BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/07z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro sala nr 308).


Początek obrad – godz. 12.00, zakończenie – godz. 13.45.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski, stanowiska itp. (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne:
 Omówienie zasad i trybu wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad uwzględniający temat zaproponowany w sprawach różnych został jednogłośnie przyjęty. W nawiązaniu do powyższego zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wyłożony był do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu.
W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są zastrzeżenia do treści zawartych ww. protokole.

Wobec ich braku Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu nawiązując do kwestii zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i sformułowania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu stwierdziła: budżet Powiatu na 2006 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2005 roku w formie uchwały nr XXXI/174/05. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 18.393.278,00 a po stronie wydatków na kwotę - 19.696.678 zł o deficycie na kwotę 1.303.400 zł. Jak wiadomo deficyt miał pokrycie z niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.
Rzeczywiste wskaźniki realizacji budżetu za 2006 rok są zadawalające, bowiem w ujęciu kasowym zrealizowano go deficytem w wysokości 977.899,12 zł tzn. niższym o 325.500,88 od jego wielkości przyjętej w planie finalnym. W rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o finansach publicznych ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy. Ostatecznie dochody budżetu za 2006 rok zostały wykonane w wysokości 18.622.299,46 zł, zaś wydatki budżetu w wysokości 19.600.198,58 zł. W związku z czym z salda niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych (1999-2005) wynoszącego – 1.428.034,11 zł, po pokryciu deficytu za 2006 rok pozostało 450.134,99 zł wolnych środków na dzień 1 stycznia 2007 roku. Będą mogły one być źródłem sfinansowania deficytu w 2007 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach i pragnę nadmienić, iż na taki cel zaangażowano już z nich 180.113 zł uchwałą Nr III/11/06 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok. Należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu opłaciły w 2006 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono.
Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i załącznikach sprawozdania. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 229.021,46 tj.: opłaty komunikacyjne – o kwotę 79.245,00; udział w podatku PIT – o kwotę 94.563 (jednakże należy nadmienić, że wpłata za m-c grudzień dokonywana jest w styczniu, fizycznie tych pieniędzy w danym roku, którego dotyczą nie ma. Dlatego zawsze planuje się stosując dużą dozę ostrożności); pozostałe to udział CIT - 21.017,00; zajęcie pasa drogowego; odsetki itp. Natomiast plan wydatków został wykonany ogólnie w 99,51%. W dziale „ochrona zdrowia” plan – 959.000 zł został wykonany w 95%, ponieważ zmniejszyła się liczba bezrobotnych, za których z budżetu państwa płacona była składka zdrowotna. Dotacja na składki przekazywana była przez PUW co miesiąc do wysokości jak wskazano w sprawozdaniu. Nie ma potrzeby zmniejszania planu dochodów, w sytuacji gdy nie istnieje konieczność zwiększania planu wydatków.
Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2006 rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności. A to między innymi umożliwiło terminowo opłacać wszystkie wymagalne zobowiązania jak też zamknąć rok budżetowy znacznie niższym deficytem budżetowym w porównaniu z jego wielkością określoną uchwałą Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji celem uzupełnienia dodał, że w zasadzie zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu jest kwestią formalna, ponieważ Zarząd odpowiedzialny za wykonanie budżetu za 2006 rok nie pełni swojej funkcji, gdyż wygasła jego kadencja. Jednak ze względu na obowiązuje prawo Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się przed kilkoma miesiącami powinna wydać w tym zakresie odpowiednie opinie i wniosek.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego poprosił o kierowanie ewentualnych pytań bądź uwag.

Barbara Zalewska jako pierwsza zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę na to, że w planie na zakup materiałów i wyposażenia jest przekroczenie o około 40.000 zł, przy czym w dziale tym zaplanowane były środki w wysokości ponad 718.000 zł. W zawiązaniu do powyższego zapytała co kryje się pod określeniem zakup materiałów i wyposażenia.

Barbara Gorzęba poinformowała, że w planie na zakup materiałów i wyposażenia uwzględnione były wydatki na zakup urządzeń do powierzchniowego utrwalenia dróg i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do remontów dróg.

Barbara Zalewska uznała, że wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych również generowały znaczące kwoty, natomiast w jej ocenie tych inwestycji w zasadzie nie widać.
Ponadto zwróciła uwagę na to, że w ubiegłej kadencji miały być przeznaczone środki na każdą gminę w wysokości po 100.000 zł, wobec czego gmina Nowogród planowała wspólne zrealizowanie inwestycji na drodze powiatowej Grądy – Sławiec. Prace w tym zakresie były już zaawansowane, jednak z nieznanych radnej przyczyn powiat nie wywiązał się z ustaleń w przedmiocie modernizacji tej drogi, która to w ogóle nie została zgłoszona do programów pomocowych. Projekt był wykonany na zlecenie samorządu gminy, a wniosek do Marszałka Województwa nie został zgłoszony przez samorząd powiatu.
Wobec powyższego zapytała czy Starostwo Powiatowe lub Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczał jakieś środki na inną inwestycję na ternie gminy Nowogród, na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kupnina. Inwestycji generalnie polegającej na wyżwirowaniu odcinka tej drogi.

Barbara Gorzęba po dokładnym przejrzeniu sprawozdań finansowych odpowiedziała, że nie posiada potwierdzania o przeznaczeniu jakichkolwiek środków na ten cel.

Barbara Zalewska nawiązując do powyższego poprosiła o interwencję i wyjaśnienia w problemowej sprawie.
Dodatkowo podkreśliła, że najprawdopodobniej inwestycja na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kupnina została wykonana na zlecenie poprzednich władz powiatu, aby osiągnąć odpowiedni efekt polityczny przed wyborami, natomiast inwestycja, która była strategiczna dla samorządu gminy Nowogród została wrzucona do „lamusa”. Działania w tej sprawie jak i wielu innych oceniała jako stronnicze.

Andrzej Piotrowski podzielając zdanie przedmówczyni stwierdził, że podobna sytuacja była, kiedy radnemu opozycyjnemu zależało na dokończeniu chodnika w miejscowości Kuzie gmina Zbójna, gdzie poprzednie władze powiatu po prostu zablokowały dokończenie tej drobnej inwestycji.

Barbara Zalewska stwierdziła, że po wyżwirowaniu drogi przebiegającej przez Kupiski w ciągu kilku miesięcy droga ta jest obecnie w zasadzie trudna do pokonania, bynajmniej jej jakość pozostawia wiele do życzenia.

Wobec powyższego członkowie Komisji uznali, że przedmiotowa sprawa w pierwszej kolejności powinna zostać wyjaśniona na posiedzeniu właściwej komisji Rady Powiatu.

Jan Kuczyński – jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że w dniu 2 kwietnia br. Komisja, której przewodniczy zajmie się analizą zamierzeń inwestycyjnych w odniesieniu do dróg powiatu łomżyńskiego oraz omówieniem problemowej inwestycji – na drodze powiatowej na odcinku Grądy – Sławiec, zrealizowanej w II kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego.
Poza tym zaznaczył, że inwestycje na drogach powinny być wykonywane solidnie, a nie o krótkotrwałym efekcie, ponieważ w przeciwnym przypadku jest to marnowanie środków – szczególnie jeżeli np. po wyżwirowaniu odcinka drogi w ciągu kilku miesięcy droga jest nieprzejezdna.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu wyjaśniając poinformował, że w 2006 roku był koniec programowania w sprawie pozyskania środków z funduszy europejskich, wobec czego nie były ogłaszane konkursy. W związku z tym powiaty w ogóle nie zgłaszały projektów, ponieważ nie było naboru.

Jan Kuczyński stwierdził, że mimo to Komisja Rozwoju Gospodarczego przeanalizuje problemową sprawę.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji Rewizyjnej z jednym głosem wstrzymującym się przyjęli opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2006 rok o następującej treści:
Budżet powiatu na rok 2006 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/174/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 18.393.278 zł i wydatków na kwotę - 19.696,678 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie.
Rzeczywiste wykonanie planu dochodów wyniosło 101,24 % - 18.622.299,46 zł, a wydatków 99,51% - 19.600.198,58 zł. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto deficytem w wysokości – 977.899,12 zł czyli niższym od planowanego o kwotę 325.500,88 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu poprzedniego i nowowybaranego Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu.
Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2006 realizowany był poprawnie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W kolejnym głosowaniu, z jednym głosem przeciwnym został przyjęty wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2006 rok o następującej treści:
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 marca 2007 roku po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi przebiegu realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię (w załączeniu) i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2006 rok.
W skład Komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło pięciu radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało czterech radnych, jeden głos był przeciwny.
Uzasadnienie: Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2006 zamykającego się po stronie dochodów kwotą 18.622.299,46 zł, a po stronie wydatków kwotą 19.600.198,58 zł. Budżet roku 2006 zamknął się w efekcie deficytem mniejszym niż był zakładany, to jest na kwotę – 977.899,12 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr XXXI/174/05 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2005 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Komisji odbiegając od meritum zapytał jak przedstawia się wykonanie budżetu w I kwartale roku bieżącego.

Barbara Gorzęba poinformowała, że okresowe sprawozdania z poszczególnych jednostek nie dotarły, bowiem I kwartał jeszcze trwa, przy czym dodała, że w tym kwartale często występują przekroczenia spowodowane okresowym większym zużyciem np. materiałów – ze względu na okres zimowy (energia, opał itp.).

Ad.3 W sprawach różnych członkowie Komisji postanowili zwrócić się do Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o przygotowanie informacji nt. zasad i trybu wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ZPOZ w okresie 2000 – 2006 rok – w rozbiciu na poszczególne lata.

Z kolei, Przewodniczący Komisji mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 6 kwi 2007 15:15
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2007 12:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2318 razy