BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: w zaprojektowanej uchwale proponuje się przeznaczenie środków w kwocie 6.864 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie częściowe udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowi pn. „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych” Planowany koszt stanowi kwotę 74.929 zł z tego 59.825 sfinansowane zostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny wynosi 15.104 zł z czego pozostałą kwotę 8.240 zł pokryje Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczenia środków z rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne przynależy do kompetencji Rady.

Wicestarosta – Marek Dworakowski dodał, że te zadanie inwestycyjne obejmuje utworzenie kilku akwariów w niezagospodarowanych pomieszczeniach piwnicznych Muzeum, o których mówiło się już od kilku lat. Docelowo Muzeum ma stać się ośrodkiem edukacji ekologicznej.

Z kolei wobec braku dalszych uwag bądź pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: drugi projekt uchwały dotyczy dalszej realizacji wniosków złożonych przez Dyrektora Muzeum Przyrody. Konkretnie chodzi o częściowe pokrycie udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, jak wcześniej wspominaliśmy – pn. „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Planowany koszt stanowi kwotę 74.929 zł natomiast z tego 59.825 sfinansowane zostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy tym wkład własny wynosi 15.104 zł z czego pozostałą kwotę 8.240 zł pokryje właśnie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Lech Szabłowski odbiegając od meritum odnosząc się do jednego z projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok zapytał jakiego rodzaju są to wydatki, o których pokrycie wnioskował Dyrektor ZS w Marianowie, a które opiewają na kwotę około 100.000 zł.

Barbara Gorzęba poinformowała, że kwota ta dotyczy wydatków osobowych dla nauczycieli, uzupełnienia planu funduszu socjalnego oraz różnych dodatków do wynagrodzeń. Większość tych wydatków ma być pokryta z rezerwy subwencji oświatowej. Brakująca kwota – ponad 16.000 zł ze środków dodatkowo pozyskanych.

Radny Lech Szabłowski: więc dlaczego tak duże niedoszacowanie wydatków w tym zakresie ma miejsce?

Barbara Gorzęba: wynika to z tego, że składki emerytalno rentowe były przenoszone na rok kolejny – co jest dopuszczone ustawowo, i stąd wynikła ta kumulacja kosztów. Obecnie ta kwota w pełni pokryje nasze zobowiązania wobec Szkoły, która jest przekazywana Ministrowi rolnictwa z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei wobec braku dalszych uwag bądź pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 5 gru 2007 14:45
Data opublikowania: środa, 5 gru 2007 14:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1761 razy