BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr VI/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 13 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 15.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy). W sesji uczestniczyli również liczni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że Komendant Miejskiej Policji w Łomży, ze względu na ważne obowiązki służbowe (przyjazd komisji badającej bezpieczeństwo na stadionie miejskim), zwrócił się z prośbą o umieszczenie tematu dotyczącego Komendy Policji na początku sesji. W nawiązaniu do powyższego zaproponował przesunięcie punktu nr 16 po punkcie nr 4 porządku obrad.
Z kolei poprosił o zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz realizacji zadań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
6. Informacja o planowanych inwestycjach drogowych na terenie powiatu łomżyńskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za rok 2006.
8. Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu.
14. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
15. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
16. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2006 rok.
18. Sprawozdanie Powiatowej Społecznej Rady d.s. osób niepełnosprawnych w Łomży z dotychczasowej działalności
19. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny przypomniał, że protokół z V-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z V-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Elżbieta Parzych: pragnę zgłosić interpelację odnoszącą się do wniosku złożonego w grudniu 2006 roku do Zarządu Powiatu przez Wójta Gminy Zbójna w sprawie przejęcia odcinka drogi powiatowej, która w zasadzie przez pomyłkę trafiła do dróg gminnych. Konkretnie mam na myśli drogę o długości zaledwie kilkuset metrów, którą aby np. odśnieżyć Gmina musi przejechać kilkukilometrowy odcinek drogi powiatowej. Zarząd po rozpatrzeniu wspomnianego wniosku wystosował do Wójta informację, że ze względu na fakt, iż wnioskowany odcinek drogi zakończony jest mostem, który w ocenie Zarządu Dróg Powiatowych będzie wymagał w ciągu najbliższych lat kosztownych remontów. Wobec tego uzależnił przejęcie drogi zakończonej mostem od zabezpieczenia w budżecie Gminy odpowiednich środków na remont tego mostu.
Pragnę zaznaczyć, że wg naszego rozeznania most ten w ciągu najbliższych 4 lat nie będzie wymagał remontu. W związku z tym proszę jeszcze raz o rozważenie przejęcia wnioskowanego odcinka drogi, bowiem jak stwierdziłam na wstępie, aby dojechać do tego odcinka trzeba pokonać kilka kilometrów drogi powiatowej, co ma szczególne znaczenie podczas zimowego utrzymania dróg.

Radna Elżbieta Parzych poruszając inną kwestię stwierdziła: pragnę również przekazać prośbę mieszkańców miejscowości Kuzie i Wyk w sprawie przycięcia konarów lub wycinki drzew rosnących w pasie drogowych, które poważnie utrudniają poruszanie się drogą powiatową przebiegającą przez te miejscowości.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na powyższe zapytania zostanie udzielona w punkcie dziewiętnastym porządku obrad.

Z kolei w związku z brakiem dalszych interpelacji poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 3 marca 2007 roku, odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 16 marca 2007 roku Zarząd rozpatrzył sprawozdania finansowe za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży a następnie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. W trakcie posiedzenia przyjęte zostały roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, które przedstawiane są na dzisiejszej sesji Wysokiej Radzie. Zarząd zaakceptował dwa porozumienia dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na budowę dróg powiatowych przez gminę Miastkowo i Nowogród. Podczas posiedzenia Zarząd przeanalizował sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w 2006 roku i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.
W trakcie posiedzenia podjęte zostały ponadto uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat łomżyński na rok 2007; zmian budżetu powiatu na 2007 rok, oraz decyzja o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości będącej we władaniu Zespołu Szkół w Jedwabnem. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR o jednorazowej pomocy pieniężnej dla 2 rodzin zastępczych z terenu powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 29 marca br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok oraz o innych kwestiach nakazanych przepisami art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych. Rozpatrzył i przyjął pięć projektów uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
2) w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
3) w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4) w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu,
5) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie w 2006 roku oraz z pismem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Razem dla Zieleni”. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie wartości jednego punktu celem ustalania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w ZDP.
W dniu 11 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w trakcie którego rozpatrzono sprawozdanie finansowe i rzeczowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji w 2006 roku zadań biblioteki powiatowej przyjętych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Podczas posiedzenia Zarząd podjął 3 uchwały w sprawie:
1) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (Zarząd w tym przypadku w zasadzie całkowicie podtrzymał propozycję wypracowaną przez Komisje Kultury, Oświaty, Zdrowia i Promocji Rodziny, drobne, kosmetyczne zmiany odnosiły się jedynie do tego, że Komisja nieco przekroczyła pulę środków przeznaczonych na niniejszy cel),
2) przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (w tym przypadku całkowicie zarząd podtrzymał propozycję wypracowaną przez Komisje Kultury, Oświaty, Zdrowia i Promocji Rodziny),
3) zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Zarząd rozpatrzył i przyjął 2 porozumienia dotyczące udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu na remont nawierzchni dróg powiatowych przez Gminy – Łomża, Śniadowo i Jedwabne. Zapoznano się z treścią decyzji wydanych przez Ministra Budownictwa w sprawie zajęcia gruntów pod drogi publiczne i zajęto stanowisko w kwestii przysługujących środków odwoławczych. Zapoznano się z treścią decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczącej nieruchomości w Nowogrodzie. Na zakończenie Zarząd przyjął 2 postanowienia w sprawie pozytywnego uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jakać Młoda gm. Śniadowo i Kisiołki gm. Łomża.
Ponadto pragnę poinformować o innych, najważniejszych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 rozmowy nt. możliwości współpracy i obszarów tej współpracy z udziałem Prezydenta Miasta Łomży – Jerzym Brzezińskim,
 szereg spotkań z parlamentarzystami generalnie nt. wsparcia naszych działań na rzecz wsparcia naszych projektów i innych działań na rzecz pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Pogotowia Wojewódzkiego w Łomży,
 udział w pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym wręczyłem akty powołania nowym członkom tj. Panu Henrykowi Krajewskiemu – Przewodniczącemu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Promocji Rodziny – można stwierdzić, że ekspertowi w sprawach rynku pracy oraz Panu Alfredowi Szymańskiemu – specjaliście działającemu w obszarze dotyczącym rolnictwa,
 odbyłem też spotkania z przedstawicielami i Prezesami Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nt. ewentualnego wsparcia Regionalnego Ośrodka Kultury i remontów siedziby tej placówki,
 ponadto chcę zwrócić uwagę na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomży oraz zjazd sprawozdawczo-wyborczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, na którym wybrano nowe władze,
 24 marca uczestniczyłem w obchodach 60-tej rocznicy powstania Ludowych Zespołów Sportowych,
 uczestniczyłem w dwudniowym Konwencie Starostów Województwa Podlaskiego, na którym wypracowano cały szereg stanowisk – dostępnych między innymi w moim biurze,
 3 kwietnia uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, gdzie dokonano wyboru nowych władz, podjęto szereg stanowisk i uchwał – dostępnych na stronie internetowej ZPP,
 wczoraj odbyła się pierwsza w tej kadencji Rada Społeczna ZPOZ w Łomży, na której przyjęliśmy sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2006 rok, jak też plan inwestycyjny na 2007 rok,
 ponadto w materiałach Państwo otrzymaliście informację nt. składanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne różnych wniosków – opiewających na niespełna 1,5 mln zł.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Janusz Rybakowski – Komendant KMP w Łomży zapoznał zebranych z informacją dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz odnoszącą się do realizacji zadań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Reasumując przemówienie podkreślił, że ustawodawca zagwarantował podwyżki płac dla policjantów jednak nie są one wystarczające i do tego są rozbite na kilka lat, wobec czego wynagrodzenia te nie konkurują na rynku pracy. Ponadto dodał, że problemem dla Policji jest fakt, że wielu policjantów korzysta z możliwości uzyskania wcześniejszej emerytury, co powoduje braki kadrowe, aktualnie skutkujące kilkunastoma wakatami w KMP w Łomży.
Na zakończenie poinformował, że rozszerzenie czynów karalnych podlegających pod sądy 24-godzinne przyczyniło się do zwiększenia obciążenia zadaniowego Policji, ponieważ w celu doprowadzenia sprawcy do prokuratury wymagane jest zaangażowanie dwóch konwojujących policjantów.

Następnie Przewodniczący Rady zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu.

Radny Krzysztof Chrostowski poinformował o dwóch problemach dotyczących gminy Piątnica. Mianowicie na sprawę przekraczania dozwolonej prędkości na trasie przebiegającej przez Piątnicę oraz na mieszkańca gminy, który pod wpływem alkoholu przy użyciu ostrych narzędzi terroryzuje okolicznych mieszkańców. Podkreślił przy tym, że sprawa agresywnego mieszkańca była zgłaszana na posterunku policji w Piątnicy jednak w tej sprawie nic nie uczyniono, natomiast jego wyproszono przy składaniu zeznań.

Janusz Rybakowski nawiązując do powyższego oznajmił, że przy składaniu zeznań nie może uczestniczyć radny, który nie jest stroną w tej sprawie, ponieważ tak są regulacje prawne w tym zakresie. Poza tym zapewnił, że osobiście zajmie się kwestią agresywnego mieszkańca.
Z kolei wyjaśnił, że samorządy gminne mogą umieścić maszty radarowe i radary w tych masztach, aby ograniczyć przekraczanie prędkości, jednak wymagane jest do tego utworzenie straży gminnej, która będzie obsługiwała te zadanie. Pośrednim rozwiązaniem tego problemu może być zainstalowanie samego masztu (koszt do 20.000 zł), który będzie obsługiwać Komenda Policji – jednak w tym przypadku wpływy za mandaty nie będą wpływać do urzędu gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stefan Żebrowski poinformował, że skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w Piątnicy prawdopodobnie nie jest odpowiednio zsynchronizowane, wobec czego istnieje duże zagrożenie powstaniem wypadków.

Janusz Rybakowski nawiązując do powyższego oznajmił, że sprawdzi synchronizację na ww. skrzyżowaniu.
Radna Elżbieta Parzych zwróciła uwagę, że często policjanci stosują bardzo ostre sankcje wobec sprawców drobnych wykroczeń, co ma decydujący wpływ na to, iż Policja nie jest jeszcze postrzegana jako organizacja przyjazna dla przeciętnego obywatela. W związku z tym relacje na poziomie policja – obywatel są często nieodpowiednie z winy policjantów.
Poza tym zaapelowała o lepszą współpracę z samorządami

Janusz Rybakowski zaznaczył, że stara się uwrażliwiać policjantów na potrzebę stosunkowo łagodnego podejścia do sprawców drobnych wykroczeń i zachęca ich do możliwości skorzystania z najłagodniejszej sankcji jaką jest pouczenie. Objaśniając dodał, że w przypadku kiedy mandat jest podpisany nie podlega już możliwościom jego anulowania bądź zmiany, chyba że został wydany za wykroczenie, które nie jest ujęte w kodeksie wykroczeń.
Kontynuując stwierdził, że współpraca z samorządami jest systematycznie realizowana, pry czym każda propozycja współpracy jest dokładnie rozważana.

Radny Jan Kuczyński zaznaczył, że w jego ocenie w ostatnim czasie relacje na poziomie mieszkaniec – policjant są coraz lepsze i bardzo dużo zależy od samego obywatela, który jeżeli przy wykroczeniu z pokorą podejdzie do policjanta to zostanie najprawdopodobniej potraktowany dość łagodnie.

Z kolei Przewodniczący Rady, w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji, serdecznie podziękował Komendantowi KMP w Łomży za trud włożony w odpowiednią realizację zadań nałożonych na Komendę i dotychczasową współpracę, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg w Białymstoku.

Ad.7 Tadeusz Topczewski przedstawiając planowane inwestycje drogowe w powiecie Łomżyńskim stwierdził, że dotyczą one:
 Drogi krajowej Nr 61: Odcinek: granica woj. mazowieckiego – gr. m. Łomża od km 129+620 do km 130+750 od km 132+250 do km 150+696. Zakres robót: przebudowanie drogi w zakresie remontu jezdni, poboczy, skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych, przebudowy przepustów, poprawy odwodnienia korpusu drogowego, przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji – 2007 ÷ 2008 r. Zgłoszenie robót z dn. 29.03.2007 roku.
 Drogi krajowej Nr 61: Odcinek: przejście przez Rydzewo od km 130+750 do km 132+250. Zakres robót: przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, przebudowa infrastruktury technicznej (wodociąg, linia napowietrzna nN, telekomunikacja). Jest prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Po uzyskaniu opinii wystąpimy o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Zadanie przewidziane do realizacji – 2007 ÷ 2008 roku.
 Drogi krajowej Nr 63: Przejście przez m. Podgórze od km ~151+200 do km 151+900. Termin opracowania – 30.10.2007 r. Przejście przez m. Wygoda od km ~155+500 do km 156+800. Termin opracowania – 30.10.2007 roku.
 Drogi krajowej Nr 63: Dnia 04.04.2007 r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 63 na odcinkach: gr. m. Łomża – Podgórze od km 145+957 do km 151+200 Podgórze – Wygoda od km 151+900 do km 155+500 Wygoda – Zambrów od km 156+700 do km 168+200. Przetargu nie rozstrzygnięto, będzie powtarzany.
 Drogi krajowej Nr 63: W roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi: Nr 63 Kolno – Kisielnica i Nr 64 Bożejewo – Wizna.
Z kolei odnosząc się do obwodnicy Łomży poinformował, że Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe w opracowaniu (Transprojekt Warszawa) kształtuję się następująco: wariant „wschodni”: długość drogi: - klasy S ~ 24 km koszt ~ 709 mln zł; klasy GP ~ 7,5 km koszt ~ 73 mln zł; estakada dł. ~ 1,5 km; długość odcinka przez obszary chronione – 3,3 km. Razem ~ 782 mln zł (etap docelowy). Natomiast wariant „zachodni”: długość drogi: klasy S ~ 29,8 km koszt ~ 780,4 mln zł, w tym odcinek w ciągu drogi Nr 61 – 15,5 km koszt ~ 437,0 mln zł; klasy GP ~ 8,9 km koszt ~ 56,0 mln zł; estakada dł. ~ 1,0 km; długość odcinka przez obszary chronione – 3,5 km. Razem ~ 836,4 mln zł (etap docelowy).
Odcinek Łomża – Zambrów (dwa warianty) rozpatrywany po istniejącym śladzie. Dł. ~ 14,5 km koszt ~ 390 mln zł. Termin złożenia na KOPI – lipiec 2007 r. Przetarg na DUL + PB + PW - IV kwartał 2007 r.
Terminy uzyskania: DŚU – IV kwartał 2007 r. DUL – II kwartał 2009 roku. Pozwolenie na budowę – 2009/2010 r. Lata realizacji 2010 – 2013 roku.

Następnie zabrała głos Irena Redzisz – projektant Biura Projektowo – Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., która omówiła studium techniczno ekonomiczno – środowiskowe docelowego układu dróg krajowych w węźle drogowym Łomża – etap II (pełna treść opracowania w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Radny Henryk Kłosiński zapytał czy są znane już terminy kiedy zostaną zatwierdzone projekty, na podstawie których będzie realizowana inwestycja w zakresie obwodnicy Łomży. Zaznaczył przy tym, że kwestia ta ma strategiczne znaczenie dla wielu osób i kilku samorządów.

Tadeusz Topczewski poinformował, że jeszcze nie jest w stanie dokładnie powiedzieć kiedy zapadną ostateczne decyzje zatwierdzające projekty w zakresie budowy obwodnicy Łomży.

Radny Krzysztof Chrostowski uznał, że w zasadzie z przedstawionych informacji nic nie wynika w kwestii ustalenia dokładnego terminu realizacji inwestycji.

Tadeusz Topczewski poinformował, że same uzgodnienie i doprowadzenie projektu trwa około 7 – 8 lat. Dodał przy tym, że nowe ustawodawstwo pozwala na to, aby przyspieszyć procedury związane z wykupem gruntów, co jest już dużym przyspieszeniem całego procesu.

Wójt Gminy Łomża – Jacek Nowakowski zwrócił uwagę na to, że niewiedza nt. dokładnej lokalizacji inwestycji w poważnym stopniu utrudnia rzetelne wydawanie pozwoleń na budowę, bowiem nie wiadomo którędy będzie przebiegać obwodnica i jeżeli inwestorzy dowiedzą się, że inwestycja drogowa będzie przebiegać w pobliżu ich posesji mogą wyrazić swoje duże niezadowolenie.

Tadeusz Topczewski stwierdził, że problem ten występuje generalnie w całym kraju, ponieważ starostowie, wójtowie i burmistrzowie muszą wydawać odpowiednie decyzje budowlane, które w przyszłości w pewnym stopniu będą mogły kolidować z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg.

Radna Elżbieta Parzych zwróciła uwagę na fakt, że z terenu wschodniej części Polski wiele środków zostało zabranych z puli przeznaczonej na inwestycje na drogach wojewódzkich.

Tadeusz Topczewski przyznał rację przedmówczyni, jednak zaznaczył, że obwodnice są priorytetowym i zarazem bardzo kosztochłonnym zadaniem na chwilę obecną, ponieważ bez nich ruch na głównych trasach jest bardzo utrudniony i niebezpieczny, szczególnie dla mieszkańców miejscowości takich jak np. Augustów.

Z kolei Starosta, w związku z brakiem dalszych pytań i uwag, gorąco podziękował Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg w Białymstoku za przedstawienie niniejszego zagadnienia.

Przewodniczący Rady, realizując porządek obrad, poprosił o zabranie głosu Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.

Janusz Świderski: zarządzamy siecią dróg wojewódzkich o długości 230 km z czego w powiecie łomżyńskim jest około 115 km, czyli około 50 %. Oczywiście stan techniczny dróg pozostawia dużo do życzenia. Jednak w mojej ocenie problemem nr 1 jest utrzymanie tych dróg.
Droga Łomża – Nowogród – Zbójna – do granicy woj.: została na niej rozpoczęta inwestycja kilka lat temu, wobec czego cześć drogi jest już w dobrym stanie. Na sam Nowogród mamy opracowaną dokumentację na dwa skrzyżowania. Ponadto dokumentacja jest opracowana na drogę przebiegającą przez Morgowniki. Są opracowane również drogi Nowogród – Miastkowo i Nowogród – Zbójna oraz został wykonana modernizacja dróg na ternie miejscowości Przytuły, wraz z odprowadzeniem kanalizacyjnym i obustronnymi chodnikami.
Jest opracowana dokumentacja na drogę Piątnica – Osowiec, gdzie w porozumienie weszły aż 4 samorządy lokalne, które już opracowały część dokumentacji. Proces przygotowawczy jest w trakcie, natomiast realizacja może nastąpić już w przyszłym roku.
Droga Łomża – Śniadowo jest najbardziej obciążona pod względem ruchu, jest ona w miejscach niewyremontowanych w bardzo złym stanie. Mamy już kolejne etapy drogi wyposażone w dokumentację, jednak na dzień dzisiejszy nie ma środków na wdrożenie inwestycji. Mamy opracowaną dokumentację na pozostałą część inwestycji o długości ponad 4,5 km, czekamy jedynie na przekazanie środków, jednak nie wiem kiedy to nastąpi.
Z mojej wiedzy wynika, że praktycznie są zabezpieczone środki na realizację obiektu mostowego w miejscowości Morgowniki.
Chcę zwrócić uwagę, że struktura w ruchu nie bierze pod uwagę tego kiedy spłyną środki na poszczególne inwestycje. W związku z tym ilość środków powinna być natychmiast zwiększona, ponieważ niektóre odcinki niedługo mogą zostać częściowo zamknięte, bowiem nie będzie sensu dalszego ich drobnego i kosztochłonnego naprawiania. Nasuwa się wniosek, ze powinna być zwiększona ilość środków na utrzymanie kapitału tego, który mamy.
Wszyscy wiemy, że przekazywane środki są niewystarczające, natomiast my działamy na tyle na ile pozwalają nam przekazywane kwoty.
Liczymy na to, że w końcu drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne doczekają się odpowiedniego dofinansowania, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jaki sprzęt rolniczy porusza się obecnie po tych drogach.

Radna Barbara Zalewska stwierdziła, że na most w Morgownikach została wykonana ekspertyza, która dopuszczała ruch pojazdów osobowych, jednak nadal obowiązuje na tym moście zakaz poruszania się wszelkich pojazdów. W nawiązaniu do powyższego poprosiła o wyjaśnienia.

Janusz Świderski: poinformował, że wspomniany most jest w tak złym stanie technicznym, iż niemożliwe jest dopuszczenie po nim ruchu jakichkolwiek pojazdów, natomiast rolnicy, którzy usuwają ustawione przez Zarząd Dróg przeszkody robią to na własną odpowiedzialność.
Ponadto przypomniał, że środki na remont tego mostu i przebudowę skrzyżowania są zabezpieczone, przetarg został ogłoszony, wobec czego najprawdopodobniej jeszcze w tym roku most ten zostanie dopuszczony do ruchu.

Radny Henryk Krajewski przypomniał, że wielokrotnie lokalni samorządowcy, szczególnie z terenu gminy Łomża ubiegali się o modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Kupiski Stare. Kwestia ta poruszana jest od wielu lat i systematycznie były przekazywane informacje, iż w najbliższym czasie ta droga zostanie kompleksowo zrobiona. Przy czym w dniu 3 marca br., podczas V Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego na zgłoszoną interpelację dotyczącą przewidywanego terminu modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 645 na wspomnianym odcinku, została skierowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedź, że na tym odcinku jest przewidziane jedynie bieżące łatanie dziur. Takie rozwiązanie nie zdaje egzaminu, ponieważ po deszczach te dziury są jeszcze większe niż przed łataniem.

Janusz Świderski: była decyzja, że inwestycja ta zostanie umieszczona w planie inwestycyjnym, jednak jak okazało się, że trzeba będzie wybudować kanał deszczowy – 1,5 km o wartości 2 mln zł, przy całym budżecie 7 mln zł, stało się to zbyt drogie do wdrożenia. Warunkiem tej inwestycji jest wybudowanie kanału deszczowego.
W zasadzie w tym roku jest jedynie w planie inwestycyjnym droga i most w Morgownikach, która ma pochłonąć blisko 6 mln zł.

Radny Henryk Krajewski chciałbym zwrócić uwagę na to, że fatalny stan nawierzchni na tej drodze po okresie zimowym bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu na drodze. Na odcinku tym – z powodu bardzo złego stanu nawierzchni – dochodzi do groźnych wypadków drogowych, wobec czego lokalni mieszkańcy z dużą niecierpliwością oczekują poprawy stanu problemowej drogi. To dziwne, że niedoszło tam jeszcze do jakiejś tragedii.
Mając na uwadze powyższe jeszcze raz proszę o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu technicznego przedmiotowej drogi.

Janusz Świderski: na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja.

Radny Lech Szabłowski zapytał kiedy będzie sfinansowana inwestycja na drodze przebiegającej przez Śniadowo.

Janusz Świderski: przypominam, że dokumentacja jest już gotowa, jednak nie mam zaplanowanych na tę inwestycję żadnych środków, czy otrzymamy coś z rezerwy to okaże się w przyszłości.

Radny Henryk Krajewski zapytał czy w poruszanej przez niego wcześniej sprawie były wystąpienia o wpisanie problemowej inwestycji do planu inwestycyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Janusz Świderski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że wystąpienia takie na piśmie kierował również samorząd Gminy Łomża.

Radna Elżbieta Parzych ponownie zwróciła uwagę na to, że z terenu wschodniej części Polski wiele środków zostało zabranych z puli przeznaczonej na inwestycje na naszych drogach wojewódzkich, celem przeznaczenia tych środków na inne cele i w inne regiony Polski.

Janusz Świderski z ubolewaniem potwierdził powyższą informację.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski, który zapoznał zebranych z planowanymi inwestycjami i remontami do realizacji w 2007 roku, przedstawiającymi się następująco:
Lp Zakres porozumienia Zakres czynności Deklarowane środki 2007r
ZDP Gmina Powiat Gmina
Gmina Jedwabne
1. Remont nawierzchni żwirowej dr. pow. nr 1925B:
- odcinek przez wieś Makowskie
o długości ok.120m
- odcinek za wsią Grądy Małe
o długości ok.290m
poprzez potrójne powierzchniowe
utrwalenie - zakup kruszywa i emulsji
- wykonanie remontu
- nadzór nad realizacją
-----
----
ok.55.450,-
Gmina Piątnica
1. Remont nawierzchni gruntowej dróg powiatowych:
- nr 1917B odc. Wyrzyki – dr. 64
o długości ok. 0,95 km
- nr 1915B odc. Budy Mikołajki
o długości 1,20 km - zakup kruszywa
- wykonanie remontu
- nadzór nad realizacją
-----
----
ok.12.200,-
Gmina Miastkowo
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kurki odc. o dł. ok.1,0 km - wywłaszczenia i wykup
gruntu
- nadzór nad realizacją
- oznakowanie pionowe przeprowadzenie procedury przetargowej

ok. 43.000,-

350.000,
Gmina Wizna
1. Remont nawierzchni żwirowej dr. pow. nr 1964B: -odcinek Bożejewo Nowe – Taraskowo o długości ok.400m poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie - zakup kruszywa i emulsji
- wykonanie remontu
- nadzór nad realizacją
-----
----
ok. 4.800,-
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1963B przez wieś Rutki o długości 710,0 m - przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją

-----

75.000,-

316.815,-
Gmina Śniadowo
1. Remont drogi pow. nr 1450
ul. Kolejowa Śniadowo o długości 0,70 km
- nadzór nad realizacją dokumentacja techniczna przeprowadze-nie procedury przetargowej

40.000,-

175.000,-
2. Remont sieci dróg powiatowych nr:
- 1945B przez wieś Duchny Stare
dł. 300m
- 1953B Młynik – Kraska dł. 286m
- 1959B Stara Jastrząbka –
Jastrząbka Młoda dł. 250m
- 1942B Koziki – Sierzputy Zagajne
dł. 1500m
- 1952B Stare Szabły – Szabły
Młode dł. 2000m
- nadzór nad realizacją brakująca dokumentacja
techniczna
przeprowadze-nie procedury przetargowej

------

350.000,-
Gmina Przytuły
1. Remont nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 1825B Gardoty – granica powiatu poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie - zakup kruszywa i emulsji
- wykonanie remontu
- nadzór nad realizacją
-----
ok. 30.000,-
ok.170.000,
RAZEM : 188.000,- 1.504.265,-

W związku z brakiem pytań i uwag Wicestarosta objaśnił przygotowania inwestycji do programów pomocowych, wg następującego układu:
Lp. Zakres porozumienia Szacunkowy koszt realizacji inwestycji Zakres czynności Powiat - deklarowane środki Gmina – deklarowane środki
Powiat Gmina 2007 2008 2007 2008
Gmina Jedwabne
1. Przebudowa drogi pow. nr 1834B odc. Konopki Chude -granica gminy o długości ok. 3,656km 2.200.000,- - przygotowanie
wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ok. 7.000,- zł ----- ----- 440.000,-
Gmina Piątnica
1. Przebudowa ciągu drogowego
dróg powiatowych nr: 1962B,
1924B, 1964B – odc. Kownaty
granica gminy, długość 8,30 km 4.980.000,- - opracowanie brakującej
dokumentacji technicznej
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ok. 27.000,- zł ----- ----- 996.000,-
2. Przebudowa dróg powiatowych nr:
- 1917B odc. Jeziorko -dr.64
o długości ok. 3,65km
- 1936B odc. dr nr 64 –
Wiktorzyn – Żelechy –
Truszki o długości ok. 3,80 km


2.190.000,-

2.280.000,-
- opracowanie brakującej
dokumentacji technicznej
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ----- ok. 57.000,- zł ----- 2009 - 2010

438.000,-

456.000,
Gmina Nowogród
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo – Grądy – Sławiec odc. o długości 4,40km
2.640.000,- - wywłaszczenia i wykup
gruntu
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ok. 53.800,- zł ----- ----- 528.000,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B odc. dr. 648 – Kupnina – granica powiatu, odc.
o długości ok. 3,09km
1.854.000,-
- wywłaszczenia i wykup
gruntu
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją opracowanie brakującej dokumentacji technicznej
ok. 5.000,- zł ok. 150.000,- zł ok. 20.000 zł 295.800,
Gmina Łomża i Gmina Śniadowo
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1949B odc. Szczepankowo – Czaplice odc. o długości ok. 2,350km 1.410.000,- - opracowanie dokument.
technicznej
- wywłaszczenia i wykup
gruntu
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ok. 23.000,- zł ok. 78.000,- zł ----- 282.000,-
Miasto Łomża i Gmina Łomża (dotyczy inwestycji na terenie powiatu łomżyńskiego)
1. Przebudowa ciagu drogowego drogi miejskiej, gminnej i powiatowej odc. Mała Kraska - Łochtynowo o długości ok. 1,50km (miasto) i 0,89km (powiat) 534.000,- - opracowanie dokument.
technicznej
- wywłaszczenia i wykup
gruntu
- przygotowanie wniosku
- studium wykonalności
- przeprowadzenie
procedury przetargowej
- nadzór nad realizacją ----- ok. 13.000,- zł 20.000,- zł ----- 106.800,-
RAZEM : 128.800,- zł 305.000,- zł 20.000,- zł 3.542.600,- zł

Reasumując stwierdził, że dokładne koszty inwestycji zostaną określone po wykonaniu dokumentacji technicznej, gdzie zostaną uwzględnione wartości robót, ewentualne wywłaszczenia i wykupy działek.

Z kolei, w związku z brakiem uwag i pytań została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Ad.7 Adam Łazarski omówił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za rok 2006 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag do powyższej informacji.

Ad.8 Starosta – Krzysztof Kozicki objaśniając sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu stwierdził: Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Uchwalony w dniu 22 grudnia 2005 roku budżet powiatu na 2006 rok przewidywał łączne dochody na kwotę - 14.636.632 zł oraz wydatki w kwocie - 15.494.942 zł, a więc wyższe wydatki o – 858.310 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony o - 3.756.646 zł, tj. o 25,66 % a plan wydatków o - 4.201.736 zł, tj. o 27,12 %, a deficyt budżetowy o – 445.090 zł, tj. o 51,85 % do kwoty – 1.303.400 zł. Zmiany budżetu następowały sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.112.740 zł oraz 700.000 zł z rezerwy subwencji na przebudowę kolejnego odcinka drogi Wizna-Sambory-Burzyn-Pluty-Radziłów;
b) uzyskania dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 1.106.866 zł na finansowanie takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, opieka społeczna, instytucje kultury, oświata oraz kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
c) otrzymania dodatkowej subwencji oświatowej i uzupełniającej z budżetu państwa w kwocie – 195.136 zł;
d) podwyższenia planu dochodów własnych o – 649.198 zł (w tym – 349.923 zł z tytułu opłat komunikacyjnych; 160.000 zł z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych; 46.600 zł z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych; 47.350 zł ze zwrotów nadpłaconej w latach 2003-2005 składki wypadkowej przez Zespół Szkół w Marianowie i z odpłatności za przeprowadzone kursy dla dorosłych; 38.000 zł dotacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska na II-gi etap wymiany okien w Internacie Zespołu Szkół w Marianowie.
Budżet po stronie wydatkowej powiększono powyżej „zwiększenia” planu dochodów o – 445.090 zł zwiększając tym samym deficyt budżetowy, mający jednak pokrycie w środkach „nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych”. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu drogowego (§ 6060) o kwotę – 275.000 zł oraz plan wydatków w dziale 852 – „Opieka społeczna”, rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” o – 129.766 zł, a nadto na część kosztów w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” adaptacji pomieszczeń na „Salę Konferencyjną” – 40.324 zł.
Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wskazuję, że poniesiono ich w 2006 roku na kwotę – 2.701.639,92 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne – 523.895,00 zł i na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 2.177.744,92 zł. Na opłacenie tych wydatków wykorzystano:
- całą pomoc finansową otrzymaną z budżetów gmin w wysokości – 1.112.748,36 zł oraz - środki z rezerwy subwencji, otrzymane na kontynuowanie przebudowy drogi Wizna-Sambory-Burzyn-Pluty-Radziłów w wysokości – 700.000 zł, a także - środki własne w wysokości – 888.891,56 zł.
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2006 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan (odnosi się to zwłaszcza do opłat komunikacyjnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych). Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2006 zamknął się w efekcie deficytem na kwotę – 977.899,12 zł. Po obciążeniu nim nadwyżek z lat 1999-2005 uzyskujemy na 1 stycznia 2007 roku skumulowane saldo wolnych jeszcze nadwyżek z lat ubiegłych na kwotę – 450.134,99 zł. Będą one mogły być źródłem sfinansowania deficytu w 2007 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w osiąganych dochodach budżetowych i na taki cel już zaangażowano – 180.113 zł uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok.
Szanowni państwo. Proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2006 rok.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem chętnych do dyskusji odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok, z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo oraz realizacji zadań publicznych wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego (uchwała RIO Nr IV.0131-1-8/2007 z dnia 26 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Następnie poprosił o zabrnie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Krzysztof Chrostowski celem uzupełnienia dodał, że w zasadzie zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu jest kwestią formalna, ponieważ Zarząd odpowiedzialny za wykonanie budżetu za 2006 rok nie pełni swojej funkcji, gdyż wygasła jego kadencja. Jednak ze względu na obowiązuje prawo Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się przed kilkoma miesiącami wydała w tym zakresie odpowiednią opinię i wniosek.
Kontynuując wypowiedź poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej z jednym głosem wstrzymującym się przyjęli opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2006 rok o następującej treści: Budżet powiatu na rok 2006 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/174/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 18.393.278 zł i wydatków na kwotę - 19.696,678 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie.
Rzeczywiste wykonanie planu dochodów wyniosło 101,24 % - 18.622.299,46 zł, a wydatków 99,51% - 19.600.198,58 zł. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto deficytem w wysokości – 977.899,12 zł czyli niższym od planowanego o kwotę 325.500,88 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu poprzedniego i nowowybaranego Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu.
Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2006 realizowany był poprawnie.

Z kolei Krzysztof Chrostowski oświadczył, że z jednym głosem przeciwnym został przyjęty wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2006 rok o następującej treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 marca 2007 roku po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi przebiegu realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2006 rok wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię (w załączeniu) i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2006 rok.
W skład Komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło pięciu radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało czterech radnych, jeden głos był przeciwny.
Uzasadnienie: Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2006 zamykającego się po stronie dochodów kwotą 18.622.299,46 zł, a po stronie wydatków kwotą 19.600.198,58 zł. Budżet roku 2006 zamknął się w efekcie deficytem mniejszym niż był zakładany, to jest na kwotę – 977.899,12 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr XXXI/174/05 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2005 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego.

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do powyższego odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenia absolutorium Zarządowi (uchwała RIO Nr IV.0131-2-9/2007 z dnia 28 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Następnie wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok została podjęta 16-ma głosami za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy maja jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Wojciech Kubrak zapytał kto jest projektodawcą przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że projektodawcą jest Zarząd Powiatu.

Z kolei Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja w dniu 2 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy znane są koszty wprowadzenia wzrostu diet dla radnych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: poinformowała, że wzrost ten jest na poziomie 17.000 zł.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została podjęta 10-ma głosami za i 2-ma wstrzymującymi się, pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/34/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że w 2000 roku Rada Powiatu przyjęła właściwą uchwałą wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w złotych dla PCPR w wysokości 3 zł. Po przeliczeniu proponowanych podwyżek wynagrodzeń okazało się, że konieczne jest ustalenie punktu w złotych dla naszej jednostki w wysokości 3,50 zł. Takie procedury wymagane są zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Z kolei Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja w dniu 13 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została podjęta 13-ma głosami za, czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/35/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.11 i Ad.12 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu stwierdził, że projekt uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz projekt uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów ma na celu poprawienie dostępności do porad świadczonych przez Rzecznika. Wyjaśniając dodał, że dotychczas pełnił on funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów, jednak ze względu na fakt, że od ponad dwóch miesięcy pełni nową funkcję Sekretarza Powiatu, nie jest w stanie w odpowiedni sposób realizować przedmiotowe zadania – tak, aby dostępność do Rzecznika Konsumentów była bez przeszkód. Z kolei podkreślił, że w przypadku przyjęcia proponowanego rozwiązania będzie on mógł zastępować nowego rzecznika podczas jego nieobecności, przy czym dotychczas nie miał on zastępcy.
Reasumując oznajmił, że na nowego rzecznika proponowany jest pracownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Oddziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu) – Pani Kataryna Modzelewska.

Wobec braku pytań i uwag zostało zarządzane głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów została podjęta 13-ma głosami za, czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/36/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Z kolei Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu stwierdził, że pracownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Oddziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu), proponowany na stanowisko Rzecznika Konsumentów posiada wszelkie wymagane kwalifikacje, jest pracownikiem zdyscyplinowanym, zatrudnionym w Starostwie Powiatowym od 5 lat, osoba ta ukończyła studia w WSZiP w Łomży i KUL w Lublinie, studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku, uczestniczy w studiach doktoranckich, ma na koncie kilkanaście publikacji i uczestniczyła w 4 konferencjach.

Przewodniczący Rady zapytał czy Pani Katarzyna Modzelewska mogłaby zabrać głos dodając coś o sobie oraz czy wyraża zgodę na kandydowanie na Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Wiesław Jemielity poinformował, że Pani Katarzyna Modzelewska ze względu na chorobę dziecka nie mogła uczestniczyć w sesji rady Powiatu, przy czym dodał, że wraziła ona zgodę na kandydowanie do niniejszej funkcji.

Wobec braku innych pytań i uwag zostało zarządzane głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów została podjęta 13-ma głosami za, czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/37/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że obowiązek przedłożenia oświadczeń lustracyjnych przez skarbnika i sekretarza powiatu wynika z narzuconych ustawowo aktów prawnych, które problemową kwestię regulują w ten sposób, że rada powiatu poprzez podjęcie właściwej uchwały wzywa skarbnika i sekretarza do przedłożenia oświadczeń lustracyjnych.

Wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu została podjęta 13-ma głosami za, czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VI/38/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.14 Mirosław Grużewski – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Na zakończenie podkreślił, że analizowane sprawozdanie było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu oraz właściwej Komisji Rady Powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.15 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
Na zakończenie podkreślił, że analizowane sprawozdanie było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu oraz właściwej Komisji Rady Powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.16 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok ZPOZ w Łomży – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Na zakończenie podkreślił, że analizowane sprawozdanie było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu oraz właściwej Komisji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski zapytał z czego wynika to, że nie udało się dokonać zakupu wyposażenia USG.

Stanisław Studencki poinformował, że zakup nie został początkowo zrealizowany, bowiem pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak oferentów. Przy czym aktualnie został już rozstrzygnięty drugi przetarg i USG zostanie zakupione za kwotę 190.000 zł.

Radny Jan Kuczyński zapytał czy zaproszenia do składania ofert zostają przesłane do rożnych dystrybutorów danego sprzętu.

Stanisław Studencki odpowiedział, że zaproszenie do składania ofert jest realizowane ze wszelkimi wymogami prawa zamówień publicznych.

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowego lekarza w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy. Zaznaczył przy tym, że jeden z lekarzy nie cieszy się uznaniem wśród pacjentów, wobec czego w zasadzie pacjentów obsługuje tylko jeden lekarz. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że jeden z lekarzy zatrudnionych w tym Ośrodku ma specjalizację pediatryczną.

Radny Jan Kuczyński podzielając zdanie przedmówcy zaapelował o zatrudnienie lekarza w ww. Ośrodku Zdrowia.

Stanisław Studencki odpowiedział, że aktualnie nie ma podziału na lekarzy pediatrów i rodzinnych, są tylko lekarze rodzinni, natomiast wszyscy zatrudnieni lekarze w ZPOZ posiadają odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług lekarza rodzinnego. Wyjaśniając podkreślił, ze obecnie nie ma lekarzy zainteresowanych praca w ZPOZ w Łomży, mimo monitów ogłaszanych w lokalnej prasie.

Radny Jan Kuczyński w nawiązaniu do powyższego uznał, że należy rozważyć zatrudnienie lekarzy z innych krajów.

Stanisław Studencki poinformował, że jeżeli zgłosi się do niego taki lekarz z pozwoleniem na pracę to z pewnością go zatrudni.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.17 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2006 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do protokołu). Podsumowując zaznaczył, że smutną konstatację stanowi fakt, że statystycznie co 6-ta osoba w naszym powicie to osoba biedna.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.18 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali sprawozdanie Powiatowej Społecznej Rady d.s. osób niepełnosprawnych w Łomży z dotychczasowej działalności (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do protokołu). Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają uwagi bądź pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego zagadnienia.

Ad.19 Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radną Elżbietę Parzych.

Marek Dworakowski: odpowiadając na interpelację odnoszącą się do wniosku złożonego w grudniu 2006 roku do Zarządu Powiatu przez Wójta Gminy Zbójna w sprawie przejęcia odcinka drogi powiatowej, pragnę poinformować, iż wnioskowany odcinek drogi zakończony jest mostem, który w ocenie Zarządu Dróg Powiatowych będzie wymagał w ciągu najbliższych lat kosztownych remontów. Przypominam, że Zarząd po rozpatrzeniu wspomnianego wniosku uzależnił przejęcie drogi zakończonej mostem od zabezpieczenia w budżecie Gminy odpowiednich środków na remont tego mostu. Rozumiem, że ocena stanu technicznego mostu różni się od siebie, jednak Zarząd pozostaje na wcześniej przekazanym stanowisku. Kolejne rozważenie przejęcia wnioskowanego odcinka drogi nastąpi dopiero po zabezpieczeniu w budżecie Gminy odpowiednich środków na remont tego mostu.
Rozumiemy, że dojazd drogą powiatową, aby odśnieżyć około 400 m drogi gminnej jest nieracjonalny i nieekonomiczny, wobec czego z pewnością będziemy skłonni zawrzeć porozumienie na zimowe utrzymanie tego odcinka drogi.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do odpowiedzi na niniejszą interpelację.

Ad.20 W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący Rady, który odczytał prośbę radnej powiatu kieleckiego I i II kadencji, która prosi o wsparcie finansowe celem opłacenia leczenia ciężko chorej 7-letniej córeczki.

Radny Krzysztof Chrostowski podjął się zebrania ogólnej kwoty od Rady Powiatu i następnie przesłanie jej potrzebującej osobie. O wysokości wpłaconej kwoty zobowiązał się powiadomić radnych na kolejnej sesji.

Starosta poruszając również kwestię dotyczącą pomocy potrzebującym poprosił zebranych o wsparcie dla pogorzelców z Mątwicy, którzy są w bardzo trudniej sytuacji.

Ponadto zachęcił zgromadzonych do zgłaszania się do drużyny strzeleckiej organizowanej przez Sekretarza Powiatu – Wiesława Jemielitego oraz drużyny piłkarskiej organizowanej przez gł. specjalistę – Marcina Pieńkowskiego.

Z kolei poinformował, że istnieje możliwość wyjazdu w ramach delegacji do Niemiec do zaprzyjaźnionego samorządu. Chętnych poprosił o zgłaszanie się do Sekretarza Powiatu.

Radna Barbara Zalewska nawiązując do prośby Pana Starosty zaapelowała o pomoc dla ww. pogorzelców, którzy w zasadzie są bez żadnych środków do życia.

Radny Krzysztof Chrostowski podziękował kierownikom i szefom jednostek za przekazane sprawozdania, a w szczególności Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie, który w jego ocenie przygotował sprawozdanie najlepiej, w sposób bardzo przejrzysty i szczegółowy. Dodał przy tym, że nie jest usatysfakcjonowany ze sprawozdania ZPOZ w Łomży dotyczącego rozdysponowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wyjaśniając stwierdził, że nie są ustalone jasne kryteria podziału środków z tego funduszu oraz, że środki powinny trafiać do najuboższych – co jest założeniem funduszu socjalnego. Ponadto zwrócił uwagę na to, że z jego rozeznania wynika, iż pomoc z zfśs ZPOZ w zasadzie nie trafia do emerytów i rencistów, co jest również sprzeczne z przyjętym regulaminem w tej kwestii. Reasumując poinformował, że zastanawia się jakie osoby otrzymują wsparcie z wspomnianego funduszu, bowiem podejrzewa, iż nie są to w ogóle osoby ubogie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu nawiązując do poruszanych problemów zaznaczyła, że świadczenia z zfśs nie mają charakteru roszczeniowego. Poza tym podkreśliła, że zgodnie z obowiązującym prawem nie można przedstawiać imiennego wykazu osób, które otrzymały wsparcie z zfśs.

Radny Wojciech Kubrak poprosił o przedstawienie możliwości prawnych korzystania z zfśs przez emerytów i rencistów.

Barbara Gorzęba odpis na zfśs dla pracownika jest wskaźnik 37,5 %, a dla emeryta i rencisty jest to 6,29 %. Ta kwota jest odprowadzana corocznie. Regulamin rozdysponowania środków z zfśs określa szczegółowe możliwości i zasady korzystania z tego funduszu. Generalna zasada jest taka, że komisja socjalna w danym zakładzie opiniuje propozycje przygotowywane przez pracownika socjalnego, natomiast dysponentem i osobą zatwierdzającą funduszem jest pracodawca.

Radny Krzysztof Chrostowski uzupełniając dodał, że w sytuacji kiedy dyrektorem ZPOZ był Pan Danielski emeryci, renciści – osoby najuboższe, które otrzymywały minimalne wynagrodzenia, a aktualnie żyją w ubóstwie otrzymywały środki lub wsparcie z zfśs ZPOZ, natomiast teraz takich środków nie otrzymują.

Radny Andrzej Piotrowski stwierdził, że sprawa ta powinna być w pierwszej kolejności omówiona na posiedzeniu właściwej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że również jest dysponentem zfśs – z racji pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły i jako pracodawca odpowiada za podział środków z tego funduszu. Objaśniając dodał, że przydział problemowych środków nie jest łatwą sprawą, ponieważ każdy pracownik liczy, iż będzie mógł skorzystać z tego funduszu. Natomiast generalna zasada jest taka, że środki powinny przysługiwać tym, którzy zwrócą się z wnioskiem o ich przydzielenie.

W tym punkcie nie poruszono więcej zagadnień.

Ad.21 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VI-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 12:58
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 12:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3286 razy