BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 lutego 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad 4-go posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości.
2. Zapoznanie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.
4. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest konsekwencją wizyty w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie Dyrektor Departamentu stwierdził, że zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi Minister może przejąć tylko szkoły o charakterze wyłącznie rolniczym. Stąd zachodzi potrzeba wyłączenia wspomnianej Szkoły. Do momentu wygaszenia kształcenia w tej Szkole Policealnej organem prowadzącym będzie powiat łomżyński.

Wojciech Kubrak: ilu jest aktualnie uczniów w tej Szkole? Chciałbym również zapytać, kto będzie właścicielem obiektu po ewentualnym przekazaniu Szkoły Ministrowi oraz czy z punktu widzenia formalnego nie ma kolizji, że będzie drugi organ prowadzący?

Marek Kaczanowicz – Dyrektor ZS w Marianowie: aktualnie uczniów w tej Szkole jest 28-miu. Poza tym z punktu widzenia formalnego nie ma kolizji z tego tytułu, że będzie drugi organ prowadzący. To będzie uregulowane w porozumieniu.

Wojciech Kubrak: czy wchodzi w grę odpłatność za pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia uczniów tej Szkoły?

Marek Kaczanowicz: na powyższe pytanie dopowiedział przecząco.

Przewodniczący Komisji: kiedy kończy się nauka w tej Szkole?

Marek Kaczanowicz: w czerwcu przyszłego roku. Dodał przy tym, że subwencja na jednego ucznia jest mniejsza od subwencji przekazywanej na ucznia dziennego, wynosi 0,7.

Przewodniczący Komisji: w porozumieniu powinny być zapisy, które zabezpieczą nasz interes, tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów wynajmu.

Stefan Popiołek: ten proces dopiero się rozpoczyna, będziemy mieli jeszcze czas na dokładne zastanowienie się na projektem zawieranego porozumienia.

Henryk Kłosiński: jestem podobnego zdania, na dzisiejszej sesji z pewnością wiele niepewności wyjaśni Dyrektor Departamentu ds. kształcenia rolniczego przy MRiRW.

Andrzej Piotrowski: odnosząc się do kolejnego punktu pragnę zaznaczyć, że sytuacja wydaje się być wyjątkowa, bowiem sam Minister zwraca się o przejęcie ZS w Marianowie. Natomiast projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości, jak zostało podkreślone nie będzie w przyszłości rodził żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli zawrzemy odpowiednie zapisy w porozumieniu.

Przewodniczący Komisji: wyłączenie tej Szkoły jest w zasadzie warunkiem przejęcia ZS przez Ministerstwo.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości został zaopiniowany pozytywnie pięcioma głosami za (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji odczytał pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zamiaru przejęcia Zespołu Szkół w Marianowie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia (kopia pisma stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Wojciech Kubrak: czy Kuratorium Oświaty będzie wyrażać opinię w przedmiocie uchwał, które są przedmiotem obrad?

Anna Archacka na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Marek Kaczanowicz – Dyrektor ZS w Marianowie: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia jest wynikiem wizyty w Ministerstwie, gdzie zasugerowano wprowadzenie drobnych zmian do pierwotnego projektu uchwały przyjętego przez Zarząd i Komisję we wcześniejszym okresie.

Henryk Kłosiński: czy zapisy te były konsultowane z radcą prawnym?

Anna Archacka: prawnik nawet redagował treść tego projektu, ponieważ są to sprawy niezwykle istotne.

Henryk Kłosiński: kwestia przejęcia ZS przez Ministra będzie podlegała dalszej dyskusji, w chwili obecnej chodzi o wyrażenie woli przekazania.

Wojciech Kubrak: należy pamiętać, że wraz z przekazaniem ZS nasz budżet zmniejszy się o około 20 %, czyli tym samym spadną nasze możliwości kredytowe.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: zgadzam się z tym, jest to pewien mankament przekazania ZS. Jednak przekazanie Szkoły ma przynieść korzyści dla naszego lokalnego środowiska, ma pozwolić na właściwy rozwój placówki. Ministerstwo w tej chwili zapewnia nas, że utworzy nowoczesne centrum kształcenia rolniczego. Przy tym ma być przejętych do 80 szkół. Dziś na sesji Rady Powiatu zostaniemy wstępnie poinformowani o możliwościach, które będzie dawało przekazanie Szkoły Ministrowi. Wiadomo, ze w kraju szkoły rolnicze padają, czy obecne inicjatywa okaże się szansą dla tego typu kształcenia to dowiemy się w najbliższej przyszłości. Wyposażenie techniczne szkół rolniczych jest zdecydowanie przestarzałe. Zmiany w tym systemie są konieczne.
Tego typu szkoły mają charakter ponadregionalny i samorządy mają pewne trudności w utrzymaniu tych szkół, przede wszystkim ze względu na wyższe koszty kształcenia zawodowego. ZS jest zbyt duży dla jednego powiatu, jest to szkoła kształcąca regionalnie. Są szkoły typowo branżowe, leśnicze itp., gdzie samorządy nie radziły sobie z funkcjonowaniem i stopniowo likwidowały bazę i kierunki kształcenia rolniczego.
Przed przekazaniem Szkoły będziemy znali budżet, który Ministerstwo zaplanuje dla ZS i będziemy wiedzieli czy te deklaracje są prawdziwe.

Przewodniczący Komisji: ostateczna decyzja w niniejszej sprawie zostanie podjęta po dokładnej analizie w późniejszym terminie. W skali kraju jest przejętych kilka szkół, w Ministerstwie jest już kilkadziesiąt wniosków o przejęcie. Przejęte placówki mają pełnić rolę centrów kształcenia rolniczego na wzór rozwiązań zastosowanych z powodzeniem w niektórych krajach Unii Europejskiej.
Najistotniejszy jest interes społeczny, powinniśmy się określić, dlaczego tę Szkołę chcemy przekazać Ministrowi. Jeżeli uznamy, że sami będziemy prowadzić tę placówkę to należy pamiętać, że będziemy musieli dokładać duże środki do niej z własnego budżetu – ponad subwencję.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: jeżeli nie przekażemy Ministrowi tej Szkoły to będziemy musieli dorównać standardom do tych centrów kształcenia rolniczego, które mają być utworzone. W innym przypadku Szkoła nasza nie uzyska odpowiedniego naboru.

Przewodniczący Komisji: z władzami Komendy Głównej OHP złożyliśmy wizytę w Zespole Szkół w Marianowie, gdzie dokonaliśmy analizy możliwości umiejscowienia w ZS ośrodka szkoleniowego OHP. Aktualna baza warsztatowa ZS jest w złym stanie technicznym i przestarzała.

Stefan Popiołek: ja jestem za rozwojem tej Szkoły, i w mojej ocenie my nie mamy takich możliwości finansowych, aby było to skutecznie realizowane. Takie możliwości ma Ministerstwo. Zastanawiam się jedynie, czy w przypadku stwierdzenia, że pod skrzydłami Ministerstwa Szkoła jest zagrożona, to czy będzie możliwe przywrócenie prowadzenia tej placówki przez samorząd powiatu?

Wojciech Kubrak: przypomnę, że zwolennikiem przejęcia szkół rolniczych jest Samoobrona przy poparciu PiS-u, natomiast przeciwnikiem takiego rozwiązania jest PO. Wobec tego nie wiemy jak potoczy się sytuacja po nowych wyborach do Parlamentu.

Stefan Popiołek: a jak sytuacja wyglądała w drugiej kadencji?

Wojciech Kubrak: przyspieszenie prac w Ministerstwie Rolnictwa nastąpiło na przełomie lat 2005/2006.
Marek Kaczanowicz: po nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Wojciech Kubrak: aktualnie Rząd obiecuje podwyżki w sferze oświaty i wobec tego nie wiemy, czy nie zostanie zastosowane rozwiązanie polegające na przeniesieniu ciężaru wprowadzenia tych podwyżek przez samorządy. Podobna sytuacja miała już miejsce we wcześniejszych latach.

Henryk Kłosiński: należy dołożyć starań, aby w przypadku kiedy nastąpi zmiana Ministra Rolnictwa majątek, który obecnie jest w użytkowaniu ZS nie przepadł. Trzeba będzie wprowadzić odpowiednie zapisy w przygotowywanym porozumieniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 4-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 9 lut 2007 08:01
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2007 08:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2280 razy