BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 marca 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.15.Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad szóstego posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2007 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniami:
 z działalności za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
 finansowym za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
 z działalności za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 finansowym za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),
 z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
4. Plan pracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na 2007 rok.
5. Plan pracy Muzeum Przyrody w Drozdowie na 2007 rok.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: zgodnie z ogłoszonym konkursem pula środków na powierzenie przez powiat łomżyński w roku 2007 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wynosi:
 18.000 zł w zakresie kultury – dotyczy rozbudzania i zaspokajania potrzeb w tym przedmiocie mieszkańców powiatu.
 2.000 zł – na zadania związane z obchodami, uroczystościami i przedsięwzięciami dotyczącymi upamiętniania miejsc, osób i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami i walkami o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Środki te zostały już rozdysponowane, bowiem Starosta Łomżyński zdecydował o ich przeznaczeniu na potrzeby pokrycia kosztów ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej podporucznikowi Stanisławowi Marchewce pseudonim „Ryba”.
 4.000 zł – na popularyzację i edukację społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego realizowaną przez stowarzyszenia społeczno-kulturalne i regionalne.
 2.000 zł – na ochronę i konserwację zabytków. W tym przedmiocie nie zgłoszono żadnych wniosków.
Dodam, że o dofinansowanie działań w zakresie popularyzacji i edukacji społeczeństwa w przedmiocie zachowania dziedzictwa kulturowego realizowanych przez stowarzyszenia społeczno-kulturalne i regionalne ubiegają się cztery podmioty:
I. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu: „Dzień dziecka” – dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych. Ubiega się ono o 600 zł, w tym: 400 zł zakup nagród i upominków oraz 200 zł zabezpieczenie wyżywienia.
II. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży: Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży LOGOS 2007 (1. Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: IV Konkurs Recytatorski „ miejsce na wiersz” 2. XVIII Konkurs Recytatorski dla Najmłodszych „Uśmiechnięte strofki” 3. XXIII ŁOMŻYŃSKI KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI WSPÓŁCZESNEJ). Stowarzyszenie te ubiega się o 1.350 zł, w tym: 200 zł artykuły biurowe – papier, tusz etui, ofertówki, 150 zł usługi pocztowo-telek., 600 zł nagrody dla laureatów, 400 zł książki dla laureatów eliminacji środowiskowych.
III. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów: 1. Konferencja naukowa pt. „Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego”. 2. Publikacja popularnonaukowa: 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów: (1975 – 2005). Ubiega się ono łącznie o 2.000 zł na pokrycie kosztów honorariów.
IV. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi: 1. Akcja przekazywania ognia i Jasełka „Betlejemskie Światło Pokoju” 2. Wystawa „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”. Związek ten ubiega się o 800 zł
Ponadto uważam, że na niniejsze zadanie warto zostawić pewną rezerwę – na dofinansowanie zadań zgłaszanych w trakcie roku.

Wojciech Kubrak w nawiązaniu do rozdysponowania środków na zadania związane z obchodami uroczystości i przedsięwzięć dotyczących upamiętniania miejsc, osób i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami i walkami o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził, że Komisja powinna być poinformowana o takim fakcie.

Następnie członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji zaproponowali podział kwoty 4.000 zł na zadania w zakresie popularyzacji i edukacji społeczeństwa w przedmiocie zachowania dziedzictwa kulturowego realizowanych przez stowarzyszenia społeczno-kulturalne i regionalne, wg następującego układu:
I. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu: 500 zł.
II. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży: 1.000 zł.
III. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów: 1.000 zł
IV. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi: 500 zł.
Ponadto uznali przy tym, że rezerwa na dofinansowanie powyższych zadań, zgłaszanych w trakcie roku, powinna wynosić 1.000 zł.

Z kolei w dalszej części obrad Anna Archacka omówiła pozostałe wnioski o dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

W nawiązaniu do powyższego członkowie Komisji Konkursowej ds. powierzenia przez Powiat Łomżyński w roku 2007 zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (skład Komisji Konkursowej w pełni zbieżny ze składem Komisji KOZPRiPP Rady Powiatu Łomżyńskiego), w zarządzonym głosowaniu jednogłośnie zaproponowali podział w/w środków wg układu stanowiącego załącznik nr 1.

Członkowie Komisji odnosząc się do kwoty 2.000 zł na ochronę i konserwację zabytków uznali, że w związku z tym, iż w niniejszym przedmiocie nie zgłoszono żadnych wniosków, wspomniana kwota powinna być rozdysponowana w trakcie roku, zgodnie z przedłożonymi potrzebami.
W dalszym etapie obrad Anna Archacka omówiła wnioski o dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Podsumowując poinformowała, że wysokość środków zaplanowanych na powyższe cele jest taka sama jak środki zaplanowane w roku 2006, przy czym dodała, że około połowa środków przekazywanych stowarzyszeniom działającym w dziedzinie upowszechniania sportu jest przeznaczana na obsługę zadania.

W nawiązaniu do powyższego członkowie Komisji Konkursowej ds. powierzenia przez Powiat Łomżyński w roku 2007 zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej i sportu (skład Komisji Konkursowej w pełni zbieżny ze składem Komisji KOZPRiPP Rady Powiatu Łomżyńskiego), w zarządzonym głosowaniu jednogłośnie zaproponowali podział w/w środków wg układu stanowiącego załącznik nr 2.

Ponadto członkowie Komisji, wobec braku zgłoszonych potrzeb w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, uznali, że zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 1.000 zł zostanie w rezerwie, która zostanie rozdysponowana wg przedstawionych w trakcie roku potrzeb.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka poinformowała, że w roku bieżącym kwoty przeznaczone na nagrodę zespołową mogą wynosić do 3.000 zł, na nagrodę za całokształt działalności do 2.000 zł, natomiast na nagrodę za całokształt działalności do 1.000 zł.
Kontynuując zapoznała zebranych z wnioskami złożonymi o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok

Z kolei Komisja po przeanalizowaniu powyższych wniosków jednogłośnie zaproponowała przyznanie niniejszych nagród wg następującego układu:
1. Nagroda zespołowa:
 Państwo Katarzyna i Krzysztof Lipscy z dziećmi – nagroda w wysokości 1.500 zł,
 Studio „Skorpion” – nagroda w wysokości 1.500 zł.
2. Nagroda za całokształt działalności:
 Kazimierz Kuskowski – nagroda w wysokości 2.000 zł,
3. Nagroda indywidualna:
 Jan Zieliński – nagroda w wysokości 1.000 zł,
(kopie wniosków o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok stanowią załączniki do protokołu od nr-u 5 do nr-u 14).

Ad.3 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i sprawozdaniem finansowym za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (pełna treść sprawozdań stanowi załącznik do protokołu nr 15 i nr 16).

Andrzej Piotrowski: czy portal internetowy „nasza kultura” będzie zamieszczony na stronie głównej 4lomza.pl?

Jarosław Cholewicki na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Wojciech Kubrak: czy pozostały jakieś środki ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej?

Jarosław Cholewicki: na koniec 2006 roku pozostało około 40.000 zł, jednak te środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia w miesiącu styczniu br.

Wojciech Kubrak: jakie wnioski zostały złożone do Ministerstwa Kultury?
Jarosław Cholewicki złożyliśmy wnioski o dofinansowanie Muzycznych Dni Drozdowo – Łomża i Dni Kultury Kurpiowskiej, z których każdy opiewa na około 68.000 zł. Ponadto ubiegamy się o dofinansowanie przez Ministra Zespołu Pieśni i Tańca Łomża o kwotę około 30.000 zł.
Generalnie wystąpiliśmy o kwotę wyższą niż w roku ubiegłym, jednak środki z mecenatu Ministra zostały znacznie zmniejszone, co nie jest zbyt optymistyczną informacją.

Stefan Popiołek: czy są plany dotyczące zinwentaryzowania dotychczasowego dorobku?

Jarosław Cholewicki: są takie plany, mam tu na myśli inwentaryzację cyfrową. Natomiast w wersji papierowej inwentaryzację staramy się prowadzić na bieżąco. Najważniejszym w tym wszystkim byłoby zinwentaryzowanie żyjących twórców, zespołów, ich dorobku. Projekt w tym przedmiocie został napisany i złożony.

Przewodniczący Komisji: czy projekt ten został złożony na początku terminów?

Jarosław Cholewicki na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Mirosław Grużewski zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z działalności za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie, sprawozdania finansowego za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie – zgodnym z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdań stanowi załącznik do protokołu nr 17, nr 18 i nr 19).

Andrzej Piotrowski: czy Muzeum Przyrody współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej?

Mirosław Grużewski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, uzupełniając dodał, że kontakty z IPN-em systematycznie prowadzi historyk zatrudniony w Muzeum.

Stefan Popiołek: czy środki na badania pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych?

Mirosław Grużewski: środki na zadania dotyczące stricte badań naukowych pochodzą z naszego budżetu, ponieważ jest to nasze zadanie statutowe i jako muzeum musimy je prowadzić. Nasi pracownicy są podnajmowani na podstawie zleceń przez różne instytucje do prowadzenia badań, jednak Muzeum nie ma tego typu zleceń, bowiem instytucje wolą wynajmować osoby fizyczne, co wiąże się z niższymi kosztami.

Przewodniczący Komisji: ile ogółem jest zatrudnionych pracowników w Muzeum?

Mirosław Grużewski: mamy 5 merytorycznych pracowników, przy czym na przewodników często zatrudniamy osoby w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Następnie Przewodniczący Komisji realizując porządek dzienny zapytał zgromadzonych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Wobec braku chętnych do dyskusji ogłosił przejście do kolejnego tematu (pełna treść planu finansowego za rok 2006 ZPOZ w Łomży stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

Ad.4 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży omówił plan pracy ROK na 2007 rok (pełna treść planu pracy stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.5 Mirosław Grużewski – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie omówił plan pracy Muzeum Przyrody w Drozdowie na 2007 rok (pełna treść planu pracy stanowi załącznik nr 22 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 6-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 14:31
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 14:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2407 razy