BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2006 rok

Łomża, dnia 17.04.2007r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Jarosław Kulesza ,
urodzony(a) 22.01.1962 w Łomży
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
PHP ”Agro-Rolnik” Sp. z o.o w Śniadowie ul. Kościelna 10, 18-411 Śniadowo– Prezes Zarządu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Wszystkie składniki majątkowe wpisane w oświadczenie należą do majątku wspólnego

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 10430 EURO
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 150 m², o wartości: 250 000 zł.
tytuł prawny: współwłasność z żoną
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód –-------------zł., dochód -----------------–zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy


III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: PHP „ Agro-Rolnik” Sp. z o.o. w Śniadowie –310 udziałów, Tanplast Sp. z o.o. w Sieradzu- 81 udziałów
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 81 000 zł. dywidenda PHP ,,Agro-Rolnik” Sp. z o.o. w Śniadowie


IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): PHP „ Agro-Rolnik” Sp. z o.o.
w Śniadowie ul. Kościelna 10, 18-411 Śniadowo
. — jestem członkiem zarządu (od kiedy): Prezes Zarządu PHP „Agro – Rolnik”w Śnaidowie od 1992 roku
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 73 691,15 zł.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta radnego Powiatu –5 633,22zł,
ze stosunku pracy – 73 691,15zł.
dywidenta z PHP:Agro-Rolnik” w Śniadowie- 81 000,00 zł.


IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód Honda Civic 1,4 rok prod.2001, współwłaściciel z żoną, samochód Honda ACURA 3,2 2002 r.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 49 000 zł kredyt inwestycyjny na okres 10 lat od spłata w ratach miesięcznych na budowę domu zaciągnięty w PKO BP o/ Łomża zabezpieczenie wpis do hipoteki na nieruchomość.

Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 10:22
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 10:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1410 razy