BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia,Promocji Rodziny i Porządku Publicznego RadyPowiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2007 roku.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.40.
Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym przypomniał, że przedmiotem obrad 3-go posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład ZS w Marianowie.
2. Informacja o zgłoszonych potrzebach przez Zespół Szkół w Marianowie.
3. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
10. Sprawy różne:
1.) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dotycząc przekazania Szkoły do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa.
2.) Pismo Dyrektora ZS w Marianowie w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka przedstawiła podstawę prawną, po czym kontynuując wypowiedź poinformowała, że: kierunki kształcenia, które mają być zlikwidowane w zasadzie nie cieszą się żadnym zainteresowaniem. Likwidacja szkół pozwoli na uniknięcie konieczności sporządzania dodatkowej sprawozdawczości. Nie niesie to ze sobą żadnych skutków finansowych. Przedsięwzięcie te nie niesie ze sobą żadnych skutków finansowych. Uchwała ma charakter intencyjny, po jej podjęciu zostanie podjęta właściwa uchwała – między innymi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W nawiązaniu do powyższego głos zabrał Dyrektor ZS w Marianowie Marek Kaczanowicz: kształcenie te było konsekwencją między innymi uruchomienia komisji ds. przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, która to nie rozpoczęła swojej działalności. Szkoły te de facto istnieją jedynie w dokumentacji. Jak zauważyła Pani Naczelnik likwidacja szkół pozwoli na uniknięcie konieczności sporządzania dodatkowej sprawozdawczości. Zresztą takie są zalecenia Kuratorium Oświaty – aby zlikwidować szkoły faktycznie nieistniejące. O wspomniane kierunki kształcenia w zasadzie nikt już nie pyta.

Przewodniczący Komisji wobec braku pytań i uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za, 2 członków Komisji nie brało udziału w głosowaniu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali wnioski ZS w Marianowie dotyczące zgłoszonych potrzebach przez tę placówkę (kopie wniosków stanowią załącznik nr 4 do protokołu). W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są uwagi odnoszące się do niniejszej informacji.

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego tematu.

Ad.3 Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji wg następującego układu:
Opinia dotycząca uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
Opinia dotycząca projektu regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli w roku 2007.
Opinia dotycząca regulaminu w sprawie określenia stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2007.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2007 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem (poprzez dokonanie likwidacji internatu).
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie likwidacji w zespole Szkół w Marianowie Liceum Profilowanego, Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych ( zawód rolnik).
Opinia dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2007 roku Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2007 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok.
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2006 rok:
• Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
• Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
• Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2006 rok.
Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.
Zapoznanie z bieżącą działalnością instytucji kultury- Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zapoznanie z bieżącą działalnością Zespołu Szkół w Marianowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Zapoznanie z procedurą konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w 2006 roku – sprawozdanie.
Przyjęcie informacji nt. pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II
kwartał
Wskazanie członków Komisji do udziału w komisji do przeprowadzania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku:
• Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
• Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
• Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Rozpatrzenie możliwości wystąpienia Starostwa Powiatowego w Łomży z wnioskiem do PEFRON-u o zniesienie barier architektonicznych (dostosowanie łazienek, drzwi, korytarzy) do potrzeb niepełnosprawnych, zwłaszcza na I piętrze.
Rozpatrzenie dodatkowego wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni.
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w kontekście wypracowania Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego w roku 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III
kwartał
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie łomżyńskim w roku 2007 oraz realizacja kalendarza imprez sportowych adresowanych do młodzieży wiejskiej i osób niepełnosprawnych w roku 2007.
Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków wynagrodzeń nauczycielskich oraz dodatku mieszkaniowego na rok 2008.
Rozpatrzenie projektu budżetu na 2006 rok.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.

IV
kwartał
Ponadto w planie pracy Komisji na 2007 r. zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.4 Z kolei Przewodniczący Komisji udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem przewiduje likwidacje internatu, bowiem wszystko wskazuje, że liczba wychowanków internatu nie zwiększy się. Między innymi wynika to z niżu demograficznego. Obecnie w internacie przebywa 14 wychowanków i taką otrzymujemy subwencję, natomiast koszty są stałe. W internacie jest 40 miejsc noclegowych. Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną, właściwa uchwała zostanie ewentualnie podjęta 6 miesięcy po podjęciu tej uchwały.

Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać ile w skali roku wynoszą koszty utrzymania internatu i w związku z tym ile powiat dokłada ponad subwencję? Ponadto proszę przedstawić nam co stanie się z majątkiem internatu po ewentualnej likwidacji. Dodam, że budynek internatu należy do samorządu gminy.

Ewa Mańko: w zasadzie wyposażenie internatu jest przestarzałe, mamy stare meble, łóżka w większości są bardzo stare, przy czym kuchnia dobrze funkcjonuje.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: subwencja na internat wynosi około 66.000 zł, natomiast koszty w skali roku wynoszą ponad 237.000 zł, z tego wynika, że powiat ze środków własnych dokłada około 171.000 zł.

Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać jeszcze ile osób zatrudnionych w internacie na czas nieokreślony i jakie są możliwości ich zatrudnienia w innych zakładach?

Z kolei Przewodniczący Komisji, w nawiązaniu do powyższego, udzielił głosu Dyrektorowi ZSOiZ w Jedwabnem.

Ewa Mańko: jest 6 osób zatrudnionych w internacie na czas nieokreślony: konserwator – ½ etatu – w zakresie ma internat i szkołę, sprzątaczka – ¼ etatu. Pracownicy pedagogiczni: Kierownik internatu może skorzystać ze świadczeń emerytalnych, pedagog stażysta – ma umowę na rok, i trzeci pedagog nie wiąże losów z krajem, ponieważ zaplanowała wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Problemy z zatrudnieniem wystąpią w przypadku intendentki, kucharki – której brakuje jeszcze 3 lat pacy i pomocy kuchennej – w tym drugim przypadku jest szczególna sytuacja, ponieważ mąż tej Pani miał przerwę w zatrudnieniu i jadąc na szkolenie w sprawie uzyskania dodatkowych kwalifikacji zginął w wypadku. Nie miał ubezpieczenia i w związku z tym ZUS odmówił wypłaty renty dla jego trójki dzieci, które nie mają żadnych środków do życia prócz tego, co obecnie zarabia ich mama w internacie. Najstarsza córka tej Pani, co prawda ma 18 lat, jednak po wypadku taty doznała wstrząsu, który nie pozwala jej na podjęcie pracy. Jedna córka jest w szkole podstawowej, natomiast druga jest w gimnazjum. Do tego jedna z młodszych córek jest również niepełnosprawna – urodziła się bez tarczycy. Wielokrotnie interweniowaliśmy w ZUS-ie, pomagał nam radca prawny zatrudniony w Starostwie Powiatowym, jednak działania te nie przyniosły żadnych rezultatów.

Przewodniczący Komisji: sytuacja w jednej rodzinie jest obecnie tragiczna, uważam, że należy poczynić starania, aby nie uległa pogorszeniu.

Alfred Szymański: czy jest możliwość wykorzystania internatu na potrzeby stołówki?

Ewa Mańko: zgłosiłam taka propozycję, jednak nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi.

Wojciech Kubrak: trzeba pamiętać, że zlikwidować nie jest problemem, natomiast odtworzenie takiej działalności będzie bardzo trudne.

Stefan Popiołek: jaka jest Pani opinia na temat likwidacji internatu?

Ewa Mańko: jestem emocjonalnie związana z tym internatem, na sali w internacie odbywało się całe życie towarzyskie szkoły, wszystkie uroczystości szkolne i inne wydarzenia społeczno – kulturalne. Zdaję sobie sprawę, że odtworzenie internatu będzie w zasadzie nierealne, tak zasugerowało mi w pewnym okresie Kuratorium Oświaty, bowiem wcześniej rozważaliśmy ograniczenie problemowej działalności.

Wicestarosta: wszystko wskazuje, że liczba wychowanków internatu nie zwiększy się. W tej sprawie przeprowadziliśmy szereg rozmów z nauczycielami, Burmistrzem oraz innymi osobami. Wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej wykonać to zadanie, tak aby skutki były jak najmniej odczuwalne.

Przewodniczący Komisji: osobiście cenię sobie wysoko ZSOiZ w Jedwabnem, w tej szkole jako jednej z pierwszych na naszym ternie, a nawet regionie utworzono ośrodek kariery zawodowej.

Wojciech Kubrak: trzeba pamiętać, że w takich sytuacjach najważniejsi są ludzie, a nie pieniądze.

Andrzej Piotrowski: pragnę przypomnieć, że w trakcie przekształceń ZPOZ kilka sprzątaczek zostało zwolnionych w podobnej sytuacji.

Wojciech Kubrak: panie sprzątaczki przeszły na samozatrudnienie, założyły własną działalność gospodarczą.

Stefan Popiołek: czy w Szkole nie zwalnia się jakiś etat w najbliższym czasie?

Ewa Mańko na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, po czym dodała, że w najbliższym czasie jedynie ona odchodzi na emeryturę.

Henryk Kłosiński: sytuacja w rodzinie jest wdowa z 3-ką dzieci jest bardzo trudna i należy poczynić starania, aby nie uległa pogorszeniu. Powinny być podjęte kolejne rozmowy z Burmistrzem Jedwabnego i innymi osobami, aby pomóc tym ludziom.

Przewodniczący Komisji: również uważam, że ten problem powinien być załatwiony przy jak największym zaangażowaniu naszych władz, a także władz gminnych.

Wojciech Kubrak: oszczędności w tym roku będą znikome z tytuły likwidacji internatu, może nawet trzeba będzie dołożyć pewne środki a zrealizować ten cel.
Pragnę zauważyć, że 170.000 zł w porównaniu do całej subwencji oświatowej, która wynosi blisko 4 mln zł to niewielki procent.

Henryk Kłosiński: jeżeli chodziłoby w tym przypadku o szkołę to z pewnością decyzje byłyby inne.

Wojciech Kubrak: jak Pani uważa, czy likwidacja internatu będzie miała wpływ na funkcjonowanie ZSOiZ w przyszłości?

Ewa Mańko: gmina nosi się z zamiarem likwidacji kolejnych szkół, w związku z tym autokar będzie jeździł po całej gminie dowożąc uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, także z tego transportu będą korzystać nasi uczniowie. Poza tym nic nie wskazuje na to, aby liczba mieszkańców internatu zwiększyła się od przyszłego roku. Z pewnością kilka osób będzie miało problemy z dojazdem do Szkoły.
Próbowaliśmy wprowadzić opiekuna do internatu a nie nauczyciela, aby obniżyć koszty, jednak wiązało to się z ryzykiem, że młodzież nie będzie miała dostatecznej opieki. Jeżeli zima byłaby bardziej sroga to byłoby ich o kilku więcej, jednak mamy stosunkowo łagodną zimę.
Pragnę dodać, że ta sprawa nie zaskoczyła pracowników internatu, ponieważ od 5 lat była tendencja zniżkowa jeżeli chodzi o liczbę wychowanków. Zostało to przyjęte ze spokojem i zrozumieniem. Jednak poważny problem budzi sprawa Pani, która pracuje jako pomoc kuchenna. Jest ona osobą bardzo skromną, nie żali się na swój los.

Anna Archacka: pragnę przypomnieć, że projekt niniejszej uchwały ma charakter intencyjny, po jej podjęciu zostanie podjęta właściwa uchwała – po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa likwidacja ma nastąpić dopiero 31 sierpnia br.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za i 1 głosem przeciwnym (opinia komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Wojciech Kubrak: chciałbym uzasadnić to, że głosowałem przeciw przekształceniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w postaci likwidacji internatu. Mianowicie do póki nie usłyszę propozycji zatrudnienia zwalnianych osób. Z punktu widzenia ekonomicznego jestem za likwidacją internatu, jednak musi być to poparte ofertą pracy szczególnie dla wdowy wychowującej 3 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji: przyznaję, że jest to bardzo trudna sytuacja i z pewnością będą podjęte odpowiednie starania, aby tej Pani pomóc.

Ad.5 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym wynika z ustawy karta nauczyciela, która to narzuca wypłacanie dodatku mieszkaniowego nauczycielom uczącym w placówkach wiejskich lub miastach liczących poniżej 5.000 mieszkańców. Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodziny nauczyciela. Dodatek ten należy do dodatków socjalnych, jednak zależy on zasobów finansowych organu prowadzącego. Organy prowadzące nie zabiegają już o nauczycieli, w związku z tym coraz częściej odchodzi się od wypłacania takich dodatków. Dodatek ten miał motywować do nauki w szkołach wiejskich. Wysokości dodatków zawarte są w projekcie uchwały. Należy zaznaczyć, ze nie wzbudziły one zastrzeżeń naszych nauczycieli. Niniejszy dokument nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.6 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka objaśniając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym poinformowała, że karta nauczyciela wprowadziła zapis, iż regulaminy dotyczące dodatku do wynagrodzenia nauczycielskiego powinny być ustalane i przyjmowane przez organ prowadzący corocznie. Objaśniając dodała: jest to stosowane przez nas od 3 lat. W drodze regulaminu organ prowadzący określa wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki i zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. .Minister określa corocznie minimalną wartość wynagrodzenia zasadniczego.
Treść regulaminów powinna być uzgadniana ze związkami zawodowymi, co również narzuca karta nauczyciela. Wobec tego zwróciliśmy się do związków działających przy naszych placówkach z prośbą o uzgodnienie. W nawiązaniu do tego związek zawodowy ZNP działający przy ZS w Marianowie zaproponował, aby wprowadzić pewne dodatkowe zapisy. W dniu 8 stycznia br. odbyła się merytoryczna dyskusja, po czym związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię. Konkretnie po przeprowadzeniu negocjacji w trakcie długiej dyskusji udało się uzyskać konsensus w postaci podpisania ze związkami zawodowymi protokołu uzgodnień.
Chciałabym krótko uszczegółowić wspomnianą kwestię. Związek Nauczycielstwa Polskiego, po zapoznaniu się z projektem regulaminu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu, pismem L.dz.ZO-076-G/08/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku postulował:
1. Uzupełnienie zapisu §1 regulaminu dotyczącego dodatku motywacyjnego o zapis: „Wielkość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala się w wysokości co najmniej 5% kwoty planowanych środków finansowych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole i danym roku budżetowym”.
2. Uwzględnienie w przedłożonym regulaminie roli związków zawodowych przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. W § 3 regulaminu winne znaleźć się zapisy: „Wysokość dodatku motywacyjnego nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, placówki po uprzednim zaopiniowaniu przez organizacje związkowe działające w szkole. Dyrektorowi szkoły placówki dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Łomżyński po uprzednim zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe”.
3. Zmiany wysokości dodatku za wychowawstwo z 30 zł do 70 zł. Proponuje się zapis w § 11.1 w następującym brzmieniu: „Nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości 70 zł miesięcznie”.
4. Zmiany wysokości dodatku za prace przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych. Proponuje się zapis w § 14.2 w brzmieniu: „Nauczycielowi za wykonywaną przy użyciu monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie”.
W wyniku wspólnych uzgodnień ustalono następującą wersję zapisów: § 1 ust.1 regulaminu będzie mieć brzmienie następujące: „Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub placówki ustala i przyznaje w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego Starosta Łomżyński, zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły lub placówki w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego”.
§1 ust.2 będzie mieć brzmienie: „Fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli stanowi 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, zaś dyrektorów 25% planowanych wynagrodzeń zasadniczych”. Dodam, że ten zapis nie rodzi konsekwencji finansowych, ponieważ próg 5 % był określony w poprzednim zapisie i te 5 % musiało być zagwarantowane w budżecie Szkoły. Poza tym należy stwierdzić, że wydzielenie funduszu dla dyrektorów i dla nauczycieli jest po prostu lepszym wyjściem.
Odnośnie proponowanego przez ZNP zapisu § 3 organ prowadzący zaproponował dodanie treści następującej: „w stosunku do nauczycieli będących członkami danej organizacji związkowej lub korzystających z ochrony związkowej”. Ponadto organ prowadzący w miejsce słowa: „zaopiniowaniu” zaproponował użycie słów: „wyrażeniu opinii”. Odnośnie dodatków motywacyjnych dyrektorów szkół i placówek organ prowadzący analogicznie zaproponował użycie w miejsce słowa: „zaopiniowaniu”, słowa: „wyrażeniu opinii”.
Propozycję ZNP dotyczącą zmiany dodatku za wychowawstwo klasy z 30 do 70 zł uwzględniono częściowo ustalając zgodnie wysokość tego dodatku w roku 2007 na kwotę 50 zł. Dodam, że dodatek ten od wielu lat nie ulegał zmianie, wobec czego należało go nieco podnieść. Ponadto w skali roku rodzi to minimalne skutki finansowe – w wysokości około 7.000 zł rocznie.
Uwzględniono propozycję ZNP dotyczącą podwyższenia dodatku za pracę wykonywaną przy użyciu monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych zmieniając dotychczasową wysokość dodatku od 10 do 35 zł miesięcznie na wysokość 50 zł miesięcznie.
Ponadto ustalono iż w §14 ust.1 skreśla się wyraz „ruchowo”, a w konsekwencji dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych będzie przysługiwał za pracę – nauczanie indywidualne z niepełnosprawnymi bez rozróżnienia niepełnosprawności na ruchową i umysłową oraz postanowiono skreślić zapis § 15 regulaminu dotyczący dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponieważ przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie przewidują od dnia 1 stycznia 2007 roku takiego dodatku. Zmiana ta nastąpiła na wniosek Dyrektora PPP – Joanny Dardzińskiej–Mądry. Mianowicie w zapisach określających wynagrodzenie, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych wprowadzono pewne modyfikacje, polegające na zastosowaniu ogólnego zapisu „niesprawność” – zamiast wymieniania rodzajów niepełnosprawności. Powala to na objęcie osób pracujących ze wszystkimi niepełnosprawnymi.
Poza tym za pracę przy monitorze powyżej 40 godzin przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 50 zł, z tym, że w naszym przypadku jest tylko dwóch takich nauczycieli. Po przyjęciu przez Wysoką Radę regulaminy te będą obowiązywały do 31 grudnia 2007 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrała Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Ad.7 Anna Archacka objaśniając projekt w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie stwierdziła: prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu, co narzuca nam właściwa ustawa. Natomiast ustawa o bibliotekach mówi o tym, że powiat powinien prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Powiat Łomżyński już od roku 2000 powierza to zadanie byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – obecnie Miejskiej. Na ten cel od dwóch lat przekazywana jest kwota 32.000 zł. Kwota ta sukcesywnie wzrastała od 2000 roku. W porozumieniu zawieranym z Prezydentem Miasta Łomża szczegółowo określone są wszystkie warunki. W roku bieżącym proponowana jest kwota 32.604 zł, ponieważ wzrost o 604 zł został ustalony pomiędzy skarbnikami obu samorządów. Kwota 32.000 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadań wymienionych w paragrafie 3 projektu porozumienia. Dodam, że MBP prowadzi również Kronikę Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto przedkłada corocznie sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z prowadzenia biblioteki powiatowej.

Przewodniczący Komisji: czy MBP w Łomży pełni funkcje nadzoru nad bibliotekami gminnymi?

Anna Archacka: raczej nie, tę funkcję sprawuje biblioteka wojewódzka, natomiast MBP pełni funkcję instruktażową i pomocową.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.8 Anna Archacka: zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie samorząd powiatu ma obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. W myśl zapisów tej ustawy powiat między innymi zleca zadania organizacjom pożytku publicznego. Niniejsza współpraca może mieć dwie formy, finansową i pozafinansową. W drugim przypadku powiat będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach: informacyjnej poprzez serwis informacyjny na stronach internetowych Powiatu Łomżyńskiego, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, informowanie i publikowanie informacji o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych w 2007 roku oraz o sposobie ich rozstrzygnięć, przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych, udzielanie aktualnych informacji o ofertach zainteresowanym organizacjom, konsultowanie aktów prawa miejscowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto współpraca ta będzie realizowana w postaci organizacyjnej poprzez: tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi zagadnieniami publicznymi, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w powiecie, przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Powiat porozumień z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu Powiatu. Trzecią formą współpracy pozafinansowej będą szkolenia realizowane poprzez: inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć. Szczegółowo wszystkie formy oraz zasady przedmiotowej współpracy oraz zasady i cele tej współpracy określone są w projekcie regulaminu, który został dołączony do przekazanych Państwu materiałów.
Pragnę zauważyć, że działalność tych organizacji nabiera na znaczeniu w naszym kraju, natomiast w krajach Europy Zachodniej organizacje te stanowią często III sektor pod względem zatrudnienia – po biznesie i administracji rządowej. Na naszym terenie dobrym przykładem może być np. Polski Komitet Pomocy Społecznej, który na zlecenie powiatu prowadzi Dom Pomocy Społecznej, organizuje aktualnie Centrum Integracji Społecznej w Kownatach – zatrudnia około 40 osób. Organizacje pozarządowe są charakterystycznym elementem w systemach demokratycznych.
Wyjaśniając dodam, że częścią składową przedstawionego programu współpracy jest element dotyczący współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury i sztuki i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W zasadzie do tej pory te zadania były wspierane przez nasz powiat ze środków własnych. W tym przypadku, w kolejnym etapie, wymagane jest już określenie konkretnych kwot, aby można było ustalić zakres zadań, na których realizację ogłosimy konkurs.
Podsumowując pragnę zauważyć, że oferty na realizację zadań należy składać w terminie określonym w konkursie do dnia 8 marca 2007, godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 314”.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. zdrowia.

Renata Wierzba objaśniając projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stwierdziła: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w art. 44 b. stwierdza, że przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 48a. Art. 45 tejże ustawy mówi tym, że w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 1-3, wchodzą: jako przewodniczący: a) przedstawiciel organu administracji rządowej – w zakładach utworzonych przez te organy, b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona - w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa. Jako członkowie: a) przedstawiciel wojewody – w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa, b) przedstawiciele wybrani przez radę gminy lub radę powiatu, z zastrzeżeniem przepisu lit. c) - w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład. Członkiem rady społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może być pracownik danego zakładu. Radę społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Do zadań rady społecznej należy po pierwsze przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach: a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, d) przyznawania kierownikowi zakładu nagród, e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu. Po drugie przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego i inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku. Ponadto do tych zadań należy uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład, zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania, opiniowanie wniosku kierownika szpitala, o którym mowa w art. 65a ust. 1 oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin rady społecznej.
Rada społeczna składa się z przewodniczącego, którym jest przewodniczący zarządu lub osoba przez niego wyznaczona i członków, którymi są: przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w liczbie nie przekraczającej 13 osób. Kadencja rady trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady Powiatu. Posiedzenia rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego w miarę uzasadnionych potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na radę.
Obsługę administracyjno-prawną Rady Społecznej zapewnia ZPOZ. W przypadku kandydata do prac w Radzie Społecznej jest nałożone pewne ograniczenie – mianowicie nie może być on pracownikiem ZPOZ w Łomży, zasadniczo jest to jedyne ograniczenie w tej materii.
W Radzie Społecznej ZPOZ jest uwzględniony również Wójt Gminy Mały Płock, bowiem na ternie tej gminy znajduje się placówka medyczne, która podlega naszemu Zakładowi.
Proponuję, aby Komisja wytypowała kandydata do prac w niniejszej Radzie, jako kandydata umieszczonego w pozycji nr 13, który to następnie zostanie przedstawiony na sesji.

Andrzej Piotrowski zaproponował, aby do prac w Radzie Społecznej wytypować jednego z członków obradującej Komisji.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji jednomyślnie ustalili, że na kandydata do prac w Radzie Społecznej typują Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Pana Henryka Krajewskiego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.10 1) Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych zapoznał zebranych z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół dotyczącym przekazania Szkoły do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa. Podsumowując zaznaczył, że (pełna treść ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Z kolei poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZS w Marianowie.

Marek Kaczanowicz: niniejsza sprawa była wielokrotnie podnoszona na różnych posiedzeniach w czasie II kadencji. Z pewnością sprawa ta jest Państwu już dobrze znana. Nie jest to sprawa nowa. Historia przejęcia ZS ma już blisko dwuletni okres. Jednak wynika to z tego, że problemy były na szczeblu centralnym, jeden minister rolnictwa chciał przejmować szkoły, natomiast inny minister nie chciał przejmować szkół. Aktualnie sytuacja jest zdecydowanie odmienna, ponieważ w nowej ustawie o systemie oświaty jest zapis, że poszczególni ministrowie resortowi mogą prowadzi swoje szkoły. Na bazie tego zapisu w 2006 roku przejętych zostało już 10 szkół, do końca 2007 roku mają być przejęte kolejne szkoły – 36 dodatkowych placówek. W sumie ma to być do 80 szkół. Minister Rolnictwa chce przejąć około 15 % największych zespołów szkół, które obejmie swoją opieką. Minister Rolnictwa ma koncepcję, aby stworzyć jednolity system współpracy nauki i oświaty rolniczej.
Zespół Szkół ma charakter regionalny i właściwy poziom kształcenia i finansowania zawodowego w zawodach rolniczych może zapewnić Ministerstwo. Również gwarantuje ono unowocześnienie bazy dydaktycznej. Powiat Łomżyński poza subwencją oświatową nie jest w stanie wygenerować zbyt dużych środków. Z deklaracji, które usłyszałem w Ministerstwie Rolnictwa wynika również, iż są duże szanse na to, że poziom finansowania Szkoły zostanie w sposób istotny zwiększony. ZS w Marianowie nie otrzyma od organu prowadzącego środków z tytułu prowadzenia kształcenia praktycznego. Jest to koszt kształcenia o około 30 % wyższy. Ten aspekt nie był brany pod uwagę. Natomiast po przejęciu przez Ministra będzie to zagwarantowane.
Jest także perspektywa wykorzystania środków UE, która na te cele ma przeznaczyć w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego około 17 mld euro. W planach przejęte szkoły mają pełnić funkcję centrów kształcenia rolniczego, które będą miały wyłączność na tego typu kształcenie.
W zamiarze Ministerstwa jest stworzenie w Polsce systemu około 70 – 80 szkół, które zostaną zorganizowane w centra kształcenia rolniczego.
Tylko kilkanaście szkół w Polsce zostało wierne kształceniu wyłącznie rolniczemu, a w tym nasza placówka. Nasza kadra to są fachowcy wszechstronnie przygotowani do kształcenia rolniczego. Wobec tego Ministerstwo jest w stanie w trybie pilnym przejąć ZS w Marianowie.
Dodam, że jest także szansa na powołanie ogólnokrajowego ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących w zawodach rolniczych. Jest to bardzo oczekiwana rzecz przez nauczycieli. Od kilku lat doskonalenie zawodowe w tym zakresie zamarło.
Trzeba pamiętać, że pod Ministerstwem dostęp do najnowszego sprzętu będzie dużo łatwiejszy. My już w zasadzie weszliśmy kuchennymi drzwiami w to, bowiem otrzymaliśmy od Ministerstwa sprzęt za około 3 mln zł. Ewentualne przejęcie nastąpi z początkiem nowego roku budżetowego.

Andrzej Piotrowski: czy wiadomo już coś na temat tego jakie inne placówki będą ewentualnie przejmowane w naszym województwie?

Marek Kaczanowicz: nic mi nie wiadomo na ten temat. Dojlidy przy Białymstoku starają się o przejęcie, jednak kształcenie w tej placówce nie jest zbieżne z programem Ministra Rolnictwa. Na ponad 470 szkół rolniczych, które funkcjonowały w 1998 roku, większość to już nie szkoły rolnicze. One realizują programy Ministra Edukacji Narodowej, natomiast my kształcimy wyłącznie w zawodach rolniczych.

Wojciech Kubrak: wspomniał Pan o perspektywie wykorzystania środków UE, która na te cele ma przeznaczyć około 17 mld euro. Jaki to ma być Sektorowy Program Operacyjny?

Marek Kaczanowicz: nie wiem dokładnie, ale mają w nim uczestniczyć szkoły rolnicze i uczelnie wyższe.

Wojciech Kubrak: musimy mieć świadomość, że te około 17 mld euro nie będzie w całości przeznaczone na szkoły. Czy zna Pan zasady finansowania placówek już przejętych?

Marek Kaczanowicz: w województwie podlaskim przejęta została Szkoła w Janowie koło Suwałk. Najistotniejszą kwestią jest inny sposób finansowania tych szkół. Miałem sposobność rozmawiania z dyrektorem placówki, która została już przejęta. Jest to mniejsza placówka od naszej, natomiast środki na rok bieżący otrzymała dużo, dużo większe niż w latach poprzednich. A przy tym ma pusty internat. Środki otrzymała o około 600.000 zł wyższe, co stanowi blisko 38 % dotychczasowego budżetu tej szkoły.

Wojciech Kubrak: ja już dużo wcześniej zajęłam stanowisko, że jeżeli sposób finansowania tych szkół – przejętych przez MRiRW będzie lepszy, to powinniśmy podjąć decyzję o zamiarze przekazania ZS w Marianowie. Czy Zarząd podjął już jakieś konkretne działania?

Wicestarosta: wstępnie będziemy rozmawiać w Ministerstwie w dniu 1 lutego br. i na tym spotkaniu zamierzamy zaprosić na najbliższą sesję przedstawiciela Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki z Ministerstwa Rolnictwa, który ma wyjaśnić jak kwestię przejęcia ZS widzi Ministerstwo.

Wojciech Kubrak: należy pamiętać, że może być mało czasu. Kto powinien wystąpić z inicjatywą przejęcia ZS?

Marek Kaczanowicz: inicjatywa należy do samorządu. Trzeba pamiętać, że ci uczniowie zostaną na tym terenie to jest dla ich dobra, poza tym będzie unowocześniona baza.
Aby było możliwe przejęcie od 1 września br. to należy temat ten omówić i ewentualnie zaakceptować jeszcze w lutym. Procedura przejęcia jest dość długa. Uważam, że powinniśmy zrobić tak jak zrobiły to inne szkoły, które zostały przejęte. Na sesję rady poszczególnych samorządów były zapraszani przedstawiciele Ministerstwa, którzy dokładnie opisali omawiany problem i my powinniśmy zrobić podobnie. Proponuję skierowanie konkretnego zaproszenia do przedstawiciela Ministerstwa.

Następnie Przewodniczący Komisji wobec braku chętnych do dalszej dyskusji stwierdził, że z pewnością wszyscy radni opowiedzą się za przekazaniem ZS w Marianowie MRiRW, jeżeli sposób finansowania tych szkół będzie korzystniejszy.

Następnie zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego za przekazaniem Szkoły do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa opowiedziało się 4 członków Komisji, 1 był przeciwny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

2.) Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z pismem Związku Kurpiów w sprawie ustalenia i opłacenia składki członkowskiej (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Wojciech Kubrak: pragnę zaznaczyć, że w II kadencji kiedy przystępowaliśmy do Związku Kurpiów nie było mowy o żadnej składce członkowskiej. Ponadto zdecydowanie sugerują wpłatę 1% indywidualnego podatku dochodowego na ich rzecz.

Członkowie Komisji uznali, że decyzja w problemowej sprawie powinna być podjęta po dokładnym wyjaśnieniu kwestii obowiązkowości uiszczenia składki członkowskiej i wysokości tej składki.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 8 mar 2007 12:45
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2007 12:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2276 razy