BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 11.20.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysława Chojnowskiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku.
4. Sprawy różne.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu……………….
Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok odnosi się do kwestii wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2007 Zespołu Szkół w Marianowie – w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży złomu i planowanym remontem komina oraz z uzyskaniem dotychczas nieplanowanej odpłatności za przeprowadzony kurs operatora kombajnów zbożowych.

Przewodniczący Komisji Budżetu zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania.

W związku z ich brakiem zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Z kolei Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że drugi punkt zostanie zrealizowany w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Nawiązując do powyższego poinformował, że o godzinie 10 20 będzie podstawiony samochód, który zabierze członków Komisji na teren Muzeum.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki po dotarciu do Muzeum Przyrody przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad trzech stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego będzie zagadnienie obejmujące zapoznanie się z funkcjonowaniem Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz możliwościami rozwoju i działalności tej placówki na lata następne. W nawiązaniu do powyższego poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przedstawienie zgromadzonym budynku Muzeum i terenu należącego do tej jednostki.

Mirosław Grużewski w pierwszej kolejności oprowadził przybyłych gości po pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych i przygotowywanych pod organizację wystaw czasowych, po czym zebrani dokonali wizji pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach siedziby Muzeum. Na zakończenie radni zlustrowali teren przyległy do zabytkowego budynku oraz siedzibę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Drozdowie położną w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Z kolei około godziny 1200 , po przejściu do sali obrad, głos zabrał Mirosław Grużewski, który omówił historię Muzeum Przyrody w Drozdowie, dorobek placówki, stan aktualny i perspektywy rozwoju placówki.
Poza tym kontynuując wypowiedź przedstawił program działań edukacyjnych Muzeum (materiały dotyczące powyższych zagadnień stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

W dalszej części obrad zebrani obejrzeli wizualizację projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski rozpoczynając dyskusję zapytał, czy w sensie perspektywicznym zakładana jest rozbudowa placówki.

Mirosław Grużewski poinformował, że aktualnie przede wszystkim działania skierowane są na uatrakcyjnienie oferty Muzeum i promocję tej placówki, aby spowodować wzrost odwiedzających. Między innymi w tym zakresie ogłaszane są konkursy plastyczne, które angażują osoby z różnych województw.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy przedstawiona nam wizualizacja projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie jest w pewnym sensie pobożnym życzeniem? Z czego wynika taki projekt?

Mirosław Grużewski: projekt ten wynika z dwóch rzeczy. Nasz budynek wymaga solidnego remontu. Dotychczasowe prace remontowe były realizowane jedynie doraźnie.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy teren jest wystarczający na zaprojektowaną rozbudowę? Jaką powierzchnia dysponuje Muzeum?

Mirosław Grużewski: teren jest wystarczający, dysponujemy powierzchnią około 2,5 ha.

Radny Jan Kuczyński: ile osób moglibyście gościć po realizacji przedstawionego projektu?

Mirosław Grużewski: zależy to od szczegółów zaprojektowania, ale miałoby to być minimum 50 osób.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy są znane szacunkowe koszty wykonania tego zadania?

Mirosław Grużewski: w tej chwili nie jesteśmy w stanie przedstawić kosztorysu, bowiem nie mamy wykonanej dokumentacji. Niektórzy określali ten koszt od 5 mln do 10 mln zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: z tych danych już wiadomo, że naszego powiatu nie będzie stać na taką inwestycję. W związku z tym uważam, że powinniśmy nawiązać kontakty z Urzędem Marszałkowskim – w celu wyrażenia zdania nt. możliwości współfinansowania tego zadania przez samorząd województwa.
Uważam, że nie podlega wątpliwości to, iż powinniśmy przede wszystkim zagwarantować funkcjonowanie Muzeum, a następnie podjąć próby znalezienia innych źródeł finansowania proponowanej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki: pomysł jest dobry, jednak w mojej ocenie należy przeprowadzić konsultacje z firmami organizującymi szkolenia. Należy poczynić starania na rzecz rozreklamowania Muzeum i inicjatywy rozbudowy placówki. Niezbędne jest także rozeznanie jak wygląda zapotrzebowanie na usługi, które będzie mogło świadczyć Muzeum po ewentualnej rozbudowie. Powinniśmy wiedzieć jaka mniej więcej grupa ludzi będzie zainteresowana wizytą i skorzystaniem z oferty Muzeum po wykonaniu zaprojektowanej rozbudowy.

Radny Wojciech Kubrak: Muzeum musi się rozwijać. Aktualnie budynek wymaga ciągłego remontu, który można doraźnie realizować, jednak efekty tego będą mało satysfakcjonujące i będą również pociągały za sobą istotne koszty. Na wymianę okien i inne elementy budowlane również trzeba wykonać projekty.
Byliśmy dziś świadkami grupy dzieci, która odwiedziła Muzeum. Ich wizyta trwała kilkanaście minut. Jeżeli stworzylibyśmy inne warunki i szeroką ofertę – budowę centrum gastronomiczno-wypoczynkowego, to z pewnością zatrzymaliby się oni nawet na kilka godzin.
Zanim podjęliśmy decyzję o wybudowaniu w miarę komfortowej sali konferencyjnej to również mieliśmy pewne dylematy. Natomiast dziś ta sala jest systematycznie wynajmowana i zarabia na siebie.
Na ziemi łomżyńskiej w zasadzie nie ma kompleksu gastronomiczno-wypoczynkowego. Jedynie taką ofertę przedstawia hotel w Nowogrodzie i Piątnicy.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: wiemy, że inwestycja będzie kosztowała minimum 5 mln zł i w tym tkwi problem, bowiem nasz samorząd nie może zabezpieczyć takich środków. Muzeum jest placówką, o którą trzeba dbać, jednak należy ocenić nasze możliwości wykonania kosztownej inwestycji. Musimy mieć jakieś gwarancje, że jeżeli zainwestujemy 200.000 zł to otrzymamy dofinansowanie na realizację projektu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ja mam już sygnały, że będzie brakowało Muzeum w roku bieżącym około 200.000 zł na bieżące utrzymanie instytucji. W tym kontekście należy rozpatrywać dalszą rozbudowę i duże inwestycje w Muzeum.

Radny Wojciech Kubrak: i dlatego trzeba rozbudować Muzeum, aby stało się ono placówką, którą będą odwiedzać liczni goście, dzięki czemu dochody własne tej instytucji będą zdecydowanie większe.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: ile osób jest zatrudnionych w Muzeum?

Mirosław Grużewski: jedenaście osób, przy czym w części pracownicy niektórzy są opłacani przez Urząd Pracy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: może są szanse, że ten projekt mógłby być zrealizowany w ramach planowanych inwestycji obejmujących przygotowania do Euro 2012? Trzeba byłoby wykonać rozeznanie w tym przedmiocie.
Początkowo byłem sceptyczny wobec tego projektu, jednak teraz uważam, że warty on jest naszego dużego zaangażowania w jego realizację. Moim zdaniem powinniśmy tą inicjatywą zainteresować parlamentarzystów z ziemi łomżyńskiej.

Radny Jan Kuczyński: ale skąd wziąć pieniądze na bieżące utrzymanie, jak brakuje już około 200.000 zł. My nie udźwigniemy takiego ciężaru finansowego. Podobnie jestem zdania, że musimy zainteresować tą sprawą parlamentarzystów i radnych wojewódzkich z naszego terenu.
Chciałbym zapytać jaki jest roczny koszt utrzymania tej palcówki – aktualnie?

Mirosław Grużewski: jeżeli mówimy o podstawowych kosztach to jest to mniej więcej 350.000 zł.

Radny Jan Kuczyński: także powinniśmy przekonać Ministerstwo Kultury do tej inicjatywy, tam są pieniądze umożliwiające realizacje przedstawionej inwestycji. Powinniśmy zaprosić Marszałka na spotkanie tu w Drozdowie, łącznie z parlamentarzystami. Rozumiem, że tu jest nasze dziedzictwo narodowe i musimy o to zadbać. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zainteresować jak największą ludzi.

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: pragnę dodać, że podejmowaliśmy próby zainteresowania Marszałka współprowadzeniem placówki, co wiązałoby się z zaangażowanie przez niego kwoty 160.000 zł rocznie. Jednak nie wyraził on aprobaty dla naszej propozycji.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: proponuje do tej prezentacji multimedialnej dodać elementy audio i wtedy będzie można ją już przedstawiać każdemu. Również uważam, że powinniśmy zaprosić Marszałka na spotkanie tu w Drozdowie, łącznie z parlamentarzystami i radnymi wojewódzkimi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski: w mojej ocenie są duże szanse na popularność Muzeum po rozbudowie. Cześć klientów ta placówka mogłaby przejąć np. od Hotelu Baranowski w Piątnicy, który ma kilka sal konferencyjnych.

Radny Wojciech Kubrak: moglibyśmy przyjrzeć się podobnej placówce – już po rozbudowie, która zlokalizowana jest na Wigrach. Jestem ciekawy jak prosperuje ta placówka.
Poza tym uważam, że obecnie – sprzyjającej sytuacji politycznej w naszym województwie, są wyjątkowe szanse na pozyskanie środków na problemowy cel.

Radny Jan Kuczyński: udział własny może stanowić dla nas barierę nie do pokonania, jeszcze raz powtarzam, iż należy zaprosić decydentów, aby mogli na miejscu zapoznać się z naszą inicjatywą.

Radny Wojciech Kubrak: zastanawia mnie dlaczego przy sprzyjającej sytuacji politycznej Muzeum w tym roku otrzymało mniejsze środki z Ministerstwa. W związku z tym mimo podwojenia naszej dotacji budżet tej placówki nie zamyka się.
Proponuję, aby zobowiązać Zarząd Powiatu do takich działań, żeby zmobilizować siły w celu pozyskania środków na działalność Muzeum ze wszystkich możliwych źródeł – tak aby nie było problemu z pieniędzmi na bieżące funkcjonowanie.
Drugi mój apel dotyczy tego, aby w konstrukcji budżetu na przyszły rok zapewnić finansowanie projektu rozbudowy Muzeum. W międzyczasie można byłoby robić spotkania proponowane przez Państwa – aby mieć gwarancję ustną, że projekt zostanie wdrożony i sfinansowany ze źródeł zewnętrznych.

Radny Andrzej Piotrowski: skoro nie udało się pozyskać odpowiednich kwot na funkcjonowanie, to pod dużym znakiem zapytania stoi to czy ktokolwiek będzie zainteresowany sfinansowaniem projektu rozbudowy – placówki, która nie ma na bieżące utrzymanie.
Ponadto 200.000 zł wyłożone na projekt może w konsekwencji skutkować wypowiedzeniami dla pracowników Muzeum.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: chciałabym dodać, że dodatkowo na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piątnicy trzeba zaplanować w naszym budżecie na przyszły rok 10 % wysokości kosztów funkcjonowania tej placówki. Jest to efekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, które przewidują, że udział nasz w tym finansowaniu będzie wzrastał do poziomu 15 %. Nie ulega wątpliwości, że tendencja jest taka, iż ciągle nakładane są na powiaty zadania bez zwiększenia dochodów tych j.s.t.
Poza tym ważne jest to, że dochody naszego powiatu nie wzrosną o takie sumy o jakich pierwotnie myśleliśmy.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki: dla tego uważam, że nie należy podchodzić do sprawy wg nauk prof. Kotarbińskiego, tylko realnie znając nasze możliwości, o których wspomina między innymi Pani Skarbnik.

Radny Wojciech Kubrak: miałem na myśli realizację projektu w przypadku uzyskania gwarancji sfinansowania tej inicjatywy ze źródeł zewnętrznych. Powinniśmy osiągnąć jakieś ustne gwarancje lub deklaracje w tym zakresie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ponadto warto zainteresować samorząd gminy Piątnica włączeniem się w rozbudowę Muzeum.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski: czy państwo uważacie, że powinniśmy przegłosować jakieś wnioski zgłaszane na dzisiejszym posiedzeniu.

Radni przecząco odpowiedzieli na powyższe pytanie.

Radna Barbara Zalewska: należy konkretnie ustalić termin następnego spotkania w niniejszej sprawie oraz to kogo będziemy zapraszać.
Ostatecznie zgromadzeni ustalili, że kolejne posiedzenie – z udziałem wszystkich radnych, będzie poświęcone kwestii możliwości rozbudowy i rozwoju Muzeum Przyrody w Drozdowie (w ramach przedstawionej wizualizacji multimedialnej), natomiast lista zaproszonych gości zostanie szczegółowo opracowana w późniejszym terminie – w porozumieniu z Zarządem Powiatu.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył dziesiąte posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 26 wrz 2007 15:17
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2007 15:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1973 razy