BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.35.


Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
5. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że ze względów formalnych zachodzi potrzeba dokonania pewnych uregulowań w postaci podjęcia uchwały rady Powiatu. Objaśniając dodał: w 2000 roku Rada Powiatu przyjęła właściwą uchwałą wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w złotych dla PCPR w wysokości 3 zł. Po przeliczeniu proponowanych podwyżek wynagrodzeń okazało się, że konieczne jest ustalenie punktu w złotych dla naszej jednostki w wysokości 3,50 zł. Takie procedury wymagane są zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag odnoszących się do poruszonego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok ZPOZ w Łomży – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania dołączona jest do protokołu z szóstej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego).
Na zakończenie podkreślił, że analizowane sprawozdanie było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę na to, że sprawozdanie nie jest zbyt rozbudowane i przejrzyste. Dodał przy tym, że interesowałyby go informacje na temat np. zużycia energii i opału w poszczególnych ośrodkach zdrowia.

Stanisław Studencki poinformował, że szczegółowe informacje zawarte będą w bilansie, który zostanie złożony między innymi do analizy przez Zarząd Powiatu. Poza tym zaznaczył, że odpowie na wszelkie zadane pytania, a jeżeli nie będzie mógł w tej chwili udzielić odpowiedzi to ustosunkuje się do sformułowanych pytań na piśmie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożył roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok ZPOZ w Łomży. Natomiast bilans składa się z kilu elementów, w których przedstawione są wszelkie dane w sposób bardzo szczegółowy. ZPOZ ma jeszcze czas na złożenie bilansu i jeżeli on do nas dotrze to Panu Radnemu przekażemy kopię tego dokumentu.

Stanisław Studencki ponadto podkreślił, że ZPOZ działa na zasadzie podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą i Starostwo Powiatowe nie dokłada żadnych środków do funkcjonowania tej placówki.

Radny Krzysztof Chrostowski w nawiązaniu do powyższego stwierdził, że nie zgadza się z przedmówcą, bowiem w jego ocenie ZPOZ podpisując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz społeczeństwa i nie jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że z jego oceny wynika, iż ZPOZ nie prowadzi stricte działalności gospodarczej, jednak jego zadaniem jest również wypracowanie w miarę możliwości pewnych zysków.

Stanisław Studencki wyjaśniając poinformował, że ZPOZ działa na zasadach czystej działalności gospodarczej, jedyną równicą jest inna podstawa prawna funkcjonowania, nie jest prawo handlowe, a ustawa o zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że ZPOZ wypracowuje zysk bądź też osiąga stratę, nie otrzymuje żadnych dotacji ani subwencji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.3 Mirosław Grużewski – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski podziękował Dyrektorowi Muzeum za sporządzenie drobiazgowego sprawozdania, które jest bardzo czytelne i zawiera nawet informacje nt. zysków ze sprzedanego drzewa.

Przewodniczący Komisji zapytał czy Muzeum Przyrody planowało lub rozważało wprowadzeniem w pewnym sensie mody na sponsorowanie działalności tej jednostki.

Mirosław Grużewski stwierdził, że w ostatnich latach finansowanie i sponsorowanie takich placówek jak Muzeum raczej nie jest w modzie, ponieważ większość decydentów dużych firm, np. banków, ma swoje siedziby centralne w dużych miastach. Przez to ci decydenci nie są generalnie zainteresowani dofinansowaniem podmiotów, które działają gdzieś lokalnie. Ponadto zwrócił uwagę na to, że w okolicach Drozdowa nie ma odpowiedniej infrastruktury hotelowo-gastronomicznej, która zachęcałaby odwiedzających z odległych regionów do odwiedzin Muzeum Przyrody.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.4 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zapoznał zebranych z najważniejszymi elementami rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zgodnego z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Komisji zapytał czy z występów zapraszanych kabaretów ROK ma jakieś zyski.

Jarosław Cholewicki na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że jeżeli kabaret cieszy się dużym zainteresowaniem to ROK z występu ma zysk w granicach około 1.500 zł.

Radny Stefan Popiołek w nawiązaniu do rozwiązania sejmiku województwa podlaskiego, zapytał czy są szanse na pozyskanie środków w roku bieżącym z Kontraktu Wojewódzkiego.

Jarosław Cholewicki odpowiedział, że jeżeli chodzi o środki pochodzące z funduszy unijnych to raczej nie ma szans na pozyskanie ich w tym roku.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.


Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 7-me posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 cze 2007 08:27
Data opublikowania: poniedziałek, 4 cze 2007 08:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2005 razy