BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE na IV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 lutego 2007 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2007 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2007 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady na 2007 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkól w Marianowie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego.
19.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan POPIOŁEK
Data powstania: środa, 31 sty 2007 14:52
Data opublikowania: środa, 31 sty 2007 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lut 2007 08:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1470 razy