BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja do publicznej wiadomości

zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok i o innych kwestiach wskazanych przepisami ustawy o finansach publicznych
Załącznik do uchwały
Nr 10/17/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 marca 2007 roku

Przepisy art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) obowiązującej od 1 stycznia 2006 roku – nałożyły obowiązek na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego opracowania takiej informacji w terminie do 31 maja za poprzedni rok budżetowy określając zarazem jej zakres. W związku z czym Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uwzględniając te przepisy przedstawia, co następuje:

1)budżet powiatu za 2006 rok zrealizowano pomyślnie. Dochodów osiągnięto na kwotę – 18.622.299,46 zł (101,24 % w relacji do planu po zmianach), a wydatków dokonano na kwotę – 19.600.198,58 zł (99,51 % w stosunku do planu po zmianach) w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:

L.p.Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej Dochody Wydatki
Plan po zmianach Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 42600,00 36872,00 86,55 42600,00 36872,00 86,55
2 020 Leśnictwo 0 0 - 103254,00 103254,00 100,30
3 600 Transport i łaczność 1123005,00 1124890,00 100,16 4994042,00 4994042,00 100,00
4 700 Gospodarka mieszkaniowa 44022,00 48632,57 110,47 63792,00 63732,07 99,90
5 710 Działalność usługowa 356000,00 356604,44 100,17 356000,00 355989,99 99,99
6 750 Administracja publiczna 1517334,00 1656470,23 109,17 3518140,00 3517730,89 99,99
7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
17136,00
16967,00
99,01
17136,00
16967,00
99,01
8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - - 5000,00 4997,45 99,95
9 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
1806660,00
1926267,93
106,62
0
0
-
10 758 Różne rozliczenia 9546124,00 9546124,00 100,00 0 0 -
11 801 Oświata i wychowanie 235228,00 240558,55 102,26 3391681,00 3385659,09 99,82
12 851 Ochrona zdrowia 959000,00 911030,00 95,00 959000,00 911030,00 95,00
13 852 Pomoc społeczna 1077717,00 1063257,61 98,66 2370540,00 2346503,22 98,98
14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1199452,00 1225624,48 102,18 1918582,00 1918580,14 99,99
15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - - 1209759,00 1200675,14 99,25
16 900 Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia 38000,00 38000,00 100,00 0 0 0
17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 431000,00 431000,00 100,00 714152,00 711291,09 99,60
18 926 Kultura fizyczna i sport - - - 33000,00 32874,50 99,62
Razem: 18393278,00 18622299,46 101,24 19696678,00 19600198,58 99,51

2)z danych wymienionych na str. 1 zarazem wynika i to, że rok obrachunkowy zamknięto deficytem w wysokości – 977.899,12 zł, bo o taką kwotę poniesiono wydatki wyższe od osiągniętych dochodów, a zaplanowano go wyższy o – 325.500,88 zł, tj. w wysokości – 1.303.400 zł. Podkreślić jednak trzeba, że źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowiła odpowiadająca mu część środków niewykorzystanych nadwyżek z lat 1999-2005 wynoszących na 1 stycznia 2006 r. – 1.428.034,11 zł. Rzeczywiście z nadwyżek tych na 1 stycznia 2007 r. pozostało (po odliczeniu deficytu za 2006 rok) – 450.134,99 zł.
3)wykazaną wielkość wykonanych dochodów „Razem” w tabeli w pkt. 1 w kolumnie 4 uzyskano z następujących strumieni:

a)z subwencji przyznanej powiatowi
z budżetu państwa – 9.546.124,00 zł;
b)z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa – 3.050.999,20 zł;
c)z dotacji celowych uzyskanych
z funduszy celowych – 244.300,00 zł;
d)z dotacji celowych przekazanych z budżetów
innych samorządów – 2.438.641,45 zł;
e)z udziałów w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa, tj. we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz
we wpływach z tego podatku od osób prawnych – 1.875.580,24 zł;
g) z opłat komunikacyjnych - 1.204.168,50 zł;
h) z oprocentowania lokat i rachunków bankowych
prowadzonych dla jednostek budżetowych objętych
budżetem powiatu – 44.184,71 zł;
i) z innych różnych rozliczeń – 218.301,36 zł
np.: za najem pomieszczeń w budynku Starostwa
(35.009,38 zł); z opłat za zajęcie pasów drogowych
(50.588,09 zł); z opłat za kursy dla dorosłych
prowadzone przez Zespół Szkół w Marianowie
(22.350,00 zł); ze zwrotów składek ubezpieczenia
wypadkowego nadpłaconych przez Zespół Szkół
w Marianowie w latach 2003-2005 (25.000,00 zł);
z prowizji pobieranej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na koszty obsługi przez PCPR zadań tego Funduszu
(21.744,00 zł); z prowizji za ustalenie i pobranie
wpłat od użytkowników budynków i nieruchomości
stanowiących własność Skarbu państwa, a położonych
w granicach powiatu (13.864,35 zł);

4) na kwotę wydatków wykonanych „Razem” wykazaną w tabeli w pkt. 1 w kolumnie 7 złożyły się m.innymi wydatki:

4.1) na zadania inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne - 2.856.240,44 zł; 4.2) na opłacenie zobowiązań bieżących
(nieinwestycyjnych) - 16.743.958,14 zł, w tym z tytułu:
a) wynagrodzen i związanych z nimi
składek ZUS i FP oraz pokrycia odpisów
na fundusz świadczeń socjalnych, jak też
z tytułu świadczeń wynikających z przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz należnych nauczycielom dodatków
mieszkaniowych i wiejskich – 9.296.685,20 zł,
w tym poniesionych przez:
- Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę - 1.232.813,17 zł;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Łomży na kwotę - 177.343,85 zł;
- Starostwo Powiatowe w Łomży na kwotę - 1.971.392,86 zł;
- Zespół Szkół w Jedwabnem na kwotę - 773.478,42 zł;
- Zespół Szkół w Marianowie na kwotę - 2.799.529,70 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie na kwotę - 238.830,92 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy na kwotę - 1.760.341,70 zł;
- Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną na kwotę - 342.954,58 zł;
b) utrzymania i bieżących napraw dróg i kosztów
pozapłacowych funkcjonowania Zarządu Dróg
Powiatowych - 1.059.588,91zł;
c) składek ubezpieczenia zdrowotnego
za osoby bezrobotne nie posiadające
zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych - 911.030,00 zł;
d) dotacji celowych udzielonych innym - 616.377,45 zł;
samorządom (w tym: 459.158,45 zł
na utrzymanie 28 dzieci z rodzin naszego
powiatu, przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych
przez inne j.s.t.; 122.219,00 zł na wypłatę
świadczeń rodzinom zastępczym z terenu
innych j.s.t., które sprawowały opiekę nad
dziećmi pochodzącymi z rodzin naszego powiatu;
3.000 zł za wykonanie świadczeń w okresie
wakacji letnich przez Szkolne Schroniska
Młodzieżowe i 32000 zł za sprawowany nadzór
przez Bibliotekę Miejską w Łomży nad
bibliotekami gminnymi);
e) dotacji dla Domów Opieki Społecznej w Łomży
i Tykocinie - 866.259,00 zł;
f) pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki
oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom
domów dziecka, opuszczającym je po osiągnięciu
pełnoletności - 74.854,37 zł;
g) świadczeń na rzecz rodzin zastępczych - 557.012,40 zł;
h) dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie
pokrywających im część nieinwestycyjnych
kosztów ich funkcjonowania i realizowanych
programów - 543.000,00 zł;
i) zleconych prac i opracowań geodezyjno-
kartograficznych - 151.591,99 zł;
j) adaptacji i kosztów utrzymania budynku oraz
kosztów pozapłacowych funkcjonowania
Starostwa - 1.329.501,81 zł;
(w tym: 529.034,00 zł na zakup tablic
rejestracyjnych i innych formularzy niezbędnych
do rejestracji pojazdów i osób uprawniających
do udziału w ruchu drogowym, a 314.400 zł
na przystosowanie pomieszczeń na
„Salę Konferencyjną”, szatnię i sanitariaty
oraz przebudowę chodnika);
k) zobowiązań związanych z funkcjonowaniem
Rady Powiatu - 149.811,86 zł;
l) pozapłacowych kosztów działalności Zespołów
Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 634.058,25 zł;
ł) wszystkich innych zobowiązań (kosztów) - 554.186,90 zł
(w tym: za wykonywany nadzór przez Nadleśnictwa
nad lasami położonymi na obszarze powiatu, nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa
– 103.254,00 zł; koszty pozapłacowe działalności
PINB – 28.656,15 zł; Wojskowej Komisji
Poborowej - 19.382,59 zł; PCPR – 25.169,08 zł;
PUP – 105.958,30 zł; na koszty promocji powiatu
– 24.933,85 zł; na świadczenia na rzecz
repatriantów – 52.280,14 zł; z tytułu dofinansowania
wartościowych wydawnictw i imprez kulturalnych
oraz zajęć i imprez sportowych – 67.262,99 zł;
na koszty zarządzania położonymi na terenie
powiatu łomżyńskiego gruntami i budynkami
należącymi do Skarbu Państwa – 40.642,07 zł,
a za sporządzenie operatów „odszkodowań”
za zajęte „kawałki” gruntów pod drogi powiatowe
bez zapłaty stosownej równowartości ich
właścicielom oraz za należność Sądu za aktualizację
wpisów w Księdze wieczystej – 23.090,00 zł;
na dotacje (dopłatę) do przeprowadzonych przez
Warsztaty Szkolne w Marianowie oceny sprawności
opryskiwaczy roślin – 5.280,00 zł; na poprawę
bezpieczeństwa publicznego – 4.997,45 zł; na dotację
dla Niepublicznego Liceum w Miastkowie i
Nowogrodzie – 33.313,28 zł; na dofinansowanie
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
prowadzonego w Kupiskach Starych przez TPD
– 3000 zł; na koszty przeprowadzenia wyborów do
Rady Powiatu w dniu 12 listopada 2006 roku
– 16.967,00 zł.

4) w oparciu o złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu, sprawozdania stwierdza się, iż na koniec 2006 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności.
Nadto stwierdza się, że powiat wolny jest od kredytów i pożyczek. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż żadnemu podmiotowi takich zabezpieczeń nie udzielał.

5) Podatki i opłaty o charakterze podatkowym w finansach powiatu w 2006 roku nie występowały, przeto nie było żadnych wniosków o ulgi w ich spłacie i nie były w tym przedmiocie wydawane decyzje.

6) Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2006 roku w ramach przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 14:18
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 14:20
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1716 razy