BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/07z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2007 roku.Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro sala nr 308).
Początek obrad – godz. 1130, zakończenie – godz. 1215.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski, stanowiska itp. (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
2. Sprawy różne.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali propozycje do projektu planu pracy Komisji na 2007 rok. W nawiązaniu do powyższego poprosił o kierowanie ewentualnych pytań bądź uwag.

Barbara Zalewska jako pierwsza zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę na to, że często poruszając się po terenie powiatu zauważyła, iż większość dróg powiatowych jest w fatalnym stanie. Poza tym zaznaczyła, że wydajność pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych ma wiele do życzenia, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w jednostce tej jest zatrudnionych 35 osób.

Andrzej Piotrowski: uwalnianie środków może w zasadzie odbyć się jedynie poprzez zwolnienia pracowników.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: po zwolnieniu kilku pracowników nie uzyska się takich oszczędności, aby wybudować drogę.

Andrzej Piotrowski: ja nie stwierdziłem, że opowiadam się za zwolnieniami.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: w dniu 29 stycznia br. jest zaplanowane posiedzenie wyjazdowe w Zarządzie Dróg Powiatowych – przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, która ma dokonać szczegółowej analizy działalności tej jednostki. Wobec tego Komisja Rewizyjna mogłaby zając się tym tematem w II lub III kwartale.

Henryk Krajewski: plan pracy Komisji powinien być skonstruowany tak, aby była możliwa jego realizacja.

Przewodniczący Komisji: uważam, że Komisja powinna przeprowadzić kontrolę w ZPOZ w Łomży, między innymi pod względem rozdysponowywania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Barbara Gorzęba: kwestia ta należy do wewnętrznych uregulowań Zakładu, gdzie powinna być powołana zakładowa komisja socjalna działająca na podstawie przyjętego regulaminu. Komisja corocznie robi sprawozdanie ze swojej działalności, z którym można się zapoznać.
Natomiast ZPOZ funkcjonuje i realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu podpisywanego z NFZ. W związku z tym kontrola wykorzystania środków z NFZ raczej nie należy do naszych kompetencji.

Przewodniczący Komisji: w mediach często dowiadujemy się, że mimo wielu kontroli realizowanych przez powołane do tego celu specjalne urzędy w różnych placówkach jest mnóstwo przekroczeń, nadyżyć uprawnień a nawet łamania prawa. Aby zweryfikować pewne sprawy została właśnie powołana komisja rewizyjna.

Henryk Krajewski: jestem podobnego zdania, mamy określone uprawnienia i ramach tego powinniśmy działać.

Przewodniczący Komisji: nie możemy być bezczynni, zostaliśmy powołani do pełnienia określonych funkcji i należy mieć to na uwadze.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: osobiście proponuję przyjęcie ramowego projektu planu pracy.

Andrzej Piotrowski: jestem podobnego zdania, bowiem w trakcie roku będzie możliwe na bieżąco wprowadzanie różnych kontroli, oczywiście po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji: uważam, że Komisja powinna dokonać kompleksowej kontroli ZPOZ w Łomży. Zakład ten finansowany jest ze środków publicznych.

Jan Kuczyński: w mojej ocenie kontrola ZPOZ bardziej podlega pod NFZ, bowiem to ten podmiot przekazuje środki na wykonywanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej.

Henryk Krajewski: uważam, że należy rozważyć przeprowadzenie kontroli wybranych przetargów.

Jan Kuczyński: powinniśmy przeprowadzać kontrole w przypadku stwierdzenie pewnych nieprawidłowości, natomiast z góry zaplanowanie całego cyklu kontroli będzie syzyfowym zadaniem. Są powołane również branżowe stałe komisje Rady Powiatu, które poszczególne zakresy szczegółów będą analizowały. Jak wspomniał Pan Wicestarosta w dniu 29 stycznia, czyli za kilka dni jest już zaplanowana szczegółowa analiza działalności ZDP w Łomży, przy czym na posiedzenie te został zaproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji: wobec tego należy ogólnie sformułować punkt dotyczący kontroli jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego.

Henryk Krajewski: temat ten można ująć w następujący sposób: „analiza działalności wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego”.

Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2007 rok w następującym układzie:
L.p. Temat posiedzenia
Termin Uwagi
1. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok. I kwartał

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2006.
Marzec
3. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Marzec
4. Analiza działalności wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego.
cały rok
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku.
III kwartał
6. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego.
cały rok
7. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.
IV kwartał
8. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2008 rok.
IV kwartał
 Ponadto w planie pracy Komisji na 2007 rok zostaje uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, ze w sprawach różnych nie zostały zgłoszone zagadnienia, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący Komisji zakończył pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 6 lut 2007 10:24
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2007 11:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2888 razy