BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.


Komisja obradowała w pełnym sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.
2. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: niniejsze zmiany proponuje się wprowadzić w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji, subwencji po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na 2007 rok. Wysokość dotacji z budżetu państwa uległa zmianie w dziale 71015 – nadzór budowlany” o kwotę 5.000 zł na plus, a zmniejszeniu uległa dotacja o kwotę 18.500 złotych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, o tym informuje pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 lutego br. Natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało w piśmie z dnia 19 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji, zwiększeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 59.375 zł. Te zmiany przedstawione zostały pod l.p. 1,2,3 załącznika nr 1 do projektu uchwały.
Zmiana przedstawiona w poz. 4 tabeli załącznika wynika z pisma z dnia 5 lutego br., które otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i w to którym dotacja przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy jest w wysokości 216.700 zł, to jest wyższa o 29 złotych od dotacji przyjętej do uchwały budżetowej. Należy doprowadzić plan do stanu aktualnego. Analogiczne zmiany po stronie wydatkowej wskazane są w załączniku Nr 2 pod liczba porządkową: 1, 2, 3 do uchwały. Proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w poz. 5, 6, 7 dotyczą zmniejszenia rezerwy budżetowej „ogólnej” w związku z wnioskiem złożonym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku zaproponował wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 10.000 zł. Po podpisaniu porozumienia z Prezydentem Miasta, środki zostaną przekazane do budżetu miasta na wskazany zakup.
Pokrótce omówię sytuację, dlaczego należy wprowadzić do budżetu kwotę 10.731 zł. Do 31 grudnia 2006 roku Warsztaty Terapii zajęciowej finansowane były w całości ze środków PERON. Od 2007 roku zgodnie z art. 10 b ust 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej powiat powinien przeznaczyć 5% własnych środków na realizację tego typu zadania. Pragnę nadmienić, że z każdym rokiem udział powiatu będzie się zwiększał. Z powiatu łomżyńskiego w rehabilitacji uczestniczy 16 osób i to stanowi kwotę 10.731 zł. za cały 2007 rok. Natomiast za 14 uczestników warsztatów, którzy są mieszkańcami m. Łomży koszty pokryć jest zobowiązany Prezydent Miasta Łomży. Po podpisaniu stosownego porozumienia środków zostaną ujęte w budżecie powiatu tj. kwota 9.389,80 zł.

Z kolei wobec braku chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 9 mar 2007 07:54
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2007 07:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1926 razy