BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 25 stycznia 2007 roku.


Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.25.

Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodniczący Komisji – Lech Szabłowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
2. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiceprzewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali propozycje do planu pracy Komisji na 2007 rok. W nawiązaniu do powyższego poprosił o ewentualne uwagi lub pytania.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa zaproponował, aby w planie pracy umieścić dodatkowo zagadnienie obejmujące spotkanie z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku w sprawie kwotowania mleka. Objaśniając dodał, że w jego ocenie powyższy temat powinien być omówiony na początku III kwartału br., bowiem w tym okresie będą już znane pewne wytyczne, które mają być ustalone na szczeblu centralnym.

Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że zgłoszone zagadnienie powinno być zreferowane przez przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku.

Członkowie Komisji zaakceptowali powyższą propozycję.

Z kolei po dokonaniu dalszych konsultacji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2007 rok w następującym układzie:

1. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

3. Zapoznanie z działalnością Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Marianowie w części dot. wykonywania badań opryskiwaczy (Kierownik Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Marianowie).
4. Zapoznanie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220 poz. 1601).
5. Informacja o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
6. Zapoznanie się z:
• realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
• przygotowaniami do wydzierżawiania obwodów łowieckich.
(Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży)
7. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku nt. sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone m.in. przez bobry i wilki.
8. Zapoznanie się z przygotowaniami dotyczącymi realizacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, w tym szczególnie działań przewidzianych do realizacji w 2007 roku (przedstawiciel Oddziału Regionalnego lub Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży).
9. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2007 roku (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku).
10. Zapoznanie się z realizacją sprawowanego przez Nadleśnictwa nadzoru w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród).
11. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku w sprawie kwotowania mleka.
12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.

13. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.

Ponadto w planie pracy komisji na 2007 rok zostaje uwzględnione opiniowanie projektów właściwych uchwał Rady Powiatu.
Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 Wiceprzewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych poprosił zgromadzonych o poruszanie tematów, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Wiceprzewodniczący – Lech Szabłowski zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Wiceprzewodniczący Komisji

Lech Szabłowski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 6 lut 2007 10:27
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2007 10:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2092 razy