BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 167, poz.1759), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę wypłacaną z dołu w następujących wysokościach:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu - 1 362,00 zł,
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 768,00 zł,
3) Nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1065,00 zł,
4) Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 768,00 zł,
5) Wiceprzewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 693,00 zł,
6) Pozostałym Radnym Powiatu – 595,00 zł.

§ 2.
Wymienione w § 1 diety obejmują także wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach Rady Powiatu.

§ 3.
Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu, Komisji potrąca się 10 % należnej diety.

§ 4.
W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji przysługuje jedna miesięczna stała dieta w wysokości najwyższej przewidzianej dla danej funkcji.

§ 5.
Ustalona wysokość diet dla radnych, w tym dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczacych Rady Powiatu, Nieetatowych Członków Zarządu Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady, Wiceprzewodniczących Komisji Rady, pokrywa również zwrot kosztów podróży służbowych na terenie powiatu łomżyńskiego związanych z pełnieniem funkcji.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXIX/169/05 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2007 roku.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 12:22
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 12:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3310 razy