawet nie wiemy na jakich zasadach odbyło się przekazanie sprzętu.

Starosta: jeszcze raz podkreślam, że Zarząd i tak będzie musiał bezwzględnie podjąć działania na rzecz zdobycia funduszy z zewnętrznych źródeł w celu wybudowania wiaty.
Dodam, że ostateczna kwota zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu, aktualnie jest to kwota szacunkowa.

Z kolei wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli opinię o następującej treści:
„Komisja w dniu 20 grudnia 2006 roku rozpatrzyła wnioski w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok złożone przez następujące podmioty:
• Komendę Miejską Policji w Łomży – wniosek o dofinansowanie planowanych w 2007 roku przez Komendę przedsięwzięć prewencyjno-profilaktycznych.
• Komendę PSP w Łomży – wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego osobowego – do przewożenia powyżej 5 osób.
• Zespół Szkół w Marianowie – wniosek o zabezpieczenie środków na budowę wiaty.
Po analizie niniejszych wniosków Komisja postanawia, co następuje:
• Poprzeć wniosek Komendy Miejskiej Policji w Łomży o dofinansowanie planowanych w 2007 roku przez Komendę przedsięwzięć prewencyjno-profilaktycznych. Jednak ze względu na ograniczone możliwości budżetowe powiatu Komisja sugeruje Zarządowi Powiatu doraźne dofinansowywanie poszczególnych imprez z przedmiotowego zakresu.
• Poprzeć wniosek Komendy PSP w Łomży o dofinansowanie zakupu przez Komendę samochodu specjalnego osobowego – do przewożenia powyżej 5 osób. Komisja w tym przypadku opowiada się za przeznaczeniem środków na niniejszy cel w wysokości 10.000 zł.
• Ponadto Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na budowę wiaty w Zespole Szkół w Marianowie”. (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba: wskaźniki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do subwencji oświatowej, opiewają na kwotę ponad 4.520.000 zł. Środki te zostały podzielone na Szkołę w Marianowie, na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSOiZ w Jedwabnem. W tych placówkach, prócz ZSOiZ w Jedwabnem przewidywany jest wzrost środków na funkcjonowanie – w porównaniu z rokiem 2006. Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególne jednostki zostało nieco ograniczone – do realnych możliwości finansowych powiatu. Niedobory finansowe będą niestety jeszcze występować w niektórych dziedzinach, jednak uważam, że płynność funkcjonowania poszczególnych jednostek została zagwarantowana. Rezerwa oświatowa została zaplanowana na poziomie 136.700 zł.
W dziale Kultura Fizyczna i Sport zaplanowaliśmy kwotę 32.000 zł, przewidywany jest wzrost o 2.000 zł – w porównaniu do roku 2006. W tym na zadania realizowane przez stowarzyszenia – w ramach ogłoszenia konkursu, jest kwota 27.000 zł. Kwota 5.000 zł jest zaplanowana na inne zadania. Środki finansowe zostały zaplanowane również na szkoły niepubliczne, schroniska młodzieżowe i nagrody Starosty Łomżyńskiego, które przyznawane są corocznie w dziedzinach upowszechniania kultury – na ten cel przewidziane jest 7.700 zł. Na szkoły niepubliczne został odnotowany duży wzrost środków, bowiem doszły nowe szkoły, jedna na terenie Miasta Nowogród, druga na terenie Wizny. Wzrost środków jest ponad dwukrotny, kwota ta wynosi 108.000 zł.

Wojciech Kubrak: szkoła niepubliczna doszła również w Śniadowie.

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: kwota dla placówek niepublicznych jest przyznawana na podstawie metryczki określającej subwencję na jednego ucznia.

Stefan Popiołek: czy subwencja w porównaniu do roku ubiegłego została zwiększona?

Anna Archacka: na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Barbara Gorzęba: subwencja ta została zwiększona w porównaniu z rokiem ubiegłym o niespełna 200.000 zł. W tej chwili są to wstępne wskaźniki. Ostateczne dane otrzymamy w I kwartale 2007 roku.

Stefan Popiołek: czy szkoły niepubliczne mają dostateczne finansowanie?

Anna Archacka: szkoły te nigdy nie zgłaszały protestów, w zasadzie przekazujemy 100 % przyznawanej przez Ministerstwo na te placówki subwencji. Niewielkie wahania następują jedynie jeżeli w trakcie roku zmienia się liczba uczniów. Szkoły rozliczają się miesięcznie z otrzymywanej subwencji.

Barbara Gorzęba: jeszcze raz podkreślam, że subwencja oświatowa w całości jest przeznaczana na cele oświatowe.

Wojciech Kubrak: dobrze byłoby gdyby w opinii dotyczącej projektu budżetu znalazło się stwierdzenie, że Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Przewodniczący Komisji: jaki jest koszt wykonania tego projektu?

Wojciech Kubrak: projekt ten szacunkowo może kosztować 150.000 zł.

Anna Archacka: projekt ten pozwoliłby na rozpoczęcie działań na rzecz pozyskania środków na renowację i rewaloryzację Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wojciech Kubrak: pragnę zauważyć, że bez dokumentacji projektowej nie można złożyć wniosku o dofinansowanie. Na sesji rady Powiatu powinna być przedstawiona wizualizacja tego przedsięwzięcia.

Z kolei członkowie Komisji opracowali i jednogłośnie przyjęli opinię o następującej treści: „Komisja w dniu 20 grudnia 2006 roku rozpatrzyła projekt budżetu powiatu na 2007 rok. Po przeprowadzonej analizie Komisja w niniejszej sprawie wydaje pozytywną opinię. Jednocześnie, w przypadku pozyskania w trakcie 2007 roku dodatkowych dochodów do budżetu powiatu, Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 sty 2007 15:22
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 15:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2423 razy