BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.45.


Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
2. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.

Barbara Gorzęba: projekt uchwały wynika z podpisanego aneksu do porozumienia z prezydentem Miasta Łomży na współfinansowanie kosztów działalności PUP w Łomży po 15 listopada 2006 roku tj. po uchwaleniu projektu budżetu na 2007 rok. Zaistniała konieczność zwiększenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej i planu wydatków PUP w Łomży. O tym mówi § 1 i 3 omawianego projektu uchwały. Wstępnie kwota współfinansowania kosztów PUP przez Urząd Miasta została ustalona w wysokości 944.226 złotych, po rozmowach, które prowadziłam z Panią Skarbnik Miasta Łomża i ta kwota została przyjęta do projektu budżetu na 2007 rok. W dalszej kolejności Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Pana Prezydenta o zwiększenie dotacji o kwotę – 60.435 zł na skutki założonej podwyżki wynagrodzeń pracownikom PUP od 1 stycznia 2007 roku. Prezydent po rozmowach zgodził się, aneks został podpisany i należy kwotę 60.435 złotych wprowadzić do budżetu.
Natomiast w § 2 proponuje się zmniejszenie rezerwy budżetowej o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkól w Marianowie wydatków w związku z koniecznością zakupu pieca centralnego ogrzewania. Wniosek został złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie, w którym opisany jest zły stan pieca. Tym piecem zapewnia się parametry grzewcze o ile temperatura otoczenia nie spadnie poniżej od -50C do -100C. Wstępnie kwota na zakup pieca szacowana była na 50.000 zł, jednak po dokładnym rozeznaniu cenowym, a konkretnie po skonsultowaniu się z producentem tego typu pieców, ustalono tę kwotę na poziomie 30.000 zł.

Przewodniczący Komisji: zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu.

Krzysztof Chrostowski: zapytał czy zakup pieca odbędzie się z zachowaniem należnych procedur, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

Barbara Gorzęba: na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Rafał Kołakowski: zapytał czy kwota 30.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkól w Marianowie zostanie wyasygnowana z rezerwy subwencji oświatowej.

Barbara Gorzęba: na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt planu pracy Komisji na 2007 rok przewiduje następujące zagadnienia:


L.p. Temat posiedzenia
Termin Uwagi
1. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
I kwartał
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2006.
I kwartał Propozycja Skarbnika Powiatu
6. Rozpatrzenie dodatkowego wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni.
III kwartał
Propozycja Dyrektora PPP nr 1
7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku.
III kwartał Propozycja Skarbnika Powiatu
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.
Grudzień
9. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
IV kwartał

Z kolei Przewodniczący Komisji otwierając dyskusję przypomniał, że lata 2007 – 2013 to okres, w którym rozpoczęło się programowanie funduszy strukturalnych. W nawiązaniu do powyższego zaproponował wpisanie do projektu planu pracy zagadnienia obejmującego analizę i ewentualne zaopiniowanie projektów przygotowywanych w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych. Kontynuując wypowiedź zaznaczył, że temat ten powinien być wpisany przed rozpatrzeniem i zaopiniowaniem projektu budżetu na 2008 rok, aby w odpowiednim czasie była możliwość wybrania wniosków najatrakcyjniejszych i o największym priorytecie.

Wicestarosta poinformował, że wg harmonogramu ustalonego w poruszonej sprawie przez władze Unii Europejskiej oraz ze względu na opóźnienia w ukonstytuowaniu się Sejmiku Województwa Podlaskiego pierwsze konkursy będą ogłaszane najprawdopodobniej dopiero w na przełomie lipca i sierpnia br., natomiast rozstrzygnięcia tych konkursów obędą się na przełomie wrzenia i października br.

Barbara Gorzęba: dodała, że do 15 listopada Zarząd Powiatu będzie musiał opracować i przyjąć projekt budżetu powiatu na 2008 rok, natomiast po tym terminie komisje będą miały jeszcze dużo czasu na rozpatrzenie wszystkich projektów i wniosków.
Uzupełniając zaznaczyła, że dana komisja Rady Powiatu będzie mogła proponować poszczególne przesunięcia lub dofinansowanie konkretnych zadań, przy czym w przypadku nieuwzględnionych wcześniej wydatków należy pokazać źródło ich pokrycia.

Krzysztof Chrostowski: zapytał czy w takcie roku będą możliwe zmiany w budżecie.

Barbara Gorzęba: na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Rafał Kołakowski: stwierdził, że w jego ocenie projekt planu pracy Komisji powinien być ramowy, natomiast w trakcie roku bieżące potrzeby szczegółowo zweryfikują pracę Komisji.

Krzysztof Chrostowski: odbiegając od meritum zwrócił uwagę na zły stan dróg powiatowych. W nawiązaniu do tego problemu uznał, że w pierwszej kolejności powinny być remontowane drogi, których stan jest najgorszy, a nie te w pobliżu których mieszkają np. radni, czy członkowie zarządu. Przy czym w pierwszym etapie radni powinni dokonać bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych.

Mieczysław Chojnowski: zauważył, że priorytetem w inwestycjach drogowych jest uzyskanie odpowiednich porozumień z samorządami gminnymi i sporządzenie dobrych projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych, bez których szanse na pomyślną inwestycję są znikome.

Wicestarosta: podzielając zdanie przedmówcy przypomniał, że na inwestycje drogowe zostały uchwalone środki w wysokości 400.000 zł i w tym zakresie finansowym muszą odbyć się wszystkie planowane inwestycje.

Stefan Popiołek: dodał, że ZDP w Łomży dysponuje sprzętem, który może zostać wykorzystany do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg.

Przewodniczący Komisji wracając do meritum zaproponował, aby projekt planu pracy Komisji zawierał także punkt dotyczący analizy sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2006 rok. Uzasadniając stwierdził, że pozwoli to członkom Komisji na lepsze zapoznanie się z działalnością poszczególnych jednostek.

Członkowie Komisji przychyli się do powyższej propozycji.

Następnie wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2007 rok wg poniższego układu:

L.p. Temat posiedzenia
Termin Uwagi
1 Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
I kwartał
2 Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
3 Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
4 Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu
5 Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2006.
I kwartał Propozycja Skarbnika Powiatu
6 Analiza sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2006 rok.

II kwartał
7 Rozpatrzenie dodatkowego wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni.
III kwartał
Propozycja Dyrektora PPP nr 1
8 Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku.
III kwartał Propozycja Skarbnika Powiatu
9 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.
Grudzień
10 Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
IV kwartał

Ponadto w planie pracy Komisji na 2007 rok uwzględnione zostało opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.3 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z tym, iż bezpośrednio przed pierwszym posiedzeniem Komisji Budżetu nie było wiadomo jak będzie przedstawiał się skład osobowy Komisji, nie była przygotowana lista obecności na tym posiedzeniu, wobec czego w chwili obecnej zachodzi potrzeba uzupełnienia podpisów w tej liście.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag do poruszonego problemu i nie zgłosili innych zagadnień w sprawach różnych.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 25 sty 2007 08:03
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2007 08:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2290 razy