BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 listopada 2007 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 12.10.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kulesza. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Sprawozdanie z realizacji zdań z zakresu budownictwa wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
3. Sprawy różne.


Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Anna Żelachowska: przypomniała, że do podstawowych zadań Wydziału w zakresie architektury i budownictwa należą: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, sprawdzanie zgodności wydawanych pozwoleń na budowę, przyjmowanych zgłoszeń z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wydawanymi przez wójtów gmin i burmistrzów miast z decyzjami o warunkach zabudowy. Wydawane są również decyzje tj. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, udzielenie pozwolenia na budowę, udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu, o zmianie pozwolenia na budowę, uchylające pozwolenia na budowę, wygaszające pozwolenia na budowę, przenoszące na rzecz innego podmiotu, odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
W toku całego postępowania, po złożeniu wniosku nie jest wydawana od razu opinia. Na początku sprawdzane są warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia. Sprawdzana jest dokumentacja budowlana i badana zgodność rozwiązań architektonicznych przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej. Przeprowadzona jest również kontrola dotycząca właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prowadzony jest również nadzór nad wprowadzaniem do obrotu stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania. Określane są również w decyzjach szczególne warunki zabezpieczenia terenów, wprowadzania robót budowlanych, czas użytkowania obiektów, które kolidują z projektowana zabudową termin rozbiórki istniejących obiektów. Nakładany jest również w przygotowanych decyzjach obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru, zapewnienia nadzoru autorskiego, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz obowiązek kontroli. W toku takiego postępowania po złożeniu wniosku przez inwestora wydawane są 3 różnego rodzaju postanowienia:
a) po złożeniu wniosku niekompletnego wydawane jest postanowienie na podstawie art. 64 k.p.a., gdzie inwestor przywoływany jest do złożenia właściwych dokumentów, po to tylko aby móc rozpatrywać tą dokumentację,
b) po złożeniu wniosku, w którym występują błędy lub jest nie kompletne postanowienie wydawane jest na podstawie art. 35 Prawa budowlanego, gdzie nakładany jest obowiązek na inwestora aby uzupełnił dokumentację, przedłożył dokumentację zgodną z warunkami technicznymi,
c) na wniosek inwestora prowadzone jest postępowanie związane z udzieleniem lub odmową zgody na odstępstwa przepisów techniczno-budowlanych. Jest to postępowanie najczęściej dotyczące obiektów, które zlokalizowane są w nie odpowiedniej odległości od granicy działki, bądź urządzenia towarzyszące tym obiektom, zlokalizowane są w sposób odbiegający od przepisów. Najczęściej chodzi o odległości zbiorników czy płyt obornikowych od budynków mieszkalnych, od otworów okiennych i drzwiowych. Takie postępowanie kierowane jest do właściwego Ministra Budownictwa jeśli chodzi o budynki lub Ministra Rolnictwa jeśli chodzi o te zbiorniki , płyty obornikowe lub gnojowicę. Minister po rozpatrzeniu takiego wniosku upoważnia bądź nie upoważnia Starostę do udzielenia takiej zgody na ustępstwo. Wtedy po otrzymaniu odpowiedzi od Ministra z postanowieniem nasz Wydział udziela bądź nie udziela (jeśli nie udziela, to wzywana jest osoba do zaprojektowania tej inwestycji zgodnie z obowiązującymi warunkami). Później wydawane jest pozwolenie na budowę.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przyjmuje również zgłoszenia o zamiarze budowy lub robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Art. 29 Prawa budowlanego określa jakie inwestycje nie wymagają aż tak skomplikowanego postępowania, nie wymagają opracowania projektu budowlanego.
W przypadku niezgodności z wymienionym katalogiem zgłaszamy sprzeciw w sprawie budowy takiego obiektu lub wykonywania takich robót. Nakładamy obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Przyjmujemy również zgłoszenia o zamiarze zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Wnosimy także sprzeciw do zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania, jeśli jest to niezgodne z przepisami. Rozstrzygamy o niezbędności wejścia na teren sąsiedni i nieruchomości lokalu budynku. Uzgadniamy rozwiązania projektowe obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych (tereny jednostek wojskowych, tereny kolei).
Przygotowanie pozwoleń składowisk odpadów. Są to specyficzne pozwolenia na budowę, które rządzą się swoimi prawami. Oprócz Prawa budowlanego i innych ustaw wchodzi Ustawa o odpadach.
Opiniujemy wnioski o ustalenie lokalizacji drogi, wydajemy decyzje o ustalenie lokalizacji drogi powiatowej i gminnej. Są to dodatkowe zadania Wydziału.
Według ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na drogi krajowe i wojewódzkie decyzje wydaje Wojewoda, natomiast na drogi powiatowe i gminne decyzje wydaje Starosta. Na wszystkie rodzaje dróg przed wydaniem decyzji wydajemy opinię. Jest to specyficzna decyzja, która wymaga współdziałania wielu wydziałów w starostwie zanim zapadnie zostanie ona wydana.
Prowadzimy w granicach swojej właściwości rzeczowej analizy i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do zagadnień Powiatu i zagadnień jego rozwoju. Opiniujemy rozwiązania przyjęte w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin. Uzgadniamy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych. Prowadzimy rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Przekazujemy również organom wydającym decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzji o pozwoleniu na budowę”.
Z-ca Naczelnika wydz. ROŚB dodała również, że organom nadzoru budowlanego zostają przekazywane następujące pisma:
- kopia ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi,
- kopia ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tymi projektami,
- kopia innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
Wydział ROŚB uczestniczy również na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnia wszelką dokumentację i informacje związane z tymi czynnościami. Przekazuje także uwierzytelnione kopie rejestrów każdego pierwszego dnia miesiąca organom wyższego stopnia.
Kolejnym zadaniem wydziału jest sporządzanie miesięcznych meldunków oraz sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Organom podatkowym przekazywane są kopie pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub ich części a także rozbiórkę obiektu budowlanego. Wszystkie dokumenty muszą być przechowywane w odpowiedni sposób. Wydział potwierdza również spełnieni wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali (takie zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia przed notariuszem i udzielenia jakiejś nieruchomości).
Potwierdza się również powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
Do zadań wydziału zalicza się także poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług. Wydział ROŚB współpracuje i współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
Według zestawień z 5 lat wynika, że budownictwo rozwija się. Coraz więcej przyjmowanych jest wniosków o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, bez względu na porę roku. Więcej wydawanych jest wniosków niż decyzji, gdyż nie wszystkie nadają się do zatwierdzenia i wydania. Niektóre wnioski są wycofane, ponieważ opracowane projekty zawierają istotne błędy, braki i są tu decyzje odmowne lub inwestor sam rezygnuje.
Ilość wydanych dzienników budowy potwierdza ilość rozpoczętych budowli. Jeśli nie są one jeszcze rozpoczęte nadzór budowlany jedzie na kontrolę i zgłasza, że minęły 2 lata, obiekt nie został rozpoczęty wtedy takie pozwolenie zostaje wygaszone.

Przewodniczący Komisji: ile czasu ma Minister na wydanie decyzji?

Z-ca Naczelnika Wydziału ROŚB: nie jest to określone, my do czasu wydania decyzji zawieszamy swoje postępowanie. Niektóre sprawy są załatwiane w ciągu miesiąca, a inne w ciągu kilku miesięcy.

Radna Zalewska Barbara zapytała, czy nie ma żadnego ultimatum w sprawie terminu rozpoczęcia budowy?

Z-ca Naczelnika Wydziału ROŚB – jest 2 lata i 14 dni od daty uprawomocnienia na rozpoczęcie budowy. Jeśli budowa rozpoczęta została bez zgłoszenia i rejestracji dziennika na budowę wówczas nadzór udaje się na kontrolę, sprawdza i wymierza karę (max. 500 złotych). Wtedy taka budowa nie zostaje wygaszona. Po wniesieniu mandatu, stwierdzeniu przez kierownika budowy, że roboty, które zostały do tej pory wykonane są zgodne z przepisami i z projektem budowy, inwestor ma możliwość kontynuowania dalszych prac.
Anna Żelachowska dodała również, że zwiększa się również liczba przyjętych zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę.

Radna Elżbieta Parzych zwróciła uwagę, że obszary Natura 2000 zostały rozszerzone i bardzo niekorzystnie rozlokowane na terenie powiatu łomżyńskiego. Zaznaczyła przy tym, że nie widzi żadnego uzasadnienia dla tak przyjętych granic obszaru Natura 2000.

Radna Zalewska Barbara: o jakich wymiarach można postawić budynek gospodarczy bez potrzebnego pozwolenia na budowę?

Z-ca Naczelnika – Anna Żelachowska: 25 metrów jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, są to budynki i wiaty. Jeśli chodzi o budownictwo zagrodowe – 35 m oraz warunki techniczne 3-4 metry od granicy przy pełnej ścianie. Druki dokumentów potrzebnych do złożenia zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej w biuletynie informacyjnym Starostwa jak również w wydziale ROŚB w Starostwie. Należą do nich:
- oświadczenie w sprawie dysponowania tą nieruchomością,
- wyrys z geodezji.
Jeśli chodzi o puste działki, które nie są zabudowane i nie wiadomo jakie będzie przeznaczenie tego terenu w przyszłości musi być decyzja gminy o warunkach zabudowy.
Do XI 2007 najwięcej prowadzonych było spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę (22 postanowienia). Pozostałe sprawy to:
 postępowanie w sprawie uchylenia pozwolenia na budowę,
 postępowanie w sprawie wygaszenia pozwolenia na budowę,
 postępowanie w sprawie wydania decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,
 wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
 przygotowanie postanowień w toku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę z art. 64 § 2 KPA,
 przygotowanie postanowień w toku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego,
 wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
 rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości.

Radny Jan Kuczyński: uważam, że musimy zrobić co w naszej mocy, aby pracownicy Starostwa zarabiali godziwe pieniądze. W dziale budownictwa powinno nastąpić zwiększenie o jeden etat, nie powinno być takiego obciążenia pracowników. Do tego problemu musimy się przygotować podczas projektowania budżetu na przyszły rok.

Wicestarosta: podwyżki należy rozważać pod względem uruchomienia podwyżek także w jednostkach podległych powiatowych.

Radny Jan Kuczyński: mamy świetnych fachowców i nie możemy pozwolić na to, aby odeszli do innych, lepiej płatnych miejsc prac. Jest ogrom pracy, są wykwalifikowani pracownicy, lecz nie otrzymują odpowiedniej podwyżki.

Z-ca Naczelnika Anna Żelachowska: my zarabiamy mniej niż inspektorzy w gminie.

Sekretarz Powiatu –Wiesław Jemielity: prawdą jest, że wysokości zarobków u nas nie są zbyt wysokie, jednak stopniowo staramy się to zmieniać, w ubiegłym roku była podwyżka 7 %, w tym roku planowana jest również podwyżka. Oczywiście, jeżeli będzie wola radnych, aby zdecydowanie zwiększyć wynagrodzenia
W poprzedniej kadencji podwyżki odbywały się raz na 2 lata lub 3 lata, wobec tego w tej dziedzinie nastąpiło zaniedbanie.

Radna Zalewska Barbara: Burmistrz Nowogrodu w poprzedniej kadencji odważył się dać zdecydowane podwyżki pracownikom i później – w kolejnych latach subwencja z budżetu centralnego była większa. Aktualnie ludzie zarabiają godziwe pieniądze.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia (sprawozdanie z realizacji zdań z zakresu budownictwa wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2. Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity „Euroregion Niemen” został utworzony z inicjatywy Wojewody Suwalskiego w 1992 roku na podstawie porozumienia z Przewodniczącym Obwodu Kaliningradzkiego i z kolei z Wojewodą Grodzieńskim i następnie dołączyły się obwody litewskie, czyli w skład tego Stowarzyszenia wchodzą terytoria z 4 krajów. Inicjatorem w dalszej kolejności było 14 samorządów z terenu Suwalszczyzny. W tej chwili do Stowarzyszenia należy 44 samorządy i jedno stowarzyszenie. Generalnie 6 powiatów należy do stowarzyszenia.
Kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych ze Statutem Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, po czym stwierdził: budżet Stowarzyszenia wynoszący na rok bieżący to ponad 2.470.000 zł, z czego składki członkowskie to 183.000 zł. Pozostała kwota to środki pozyskane w ramach projektów miękkich realizowanych przez Stowarzyszenie.
W 2006 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektów w ramach PHARE. Ilość tych projektów to 279, na kwotę ponad 13 mln euro. Ponadto w ramach INTERREG-u realizowanych jest kilka projektów na kwotę ponad 1,1 mln zł. W okresie programowania 2004-2006 Euroregion Niemen zarządzał tzw. „mikroprojektami” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 z części uprawnionego obszaru obejmującego, m.in. podregion łomżyński. W latach 2007-2013 Euroregion Niemen również będzie zarządzał tego typu projektami w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, tj. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Stowarzyszenie zostało powołane do grup roboczych pracujących nad programami, które będą realizowane w okresie programowania 2007 – 2013.
Składka członkowska dla powiatów, do których kwalifikuje się powiat łomżyński wynosi 3.125 zł rocznie, niższą składkę płacą jedynie samorządy gminne o najniższej liczbie mieszkańców. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” związane jest z potrzebą wsparcia przez samorząd inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" obecnie zrzesza 42 członków, w tym 7 samorządów miejskich, 8 samorządów miejsko - wiejskich, 19 samorządów gminnych, 7 starostw powiatowych oraz samorząd województwa podlaskiego z części uprawnionego obszaru.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia samorząd może wstąpić do stowarzyszenia na zasadach członka zwyczajnego, co zobowiązuje samorząd do opłaty składki członkowskiej w wysokości 3.125 zł rocznie. Jest to składka ustalona odgórnie dla powiatów ziemskich. Członkostwo w tym Stowarzyszeniu uprawnia Starostwo Powiatowe w Łomży oraz jednostki organizacyjne powiatu do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w programu. Ponadto uprawnia do uczestnictwa w darmowych szkoleniach i konferencjach, jak również daje możliwość rozwinięcia kontaktów międzynarodowych z Białorusią i Ukrainą.

Przewodniczący Komisji jako pierwszy zabierając głos w dyskusji: czy musimy płacić składkę będąc w tym stowarzyszeniu?

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: składka wynosi 3.125 złotych. Wielkość składki uzależniona jest od wielkości gminy, województwa lub powiatu.

Radny Lech Szabłowski: jak władze Stowarzyszenia Niemen podchodzą do naszego ewentualnego członkostwa w ich stowarzyszeniu?

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: Konwencja Krajowa przyjmuje członków do stowarzyszenia i generalnie skierowane jest do samorządów. Euroregion Niemen ma określony obszar. Ten obszar nie pokrywa się całkowicie z województwem podlaskim, ponieważ tylko część województwa podlaskiego i część warmińsko – mazurskiego wchodzi w skład Euroregionu Niemen.

Radny Lech Szabłowski: jak to się ma do naszego powiatu lub gminy?

Sekretarz Powiatu: nasz powiat i inne powiaty z byłego województwa łomżyńskiego są według statystki Ministerstwa Gospodarki w tzw. podregionie łomżyńskim zaliczonym do kat. „NAD 3”. Podregion łomżyński zapisany jest do obszaru przyległego Euroregionu Niemen. Dlatego w tych instrumentach wsparcia mówi się, że korzystają obszary, które leżą w obszarze Euroregionu Niemen i obszary przyległe do wysokości 20 %.

Wicestarosta Marek Dworakowski: uważam, że warto wstąpić do tego stowarzyszenia. Chociażby z tego tytułu będą duże korzyści, że nie będziemy musieli płacić za szkolenia organizowane przez te Stowarzyszenie. Obecnie należy płacić duże pieniądze za tego typu szkolenia, natomiast Stowarzyszenie umożliwia udział w szkoleniach naszych pracowników bez żadnych opłat.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji Jan Kuczyński przechodząc do spraw różnych poruszył temat ustalenia terminu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na rok 2008, oraz w sprawie zwiększenia płac pracowników Starostwa.

Wicestarosta dodał, że należy odpowiednio wynagrodzić osoby, które zarabiają zbyt mało, ale wg ich obowiązków i wykształcenia.

Radny Lech Szabłowski poruszając inną kwestię stwierdził: czy Pan Starosta posiada wiedzę na temat postępu prac związanych z naprawą mostu w Jakaci o której ja pytałem ostatnio, bowiem sytuacja jest taka, że w momencie kiedy pada deszcz droga robi się nieprzejezdna? Jeśli nie ma możliwości przyspieszenia prac, w związku z tym to taka moja prośba żeby wymienić belkę, która uległa uszkodzeniu lub na tym odcinku ok. 200 metrów wysypać żwir lub utwardzić to miejsce.

Wicestarosta: jeśli chodzi o remont mostu to koszt tego zadania wynosi ok. 50 000 tysięcy złotych.

Przewodniczący Komisji Jan Kuczyński „ wydaje mi się, że czasami warto wziąć 100 000 kredytu po to, żeby wykonać zadania w tym roku a koszty spłacić w następnym roku”

Radny Lech Szabłowski: można to zrobić również na zasadzie ogłoszenia przetargu na wykonanie tej inwestycji – z przesuniętą w terminie płatnością za wykonaną pracę. Zamiast zaciągać kredyt na zakup materiałów, trzeba tak zamówienie skonstruować, aby przesunąć płatność na termin, w którym będą środki na uregulowanie należności.

Wicestarosta stwierdził, że rozważy zastosowanie zaproponowanego rozwiązania przytoczonego problemu.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 7 gru 2007 10:53
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2007 10:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1814 razy