BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 października 2007 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 9.55.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży.
2. Sprawy różne:
1.) informacja nt. nowych uregulowań prawnych dotyczących Obszarów Chronionych Natura 2000,
2.) informacja nt. inwestycji polegającej na modernizacji drogi nr 645.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy zgłoszone w sprawach różnych został jednogłośnie przyjęty. Następnie ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu Łomżyńskiego.

Wiesław Jemielity: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży nie jest pierwszym tego typu dokumentem, który został przygotowany przez samorząd Powiatu Łomżyńskiego. Historia utworzenia lokalnej organizacji turystycznej ma już prawie 6 lat.
Pierwotny dokument potwierdzający przystąpienie naszego samorządu do lokalnej organizacji turystycznej „Biebrza-Pisa-Narew” został podjęty w formie uchwały 31 grudnia 2001 roku. Jednak ze względu na zaangażowanie niewielkiej liczby podmiotów z powiatu łomżyńskiego nie doszło do utworzenia stowarzyszenia. Przez kilka lat w tej dziedzinie trwała pustka, po czy w roku bieżącym do Starosty zwróciło się kilka organizacji turystycznych wobec czego pierwsze spotkanie w szerokim gronie miało miejsce w miesiącu wrześniu w siedzibie Starostwa Powiatowego. Aby utworzyć stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży potrzeba około 15 podmiotów. Obecnie deklaracje złożyło już około 11 podmiotów.
Pierwsze spotkanie w sprawie powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” nastąpiło w dniu 06.09.2007 roku. Spotkanie założycielskie planowane jest na przełom października i listopada, w którym to powołane już zostaną stosowne władze LOT.
Lokalne Organizacje Turystyczne są autonomicznymi organizacjami działającymi w sferze promocji i rozwoju turystyki i mają szczególne znaczenie dla jej lokalnego rozwoju. Są one organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, zarządca atrakcji turystycznej, inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki), tworzonymi w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Zasięg działania LOT odpowiada swoją wielkością obszarowi skupionych w LOT jednostek samorządu lokalnego, najczęściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin na terenie, których zlokalizowane są atrakcje turystyczne. Stowarzyszenie przewiduje trzy formy członkowska: zwyczajne (z prawem głosu), wspierające i honorowe. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej. Utworzenie LOT umożliwi kumulację, dotychczas rozproszonych środków finansowych i wydatkowanie ich na cele związane ze zintegrowaną promocją przedmiotowego obszaru. Aktualnie w naszym województwie w zasadzie nie ma jeszcze działającej lokalnej organizacji turystycznej, mimo tego, że nasz region nie jest uprzemysłowiony.
Im więcej podmiotów przystąpi do lok tym będzie ona silniejsza, z większymi możliwościami działania.
Nie bez znaczenia jest fakt, że lokalne organizacje turystyczne mogą skutecznie pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych. Na szeroko rozumianą turystykę dużo łatwiej jest pozyskać środki właśnie lokalnym organizacjom turystycznym. Fakt ten ma szczególne znaczenie. Dla naszego województwa w RPO przewidziane jest 7 priorytetów, w tym jeden priorytet jest wydzielony dla działań w zakresie turystyki. Jest to duże wyróżnienie dla tej gałęzi gospodarki. Na rozwój turystyki ze środków unijnych przewidzianych jest ponad 20 mln euro, łącznie ze środkami podmiotów aplikujących w tym priorytecie jest to kwota ponad 29 mln euro – w latach 2007 – 2013. Skuteczne aplikowanie o te środki stanowi duże wyzwanie dla nas i tworzonej właśnie lokalnej organizacji turystycznej, bowiem w naszym regionie bardzo brakuje infrastruktury turystycznej. Jeszcze raz pragnę pokreślić, że organizacje te w sferze promocji i rozwoju turystyki mają szczególne znaczenie dla jej lokalnego rozwoju.

Przewodniczący Komisji: przedmiotowa inicjatywa ma służyć rozwojowi przedsiębiorczości, osobiście w pełni popieram te przedsięwzięcie.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży została zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych głos zabrał radny Stefan Żebrowski, który zwrócił uwagę na to, że w stosunku do programu Obszary Chronione Natura 2000 zmieniło się rozporządzenie stwierdzające, iż np. obszary chronione na ternie gminy Zbójna zajmują ponad 1.300 ha, na ternie gminy Piątnica ponad 700 ha, na ternie gm. Nowogród ponad 2.600 ha, na ternie gm. Miastkowo ponad 1.100 ha.
W nawiązaniu do powyższego zaznaczył, że na tych terenach wszelkie inwestycje oraz nawet prowadzenie działalności rolniczej będzie poważnie utrudnione.

Radna Elżbieta Parzych przyznała rację przedmówcy, przy czym dodała, że lokalne samorządy właściwie nie miały żadnego wpływu na ustalenie powierzchni obszarów chronionych, bowiem wydana opinia w tej sprawie nie była wiążąca.

Sekretarz Powiatu – Wiesława Jemielity: wszelkie inwestycje z tego terenu są kierowane przez nas do Wojewody, który zasadniczo nie wydał jeszcze decyzji odmownej, stwierdzającej, iż inwestycja będzie zagrażać lub źle oddziaływać na Obszary Chronione Natura 2000.

Ponadto radny Stefan Popiołek poinformował, że inwestycja polegająca na modernizacji drogi nr 645 została przeniesiona do inwestycji zaliczanych do tzw. Programu Rozwoju Wschodniej Polski na 2007 – 2013 na listę rezerwową, wobec czego ma pewne obiekcje dotyczące tego czy ta inwestycja zostanie w ogóle zrealizowana.

Sekretarz Powiatu – Wiesława Jemielity poinformował, że jeżeli chodzi o drogę Nowogród – granica województwa to podejmowany był szereg działań, aby ta droga znalazła się na wykazie indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast na etapie gdy RPO był we wczesnej fazie projektowania wydawało się, że najszybciej inwestycja zostanie zrealizowana w ramach inwestycji rozwoju wschodniej Polski na 2007 – 2013. jednak podczas negocjacji przekonany został Marszałka Senatu RP – Pan Putra, aby ta droga znalazła się w ramach inwestycji rozwoju wschodniej Polski na 2007 – 2013.
Podsumowując uznał, że o realizację tej inwestycji należy być raczej spokojny, bowiem zasadniczo została ona już rozpoczęta – w postaci remontu mostu na rzecze Pisa w miejscowości Mątwica, czyli będzie musiała być dokończona, ponieważ takie są wymogi prawne i rozliczania inwestycji wykonywanych przy zaangażowaniu środków pomocowych.
Na zakończenie dodał, że na liście indykatywnej RPO znalazła się inna nasza droga o długości około 17 km, co jest bardzo dużym sukcesem. W ten sposób są bardzo duże szanse, że dwie strategiczne inwestycje drogowe w naszym powicie zostaną zrealizowane.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień wymagających przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 9-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 13 lis 2007 14:03
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2007 14:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1987 razy