BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 października 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
2. Informacja nt. kultury w powiecie łomżyńskim.
3. Informacja nt. oświaty w powiecie łomżyńskim.
4. Zapoznanie z wnioskami w sprawie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, które zostały złożone przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Zespół Szkół w Marianowie.
5. Informacja nt. rozmów prowadzonych z samorządem miasta Łomża w sprawie współprowadzenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
6. Sprawy Różne:
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w zasadzie stanowi modyfikację pierwszego programu, który został uchwalony przez Radę Powiatu w czerwcu 2002 roku. Minęło już 5 lat od uchwalenia.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy analizie ogólnopolskiego Programy „Razem bezpieczniej” uznała, że powiatowy program powinien być dostosowany i kompatybilny ze wspomnianym programem ogólnopolskim.
Nasz program zawiera 7 bloków tematycznych, które są w pełni zgodne z programem rządowym „Razem bezpieczniej” i zawierają one zadania do realizacji. Taki program musi być uchwalony przez radę powiatu.
Pragnę dodać, że pewne sugestie, które padły podczas posiedzenia roboczego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zostały uwzględnione w przedłożonym dziś projekcie programu.
Z kolei Wacław Sierbiński kontynuując wypowiedź omówił poszczególne bloki tematyczne Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia o omówienie stanu kultury w powicie łomżyńskim.

Anna Archacka: kultura jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości jest swoistym zbiorem wiedzy o historii i tożsamości. Jako dobro ponadczasowe powinna być utrwalana i wzbogacana w ciągu dziejów oraz upowszechniana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zatem na samorządzie każdego szczebla spoczywa obowiązek tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i ochrony jej dóbr.
W powiecie łomżyńskim sieć instytucji i placówek upowszechniania kultury tworzą: 2 instytucje kultury prowadzone przez samorząd powiatowy tj. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie; 5 gminnych ośrodków kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie, Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, Gminny Ośrodek Kultury Miastkowie, Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej. GOK nie prowadzi samorząd Przytuł i Wizny /świetlica/; 2 miejsko-gminne ośrodki kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie; 8 świetlic wiejskich; 9 miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych, 12 filii bibliotecznych.
Ustawa o bibliotekach stanowi, że „powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną”. Powiat łomżyński realizując to zadanie - na podstawie stosownych porozumień zawieranych corocznie z Prezydentem Miasta Łomża - zleca wykonywanie zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży.
Ukazuje się 5 tytułów czasopism i wydawnictw samorządowych: Kwartalnik NOWY GŁOS PUSZCZAŃSKI w Zbójnej, WIESCI GMINNE - Gmina Łomża, NASZE SPRAWY - Gmina Piątnica, NASZA GMINA - Gmina Śniadowo. GLOS NOWOGRODZKI - Miasto i Gmina Nowogród. Ochrona zabytków: Zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze wyznaczonym granicami administracyjnymi powiatu łomżyńskiego są stosunkowo dobrze rozpoznane. Na terenie powiatu zaewidencjonowano 673 stanowiska archeologiczne pochodzące od epoki kamienia po późne średniowiecze. Spośród nich 14 wpisano do rejestru zabytków archeologicznych, między innymi: cmentarzysko kurhanowe w Uśniku Kolonia, grodziska wczesnośredniowieczne w Starej Łomży, w Wiźnie. Większość miejscowości powiatu ma genezę późnośredniowieczną. Dominują wsie w typie ulicówek, 4 miejscowości – Wizna ,Nowogród, Jedwabne i Śniadowo mają układy przestrzenne typu miejskiego. Układy przestrzenne Wizny, Nowogrodu i Jedwabnego objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. W krajobrazie architektonicznym powiatu najbardziej znaczącą grupę stanowią budowle sakralne. Na ogólną liczbę 60, 30 obiektów figuruje w rejestrze zabytków, w tym 12 kościołów. Należy wyróżnić gotyckie kościoły w Wiźnie i w Szczepankowie oraz neoromański kościół w Drozdowie. Historyczne budownictwo użyteczności publicznej stanowi nieliczną grupę 8 obiektów, z których 2 uznano za zabytki- szkoła w Konarzycach i dróżniczówka w Miastkowie. Z zabytków przemysłowych i gospodarczych (ogółem 17 obiektów) do rejestru zostały wpisane 2 - spichlerze w Drogoszewie i w Kisielnicy.
Ciekawą, choć także nieliczną grupę stanowią dwory. Zachowało się 9, a 7 uznano za zabytki. Najstarszy z nich dwór w Tarnowie znalazł prywatnego właściciela, jest remontowany. Przetrwało więcej parków i alei podworskich - 23, ale tylko 8 wpisano do rejestru. Budownictwo obronne reprezentuje 30 obiektów. Na pierwszym miejscu należy wymienić zespół fortów w Pątnicy oraz rozproszone na terenie gmin Nowogród, Łomża, Śniadowo, Wizna polskie betonowe schrony bojowe. Istotnym elementem krajobrazu kulturowego są cmentarze. W powiecie spośród 18 cmentarzy rzymskokatolickich 13 znalazło się w rejestrze zabytków) , 20 cmentarzy wojennych (19 w rejestrze), 4 cmentarze żydowskie ( 1 w rejestrze), 5 mogił wojennych i miejsc masowych egzekucji z ostatniej wojny. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków ruchomych znajduje się wystrój i wyposażenie kościołów parafialnych w Dobrzyjałowie, Drozdowie ,Jedwabnem, Piątnicy, Śniadowie i Wiźnie oraz rzeźba Św. Jana Nepomucena w drewnianej kapliczce przydrożnej w Tarnowie.
Z tej charakterystyki wynika, że zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu łomżyńskiego przedstawiają się interesująco, chociaż znacząca większość obiektów ma raczej lokalne znaczenie - są one przede wszystkim materialnym świadectwem historii i tradycji regionu. Na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków , z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Łomży zostały umieszczone znaki informacyjne „Zabytek chroniony prawem”. Ocena stanu zachowania zabytków oraz miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu łomżyńskiego dokonana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży przedstawia się w sposób następujący:
1. Miasto i Gmina Jedwabne: 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, kościół parafialny w Jedwabnem w trakcie remontu, wymagane jest przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu żydowskim /starym/, wymagane jest przeprowadzenie remontu kapitalnego dworu oraz uporządkowanie parku dworskiego w Jedwabnem, cmentarze wojenne w stanie dobrym z wyjątkiem cmentarza w Borawskich, gdzie należy wykonać prace porządkowe.
2. Gmina Łomża: 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych w Chojnach Młodych, Giełczynie oraz cmentarzu przykościelnym /starym/ w Pucharach, należy wykonać remont dworu ob. Szkoły w Czaplicach, należy uporządkować stan drogi dojazdowej do cmentarzyska wczesnośredniowiecznego /Wzgórze Św. Wawrzyńca w Starej Łomży/.
3. Gmina Miastkowo: 15 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan obiektów dobry, gmina winna wykupić teren cmentarza z okresu I wojny światowej w Nowosiedlinach oraz uporządkować teren cmentarza, należy wykonać prace porządkowe przy pomniku na mogile z II wojny światowej ludności żydowskiej w Tarnowie.
4. Miasto i Gmina Nowogród: 15 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan większości obiektów dobry, należy uporządkować teren cmentarza z okresu I wojny światowej w Nowogrodzie, należy przenieść macowy z fundamentu nieużytkowanego domu na teren cmentarza żydowskiego w Nowogrodzie.
5. Gmina Przytuły: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan obiektów zabytkowych dobry.
6. Gmina Pątnica: 19 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest przeprowadzenie remontu kościoła parafialnego w Pątnicy, w chwili obecnej prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie, w sposób prawidłowy uporządkowany został teren na którym usytuowane są mogiły z okresu II wojny światowej w Jeziorku, należy wykonać prace porządkowe na terenie cmentarza żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Kisielnicy, należy wykonać prace porządkowe na terenie fortu III w Pątnicy.
7. Gmina Śniadowo: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, należy wykonać remont kapitalny dworu w Szczepankowie.
8. Gmina Wizna: 14 obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy przeprowadzić prace porządkowe przy mogile z okresu II wojny światowej w Nieławicach, należy uporządkować teren cmentarza żydowskiego w Rusi, pilnego przeprowadzenia prac remontowo- konserwatorskich wymaga dzwonnica przy kościele parafialnym w Wiźnie, należy uporządkować teren grodziska wczesnośredniowiecznego w Wiźnie.
9. Gmina Zbójna: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w chwili obecnej przeprowadzone są prace remontowo-konserwatorskie w kościele parafialnym w Kuziach, stan obiektów o charakterze zabytkowym jest dobry.
BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM: Sieć bibliotek i stan organizacyjny. Sieć bibliotek w powiecie w 2006 roku uległa zmianie. Została zlikwidowana filia w Drozdowie. W Jedwabnem z powodów kadrowych i lokalowych połączono księgozbiór dziecięcy z księgozbiorem wypożyczalni i w ten sposób zrezygnowano z prowadzenia odrębnego oddziału dla dzieci. Ostatecznie, sieć bibliotek publicznych na terenie powiatu liczy 21 placówek, w tym: miejsko-gminnych - 2, gminnych – 7, filii – 12. Dwie biblioteki, Jedwabne i Przytuły, nie posiadają filii i są jedynymi publicznie dostępnymi bibliotekami w gminie. Dwie biblioteki (Nowogród, Śniadowo) mają wyodrębnione oddziały dla dzieci. Tylko w jednej gminie (Śniadowo) uzupełnieniem sieci bibliotek publicznych jest 5 punktów bibliotecznych. Wbrew przepisom ustawy o bibliotekach, w niektórych gminach biblioteki publiczne połączone są z innymi instytucjami. Praktyka łączenia bibliotek z innymi placówkami nie przynosi spodziewanych oszczędności finansowych, a prawie zawsze stwarza niekorzystną sytuację dla bibliotek publicznych i ich czytelników oraz odbija się ujemnie na promocji książki i czytelnictwa. W powiecie łomżyńskim istnieje 6 bibliotek (w tym 3 filie) połączonych z innymi instytucjami, z tego 2 z ośrodkami kultury (Jedwabne, Nowogród), 2 z bibliotekami szkolnymi (Kupiski, Wygoda), 2 ze świetlicami (Dobrylas, Kuzie). Baza lokalowa bibliotek w powiecie łomżyńskim stopniowo poprawia się. W ciągu ostatnich czterech lat ogólna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych zwiększyła się o 220 m² i liczy obecnie 1.798 m². Średnio, jedna placówka biblioteczna zajmuje obecnie 85,6 m². Najlepszą sytuację lokalową mają biblioteki w gminie Śniadowo, Miastkowo i Łomża. Poprawy natomiast wymaga sytuacja lokalowa BPMiG Jedwabne (lokal na uboczu, wymagający remontu), BPMiG Nowogród (konieczny wspólny lokal dla wypożyczalni, czytelni i oddziału dla dzieci), BPG Piątnica (niezbędne większe pomieszczenie dla biblioteki gminnej), BPG Przytuły (konieczny gruntowny remont), filii w Kuziach (brak c.o. i bieżącej wody). Tylko BPG Miastkowo mieści się w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie bibliotek w sprzęt podstawowy (regały, stoliki, krzesła) jest w zasadzie wystarczające, chociaż w niektórych placówkach przydałaby się jego wymiana ze względu na estetykę i stopień zużycia. Brakuje natomiast w bibliotekach powiatu łomżyńskiego nowoczesnych środków technicznych. Powodem tego stanu jest zbyt mały budżet bibliotek. Cztery biblioteki (Nowogród – wypożyczalnia, Drogoszewo, Mątwica, Szczepankowo) nadal nie mają telefonu. Tylko dwie biblioteki, w Podgórzu i Zbójnej posiadają fax i kserokopiarkę. W powiecie łomżyńskim, na 21 działających placówek bibliotecznych, sprzęt komputerowy posiada tylko 14 bibliotek, w tym 8 gminnych (wszystkie, oprócz BPMiG Jedwabne) i 6 filii (wszystkie filie BPG Łomża i BPG Zbójna). Tylko dwie biblioteki (Łomża, Zbójna) posiadają komputerowy program biblioteczny MAK wykorzystywany do opracowania zbiorów. Liczba bibliotek z dostępem do Internetu: 11, w tym 8 gminnych(wszystkie, oprócz BPMiG Jedwabne) i 3 filie (2 filie BPG Łomża i 1 filia BPG Zbójna). Liczba stanowisk internetowych dostępnych dla czytelników: 22, w tym 19 w bibliotekach gminnych i 3 w filiach. Organizacja internetu: ze środków własnych: Wizna, Zbójna, Konarzyce, Wygoda - po 1 stanowisku, w ramach Fundacji Nowoczesna Polska, tzw. Ikonk@: Nowogród, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo - po 3 stanowiska, Podgórze - 2 stanowiska, Dobrylas - 1 stanowisko. Kadra biblioteczna: Biblioteki w powiecie łomżyńskim zatrudniają na stałe 23 pracowników merytorycznych, wszystkich na pełnym etacie. Trzy biblioteki (Łomża, Wizna i Zbójna) zatrudniają dodatkowo stażystów i osoby kierowane do tzw. prac interwencyjnych. Na jedną placówkę w powiecie przypada średnio 1,1 pracownika podczas gdy w woj. podlaskim, biorąc pod uwagę jedynie powiaty ziemskie - średnio 1,5 pracownika. Obsada personalna łomżyńskich bibliotek jest więc niewystarczająca, tym bardziej, że bibliotekarze często obarczani są pracami nie należącymi do obowiązków bibliotekarza, np. udziałem w spisach rolnych, itp. Ponadto, pracownica BPG Wizna prowadzi obsługę klubu sportowego, pracownica BPMiG Jedwabne zajmuje się dodatkowo ośrodkiem kultury, pełniąc funkcję jego dyrektora, pracownicy bibliotek w Dobrymlesie i Kuziach dodatkowo prowadzą świetlice wiejskie. Kwalifikacje zawodowe pracowników bibliotek powiatu łomżyńskiego przedstawiają się następująco: wykształcenie wyższe bibliotekarskie - 4 osoby, wykształcenie średnie bibliotekarskie - 13 osób, wykształcenie średnie bez przygotowania bibliotekarskiego - 6 osób. Ze względu na koszty bibliotekarze z powiatu nie uczestniczą w konferencjach, seminariach, kursach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polski Związek Bibliotek, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, duże polskie biblioteki. Biorą jedynie udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
Zbiory biblioteczne: Biblioteki publiczne powiatu łomżyńskiego posiadają w swych zasobach: 275.192 książki, 352 czasopisma oprawne, 1.267 jednostek zbiorów specjalnych, 132 tytuły czasopism bieżących. Biblioteki odnotowały większe, niż rok wcześniej, wpływy do księgozbioru. W 2006 roku do zbiorów bibliotek powiatu łomżyńskiego przybyły 9.284 książki, w tym z zakupu 7.661 wol. Większe były zakupy nowości ze środków samorządowych, mniejsze natomiast ze środków MKiDN. Środków samorządowych było ogółem nieznacznie mniej niż w 2005 r. Pieniądze na zakup nowości, choć zróżnicowane od kilkuset złotych do blisko 30.000 zł, zaplanowała każda gmina. Struktura księgozbiorów nie uległa zmianie. Najwięcej jest literatury pięknej dla dorosłych, następnie kolejno literatury pięknej dla dzieci i literatury popularnonaukowej. Taką strukturę księgozbioru ma większość bibliotek. BPG Miastkowo i Zbójna najwięcej mają literatury pięknej dla dorosłych, a najmniej literatury dla dzieci. BPG Śniadowo, jako jedyna biblioteka, najwięcej ma literatury dziecięcej, a najmniej literatury popularnonaukowej. Ograniczone środki na zakup nowości, jakimi dysponują biblioteki w powiecie, nie pozwalają na prowadzenie prawidłowej polityki gromadzenia i uzupełniania zbiorów. Oferta bibliotek tylko częściowo więc zaspokaja potrzeby czytelników. Ze względu na oddalenie bibliotek od hurtowni i dużych księgarni oraz na ograniczone możliwości finansowe do zbiorów trafia głównie popularna literatura dla dorosłych, lektury szkolne i literatura piękna dla najmłodszych dzieci, ale i tak w ilości zbyt małej w stosunku do potrzeb. Brakuje natomiast najnowszych publikacji popularnonaukowych i ambitnej literatury pięknej dla dorosłych. Potrzeby uczących się zaspokajane są w niedużym stopniu. Uczniowie szkół średnich i studenci korzystają przede wszystkim z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz z bibliotek w miastach, w których studiują. W 2006 roku ubytkowano z księgozbiorów 9.872 wol. Tak znaczna liczba ubytków jest konsekwencją wycofania książek zlikwidowanej filii w Drozdowie. Celowe selekcje zmierzające do aktualizacji zbiorów, bibliotekarze w powiecie łomżyńskim wykonują rzadko. Wykazywane w ciągu roku ubytki to głównie książki zaginione, zniszczone lub zagubione przez czytelników. Prasę oprawną w ilości od 6 wol. do 187 wol. ma 7 bibliotek gminnych w powiecie. Zmniejszyła się o trzy ogólna liczba tytułów czasopism bieżących prenumerowanych przez biblioteki w powiecie. W ubiegłym roku prasy bieżącej nie miały biblioteki w Jedwabnem, Piątnicy i Przytułach. (Kontakty, Gazeta Współczesna, Wiadomości Rolnicze) i fachowa z zakresu bibliotekarstwa (Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole). Ze względu na brak środków finansowych biblioteki powiatu łomżyńskiego praktycznie nie kupują zbiorów specjalnych (tzn. płyt, kaset, map, filmów itp.). Ten rodzaj zbiorów posiadają tylko 2 biblioteki w powiecie (Łomża, Zbójna). W 2006 roku jedna z nich (Łomża) zakupiła 13 jednostek tych zbiorów.
Udostępnianie zbiorów: Zmniejszyła się, kolejny raz, liczba odwiedzin w wypożyczalniach (60.836 odwiedzin). Ze zbiorów bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego korzystało 13,9 % mieszkańców, tj. 7.085 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba czytelników była mniejsza o 470, a zasięg czytelnictwa zmniejszył się o 1 %. Nieznaczny wzrost liczby czytelników odnotowały tylko 2 biblioteki (Miastkowo i Jedwabne). Najliczniejszą grupę ogółu czytelników stanowili czytelnicy do lat 15-tu i następnie czytelnicy w wieku 16-19 lat. Najmniej było czytelników w wieku powyżej 60 lat. Wg zajęcia najliczniejsze grupy czytelników to uczniowie, następnie niezatrudnieni, najmniej było innych zatrudnionych. Wzrost liczby czytelników odnotowano tylko w grupie czytelników powyżej 60. roku życia oraz wśród rolników i innych zatrudnionych. Biblioteki publiczne powiatu łomżyńskiego w 2006 roku wypożyczyły czytelnikom do domu 159.709 książek. W stosunku do poprzedniego roku liczba wypożyczeń zmalała o 12.315. Wzrost nastąpił tylko w 3 gminach (Jedwabne, Przytuły, Śniadowo). Wśród wypożyczeń księgozbioru tradycyjnie najwięcej było wypożyczeń literatury dziecięcej, następnie wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych i wreszcie literatury popularnonaukowej. Po raz kolejny wśród wypożyczeń na zewnątrz odnotowano większe wypożyczenia zbiorów specjalnych (1.379 wypożyczeń). Mniej było wypożyczeń na zewnątrz czasopism bieżących (8.257 wypożyczeń). Dzieci są największą grupą użytkowników wszystkich bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego. Stanowią 48 % ogółu zarejestrowanych czytelników. Jednak od kilku lat obserwujemy tendencje spadkowe w czytelnictwie dziecięcym. Niż demograficzny, czasochłonny dojazd do gimnazjów, brak nowości książkowych i multimediów - oto powody tego, że dzieci przestają odwiedzać biblioteki. Czytelnicy dziecięcy w powiecie łomżyńskim mają do dyspozycji księgozbiór liczący 90.041 wol. literatury pięknej oraz opracowania popularnonaukowe i nieliczną wprawdzie prasę dziecięcą. Czytelników do lat 15-tu było w 2006 roku 3.374, czyli o 200. mniej niż rok wcześniej. Tylko w BPMiG Jedwabne i Nowogród nieznacznie przybyło czytelników do lat 15-tu. Pozostałe biblioteki odnotowały spadek.
Ośrodki kultury w powiecie: Sytuacja lokalowa, kadrowa, organizacyjna w jakiej znajdują się instytucje i placówki upowszechniania kultury na terenie gmin powiatu łomżyńskiego jest zróżnicowana. Najlepszą bazą lokalową dysponują GOK w Miastkowie, Zbójnej i Nowogrodzie. Kadra ośrodków kultury liczy łącznie około 20 osób. W roku bieżącym przy ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 25 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie plastyki, tańca , teatru, folkloru , rękodzieła ludowego. Do najbardziej znanych należą: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy -grupa kobiet i grupa mężczyzn w Zbójnej, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny w Zbójnej, Teatr Obrzędowy „Herody” w Zbójnej, Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (Seniorki) w Nowogrodzie, Kurpiowski Zespół Folklorystyczny, Dziewczęcy Zespół Kurpiowski w Nowogrodzie, Zespół Taneczny w Nowogrodzie ,Zespół Teatralny w Śniadowie. Największym dorobkiem w tym zakresie może się pochwalić Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej i Nowogrodzie. Oba ośrodki prowadzą wielokierunkową działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, opieki nad twórcami ludowymi oraz ochrony i popularyzacji folkloru i sztuki ludowej. Obie instytucje prowadzą przemyślane działania związane z edukacją regionalną. Postrzeganie w środowisku placówki kultury odbywa się poprzez pryzmat poziomu oferty, atrakcyjności i różnorodności form jej pracy. Każda placówka winna prowadzić kilka stałych form kierowanych do różnych grup wiekowych. Bardzo ważnym aspektem tych działań jest współpraca ze szkołami.
Powiatowe instytucje kultury: Z dniem 1 stycznia 1999 r. powiat łomżyński przejął do prowadzenia 2 instytucje kultury - Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Obie prowadzą działalność ponadlokalną .
Muzeum Przyrody Drozdowi Drozdowie. Położenie Drozdowa u styku kilku interesujących przyrodniczo obszarów – Kotliny Biebrzańskiej, doliny Narwi, Równiny Kurpiowskiej w naturalny sposób określa obszar zainteresowań Muzeum. Zbiory Muzeum Przyrody to głównie okazy flory i fauny pochodzące z naszego regionu. Zgromadzono tu około 4.600 eksponatów , z których część posłużyła do zorganizowania 3 wystaw stałych - Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej, Ptaki Kotliny Biebrzańskiej i Ssaki Kotliny Biebrzańskiej. Uwzględniając bogatą patriotyczną przeszłość Rodu Lutosławskich zorganizowano stałą ekspozycję Salon Dworski, gdzie prezentowane są pamiątki rodzinne, patriotyczne oraz pamiątki po Romanie Dmowskim, który w Drozdowie przebywał i zmarł. Muzeum zatrudnia 11 osób, w tym 6 pracowników merytorycznych. Struktura instytucji obejmuje Dział Przyrodniczy, Historyczny, Oświatowy i Administracyjny. Rocznie do Muzeum przybywa ponad 15 tys. osób, głównie młodzieży szkolnej. Instytucja prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ekologii i historii regionalnej.
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi działalność lokalną i ponad lokalną. Działalność tej instytucji koncentruje się głównie na realizacji zadań związanych z inicjowaniem uczestnictwa w różnych dziedzinach amatorskiej twórczości artystycznej takich jak teatr, muzyka, taniec, plastyka ,folklor narodowy i regionalny oraz sztuka ludowa . Instruktorzy ROK służą pomocą i doradztwem w zakresie repertuaru, kostiumów, przygotowań do przeglądów i występów wszystkim zespołom działającym na terenie naszego powiatu. Ośrodek prowadzi dokumentację fotograficzną i fonograficzną twórczości ludowej i folkloru kurpiowskiego. Jest organizatorem powiatowych i wojewódzkich imprez kulturalnych. Oryginalny folklor, język, architektura , zwyczaje i obrzędy są bogactwem Ziemi Łomżyńskiej, stanowią o jej historii i odmienności, dlatego też wiele działań w zakresie kultury w powiecie łomżyńskim zostało ukierunkowanych na ochronę, kultywowanie i popularyzację tych wartości. Służą temu cyklicznie organizowane wystawy, przeglądy, konkursy, do których należą: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Przegląd Twórczości Ludowej w Nowogrodzie , projekt pn. ”Szkoła Tradycji” w Nowogrodzie, wspomaganie i promocja twórczości. Upowszechnianiu muzyki poważnej służy coroczny festiwal pn. Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W roku 2008 odbędzie się już po raz 15. Stymulowaniu działań w zakresie kultury służy także doroczna Nagroda Starosty Łomżyńskiego przyznawana zespołom, twórcom i animatorom kultury od 7 już lat.

Wicestarosta jako pierwszy zabierając głos w dyskusji stwierdził: samorząd powiatu ma za zadanie niejako inicjować działania w sferze kultury w poszczególnych gminach. Niestety należy zaznaczyć, że w dziedzinie kultury gmina Przytuły i Jedwabne stanowią w zasadzie białe plamy w powiecie łomżyńskim. W pozostałych gminach działania prowadzone są dość intensywnie, działają na terenie tych samorządów różne stowarzyszenia, między innymi Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Radny Andrzej Piotrowski: w poprzedniej kadencji prowadzone były działania w niniejszym zakresie, między innymi we współpracy z poprzednim Burmistrzem i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej wydaliśmy książkę.

Przewodniczący Komisji: możemy w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, między innymi działających w sferze kultury. Wtedy ten problem jeszcze lepiej poznamy.

Anna Archacka: takie spotkanie ma odbyć się – zgodnie z planem pracy Komisji na rok bieżący. Należy również zauważyć, że na terenie naszego powiatu funkcjonuje 6 stowarzyszeń, które realizują zadania z zakresu kultury, tj.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie, Towarzystwo Miłośników Muzeum Przyrody w Drozdowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Jedwabnem, Stowarzyszenie Miłośników Nowogrodu, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Drogoszewie.
Ponadto pragnę dodać, że powiat łomżyński - w miarę swoich skromnych możliwości - wspomaga działania rożnych podmiotów podejmujących działalność kulturalną. Do najważniejszych zadań warunkujących rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie gmin powiatu łomżyńskiego, zgodnie ze wskazaniami wojewódzkiego programu rozwoju kultury należy zaliczyć: utrzymanie, podnoszenie i upowszechnianie działalności placówek kultury; podwyższenie standardów bazy materialnej placówek kultury i jej modernizacja stosowna do potrzeb; utrzymanie i organizację imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim; inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej; wspieranie działań mających na celu rozwój czytelnictwa; prowadzenie wielostronnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym edukacji regionalnej; ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych i obiektów o wartościach zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych; wspieranie ruchu społeczno-kulturalnego i regionalnego.
Reasumując: w roku 2007 w ramach konkursu ofert udzielił wsparcia finansowego następującym inicjatywom:
1.Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań: XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2007 w kwocie: 7.000 zł; XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2007; XV Giełda Piosenki Dziecięcej 2007; Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2007 w kwocie: 3.000 zł.
2. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań: Konferencja naukowa pt. ”Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego” - Publikacja popularnonaukowa: 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa im. Wagów (1975-2005) w kwocie 1.000 zł.
3. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,,Logos’’ w Łomży w zakresie realizacji zadań: Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: IV Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”; XVIII Konkurs Recytatorski dla najmłodszych” Uśmiechnięte strofki”; XXIII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej w kwocie: 1.000zł.
4. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Skansenowskie Spotkania – w 80 Rocznicę Powstania Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie” w kwocie 1.000zł.
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań: Wydanie Pamiętników Wacławy Lignowskiej; Młodzi muzycy grają Lutosławskiego; Opracowanie i wydanie w formie książkowej autobiografii Zbigniewa Pieńkowskiego; Organizacja wystawy czasowej „ Bursztynowy mikrokosmos w kwocie 3.000 zł.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania: „XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne’’; „Majówka towarzysząc Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy” w kwocie 1.000 zł.
7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi w zakresie realizacji zadania: Akcja przekazywania ognia i Jasełka „Betlejemskie Światło Pokoju”; Wystawa „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” w kwocie 500 zł.
8. Łomżyńska Orkiestra Kameralna w Łomży w zakresie realizacji zadania: Koncert w ramach III Jesiennego Festiwalu Muzycznego „ Sacrum et musica”; im. Jana Pawła II w kwocie: 1.000zł
9. Jan Gietek w zakresie realizacji zadania: Wydanie tomiku wierszy, fraszek w kwocie: 500zł.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu: „ Dzień dziecka”- dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych w kwocie: 500 zł.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.3 Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia o omówienie stanu oświaty w powicie łomżyńskim.

Anna Archacka: od chwili utworzenia Powiat Łomżyński wykazywał troskę o kształt oświaty, w tym oświaty rolniczej. Dążono do zachowania korelacji pomiędzy kierunkami kształcenia i profilami zawodowymi w poszczególnych szkołach, a lokalnym rynkiem pracy, uwzględniając specyfikę tych terenów i obszary w których skala zatrudnienia może być największa. Brano również pod uwagę bazę dydaktyczną i materialną szkół. Oferta edukacyjna proponowanych przez szkoły zawodów i kierunków kształcenia dawała uczniowi, słuchaczowi możliwość wyboru.
Obszar oświatowy zarządzany przez Powiat: do końca 2007 roku Powiat Łomżyński pozostaje organem prowadzącym dwóch Zespołów Szkół: Zespołu Szkół im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Jedwabnem oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, a także organem dotującym 7 szkół niepublicznych dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogrodzie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastkowie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastkowie).
Rok 2007 przyniósł istotne zmiany w kształcie struktur oświatowych zarządzanych przez Powiat Łomżyński. W lutym br. Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie ,tj. Publicznego Gimnazjum w Marianowie oraz Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie rolnik. Wszystkie w/ w placówki były tzw. „szkołami martwymi”. W latach ubiegłych nie było do nich naboru - ze względu na brak zainteresowania kształceniem w tych szkołach. Stąd decyzja o ich likwidacji. Kolejną istotną zmianą było przekształcenie z dniem 31 sierpnia br. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem poprzez likwidację internatu funkcjonującego w strukturze organizacyjnej LO w Zespole. Likwidacja internatu podyktowana była w szczególności przyczynami demograficznymi, czego konsekwencja są skutki ekonomiczne powodujące z roku na rok coraz większe koszty jakie musi ponosić organ prowadzący na utrzymanie internatu. Z internatu przeznaczonego na pobyt 40 dzieci, korzystało tylko 14. Analiza przyjęć uczniów spoza Jedwabnego oraz prognoza na przyszłość w tym zakresie nie wykazywały aby sytuacja mogła ulec poprawie.
Drugim Zespołem Szkół prowadzonym przez Powiat jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem kształcący w 3 oddziałach 57 uczniów. W Zespole funkcjonują następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące o 3 – letnim cyklu kształcenia (kl.II,III ), Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia – kształcące w zawodzie technik handlowiec (kl.IV). W br. szkolnym jak nigdy dotąd nie udało się zrealizować naboru do żadnej z pięciu planowanych klas I – (LO, Technikum, ZSZ, ULO dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych) mimo aktywnego udziału Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w promocji kierunków kształcenia tego Zespołu Szkół. Analiza stanu szkoły i naboru do tej placówki wskazuje, iż w latach szkolnych 2001/2002 do 2004/2006 liczba uczniów i oddziałów utrzymywała się na zbliżonym, stałym poziomie od 150 do 160 uczniów. Tendencje spadkowe rozpoczęły się w roku szkolnym 2005/2006 i pogłębiały się aż do bieżącego roku szkolnego, gdzie liczba uczniów spadła do 57 i nie udało się zrealizować naboru. Jaka jest przyczyna tych niekorzystnych zmian? Na pewno miała na to wpływ konkurencyjna oferta edukacyjna Miasta Łomży, w którym funkcjonuje 9 LO (w tym: 2 niepubliczne), a także 6 Zespołów Szkół, a także chęć młodzieży do kontynuowania nauki w większych ośrodków miejskich.
Innym znacznie istotniejszym czynnikiem było wprowadzenie tzw. ”nowej matury” i zewnętrznego systemu oceniania, które zapoczątkowało znaczne tendencje spadkowe.
Jak zapobiec temu regresowi w naborze w ZSOiZ w Jedwabnem? Jednym z rozwiązań wydaje się być wprowadzenie w Zespole szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem kierunków kształcenia, które zainteresowały by nie tylko młodzież Powiatu i Łomży ale również z terenu województwa podlaskiego.
W przeciwieństwie do w/w Zespołu Szkół w Jedwabnem w szkołach niepublicznych (z uprawnieniami szkół publicznych) dla dorosłych, tj.: LO dla Dorosłych i Uzupełniających LO dla Dorosłych z roku na rok występują tendencje zwyżkowe. Wzrasta liczba szkół i liczba słuchaczy. Coraz więcej dorosłych jest zainteresowanych tymi formami kształcenia, i tak np.: w 2007 roku Powiat dotuje 7 szkół niepublicznych ze 110 wychowankami (Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie - 13 słuchaczy; Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie 14 słuchaczy; Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie - 9 słuchaczy; Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie - 18 słuchaczy; Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogrodzie - 23 słuchaczy).
W roku 2008 zgodnie z danymi przekazanymi przez powyższe szkoły, w ramach SIO nastąpi znaczący wzrost liczby słuchaczy w tych placówkach. Podejmie w nich naukę 249 osób, tj. o 139 więcej niż w roku poprzednim.
W 2007 roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na 1 ucznia wynosi tj.108,06689 zł. Powiat Łomżyński przekazuje w poszczególnych miesiącach, kwotę równa iloczynowi subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia razy liczbę uczniów w szkołach niepublicznych. Za okres od stycznia do czerwca br. została przekazana kwota 73 703,74 zł, w drugiej połowie roku zostanie przekazana dotacja w wysokości 71.110,06 zł, czyli łącznie 144 813,80 zł.
Szkoły te w sposób realny pozwalają uzupełnić i zdobyć wiedzę dorosłym z zaległościami edukacyjnymi. Należy podkreślić, że część uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych nie kończy edukacji na tym etapie. Zdarzają się przypadki, tak jak to było w LO w Miastkowie, że absolwent podjął studia na Akademii Medycznej.
Niezależnie od naszych starań i jakości oferty szkolnej nie ma wątpliwości, że to właśnie lokalny rynek edukacyjny dokonuje każdego roku rzeczywistej korekty szkół, kierunków kształcenia decydując o naborze lub jego braku i w efekcie o rozwoju lub wygaśnięciu szkół.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to, że ZSOiZ w Jedwabnem wg przedstawionych danych zdecydowanie zagrożono co do przyszłego funkcjonowania.

Anna Archacka: duże nadzieje pokładamy w nowych kierunkach kształcenia, których w naszym regionie w zasadzie jeszcze nikt nie uruchomił. Na tym etapie nie chcę dokładnie zdradzać co mamy na myśli, bowiem często zdarzało się nasze pomysły podkradały placówki z terenu miasta Łomży. Pewien problem w tym przedmiocie stanowi fakt, że nowelizacja norm prawnych w dziedzinie oświaty likwiduje licea profilowane, wobec czego będziemy musieli utworzyć technika.

Radny Henryk Kłosiński: licea profilowane były wielkim niewypałem, w zasadzie kształciły bezrobotnych.

Wicestarosta: trudną Sytuację sprawia to, że słyszy się pogłoski, iż likwidacja internatu ZSOiZ w Jedwabnem będzie skutkować likwidacją Szkoły.

Radny Andrzej Piotrowski: takie informacje rozpowszechnia między innymi Burmistrz Jedwabnego, co sprawia, że placówka nie jest darzona zaufaniem przez potencjalnych zainteresowanych kształceniem w niej.

Wicestarosta: musimy starać się zmienić ten obraz i przekonywać, że Szkoła ta będzie dalej prowadzona i ma się w dobrej kondycji.

Radny Stefan Popiołek: chciałbym zapytać jakie są możliwości utworzenia kształcenia dla dorosłych w Szkole w Zbójnej.

Anna Archacka: jako powiat możemy utworzyć taką szkołę, z tym, że najczęściej szkoły prowadzone przez osoby fizyczne cieszą się większym powodzeniem wśród słuchaczy. Rok szkolny w takich szkołach może się również rozpoczynać w sezonie zimowym.

Radny Stefan Popiołek: ilu uczniów powinno być w takiej placówce?

Przewodniczący Komisji: co najmniej 15-tu, aby szkoła bilansowała się.

Anna Archacka: optymalna liczba to 24 słuchaczy, jednak zdarza się, ze tych słuchaczy jest nawet poniżej 10-ciu. Organem prowadzącym może być także gmina – jeżeli powiat – Rada Powiatu przekaże te kompetencje na drodze porozumienia.
Jeżeli organem prowadzącym jest osoba fizyczna to my wpisujemy do ewidencji szkół tę szkołę i analizujemy sprawozdawczość.

Radny Stefan Popiołek: w naszej gminie jest pewna grupa dorosłych, która jest zainteresowana uzyskaniem matury. Na tym etapie przedstawię taką koncepcję na Radzie Gminy i jeżeli zainteresowanie zostanie potwierdzone to będę z Panią w kontakcie.

Wicestarosta: taka inicjatywa jest bardzo słuszna, stworzenie takich możliwości dla lokalnej społeczności jest bardzo ważne.

Anna Archacka: uzupełniając pragnę przypomnieć, że rok 2008 przyniesie kolejne zmiany. Od stycznia przyszłego roku inną naszą placówkę oświatową – Zespół Szkół w Marianowie wraz z internatem przejmie do prowadzenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiana ta ma swoje źródło w uruchomionej w 2006 r. procedurze przejmowania do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych. Są one włączone stopniowo w spójny system wiedzy rolniczej, który obejmowałby instytucje naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego oraz gospodarstwa rolne i podmioty pracujące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przejęte szkoły m.in. poprzez doinwestowanie mają stać się placówkami wzorcowymi, wyznaczającymi i utrzymującymi standardy kwalifikacyjne kształcenia rolniczego.
Powiat Łomżyński na przekór ogólnopolskim trendom likwidacji w szkołach kosztochłonnych kierunków rolniczych zachował „czystość kształcenia rolniczego”, tj. kierunki rolnicze, funkcjonujący przy zespole internat, oraz warsztaty i gospodarstwo pomocnicze, chroniąc w ten sposób wieloletnie dziedzictwo. Nie było to zadanie łatwe, bowiem subwencja oświatowa nie uwzględniała specyfiki kształcenia rolniczego, szczególnie kosztów realizacji zajęć praktycznych. Zespół Szkół w Marianowie, jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w kraju pozostał swoistym „centrum edukacji rolniczej” kształcącym od 1971 roku kadry rolnicze. Postęp techniczny i technologiczny nakładają na szkoły i nauczycieli wymóg ciągłej aktualizacji treści nauczania oraz dostosowania bazy sprzętowej do norm i wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, stąd starania dyrektorów szkół i samorządu o pozyskanie dodatkowych środków na unowocześnienie procesu dydaktycznego i pełną realizację programu kosztochłonnych zajęć praktycznych. W ubiegłym roku, w wyniku realizacji projektów, w Zespole doposażono stanowiska egzaminacyjne do przeprowadzania zewnętrznych i zawodowych egzaminów (w zawodzie rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) w sprzęt techn. – dydaktyczny o wartości ok. 0,5 mln. zł, a także przeprowadzono częściową modernizację bazy szkolenia praktycznego, poprzez dostosowanie istniejącego parku maszynowego do aktualnych wymogów uwzględniających nowoczesną specyfikę kształcenia rolniczego oraz uatrakcyjnienie zajęć praktycznych. Mimo dobrej kondycji szkoły, mając na względzie przyszłość oświaty rolniczej i Zespołu Szkół w Marianowie, a także korzyści wynikające z przejęcia w/w Szkoły przez resort rolnictwa, Rada Powiatu Łomżyńskiego po konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Uchwałą Nr IV/16/07 z dnia 7 lutego br. wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem wspólnych działań jest podpisanie w dniu 15 maja br. w Warszawie pomiędzy w/w Ministerstwem reprezentowanym przez Pana Andrzeja Leppera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Starostwem Powiatowym w Łomży reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Kozackiego i Wicestarostę Pana Marka Dworakowskiego - Porozumienia Nr DON or.761-74/07, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2008 roku Ministerstwo przejmie do prowadzenia.
Zespół Szkół w Marianowie w br. szkolnym 2007/08 kształci w 21 oddziałach 487 uczniów i słuchaczy, w tym: w 13 oddz. dla młodzieży 323 uczniów i w 8 oddz. dla dorosłych 164 słuchaczy. Aktualnie w Zespole w Marianowie funkcjonują następujące szkoły: 4 let. Technikum kształcące w zawodach: technik agrobiznesu (kl.IV), technik rolnik (kl. I,II,III,IV), technik mechanizacji rolnictwa (kl. I,II,III,IV), 3 let. Technikum Uzupełniające na podb. zas. szkoły zaw. kształcące w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa (kl.III), a także 3 let. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (kl .I,II,III). W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych słuchacze kontynuują naukę w: 4 let. Technikum dla Dorosłych w Marianowie kształcącym w zawodzie: technik rolnik (kl. I,II, III, IV) (zaoczne), 3 let. Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Marianowie kształcącym w zawodzie: technik rolnik (kl.III) (zaoczne), 2 let. Szkole Policealnej o 2 – let. cyklu kształcenia kształcącej w zawodach: pracownik ds. finansowych i handlu( kl.I), technik rolnik ( kl.I , 2 klasy klI ). W bieżącym roku szkolnym w Zespole uruchomiono 5 klas – w tym 3 klasy dla młodzieży i 2 klasy dla dorosłych.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.4 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia zapoznała zebranych z wnioskami w sprawie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, które zostały złożone przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Zespół Szkół w Marianowie (zestawienie dotyczące powyższego tematu stanowi złącznik nr 4 do protokołu).

Radny Henryk Kłosiński: największy problem stanowi to, że środki z Ministerstwa i innych zewnętrznych źródeł nie mogą być przeznaczone na płace, i stąd mamy trudności ze zbilansowaniem funkcjonowania placówek kultury. Jest to złe rozwiązanie systemowe.

Przewodniczący Komisji: powinna być zaangażowana osoba, która będzie skutecznie pozyskiwać środki z różnych projektów, Am tu na myśli Regionalny Program Operacyjny – działanie Ochrona Dziedzictwa Narodowego. W placówce, którą kieruję nie mamy problemu z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych.

Radny Stefan Popiołek: podzielam zdanie przedmówcy, nawet małe środki w sumie składają się na znaczące sumy.

Przewodniczący Komisji: powinniśmy także wykorzystać wyjątkowo korzystne przełożenie w Zarządzie Województwa. Tak sprzyjającej sytuacji w zasadzie nie było.

Anna Archacka: aktualnie prowadzimy starania, aby współprowadzącym organem był Urząd Marszałkowski.
Pragnę dodać, że ZS w Marianowie – wg najnowszych informacji – otrzyma około 350.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Jest to bardzo duże osiągnięcie, które zasadniczo wynika z tego, iż ZS będzie od nowego roku prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Komisji: generalnie sytuacja ogólna nie jest taka zła, z przedłożonych materiałów wynika, że zostały pozyskane duże środki na prowadzenie bieżącej działalności przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Zespół Szkół w Marianowie.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia stwierdziła: przedstawiając informację nt. rozmów prowadzonych z samorządem miasta Łomża w sprawie współprowadzenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży pragnę poinformować, że przed kilkoma dniami odbyło się spotkanie z Komisją Kultury i Oświaty Miasta Łomży, w którym nasz powiat reprezentował Wicestarosta, Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski, Dyrektor ROK w Łomży oraz ja. Na tym posiedzeniu zaznaczyliśmy, że nie zamierzamy wchodzić w drogę Miejskiemu Domowi Środowisk Twórczych, bowiem nasza placówka idzie innym nurtem, który stanowiłby uzupełnienie dla działalności wspomnianej placówki. Zgodnie z oddolnymi inicjatywami wspominałam o rozwoju działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych.
Wiceprezydent Miasta Łomży podkreślał, że miasto Łomża jest w fazie projektowania Wielkiego Centrum Kultury, które ma być sfinansowane ze środków pochodzących z programów operacyjnych. W tym momencie Dyrektor ROK poinformował, że w te działania doskonale wpisywałaby się ponadregionalna działalność ROK. Miasto Łomża ma aspiracje do objęcia działalnością kulturalną cały region.
Ostatecznie Wiceprezydent Miasta Łomży potwierdził zasadność naszego wniosku, jednak zaznaczył, że Miasto Łomża utrzymuje Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, który generuje dużo większe koszty utrzymania.

Przewodniczący Komisji: we wstępnej fazie rozmów sprawa toczyła się pomyślnie, jednak dwóch radnych zaczęło przyjmować inne koncepcje. Radny miejski Zaremba zaproponował finansowanie na podstawie projektów, co zdecydowanie opóźnia poprawę sytuacji ROK w czasie – o 2 lub nawet 3 lata. Uważam, ze takie spotkanie powinno odbyć się także przy uczestnictwie przewodniczących rad, naszej Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Trzeba jeszcze raz zorganizować takie posiedzenie. Radni miasta Łomża w większości widzą problem i chcą pomóc go rozwiązać.

Wicestarosta: podzielam zdanie, ze warto rozmawiać z radnymi miasta Łomża, którzy w dużej części popierają naszą koncepcję.

Radny Andrzej Piotrowski: w tej materii decydujące zdanie będzie miał Prezydent i z nim należy porozmawiać.

Ostatecznie członkowie Komisji poparli pomysł Przewodniczącego Komisji dotyczący ponownego spotkania z przedstawicielami samorządu Miasta Łomża.

Radny Henryk Kłosiński: zarówno ROK jaki i Skansen powinien prowadzić Urząd Marszałkowski, nas nie stać na takie instytucje, jesteśmy jedynym z nielicznych powiatów w kraju, który ma aż dwie placówki kultury – a przy naszej strukturze dochodów to problemy się potęgują.

Radny Andrzej Piotrowski: decyzja o prowadzeniu ROK zapadła podczas I kadencji, pewnej grupie radnych zależało na tym, aby tak było i teraz mamy tego konsekwencje. Nasze dochody nie pozwalają nawet na płynne finansowanie podstawowych zadań tych placówek, nie wspominają już o rozwoju.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 W sprawach różnych głos zabrał Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: celem wstępu pragnę przypomnieć, że Rada Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą nr IV/16/07 z dnia 7 lutego 2007 roku wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia od 1 stycznia 2008r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wykonując powyższą uchwałę zawarł w dniu 15 maja 2007 roku porozumienie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia szkół wchodzących w skład zespołu o nazwie Zespół Szkół w Marianowie. W porozumieniu tym został określony warunek, że Ministerstwo przejmie do prowadzenia szkołę wraz z mieniem, które zostanie przekazane do dnia 31 grudnia 2007 roku. O wykonanie niniejszego warunku zwrócił się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr DON Sn.761-74-1/07 z dnia 25.07.2007 roku wskazując jednocześnie, że przekazanie winno nastąpić w formie aktu notarialnego, jako darowizna między Samorządem Powiatowym, a Skarbem Państwa, która określi rodzaj mienia przekazanego, a także powierzenie go w trwały zarząd szkole. Zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mienie z zasobu Powiatu może być przekazane w formie darowizny tylko na zgodą Rady Powiatu.
Meritum sprawy zawarte jest w § 1, gdzie w pkt 1 został zawarty zapis o tym, że wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w Marianowie, gmina Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3/4 o pow. 4,3317 ha, 6/13 o pow. 0,0095 ha, 6/14 o pow. 2,8506 ha, 8 o pow. 1,8881 ha, 23 o pow. 3,9486 ha, 3/18 o pow. 0,0809 ha, 3/27 o pow. 0,1728 ha, 3/125 o pow. 0,0367 ha, 3/126 o pow. 0,0595 ha, 6/1 o pow. 2,3087 ha, 6/3 o pow. 0,1147 ha, 6/5 o pow. 0,6714 ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.
W punkcie 2 tego paragrafu są zawarte zapisy dotyczące celu. Konkretnie mowa jest o tym, że przekazanie nieruchomości następuje w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie od 1 stycznia 2008 r.
W punkcie 3 stwierdza się: w przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel, darowizna podlega odwołaniu, natomiast pkt 4 brzmi: odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Zapisy te są dokładnym odzwierciedleniem wytycznych zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Ostatecznie na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu została zaproponowana poprawka w paragrafie 1 w punkcie 2 w postaci dodania frazy o następującej treści: „oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami”. W przekonaniu Zarządu pozwoli to na pewne zabezpieczenie, między innymi w postaci tego, że będą realizowane dotychczasowe zadania przez ZS w Marianowie – w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna na potrzeby Szkoły i innych dotychczasowych odbiorców Marianowa.

Przewodniczący Komisji: jakie będą koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Stanisław Kozikowski: będzie to koszt powyżej 10.000 zł, z tym, że środki na to będą pochodziły z budżetu Skarbu Państwa. Jeżeli w tym roku zabraknie tych środków to pozostałą część zamierzamy zapłacić w roku następnym.

Radny Stefan Popiołek: czy Dyrektor ZS w Marianowie będzie nam relacjonował sytuację w tej Szkole? Ważne jest, aby nie stracić kontaktu z tą placówką i mieć możliwość sprawdzenia czy wszystkie dotychczasowe zadania będą realizowane.

Anna Archacka: formalnie nie mamy takich możliwości, jednak będziemy występować o przedkładanie w odpowiednim czasie sprawozdań z działalności ZS w Marianowie.

Radny Stefan Popiołek: powinniśmy mieć informacje nt. naboru, liczby maturzystów, kierunków kształcenia, planów, inwestycji, itd.

Stanisław Kozikowski: reasumując chciałbym zaznaczyć, że po burzliwym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa została wydana pozytywna opinia co do kwestii analizowanego aktualnie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu – nieruchomości Zespołu Szkół w Marianowie, na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Z kolei radny odbiegając od meritum Andrzej Piotrowski poprosił przedstawicieli Zarządu Powiatu, aby w budżecie na przyszły rok zaprojektować większe środki na promocję Powiatu Łomżyńskiego, celem wydania nowych publikacji i artykułów z herbem i flagą powiatu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 11-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 18 paź 2007 12:33
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2007 12:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3050 razy