BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 3/06 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
2. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.

Barbara Gorzęba: projekt ten jest konsekwencją decyzji podjętych na posiedzeniu Zarządu, które dotyczyły zwiększenia planu wydatków ZDP w Łomży z tytułu uzyskania dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia planu wydatków ZS w Marianowie na sfinansowanie wypłat należnym nauczycielom za godziny ponadwymiarowe w ramach nadpłaty składek na ubezpieczenia wypadkowe. Proponowane zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetu powiatu.
Konkretnie w § 1 zakładane jest zwiększenie dochodów o kwotę 28.600 złotych w związku z uzyskaniem przez ZDP z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dodatkowych kwot. W dziale 801 zwiększenie obejmuje kwotę 25000 złotych – tytułem zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wypadkowe z Zespołu Szkół w Marianowie.
Natomiast w § 2 po stronie wydatkowej budżetu proponuje się zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 28.600 zł na wniosek Dyrektora ZDP w Łomży na pokrycie zakupów materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i na pokrycie częściowe kosztów związanych z przebudową mostów w m. Makowskie.
Przy tym w dziale 801 zwiększenie o kwotę 25.000 złotych zgodne jest z pismem Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie, który wnioskuje o pokrycie wydatków związanych z realizacją wypłat godzin ponadwymiarowych za miesiąc październik i listopad br.
Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie i jest zgodny z ostatnią uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2006 roku i wynosi 1.303.400 zł.

Przewodniczący Komisji: zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych zgromadzeni nie poruszyli żadnych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 24 sty 2007 11:00
Data opublikowania: środa, 24 sty 2007 11:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2107 razy