BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 maja 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.10.


Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad siódmego posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
2. Sprawy różne.
Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem. Kontynuując wypowiedź odczytała opinię wystawioną w niniejszej sprawie przez Kuratora Oświaty (opinia znajduje się w aktach Wydziału „OKZ”), po czym zaznaczyła, że w niniejszej sprawie na sesji w miesiącu lutym br. została podjęta uchwała intencyjna, natomiast obecny projekt uchwały stanowi kontynuację procesu zmierzającego do likwidacji internatu, w którym obecnie zamieszkuje zaledwie kilka osób.
Podsumowując stwierdziła, że w miesiącu maju br. podejmowana będzie uchwała w niniejszej sprawie, bowiem ruchy kadrowe w placówkach oświatowych odbywają się w właśnie w miesiącu maju.

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zatrudnienia dwóch osób z obsługi internatu, o których dyskutowano na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Anna Archacka stwierdziła, że w dniu jutrzejszym ma odbyć się spotkanie z Burmistrzem Jedwabnego dotyczące wspomnianego problemu, w którym również będzie uczestniczyć pani Dyrektor ZSOiZ.

Radny Stefan Popiołek dodał, że wszystkie dotychczas zatrudnione osoby w internacie będą otrzymywać wynagrodzenie do końca sierpnia br.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy są jakieś konkretne deklaracje w stosunku do zatrudnienia dwóch osób z internatu, które będą miały problemy z zatrudnieniem po 31 sierpnia br.

Ewa Mańko – Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem na powyższe pytanie dopowiedziała przecząco.

Radny Wojciech Kubrak ponownie zabierając głos zapytał czy są jakieś ustalenia dotyczącego tego komu zostanie przekazany sprzęt i wyposażenia internatu.

Ewa Mańko dopowiedziała, że majątek ruchomy internatu został podzielony na trzy kategorie: nie nadający się do użytku – czyli do spisania, przekazany dla ZSOiZ i ewentualnie przekazany dla Zespołu Szkół w Marianowie.

Radny Wojciech Kubrak: co ma być przeznaczone do likwidacji, i co stanie się z wyposażeniem kuchni?

Ewa Mańko: do likwidacji mają być przeznaczone szafki i kilka łóżek, przedmioty te naprawdę nie nadają się do przekazania. Natomiast wyposażenie kuchni ma być zagospodarowane, między innymi w porozumieniu z Burmistrzem Jedwabnego.

Z kolei Przewodniczący Komisji w imieniu członków Komisji poprosił o dołożenie wszelkich starań, aby dwie osoby z obsługi internatu uzyskały zatrudnienie w innym zakładzie pracy.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem został zaopiniowany pozytywnie czterema głosami za i jednym głosem przeciwnym (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych Ewa Mańko – Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem zwróciła uwagę na to, że nowe uregulowania prawne dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych przyczyniają się do wzrostu kosztów ponoszonych przez ZSOiZ w Jedwabnem.

Przewodniczący Komisji podzielił zdanie przedmówczyni zaznaczając, że w przypadku placówki, w której pełni funkcję Dyrektora również koszty delegacji po ostatnich nowelizacjach wzrosły.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył siódme posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 12:55
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 12:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2018 razy