BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2006 rok

Czarnocin, dnia 30.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Jan Kuczyński
urodzony(a) 01.05.1955 r. w Łomży
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
,,BUDROL” Jan Kuczyński –właściciel firmy, Gospodarstwo rolne –Czarnocin, Gospodarstwo rolne Czarnocin 29 A
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 191 728,63 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe:Vistula,ING BSK, NFI, JUPITER, VICE, PIAST,MOSTOSTAL, PPS,Foksal, Fortuna, Magna na kwotę: 66 170 zł.

II.
1. Dom o powierzchni: 250 m², o wartości: 250 000 zł.
tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 35,65 ha
o wartości: 400 000 zł.
rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, 2 obory, garaże i stodoła
tytuł prawny: współwłasność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód i dochód – 292 031,79 zł. dopłaty bezpośrednie – 28 934,65 zł. zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 2226 m2
o wartości: 774 911,50 zł.
tytuł prawny: własność


III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i remitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2.Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .......
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - osoba fizyczna- sprzedaż art. Instalacyjno-budowlanych, rolniczych
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód- 5 193 334,17 i dochód- 496 265,76
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dieta radnego –616,77 zł., 179,82 udział w organach stanowiących osób prawnych, dieta apólki wodnej-400 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda Oktawia. Skoda Felicja, ciągniki rolnicze: New Holand, MTZ, 82 TSA,Ferguson 255, Ursus 1204, 2 przyczepy , siewnik do kukurydzy, wóz paszowy, beczka asenizacyjna, samochód Star- 2 sztuki, wózek widłowy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): BS Piątnica – łączna kwota kredytu 783 314 zł. zobowiązanie dotyczy firmy BUDROL, BS Piątnica -405 291 zł. zobowiązanie dotyczy gospodarstwa rolnego

Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 10:24
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 10:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1544 razy