BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr III/06

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 11.45.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W trakcie omawiania punktu nr 5 przybył radny Jan Kuczyński i od tej pory Rada Powiatu Łomżyńskiego obradowała w pełnym 17-to osobowym składzie. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady, wobec braku uwag odnoszących się do proponowanych tematów, przedstawił porządek dzienny w następującym układzie:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
8. Podjecie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Wobec braku uwag odnoszących się do przedstawionych tematów zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3 Przewodniczący przypomniał, że protokół z II Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w obsłudze Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z II Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski: pragnę przypomnieć, że na poprzedniej sesji w punkcie nr 12 miała zostać omówiona informacja Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży o 10-letniej działalności biura. Jednak ze względu na nieobecność Pani Prezes nie doszło do analizy tego zagadnienia. W związku z tym chciałbym zapytać, czy niniejszy temat będzie jeszcze przedmiotem naszych obrad i czy będzie można skierować w nawiązaniu do tego tematu jakieś zapytania?

Przewodniczący Rady: jak wcześniej już wspominaliśmy, zapytania do Pani Prezes można kierować pisemnie, natomiast pełną informację Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży o 10-letniej działalności biura wszyscy otrzymaliśmy pisemnie.
Szczegółowo do Pana zapytania odniesiemy się w punkcie przewidującym odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Z kolei w związku z brakiem dalszych interpelacji Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 13 grudnia br., odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas tego posiedzenia omówiono wyniki kontroli sytuacji finansowej i organizacyjnej przeprowadzonej w Muzeum Przyrody w Drozdowie przez Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. Zapoznano się też z zaleceniami pokontrolnymi, jakie zostały sformułowane w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Zarząd zobowiązał Dyrektora Muzeum Przyrody do ich realizacji.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych oraz uchwałę w sprawie udzielenia Wicestaroście upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd podczas tego posiedzenia podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
Rozpatrzył też i przyjął dwa projekty uchwał Rady Powiatu: jedna dotyczyła zmian w budżecie powiatu, druga delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Projekty tych uchwał będą dziś rozpatrywane przez Wysoką Radę.
Zarząd wysłuchał informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o możliwości uzyskania dodatkowych środków do budżetu za wynajęcie części powierzchni dachowej budynku Urzędu Pracy, pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA. Zarząd ostateczną decyzję w niniejszej sprawie uzależnił od wyników ekspertyz, które mają być wykonane w najbliższym czasie.
Z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyłem osobiście oraz Pan Wicestarosta należy wymienić posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także pierwsze posiedzenie w tej kadencji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dodam, że był to okres szczególny – bożonarodzeniowy, w którym odbywaliśmy codziennie po kilka spotkań opłatkowych.

Ad.6 Przewodniczący Rady poprosił Starostę Łomżyńskiego o wprowadzenie do zagadnienia obejmującego uchwalenie budżetu powiatu na 2007 rok.

Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Rozpatrywany dzisiaj przez Wysoką Radę projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok przygotowany został w ramach ustawowego obowiązku, przez Zarząd Powiatu II kadencji i uchwalony uchwałą Nr 122/256/06 tegoż organu w dniu 15 listopada 2006 roku. Zaprojektowano w nim dochody na kwotę – 16.896.343 zł, a wydatki na kwotę – 17.076.456 zł tj. wyższe od dochodów o – 180.113 zł.
Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr IV/0131-6-5/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku. Oznacza to, że organ nadzoru nie wniósł żadnych uwag formalno – prawnych.
Pakiet opracowania tworzącego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok wysłano wszystkim Państwu w dniu 27 listopada 2006 roku. Komisje Rady III kadencji zapoznały się z projektem uchwały budżetowej i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu III kadencji, konieczność przekonstruowania go na tym etapie.
Teraz zaakcentować chcę kilka istotnych kwestii rzeczowych.
Mianowicie faktem jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczonego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2007 rok (§3 uchwały) w kwocie – 180.113 zł. I to są okoliczności „korzystne” dla gospodarowania budżetem powiatu łomżyńskiego w 2007 roku. Z kolei przyjęte w projekcie kwoty subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 12.518.029 zł, są kwotami wstępnymi wyznaczonymi powiatowi łomżyńskiemu w ramach projektu budżetu państwa na 2007 rok przyjętego przez Radę Ministrów. Czy i jakie zmiany w tych wskaźnikach wystąpią po uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na 2007 rok trudno dzisiaj przewidzieć? Stąd uwzględniając między innymi ryzyko ewentualnego zmniejszenia wskaźnikami ostatecznymi tych środków stworzone zostały w budżecie rezerwy budżetowe, zaś na wydatki płacowe dopuszczono ich „oszczędny” wzrost w granicach 7% w stosunku do limitu obowiązującego w 2006 roku. Przeprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników planuje się od 1 stycznia 2007 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych budżetem powiatu (z wyłączeniem nauczycieli, których płace określone są taryfikacją centralną). Nadmieniam, że poprzednia podwyżka wynagrodzeń była zaplanowana i przeprowadzona w 2005 roku od 1 stycznia tegoż roku. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2007 rok jest „dokumentem poprawnym” i może być zaakceptowany przez Wysoką Radę.
Wnoszę, zatem o jego uchwalenie. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowne projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie.

Z kolei głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu: pragnę poinformować, że Komisja Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 grudnia 2006 roku wydała opinię w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok, o następującej treści: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania.
Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2007 rok został zamknięty niewielkim deficytem w wysokości 180.113 zł i pożądane jest utrzymanie działań zmierzających do osiągnięcia w latach następnych równowagi budżetowej, bowiem powiat nie będzie dysponował możliwościami finansowania deficytu.
Oceniając całokształt budżetu na 2007 rok Komisja opiniuje go pozytywnie zwłaszcza dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2007 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Równocześnie jednak Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu prowadził systematyczny monitoring przebiegu wykonywania budżetu w trakcie 2007 roku i w przypadkach osiągnięcia „dochodów ponadplanowych – niedotacyjnych” oraz niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb w dotychczas zaplanowanych wydatkach, by w pierwszej kolejności powiększyć plan wydatków na pomoc społeczną (w piśmie z 15 grudnia 2006 roku PCPR wskazał, że na wydatki zadania „placówki opiekuńczo –wychowawcze” zabraknąć może 199.851 zł, a na wydatki zadania ”rodziny zastępcze” – 111.922 zł, a więc łącznie – 311.773 zł) (opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO z dnia 26 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał radny Lech Szabłowski: chciałem w kilku zdaniach odnieść się do niniejszego projektu budżetu. Projekt budżetu opiewa zaledwie na około 17.000.000 zł, jak na powiat, powiat łomżyński jest to projekt budżetu nad wyraz skromny. Jak Państwo zapewne wiecie, część gmin, nawet z terenu naszego powiatu ma budżety znacznie większe.
Zgodnie z tym projektem budżetu na inwestycje przeznacza się wydatki w wysokości 0,2 % całości budżetu, nie licząc rezerwy zapisanej na zadania inwestycyjne, której rozdysponowanie nie zostało jasno określone. Powinniśmy wiedzieć dziś na jakie zadania będzie ona przeznaczona. Jeśli na inwestycje przeznacza się taki skromny ułamek budżetu to co oznacza? W nawiązaniu do tego chciałbym zapytać, jak powiat łomżyński może rozwijać się jeżeli takie skromne środki mają być przeznaczone na inwestycje? Jeżeli Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje ten budżet, to mam pytanie, czy ten element był analizowany? Także chciałbym wiedzieć jakie ewentualnie wnioski wypłynęły na przyszłość z tej analizy?
Na komisjach problemowych zgłaszałem szereg uwag. Starosta powiedział, że te uwagi nie zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu, uznano je za niekoniecznie warte wzięcia pod uwagę.
Powiem tylko o jednej niespójności. Na Komisji Rozwoju gospodarczego zapytałem o zapisy dotyczące planowanego wzrostu wynagrodzeń. W objaśnieniach mówi się o wzroście w wysokości 7 % w innym miejscu mówi się o wzroście w wysokości 4,2 %. Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji mówiła, że te 7 % wynika z potrzeby przewidzenia środków na odprawy i nagrody jubileuszowe, natomiast 4,2 % to podwyżka samych wynagrodzeń. Jednak Pan Starosta w swoim wystąpieniu określił to nieco inaczej.
Jeśli chodzi o dane w poszczególnych paragrafach to brakuje uzasadnienia takich a nie innych zapisów, bo choćby przykład wydatków w ZS w Marianowie gdzie wzrost wydatków przewiduje się w wysokości ponad 7 %, natomiast w ZSOiZ w Jedwabnem wzrost przewidziany jest na poziomie zaledwie 2 %. Czym jest to spowodowane i z czego to wynika?
Reasumując, mimo, że RIO pozytywnie opiniuje ten projekt budżetu, to należy zauważyć, że ta opinia jest wydana pod względem formalno-prawnym. Jeżeli chodzi o same zapisy dotyczące wydatków budżetowych to uważam, że ten projekt budżetu zawiera szereg wątpliwości i pytań.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu: na pierwszym naszym spotkaniu słyszałem z ust Pana Szabłowskiego, że projekt budżetu został w najlepszy sposób jaki było to możliwe skonstruowany przez poprzednią Radę Powiatu. W III kadencji nastąpiły jedynie niewielkie przesunięcia środków. Komisja Budżetu przed wydaniem opinii wysłuchała opinii poszczególnych komisji branżowych, które to wydały pozytywne opnie w niniejszej sprawie. Jednak okres czasu jaki Komisja Budżetu miała na analizę przedmiotowego tematu został przez nią zapewne odpowiednio wykorzystany, wobec czego została wydana taka a nie inna opinia.

Radny Lech Szabłowski: otóż ja tak nie mówiłem odnośnie tego projektu budżetu. Obecnie funkcjonujący Zarząd Powiatu miał ponad miesiąc, aby wnieść odpowiednie poprawki dotyczące tego projektu budżetu. Kolejnym argumentem, że należy temu projektowi przyjrzeć się dokładniej, są między innymi wnioski Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Kołakowskiego, który zwracał uwagę na wydatki inwestycyjne. O tym mówiłem również ja.

Starosta – Krzysztof Kozicki: jak wcześniej wspominałem, projekt budżetu został przyjęty przez Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji, nie mniej jednak uchwała budżetowa nie będzie dokumentem, który w takim kształcie będzie obowiązywał na przestrzeni całego roku. Zaznaczyłem w swoim wystąpieniu, że gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowne projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie.
Miesiąc czasu to wcale nie jest tak dużo jak by się wydawało na wprowadzanie zmian. Nie było chociażby powołanych komisji branżowych, które miały opiniować projekt budżetu. Zostały one powołane dnia 13 grudnia br. Więc termin na prace nad budżetem był naprawdę krótki. Z całą pewnością zmian będzie wiele w trakcie roku. Zarząd po otrzymaniu ostatecznych wskaźników budżetowych zaproponuje odpowiednie zmiany. Na tym etapie uznaliśmy, że nie zachodzą istotne przesłanki do dokonywania zdecydowanych zmian. Zwłaszcza, że budżet kształtowany jest w oparciu o wskaźniki, o czym z pewnością radny Szabłowski doskonale wie, zwłaszcza dochodów własnych powiatu. Jeżeli nie uległy one istotniej zmianie, to jedyną możliwością pozyskania dochodów na wydatki inwestycyjne są zwolnienia. Nie wiem czy to sugerował Pan radny Szabłowski, czy Pan sugeruje w sposób istotny ograniczyć zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych? Rolą Zarządu i moją jest dokonać wszelkich niezbędnych działań, aby w trakcie roku pozyskać środki na inwestycje. Aby ten budżet zarówno po stronie wydatkowej jak i dochodowej różnił się w sposób istotny od wskaźników zawartych w projekcie budżetu, by różnymi metodami, w tym metodami nowymi, pozyskać dodatkowe środki.
Natomiast odnosząc się do zarzutu nieprecyzyjnego sformułowania wskaźników w zakresie podwyżek wynagrodzeń, to użyłem sformułowania „wydatki płacowe – dopuszczono ich oszczędny wzrost”. W tych wydatkach jest wszystko związane z płacami, i podwyżki i odprawy i nagrody jubileuszowe.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: podwyżka w wysokości 7 % dotyczy tylko wynagrodzeń osobowych, które mają pracownicy wg umowy o pracę, w porównaniu z wynagrodzeniami w 2006 roku. Natomiast procent, który zawarty jest w projekcie w wysokości 4,2 % odnosi się do całego funduszu płac. Są to podwyżki, odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia pracownicze – osobowe. Jeżeli weźmiemy wykonanie w 2006 roku w porównaniu z planem na 2007 rok to zaobserwujemy wzrost o 4,2 % - jest to ogólny wzrost. 7 % odnosi się tylko do wynagrodzeń osobowych. Jest grupa osób, która odchodzi na emerytury i stąd jest przewidziana między innymi duża liczba odpraw. Te dwa składniki: 4,2 % i 7 % są to zupełnie odrębne elementy. Nie rozumiem o co chodzi Panu radnemu Szabłowskiemu.

Radny Lech Szabłowski: ja nie kwestionuję podwyżki wynagrodzeń, natomiast na komisji padła nieco inna odpowiedź. Poza tym nie rozumiem, dlaczego jeżeli jest planowana większa liczba odpraw i podwyżki wynagrodzeń to ogólny wzrost jest na niższym poziomie?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: przepraszam, w tym przypadku nastąpiło moje przejęzyczenie. Większa liczba odpraw była w 2006 roku – od planowanych w roku 2007.

Radny Krzysztof Chrostowski: ja także uważam, że na inwestycje są zbyt małe środki, wg moich obliczeń 0,2 jednego % to są jakieś symboliczne kwoty. Mam pytanie, ile środków w poprzednich kadencjach było planowanych na inwestycje. Drogi mamy naprawdę w katastrofalnym stanie.

Radny Wojciech Kubrak: prawdą jest, że projekt budżetu został przygotowany przez ustępujący Zarząd, a nie Radę. Nie jest prawdą, że projekt budżetu musi być przyjęty do końca tego roku. Jest zwyczaj przyjęty – w poprzednich dwóch kadencjach, że zawsze ten budżet przyjmowaliśmy do końca grudnia danego roku ale wolą naszą jest to czy ten projekt będzie przyjęty do końca grudnia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w uzasadnionych przypadkach projekt budżetu może być przyjęty do końca marca roku budżetowego. Takim uzasadnionym przypadkiem może być fakt, że rada Powiatu ukonstytuowała się późno, że komisje branżowe ukonstytuowały się 13 grudnia – jeśli są wątpliwości.
Natomiast odpowiadając na pytanie Radnego Chrostowskiego pragnę poinformować, że ten projekt budżetu jest najlepszym budżetem w porównaniu do projektów przyjmowanych w poprzednich latach, bowiem tam zawsze na wydatki inwestycyjne było 0 zł.
Radzę radnemu Chorostowskiemu wczytać się dokładnie w kompendium przygotowane na koniec drugiej kadencji, które Pan otrzymał. Poza tym należy dobrze poznać ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, każdy radny powinien mieć tę ustawę, w tak zwanym małym paluszku, ponieważ jest to podstawowy materiał do poznania zasad konstruowania budżetu powiatu. Powiem obrazowo, że ustawa ta daje możliwość konstrukcji budżetu, już po nowelizacji, gdzie dochody własne wynoszą maksymalnie 15 %. Jest to pula do dyspozycji Rady Powiatu. Ustawodawca jednak przed ośmioma laty pewne rzeczy w bardzo dużym stopniu niedoszacował. Między innymi nie przewidział pieniędzy na utrzymanie urzędu i pracowników. W naszym przypadku nie przewidział tego, że będziemy mieli dwie jednostki kultury, które miały wcześniej charakter wojewódzki – jako jeden z nielicznych powiatów w kraju, na 365 powiatów takich powiatów jest tylko kilka. Na te jednostki żadnych pieniędzy nie dostaliśmy. Utrzymanie tych placówek odbywa się kosztem dochodów własnych, tego nikt nie zabezpieczył wcześniej. Również cała opieka społeczna wykazuje się dużymi niedoborami. Pan Starosta wspomniał o tych brakach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gminy po ostatniej nowelizacji ustawy o finansach publicznych mają dochody nawet do 50 %. Czyli gmina ma możliwość dofinansowania nie tylko kultury, ale np. i oświaty, a przy tym także może zaplanować duże inwestycje.
Radny Lech Szabłowski dobrze wyliczył – udział na starcie w inwestycjach jest na poziomie 0,2 %, ale nie bądźmy pesymistami. Wszytko zależy od tego jak Zarząd będzie pozyskiwał środki zewnętrzne. Przypomnę najlepszy rok 2002, gdzie udało nam się pozyskać w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD znaczną ilość środków i proszę sobie wyobrazić, że udział w naszym budżecie wydatków inwestycyjnych sięgnął około 35 %. W rankingu powiatów w tej materii uzyskaliśmy dziewiąty wynik w kraju – przy takiej strukturze dochodów – wszyscy radni powinni zapoznać się z tą strukturą dochodów. Około 90 % dochodów to subwencje i dotacje. Dotacje – oznacza to, że przekazane środki muszą być przeznaczone na ściśle określony cel, naznaczony przez tego, który centralnie przekazuje środki. Natomiast np. subwencji oświatowej nie da się raczej uszczuplić. Nasz powiat w ostatnich latach na cele oświatowe przeznaczał dodatkowe środki, nie mówiąc o uszczuplaniu tej subwencji.
Nasz samorząd należy do Związku Powiatów Polskich, organizacji która skupia wszystkie powiaty w Polsce. Problemy powiatów są stale monitorowane przez tą organizację. Posiada ona swojego stałego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu RP. Sukcesem tej organizacji jest między innymi, doprowadzenie do tego, że koszty funkcjonowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego zostały doszacowane, wobec czego te jednostki, które wykonują zadania o charakterze rządowym, mają wystarczające środki na odpowiednie funkcjonowanie.
Zanim do tego doszło to przez blisko 6 lat powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego były finansowane ze środków powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: o ile dobrze pamiętam to w pierwszych latach dochody własne powiatu łomżyńskiego wahały się w granicach 4,5 %.

Przewodniczący Rady: z przeprowadzonej prze mnie analizy projektu budżetu wynika, że środków, które są w naszej dyspozycji zasadniczo wystarcza jedynie na utrzymanie naszych jednostek – przy takiej obsadzie jaka jest aktualnie. Natomiast jeżeli chcemy zwiększyć dochody, to musimy wziąć się wszyscy do pracy, musimy zacząć tworzyć programy i wystąpić z takimi inicjatywami, które przyniosą konkretne dochody. Rozmawiałem z Panią Skarbnik, która poinformowała mnie, że najczęściej w trakcie roku te wskaźniki ulegają poprawie i to czasami znacznej. Jestem przekonany, ze ten rok również pozwoli nie tylko przetrwać, ale i zacząć rozwijać się.

Radny Krzysztof Chrostowski: nawiązując do wypowiedzi byłego Starosty, chciałbym zaznaczyć, że jeżeli szkoły przechodziły pod kompetencje gmin, to była na ich utrzymanie przekazywana subwencja, podobnie było w przypadku ośrodków zdrowia i innych placówek.

Przewodniczący Rady: jednostki kultury nie otrzymują dotacji ani subwencji.

Radny Krzysztof Chrostowski: to po co były Starosta chciał się przypodobać Panu Premierowi i przejął dwie jednostki kultury?

Radny Wojciech Kubrak: reforma administracyjna nie dawała wyboru, w przedmiocie które jednostki miał być powiatowe, a które nie.

Starosta – Krzysztof Kozicki: dziękuję Państwu za wszystkie głosy w dyskusji. Jeszcze raz wnoszę o uchwalenie tego budżetu na dzisiejszej sesji. Kunktatorstwo i przeciąganie tego nie zmieni nic w sposób istotny. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie zmienić wskaźników. Mam nadzieję, że te wskaźniki nie ulegną pogorszeniu, bowiem wtedy sytuacja byłaby bardzo trudna. Wzorem radnego – Pana Kubraka, miejmy nadzieję, że w trakcie roku dochody będą większe niż obecnie zakładamy. Już pracujemy nad wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego, jak i do mecenatu państwa i do programów operacyjnych. Jestem przekonany, ze część wniosków będzie skuteczna, że dochody zostaną zwiększone. Dlatego jeszcze raz wnoszę o uchwalenie tego budżetu na dzisiejszej sesji.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została podjęta przy 13-tu głosach za i 4-ch głosach wstrzymujących się.
(uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: zmiany zawarte w zaprojektowanej uchwale Rady Powiatu dotyczą:
w § 1 zwiększenia dochodów, które zostały już wykonane w dziale 756 o kwotę 28.600 złotych uzyskane zostały one przez ZDP z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i w dziale 801 o kwotę 25000 złotych tytułem zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wypadkowe z Zespołu Szkół w Marianowie.
Natomiast w § 2 po stronie wydatkowej budżetu proponuje się zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 28.600 zł na wniosek Dyrektora ZDP w Łomży na pokrycie zakupów materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i na pokrycie częściowe kosztów związanych z przebudową mostów w m. Makowskie. Przy czym w dziale 801 zwiększenie o kwotę 25.000 złotych zgodnie z pismem Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie na wydatki związane z realizacją wypłat godzin ponadwymiarowych za miesiąc październik i listopad br.
Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie i jest zgodny z ostatnią uchwałą Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2006 roku i wynosi 1.303.400 zł.

Radny Lech Szabłowski: czy w miejscowości Makowskie remontowanych było kilka mostów? Ponadto chciałbym zapytać czy w przypadku, w którym nie byłoby kontroli z ZUS-u to czy zabrakłoby pieniędzy na wydatki związane z realizacją wypłat godzin ponadwymiarowych za miesiąc październik i listopad br.? Kwota 25.000 zł stanowi około 1 % wydatków jakie ma ZS w Marianowie. Czy na godziny ponadwymiarowe będzie jeszcze brakować pieniędzy?

Barbara Gorzęba na drugie pytanie odpowiedziała twierdząco. Uzupełniając dodała, że środki z nadpłaty przeszłyby na kolejny rok, gdyby nie wykazano ich w trakcie kontroli.

Adam Łazarski – Dyrektor ZDP w Łomży: w miejscowości Makowskie chodzi o remont jednego mostu, tutaj wystąpiło moje drobne przejęzyczenie we wniosku skierowanym na ręce Pana Starosty. Przepraszam za ten błąd. Generalnie wyremontowaliśmy trzy mosty, ale w miejscowości Makowskie jeden most.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu, który poinformował, że w dniu 28 grudnia br. Komisja wydała pozytywną opnię w niniejszej sprawie.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok została podjęta przy 17-tu głosach za (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.8 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: począwszy od 2002 roku funkcjonuje w naszym powiecie Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, za pomocą której Starosta realizuje zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi strażami, inspekcjami i służbami. Komisja realizuje swoje zadania w okresie trzyletnich kadencji. Skład 9-cioosobowej Komisji zawiera także dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. W poprzedniej kadencji wydelegowano dwóch radnych – Pana Alfreda Szymańskiego i Pana Stefana Żebrowskiego. Jednak w dniu 27 października br. skończyła się kadencja Rady, co spowodowało wygaśnięcie mandatów radnych i również członkostwa w tejże Komisji. W celu uzupełnienia ustawowego składu Komisji zaszła potrzeba, aby Rada Powiatu III kadencji delegowała dwóch radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Wojciech Kubrak: do projektu uchwały mamy dołączone także uzasadnienie, w którym jest podane, że w dniu 30 listopada – rozumiem, że na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Starosty, została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w pełnym składzie – w tym 2 radnych powiatu łomżyńskiego. Wobec tego należy zadać sobie pytanie, dlaczego dziś zajmujemy się tym tematem? Jestem przekonany, że przez niedopatrzenie doszło do powołania tej Komisji, nie czekając na delegowanie przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego. Wiem, że już takie posiedzenie odbyło się z udziałem dwóch radnych obecnej Rady.
Mimo to chciałbym do prac w przedmiotowej Komisji zgłosić kandydaturę Pan Lecha Szabłowskiego. Uzasadnienie jest następujące: osoba posiada duże doświadczenie samorządowe, ponieważ przez wiele lat pełnił funkcję Wójta Gmina Śniadowo. Ponadto w ubiegłym roku ja i Pan Lech Szabłowski byliśmy na specjalnym szkoleniu w WSP w Szczytnie dla członków Komisji Bezpieczeństwa. Szkolenie to, było bardzo ciekawe, nauczyliśmy się wielu rzeczy, trwało 3 dni i zakończyło się wydaniem specjalnego certyfikatu. Żałuję, ze nie wziąłem tego certyfikatu, aby Państwu zaprezentować. Mimo tego niedopatrzenia chciałbym zaproponować kandydaturę Pan Lecha Szabłowskiego – jako przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starosta – Krzysztof Kozicki: otóż nie ma żadnego niedopatrzenia, wydanie Zarządzenia Starosty dotyczyło zmiany tylko dwóch osób, powoływanych na mocy Zarządzenia Starosty. Natomiast pozostali członkowie, których wybiera rada zostaną dziś wybrani.

Radny Wojciech Kubrak: nie zgadzam się z takim uzasadnieniem, dwaj członkowie Rady Powiatu brali udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, mimo, że ich mandaty wcześniej wygasły. Trzeba przyznać, ze doszło do niedopatrzenia.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: w tym zdaniu, które użyte jest w uzasadnieniu użyto sformułowania: „Zarządzeniem nr 2/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku, wraz ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem powołano …” – przytoczono tutaj skład Komisji z 3 stycznia 2005 roku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2006 roku. Mam przed sobą to zarządzenie i je odczytam. „W zarządzeniu nr 2/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku Starosty Łomżyńskiego w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wprowadzam następujące zmiany: paragraf 1 punk 1 i 4 otrzymują brzmienie: Punkt 1 – Krzysztof Kozicki – Przewodniczący, Punkt 4 – Józef Piątek – Burmistrz Nowogrodu”. To jest treść zarządzenia zmieniającego.

Radny Lech Szabłowski: czy ta Komisja odbywała posiedzenie z udziałem dotychczasowych radnych?

Wacław Sierbiński na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że jednak zmiana zawarta w Zarządzeniu Starosty dotyczyła jedynie dwóch ww. osób: Krzysztofa Kozickiego – Przewodniczącego i Józefa Piątka – Burmistrza Nowogrodu.

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził pięciominutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski, który zgłosił kandydaturę radnego Lecha Szabłowskiego na przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Lech Szabłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei radny Henryk Kłosiński zaproponował, aby delegatem do przedmiotowej Komisji został radny Wojciech Kubrak, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Mieczysław Chojnowski zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kuleszy na przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Jarosław Kulesza wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei Wiceprzewodniczący Rady Rafał Kołakowski zaproponował, aby delegatem do przedmiotowej Komisji został radny Andrzej Piotrowski, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Wobec braku dalszych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów zostało jednogłośnie przyjęte.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w osobach: radnego Lecha Szabłowskiego i radnego Jarosława Kuleszy, została podjęta przy 17-tu głosach za (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Chrostowskiego.

Krzysztof Kozicki: w zasadzie była poruszona interpelacja, która odnosi się do działalności Biura Porad Obywatelskich. Otóż jednostka ta nie podlega pod powiat, natomiast jest organizacją pozarządową, swoją siedzibę ma w naszym budynku na I piętrze i polecam osobistą wizytę, aby bezpośrednio zaznajomić się z działalnością tej organizacji. Wyjaśnię, że Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży nie ma żadnego obowiązku składania nam sprawozdania, to iż chcieli nas zapoznać ze swoją działalnością, to jest wyłącznie ich dobrą wolą.
Powtórzę jeszcze raz, że zapytania do Pani Prezes można kierować pisemnie, natomiast pełną informację Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży o 10-letniej działalności biura wszyscy otrzymaliśmy na piśmie.

W tym temacie nie poruszono innych zagadnień.

Ad.10 W punkcie wolne wnioski głos zabrał radny Wojciech Kubrak, który stwierdził: chciałbym zwrócić się do Pana Starosty o informację nt. zamierzeń Zarządu Powiatu, co do współpracy międzynarodowej w III kadencji. Przypomnę Państwu, że nasz samorząd od 8 lat współpracuje z powiatem Dingolfing-Landau w Niemczech i powiatem Daugavpils z Łotwy. W obu przypadkach współpraca odbywa się na mocy podpisanych porozumień, na mocy odpowiednich uchwał rad tych samorządów. Pytam o zamierzenia w tym przedmiocie, ponieważ były podjęte pewne zobowiązania wynikające z poprzedniej – dotychczasowej współpracy.

Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki: byłem pytany o to na komisjach branżowych i odpowiem tak jak wcześniej. Na pewno nikt z nas nie przyszedł burzyć pewnych wypracowanych form działalności. Współpraca ta była między samorządami jak również poszczególnymi osobami. Tak jak zaznaczył Pan radny są podpisane porozumienia, jest wypracowana długofalowa działalność. Naszą rolą będzie to, aby ta współpraca była jak najbardziej efektywna. Jeszcze raz zaznaczę nikt z nas nie przyszedł burzyć pewnych wypracowanych form działalności. Na pewno zakres czy może formy będą ulegały pewnym modyfikacjom – tylko po to, aby były bardziej efektywne.

Przewodniczący Rady poprosił zgromadzonych o udział w spotkaniu opłatkowym, które zostało zaplanowane o godzinie 1300.

Nikt z zebranych nie zabrał więcej głosu w wolnych wnioskach.

Ad.11 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady III Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 9 lut 2007 07:58
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2007 08:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2108 razy