BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 maja 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Rafała Kołakowskiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.
5. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

Adam Łazarski poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego jest kwestią formalną. Wyjaśniając stwierdził, że w budżecie ZDP są zarezerwowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, jednak aby je wprowadzić trzeba podnieść wartość jednego punktu w złotych – tak aby po podwyżkach nie było przekroczenia dotychczas obowiązującego w tym zakresie wskaźnika.
Ponadto dodał, że w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu łomżyńskiego zostały już wprowadzone podwyżki, przy czym średnia podwyżka wynagrodzeń ZDP ma wynosić 6 %.

Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego została zaopiniowana pozytywnie 5-ma głosami za (opinia Komisji z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił głównego specjalistę z Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Oddziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu) o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006.

Katarzyna Modzelewska: przedmiotowy projekt posiada nazwę „Tworzenie wspólnych standardów międzynarodowych”. Ma on na celu utworzenie powiatowego centrum obsługi kontaktów transgranicznych. Będzie polegał między innymi na stworzeniu takiego punktu – powiatowego centrum obsługi kontaktów transgranicznych, który będzie świadczył usługi na rzecz różnych podmiotów chcących nawiązać stosunki i kontakty partnerskie między instytucjami z naszego powiatu a partnerem białoruskim. W przyszłości planujemy nawiązać kontakty partnerskie również z partnerem z Ukrainy – na rzecz przyszłych programów 2007-2013.
Obecnie projekt przewiduje utworzenie strony internetowej w celu łatwego i szybkiego uzyskania informacji, które będą w posiadaniu przez powiatowe centrum obsługi kontaktów transgranicznych. Strona będzie dwujęzyczna – w języku polskim i rosyjskim. Ponadto zamierzamy wydać publikację w trzech językach o powiecie łomżyńskim – w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Dodatkowo przewidujemy opracowanie strategii współpracy transgranicznej. Zgodnie z założeniami mają odbyć się dwie sesje szkoleniowe. Jedna będzie tylko dla beneficjentów z terenu powiatu, a druga będzie z udziałem partnera białoruskiego – gdzie ma być opracowana strategia współpracy. Ostatnim punktem będzie konferencja podsumowująca, na której ma być podpisane oficjalne porozumienie z partnerem białoruskim.
Przewidujemy także pozyskanie wyposażenia i sprzętu celem doposażenia sali konferencyjnej, tj. projektora i specjalnego ekranu – zamontowanego na sali, komputera stacjonarnego, 4 komputerów przenośnych, kserokopiarki itp.
Wkład powiatu wynosi ponad 59.000 zł, z czego wkład rzeczowy obejmuje kwotę około 31.000 zł: pensja jednego pracownika, opracowanie merytoryczne strategii, koszty opracowania strony internetowej itp.
Wypłaty środków na dofinansowanie projektu będą odbywać się w transzach.
Projekt obejmuje dwa lata budżetowe, wobec czego w najbliższej przyszłości należy odpowiednio zabezpieczyć środki finansowe.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszący się do niniejszego tematu.

Z kolei zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006 została zaopiniowana pozytywnie 5-ma głosami za (opinia Komisji z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przedstawienie kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006.

Mirosław Grużewski stwierdził, że wnioskodawcą w tym przypadku jest Muzeum Przyrody, natomiast przedmiotowy projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej celem przeprowadzenia rewaloryzacji wspomnianej jednostki. Koszty przewidziane w ramach tego projektu będą poniesione w 2008 roku, mimo, iż działania mają być rozpoczęte już w 2007 roku.
Reasumując podkreślił, że jest to kolejna próba pozyskania środków zewnętrznych na opracowanie wspomnianej dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Komisji uznał, że warto spróbować pozyskać środki na przedmiotowy cel, jednak zwrócił również uwagę na to, iż szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji technicznej nie są zbyt duże.

W związku z brakiem pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006 została zaopiniowana pozytywnie 5-ma głosami za (opinia Komisji z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 Adam Łazarski – Dyrektor ZDP w Łomży stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża dotyczy 3 samorządów: Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Łomża. W ramach tego porozumienia Powiat zobowiązuje się do opracowania dokumentacji na odcinek drogi Łochtynowo – Miasto Łomża, przy czym na odcinek drogi miejskiej – około 1,5 km także opracowanie dokumentacji zleci Powiat, jednak środki na te zadania zabezpieczy Miasto Łomża.
Poza tym dodał, że Gmina Łomża zobowiązała się sfinansować pełny udział własny, który jest wielokrotnie wyższy od kosztów samorządu powiatu – koszty te nie powinny przekroczyć 2.500 zł.

W związku z brakiem pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża została zaopiniowana pozytywnie 5-ma głosami za (opinia Komisji z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył ósme posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 cze 2007 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 4 cze 2007 09:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2173 razy