BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 lipca 2007 roku.

Posiedzenie wyjazdowe rozpoczęło się o godz. 10.00, wspólnie z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, celem wykonania bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia, na terenie gmin Piątnica, Wizna, Jedwabne.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Barbary Zalewskiej oraz radnego Stefana Zebrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Informacja Dyrektora ZDP z wykonanych prac w 2007 r. tj. bieżącego utrzymania dróg oraz stanu realizacji wykonanych prac wynikających z zawartych porozumień pomiędzy powiatem łomżyńskim i gminami oraz wykonanie bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia, na terenie gmin Piątnica, Wizna, Jedwabne.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji po dotarciu do miejscowości Bożejewo na terenie gminy Wizna
poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski zapoznał zgromadzonych z pracami wykonanymi w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2007 roku przez sekcję utrzymania oraz porozumieniami zawartymi przez ZDP i stopniem ich realizacji – stan na dzień 27 czerwca 2007 roku (materiały dotyczące niniejszego zagadnienia stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

Z kolei radni oraz członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z technologią modernizacji dróg wykonywanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży podczas przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Bacze Suche gm. Łomża – na odcinku ponad dwóch kilometrów, a także ze stanem drogi powiatowej wykonanej tą technologią w 2006 roku w miejscowości Bożejewo na terenie gminy Wizna.

Następnie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił koncepcję modernizacji dróg powiatowych na odcinku Kownaty-Guty-Wyłudzin-Olszyny-Wiktorzyn-Truszki na terenie gm. Piątnica. Jest to odcinek o długości około 16 km, którego przebudowa planowana jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja ta ma charakter ponad lokalny, wobec czego szanse jej realizacji oceniane są na stosunkowo duże. Realizacja tego zadania będzie celem priorytetowym.

Przedmiotem lustracji był z kolei nadbiebrzański ciąg drogowy Wizna-Sambory-Burzyn-Mocarze zrealizowany w latach ubiegłych w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. Do zakończenia modernizacji tej drogi pozostał odcinek o dł. 2,3 km planowany do realizacji w roku przyszłym, ponieważ ze względu na fakt, iż w roku 2005 nie wniesiono udziału własnego w tę inwestycję, co też skutkowało wyłączeniem z tego źródła finansowania co najmniej na jeden rok. Dyrektor ZDP – Jan Olszewski zwrócił w tym przypadku uwagę na to, żeby wykonać pozostały odcinek o długości około 2,3 km potrzebny będzie wkład własny w wysokości mniej więcej 800.000 zł. Na zakończenie dodał, że dotychczas na tej trasie został zmodernizowany odcinek o długości ponad 14 km.

W dalszej części dokonano lustracji mostu wyremontowanego w poprzedniej kadencji samorządowej – na odcinku Makowskie–Jedwabne.Za kolejny odcinek wymagający realizacji uznano drogę powiatową – gruntową od miejscowości Kaimy do Dobrzyjałowa na terenie gmin Jedwabne i Piątnica. Zebrani jednomyślnie stwierdzili, że droga ta wymaga szybkiej inwestycji zrealizowanej w porozumieniu z samorządem gminnym, bowiem aktualnie jej stan jest zdecydowanie zły. Ponadto radni zaznaczyli, że na odcinku tym konieczne jest wykonywanie około pięciu razy w roku pracochłonnych robót w postaci wyrównywania nawierzchni, co wiąże poważne środki Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

W trakcie posiedzenia wyjazdowego Dyrektor ZDP w Łomży – Jan Olszewski zwrócił uwagę na to, że powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg jest technologią nieco przestarzałą i nie zapewnia odpowiedniej nośności, co też powoduje dość szybką degradację zmodernizowanych odcinków – przy porównaniu z nowoczesnymi metodami modernizacji dróg.

Wicestarosta w nawiązaniu do powyższego podkreślił, że powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg jest mniej więcej o połowę tańsze od innych aktualnie stosowanych metod modernizacyjnych. Ponadto zwrócił uwagę, że materiały niezbędne do wykonania takiego utrwalenia na mocy porozumienia zakupuje samorząd gminny, natomiast ZDP w Łomży ponosi jedynie koszty pracownicze i użycia sprzętu.

Jan Olszewski ponownie zabierając głos poinformował, że aktualnie jednostka, którą kieruje posiada w znacznej większości sprzęt mocno wyeksploatowany, który wymaga dużych nakładów finansowych. Systematyczne awarie i remonty maszyn i urządzeń powodują wyłączenie na pewien okres zarówno sprzętu jak i pracowników, co także stanowi duży problem i duże straty dla ZDP.
Dodał przy tym, że zdaje sobie sprawę z tego, iż ZDP w Łomży ma bardzo małe możliwości inwestycyjne. W związku z tym problem dotyczący wymiany wyposażenia będzie starał się rozwiązywać stopniowo, w miarę możliwości finansowych.

Podsumowując radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego stwierdzili, iż będą wspierać Zarząd Powiatu w podejmowanych działaniach na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na modernizację i przebudowę dróg powiatowych.

Następnie wobec braku dalszych uwag lub pytań zostało ogłoszone przejście do spraw różnych.

Ad.2 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili żadnych tematów.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 7-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 17 sie 2007 09:41
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 09:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2050 razy