BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2007 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 9.55.


Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:1. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że ustawowo możliwa jest pomoc zarówno gminie jak i powiatowi z zakresie inwestycji drogowych. Dotychczas ta pomoc była realizowana na zasadzie pomocy naszemu powiatowi na zadania związanie z remontem dróg powiatowych. Natomiast Wójt Gminy Śniadowo postanowił, że sam wyremontuje drogę powiatową, ponieważ przekazuje na ten cel duże środki i woli być indywidualnie odpowiedzialny za efekty inwestycyjne. Jeżeli Gmina chce prowadzić dodatkowe odpowiedzialne zadania to powinniśmy się zgodzić, ona bierze dodatkowe obowiązki na siebie, a do tego pokrywa większość kosztów.

Wicestarosta dodał, że konkretnie chodzi o przekazanie na czas remontu odcinków o długości około 900 i 350 m. Wójt ma takie propozycje i powinniśmy je uszanować, bowiem w zasadzie to on jest głównym płatnikiem inwestycji na naszej drodze.
De facto takie rozwiązanie nie jest dla nas takie złe, ponieważ część zadań, które dotychczas były po naszej stronie spadnie na Wójta. Dodam, że Wójt ma obecnie radcę prawnego z regionu, gdzie w nieco inny sposób regulowane były porozumienia w sprawie remontów dróg powiatowych. Będziemy mogli zobaczyć jak takie rozwiązania sprawdzą się w naszej rzeczywistości.

Radny Lech Szabłowski: czy wcześniej zostało zawarte porozumienie z Gminą Śniadowo w sprawie inwestycji na przedmiotowej drodze.

Wicestarosta na powyższe pytanie dopowiedział twierdząco.

Radny Lech Szabłowski: ale ono nie było akceptowane przez Radę Powiatu.

Wicestarosta: zawieranie porozumień leży w gestii Zarządu Powiatu.

Jan Olszewski: Wójt dał taką propozycję, a nam zależy przede wszystkim, aby zrealizować inwestycję na naszej drodze. W czyim interesie byłoby blokowanie tej inwestycji, jeżeli płci za nią Wójt. Osobiście jak byłbym wójtem to wolałbym, aby odpowiedzialny za te zadanie był powiat. W naszym przypadku takie rozwiązanie zdejmuje szereg obowiązków.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi złącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień wymagających przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 5 gru 2007 15:12
Data opublikowania: środa, 5 gru 2007 15:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2020 razy