BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 czerwca 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.

Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak oraz radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.
2. Sprawy różne:
 Informacja na temat planowanego wyjazdowego posiedzenia Komisji.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu. Z kolei w nawiązaniu do powyższego udzielił głosu osobie pełniącej obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji.

Stanisław Snarski: przedłożony Państwu projekt uchwały jest konsekwencją przepisów zawartych w nowej ustawie prawo o ruchu drogowym, która nakłada na Starostwo obowiązek wyznaczania parkingów strzeżonych dla usuwanych pojazdów oraz wyznaczania jednostek, które będą usuwały te pojazdy. Art. 135 został zmieniony wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym zostało wydane odpowiednie Zarządzenie Starosty (Nr 17/07 z dnia 14 maja 2007 roku), w którym zostały ujęte parkingi strzeżone dla usuwanych pojazdów oraz jednostki, które będą usuwały te pojazdy. Jednostki i stawki zostały wyznaczone w oparciu o zapytanie o cenę.
Z kolei Stanisław Snarski zapoznał zebranych z poszczególnymi wysokościami stawek zaproponowanych w uchwale.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wielokrotna podwyżka w szczególności za holowanie pojazdów ciężkich. W nawiązaniu do powyższego poprosił o wyjaśnienie tego zjawiska.

Stanisław Snarski: wysokość tej opłaty została ustalona w ramach zapytania o cenę, aktualnie są to najniższe ceny, które zostały nam zaproponowane.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: uzupełniając pragnę dodać, że w poprzednim okresie część stawek miała w zasadzie ceny dumpingowe, bowiem przedsiębiorcy działający w tym zakresie za wszelką cenę chcieli znaleźć się na wykazie podmiotów świadczących te usługi dla nas.
W trakcie realizacji zawartych wcześniej umów zdarzało się nawet, że oferenci nie przestrzegali ustalonych stawek, zawyżając je. W związku z tym musieliśmy interweniować.
Można uznać, że obecnie przedsiębiorcy urealni zaproponowane stawki. Przy tym Policja może zdecydować, że samochód kierowany przez nietrzeźwego kierowcę nie musi być holowany na parking, jeżeli w samochodzie jest inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, która mogłaby kierować pojazdem.

Przewodniczący Komisji: od kiedy liczony jest odcinek holowania, czy od miejsca wyjazdu pojazdu holującego, czy od miejsca gdzie znajdować się będzie pojazd holowany?

Wiesław Jemielity: my będziemy traktować to w ten sposób, że usługa holowania rozpoczyna się w momencie podczepienia pojazdu holowanego.

Tomasz Wysocki: ale czy mamy pewność, że holowanie nie rozpoczyna się w momencie wyjazdu pojazdu holującego.

Stanisław Snarski: w zasadzie nie można uznać, że holowanie rozpoczyna się od momentu wyjazdu po pojazd, który ma być holowany.

Przewodniczący Komisji: czy należy rozważyć zawarcie dodatkowego zapisu w projekcie uchwały obejmującego przedstawione przez nas wątpliwości?

Wiesław Jemielity: uważam, że nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący Komisji: chciałabym zauważyć, że holowanie pojazdu ciężkiego wzrosło o około 600 %.

Stanisław Snarski: nie możemy mówić tu o jakiejś podwyżce, ponieważ stawki zostały określone na podstawie zapytania o cenę.

Barbara Zalewska: czy holowanie pojazdów dotyczy holowania w ramach kolizji drogowej?

Wiesław Jemielity: właśnie należy mieć na względzie, że holowanie pojazdów nie dotyczy holowania w ramach kolizji drogowej. Sytuacje, które analizujemy dotyczą de facto osób naruszają prawo o ruchu drogowym – kierujących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też przekraczających dopuszczalne normy emisji spalin.
Poza tym trzeba pamiętać, ze holowanie pojazdów ciężkich dotyczy również tirów, które mogą ważyć po kilkadziesiąt ton, wobec czego trzeba dysponować specjalistycznym sprzętem, aby holować taki pojazd.

Stefan Żebrowski: na sesji osoba referująca powinna zaznaczyć, że holowanie pojazdów nie dotyczy holowania w ramach kolizji drogowej oraz, że usługa holowania rozpoczyna się w momencie podczepienia pojazdu holowanego do pojazdu holującego.

Ostatecznie członkowie Komisji zaakceptowali propozycję radnego Stefana Żebrowskiego, po czym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie wobec braku dalszych uwag lub pytań zostało ogłoszone przejście do spraw różnych.

Ad.3 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że w porozumieniu z Zarządem Powiatu w dniu 10 lipca br. planuje posiedzenie wyjazdowe Komisji wspólnie Zarządu Powiatu, celem dokonania wizji bezpośredniej stanu dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 4 lip 2007 10:19
Data opublikowania: środa, 4 lip 2007 10:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2123 razy