BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskieg0 w dniu 26 czerwca 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie wspólnie z Komisją Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz Komisją Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego. Otwarcie obrad miało miejsce o godzinie 10.45, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.00.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad będzie zagadnienie obejmujące zapoznanie się z funkcjonowaniem Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz możliwościami rozwoju i działalności tej placówki na lata następne. W nawiązaniu do powyższego poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przedstawienie zgromadzonym budynku Muzeum i terenu należącego do tej jednostki.

Mirosław Grużewski w pierwszej kolejności oprowadził przybyłych gości po pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych i przygotowywanych pod organizację wystaw czasowych, po czym zebrani dokonali wizji pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach siedziby Muzeum. Na zakończenie radni zlustrowali teren przyległy do zabytkowego budynku oraz siedzibę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Drozdowie położną w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Z kolei około godziny 1200 , po przejściu do sali obrad, głos zabrał Mirosław Grużewski, który omówił historię Muzeum Przyrody w Drozdowie, dorobek placówki, stan aktualny i perspektywy rozwoju placówki.
Poza tym kontynuując wypowiedź przedstawił program działań edukacyjnych Muzeum (materiały dotyczące powyższych zagadnień stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

W dalszej części obrad zebrani obejrzeli wizualizację projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski rozpoczynając dyskusję zapytał, czy w sensie perspektywicznym zakładana jest rozbudowa placówki.

Mirosław Grużewski poinformował, że aktualnie przede wszystkim działania skierowane są na uatrakcyjnienie oferty Muzeum i promocję tej placówki, aby spowodować wzrost odwiedzających. Między innymi w tym zakresie ogłaszane są konkursy plastyczne, które angażują osoby z różnych województw.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy przedstawiona nam wizualizacja projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie jest w pewnym sensie pobożnym życzeniem? Z czego wynika taki projekt?

Mirosław Grużewski: projekt ten wynika z dwóch rzeczy. Nasz budynek wymaga solidnego remontu. Dotychczasowe prace remontowe były realizowane jedynie doraźnie.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy teren jest wystarczający na zaprojektowaną rozbudowę? Jaką powierzchnia dysponuje Muzeum?

Mirosław Grużewski: teren jest wystarczający, dysponujemy powierzchnią około 2,5 ha.

Radny Jan Kuczyński: ile osób moglibyście gościć po realizacji przedstawionego projektu?

Mirosław Grużewski: zależy to od szczegółów zaprojektowania, ale miałoby to być minimum 50 osób.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy są znane szacunkowe koszty wykonania tego zadania?

Mirosław Grużewski: w tej chwili nie jesteśmy w stanie przedstawić kosztorysu, bowiem nie mamy wykonanej dokumentacji. Niektórzy określali ten koszt od 5 mln do 10 mln zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: z tych danych już wiadomo, że naszego powiatu nie będzie stać na taką inwestycję. W związku z tym uważam, że powinniśmy nawiązać kontakty z Urzędem Marszałkowskim – w celu wyrażenia zdania nt. możliwości współfinansowania tego zadania przez samorząd województwa.
Uważam, że nie podlega wątpliwości to, iż powinniśmy przede wszystkim zagwarantować funkcjonowanie Muzeum, a następnie podjąć próby znalezienia innych źródeł finansowania proponowanej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki: pomysł jest dobry, jednak w mojej ocenie należy przeprowadzić konsultacje z firmami organizującymi szkolenia. Należy poczynić starania na rzecz rozreklamowania Muzeum i inicjatywy rozbudowy placówki. Niezbędne jest także rozeznanie jak wygląda zapotrzebowanie na usługi, które będzie mogło świadczyć Muzeum po ewentualnej rozbudowie. Powinniśmy wiedzieć jaka mniej więcej grupa ludzi będzie zainteresowana wizytą i skorzystaniem z oferty Muzeum po wykonaniu zaprojektowanej rozbudowy.

Radny Wojciech Kubrak: Muzeum musi się rozwijać. Aktualnie budynek wymaga ciągłego remontu, który można doraźnie realizować, jednak efekty tego będą mało satysfakcjonujące i będą również pociągały za sobą istotne koszty. Na wymianę okien i inne elementy budowlane również trzeba wykonać projekty.
Byliśmy dziś świadkami grupy dzieci, która odwiedziła Muzeum. Ich wizyta trwała kilkanaście minut. Jeżeli stworzylibyśmy inne warunki i szeroką ofertę – budowę centrum gastronomiczno-wypoczynkowego, to z pewnością zatrzymaliby się oni nawet na kilka godzin.
Zanim podjęliśmy decyzję o wybudowaniu w miarę komfortowej sali konferencyjnej to również mieliśmy pewne dylematy. Natomiast dziś ta sala jest systematycznie wynajmowana i zarabia na siebie.
Na ziemi łomżyńskiej w zasadzie nie ma kompleksu gastronomiczno-wypoczynkowego. Jedynie taką ofertę przedstawia hotel w Nowogrodzie i Piątnicy.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: wiemy, że inwestycja będzie kosztowała minimum 5 mln zł i w tym tkwi problem, bowiem nasz samorząd nie może zabezpieczyć takich środków. Muzeum jest placówką, o którą trzeba dbać, jednak należy ocenić nasze możliwości wykonania kosztownej inwestycji. Musimy mieć jakieś gwarancje, że jeżeli zainwestujemy 200.000 zł to otrzymamy dofinansowanie na realizację projektu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ja mam już sygnały, że będzie brakowało Muzeum w roku bieżącym około 200.000 zł na bieżące utrzymanie instytucji. W tym kontekście należy rozpatrywać dalszą rozbudowę i duże inwestycje w Muzeum.

Radny Wojciech Kubrak: i dlatego trzeba rozbudować Muzeum, aby stało się ono placówką, którą będą odwiedzać liczni goście, dzięki czemu dochody własne tej instytucji będą zdecydowanie większe.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: ile osób jest zatrudnionych w Muzeum?

Mirosław Grużewski: jedenaście osób, przy czym w części pracownicy niektórzy są opłacani przez Urząd Pracy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: może są szanse, że ten projekt mógłby być zrealizowany w ramach planowanych inwestycji obejmujących przygotowania do Euro 2012? Trzeba byłoby wykonać rozeznanie w tym przedmiocie.
Początkowo byłem sceptyczny wobec tego projektu, jednak teraz uważam, że warty on jest naszego dużego zaangażowania w jego realizację. Moim zdaniem powinniśmy tą inicjatywą zainteresować parlamentarzystów z ziemi łomżyńskiej.

Radny Jan Kuczyński: ale skąd wziąć pieniądze na bieżące utrzymanie, jak brakuje już około 200.000 zł. My nie udźwigniemy takiego ciężaru finansowego. Podobnie jestem zdania, że musimy zainteresować tą sprawą parlamentarzystów i radnych wojewódzkich z naszego terenu.
Chciałbym zapytać jaki jest roczny koszt utrzymania tej palcówki – aktualnie?

Mirosław Grużewski: jeżeli mówimy o podstawowych kosztach to jest to mniej więcej 350.000 zł.

Radny Jan Kuczyński: także powinniśmy przekonać Ministerstwo Kultury do tej inicjatywy, tam są pieniądze umożliwiające realizacje przedstawionej inwestycji. Powinniśmy zaprosić Marszałka na spotkanie tu w Drozdowie, łącznie z parlamentarzystami. Rozumiem, że tu jest nasze dziedzictwo narodowe i musimy o to zadbać. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zainteresować jak największą ludzi.

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: pragnę dodać, że podejmowaliśmy próby zainteresowania Marszałka współprowadzeniem placówki, co wiązałoby się z zaangażowanie przez niego kwoty 160.000 zł rocznie. Jednak nie wyraził on aprobaty dla naszej propozycji.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: proponuje do tej prezentacji multimedialnej dodać elementy audio i wtedy będzie można ją już przedstawiać każdemu. Również uważam, że powinniśmy zaprosić Marszałka na spotkanie tu w Drozdowie, łącznie z parlamentarzystami i radnymi wojewódzkimi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: w mojej ocenie są duże szanse na popularność Muzeum po rozbudowie. Cześć klientów ta placówka mogłaby przejąć np. od Hotelu Baranowski w Piątnicy, który ma kilka sal konferencyjnych.

Radny Wojciech Kubrak: moglibyśmy przyjrzeć się podobnej placówce – już po rozbudowie, która zlokalizowana jest na Wigrach. Jestem ciekawy jak prosperuje ta placówka.
Poza tym uważam, że obecnie – sprzyjającej sytuacji politycznej w naszym województwie, są wyjątkowe szanse na pozyskanie środków na problemowy cel.

Radny Jan Kuczyński: udział własny może stanowić dla nas barierę nie do pokonania, jeszcze raz powtarzam, iż należy zaprosić decydentów, aby mogli na miejscu zapoznać się z naszą inicjatywą.

Radny Wojciech Kubrak: zastanawia mnie dlaczego przy sprzyjającej sytuacji politycznej Muzeum w tym roku otrzymało mniejsze środki z Ministerstwa. W związku z tym mimo podwojenia naszej dotacji budżet tej placówki nie zamyka się.
Proponuję, aby zobowiązać Zarząd Powiatu do takich działań, żeby zmobilizować siły w celu pozyskania środków na działalność Muzeum ze wszystkich możliwych źródeł – tak aby nie było problemu z pieniędzmi na bieżące funkcjonowanie.
Drugi mój apel dotyczy tego, aby w konstrukcji budżetu na przyszły rok zapewnić finansowanie projektu rozbudowy Muzeum. W międzyczasie można byłoby robić spotkania proponowane przez Państwa – aby mieć gwarancję ustną, że projekt zostanie wdrożony i sfinansowany ze źródeł zewnętrznych.

Radny Andrzej Piotrowski: skoro nie udało się pozyskać odpowiednich kwot na funkcjonowanie, to pod dużym znakiem zapytania stoi to czy ktokolwiek będzie zainteresowany sfinansowaniem projektu rozbudowy – placówki, która nie ma na bieżące utrzymanie.
Ponadto 200.000 zł wyłożone na projekt może w konsekwencji skutkować wypowiedzeniami dla pracowników Muzeum.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: chciałabym dodać, że dodatkowo na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piątnicy trzeba zaplanować w naszym budżecie na przyszły rok 10 % wysokości kosztów funkcjonowania tej placówki. Jest to efekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, które przewidują, że udział nasz w tym finansowaniu będzie wzrastał do poziomu 15 %. Nie ulega wątpliwości, że tendencja jest taka, iż ciągle nakładane są na powiaty zadania bez zwiększenia dochodów tych j.s.t.
Poza tym ważne jest to, że dochody naszego powiatu nie wzrosną o takie sumy o jakich pierwotnie myśleliśmy.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki: dla tego uważam, że nie należy podchodzić do sprawy wg nauk prof. Kotarbińskiego, tylko realnie znając nasze możliwości, o których wspomina między innymi Pani Skarbnik.

Radny Wojciech Kubrak: miałem na myśli realizację projektu w przypadku uzyskania gwarancji sfinansowania tej inicjatywy ze źródeł zewnętrznych. Powinniśmy osiągnąć jakieś ustne gwarancje lub deklaracje w tym zakresie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ponadto warto zainteresować samorząd gminy Piątnica włączeniem się w rozbudowę Muzeum.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy państwo uważacie, że powinniśmy przegłosować jakieś wnioski zgłaszane na dzisiejszym posiedzeniu.

Radni przecząco odpowiedzieli na powyższe pytanie.

Radna Barbara Zalewska: należy konkretnie ustalić termin następnego spotkania w niniejszej sprawie oraz to kogo będziemy zapraszać.

Ostatecznie zgromadzeni ustalili, że kolejne posiedzenie – z udziałem wszystkich radnych, będzie poświęcone kwestii możliwości rozbudowy i rozwoju Muzeum Przyrody w Drozdowie (w ramach przedstawionej wizualizacji multimedialnej), natomiast lista zaproszonych gości zostanie szczegółowo opracowana w późniejszym terminie – w porozumieniu z Zarządem Powiatu.

Z kolei, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski