BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2007 roku.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad 5-go posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zreferowanie pierwszego zagadnienia.

Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z tego, że corocznie o tej porze roku Zarząd PFRON opracowuje podział środków na zadania w zakresie wsparcia niepełnosprawnych. Jednak w roku bieżącym jest pewna zmiana. Polega ona na tym, że Warsztaty Terapii Zajęciowej będą dofinansowane w 95 % a nie w 100 %. Wysokość tego dofinansowania będzie corocznie malała o 5 % aż do poziomu 85 %. Pozostałą kwotę będzie zobowiązany przekazać samorząd powiatu. Uważam to za nieuzasadnione, nie znalazłem racjonalnych argumentów popierających te obciążenie powiatu, szczególnie w kontekście, że WTZ-ty prowadzone są przez stowarzyszenie. W tym roku jesteśmy zobowiązani do przekazania 5 % kosztów utrzymania swoich uczestników, co stanowi ponad 21.000 zł. Na pozostałe formy dofinansowania – wymienione w załączniku do projektu uchwały – przewidywana jest kwota ponad 378.000 zł.
Pragnę dodać, że nasze WTZ-ty mają wyższe koszty utrzymania, bowiem musimy dowozić swoich uczestników, natomiast np. Miasto Łomża nie ponosi kosztów z tego tytułu. Samochód WTZ-tów dziennie pokonuje odległość około 300 km.
Potrzeby z roku na rok wzrastają, wobec czego jeżeli nie dostaniemy dodatkowych środków pod koniec roku to najprawdopodobniej wystąpią problemy z zaspokojeniem wszystkich zgłoszonych potrzeb.

Wobec braku uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 5-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 9 mar 2007 08:27
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2007 08:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1947 razy