BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 listopada 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.10.


Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
3. Sprawy różne:
 Zapoznanie z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz projektem porozumienia w tej sprawie.
 Zaopiniowanie wniosku Komendy Miejskiej Policji o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na 2008 rok na pomoc dla KMP celem doposażenia posterunków Policji.
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Z kolei Przewodniczący Komisji, w nawiązaniu do powyższego, zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy zgłoszone w sprawach różnych został jednogłośnie przyjęty. Następnie ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: w zaprojektowanej uchwale Rady Powiatu zakładane jest zmniejszenie rezerwy „ogólnej” w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - „Rezerwy” o kwotę 2.000 złotych i zwiększenie wydatków o 2.000 złotych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75078” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. Środki te mają być przeznaczone dla Powiatu Kwidzyńskiego dla wsparcia likwidacji szkód powstałych wskutek pożaru budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
W mediach była niedawno informacja, że 23 września br. wybuchł pożar w urzędzie Powiatu Kwidzyńskiego, w skutek którego straty oszacowane zostały na kilka milionów. Powiat Kwidzyński zwrócił się do samorządów o pomoc za pośrednictwem ZPP. Zarząd Powiatu na posiedzeniu zaproponował symboliczną pomoc w kwocie 2.000 zł, która zostanie przekazana po uzyskaniu akceptacji Wysokiej Rady projektu omawianej uchwały. Ponadto zostanie zawarta umowa, regulująca sposób przekazania i rozliczenia przyznanej pomocy.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy nadal należymy do Związku Powiatów Polskich?

Barbara Gorzęba na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Radny Krzysztof Chrostowski: uważam, że należy pomagać potrzebującym, jednak takie instytucje powinny być ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków.

Wicestarosta: chciałabym dodać, że powiaty sąsiadujące z powiatem kwidzyńskim przekazały już znacznie większą pomoc, natomiast my, podobnie jak oddalone geograficznie powiaty, proponują przekazanie w zasadzie symbolicznej pomocy – w wysokości 2.000 zł. W mojej ocenie taka pomoc jest wskazana. Jakaś solidarność między powiatami powinna istnieć. Takie sytuacje i to w jaki sposób się w nich zachowamy tworzą nasz wizerunek.

Radny Stefan Popiołek: ja także jestem podobnego zdania, kwota 2.000 zł nie zburzy układu budżetowego w naszym powiecie, a taki gest będzie o nas bardzo dobrze świadczył.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Beata Korwek – główny specjalista ds. kadr poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego wynika z potrzeby dostosowania wysokości wartości jednego punktu w złotych, aby było możliwe ewentualne podniesienie wynagrodzeń pracowniczych.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej wyżej cytowanym rozporządzeniem w kwocie 800 zł.
Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego dostosowane do ich możliwości finansowych wartość jednego punktu w złotych dla: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4,00 zł; Zarządu Dróg Powiatowych – 5,50 zł; Powiatowego Urzędu Pracy – 4,50 zł; Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży – 5,00 zł; Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem – 4,50; Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – 5,00 zł; Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży – 6,50 zł.
Przypominam, że w budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowana jest podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych wystąpili więc z wnioskami do Rady Powiatu o ustalenie najniższego wynagrodzenia i przyjęcia wartości jednego punktu.

Radny Rafał Kołakowski: jakie stawki obowiązywały dotychczas?

Beata Korwek: dotychczas obowiązywały stawki mniejsze od około 0,50 do 1 zł, w zależności od jednostki organizacyjnej. W związku z tym, że do pierwotnej uchwały w niniejszej sprawie były już trzy nowelizacje proponujemy, aby była nowa, jednolita uchwała.

Radny Stefan Popiołek: czy podniesienie punktów w złotych będzie skutkowało zwiększeniem wydatków budżetowych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: ta uchwała nie skutkuje zwiększeniem wydatków, ona ma za zadanie umożliwienie wprowadzenia zwiększenia wynagrodzeń w przyszłości – w związku z tym, że w budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowana jest podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Wicestarosta: w tej chwili przedmiotem jest danie możliwości, natomiast to dyrektorzy poszczególnych jednostek zdecydują o ewentualnych podwyżkach. W projekcie budżetu na 2008 rok w ujęciu generalnym projektujemy podwyżki w wysokości około 6 %.

Beata Korwek: to nie jest nic nowego, takie uregulowania stosowane są od kilku lat, również na tych samych zasadach odbywa się to w samorządach gminnych.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego o objaśnienie pisma Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz projektem porozumienia w tej sprawie (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Marek Dworakowski poinformował, że Marszałek Województwa Podlaskiego zwrócił się do nas z pismem w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz projektem porozumienia w tej sprawie. Generalnie prowadzenie tego szpitala jest zadaniem województwa. Koszt funkcjonowania takiego Szpitala to co najmniej połowa naszego budżetu. Prawdopodobnie dotychczasowe zadłużenie w skali jednego roku sięga 1 mln zł. raczej samorządy gminne nie chcą partycypować w kosztach funkcjonowania szpitala.
Można domniemywać, że po ostatnich strajkach lekarzy na pewno pojawiły się trudności finansowe w Szpitalu, w związku z brakiem realizacji kontraktu z NFZ. Raczej musimy odpowiedzieć, że nie stać nas na udzielenie takiej pomocy. W tej kwestii są nawet przeciwwskazania natury prawnej.
Osobiście nie widzę możliwości wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, przede wszystkim ze względu na duże trudności w naszym budżecie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu dodała, że zasadniczo nie ma żadnych możliwości finansowych w tym przedmiocie, poza tym formalnie można wesprzeć jedynie konkretne zadanie realizowane w Szpitalu, np. remont jakiegoś pomieszczenia, czy w przypadku wystąpienia np. jakiejś epidemii. Ogólne przekazanie jakiegoś wsparcia finansowego nie jest możliwe ze względu na to, że finansowanie działalności szpitala nie jest naszym zadaniem. Jest to obowiązek organu założycielskiego.

Radny Stefan Popiołek: uważam, że powinniśmy zabiegać o dobro pacjentów z naszego regionu, pełnią mandat społeczny musimy mieć to na względzie. W tym względzie chciałbym podejmować działania. Forma realizacji pomocy jest sprawą drugorzędną. Prawdopodobnie samorząd wojewódzki przekazał w ostnic okresie dodatkowy milion złotych.
Ważną kwestią jest to jak wygląda kontrakt z NFZ, czy rzeczywiście oddział zakaźny jest niezbędny, ile jest przypadków zachorowań itd. Powinniśmy poznać odpowiedź na te problemy. Oddział zakaźny był niedawno remontowany. Uważam, że problem z higieną występuje w większym stopniu na wsi.

Barbara Gorzęba: rozumiem Pana troskę, jednak wniosek dotyczy dofinansowania Szpitala, a nie oddziału zakaźnego. Poza tym nie możemy przejmować obowiązków innych samorządów.

Marek Dworakowski: jak wspomniała Pani Skarbnik można wesprzeć jedynie konkretne zadanie realizowane w Szpitalu, np. remont jakiegoś pomieszczenia, czy w przypadku wystąpienia np. jakiejś epidemii. Należy pamiętać także, że ponadto mamy swój zakład opieki zdrowotnej, który powinniśmy traktować w sposób priorytetowy, jeżeli chodzi o dofinansowanie.

Radny Krzysztof Chrostowski: jestem zdania, że powiatu łomżyńskiego nie stać na dofinansowanie Szpitala, szczególnie jeżeli zadłużenie tej jednostki liczone jest w milionach złotych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Z kolei członkowie Komisji opowiedzieli się za wystosowaniem informacji do Marszałka Województwa stwierdzającej, że nie widzą możliwości wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

2.) Przewodniczący Komisji odczytał wniosek Komendy Miejskiej Policji o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na 2008 rok na pomoc dla KMP celem doposażenia posterunków Policji. Z kolei z prośbą o ustosunkowanie się do niniejszego tematu udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Marek Dworakowski: Komendant zwrócił się z prośbą o zakup latarek i aparatu cyfrowego. W poprzednich latach na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego był wręczany tego typu sprzęt i wyposażenie, przy czym wcześniej samorząd je zakupywał z odpowiedniej puli. Uważam, że powinniśmy wesprzeć Komendę, szczególnie mając na uwadze fakt, że przekazany sprzęt będzie stanowić wyposażenie posterunków policji zlokalizowanych na terenie naszych gmin.

Zgromadzeni nie wnosząc uwag zaaprobowali propozycję Wicestarosty.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Komendy Miejskiej Policji o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na 2008 rok na pomoc dla KMP celem doposażenia posterunków Policji został jednogłośnie zaakceptowany.


3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w drugim projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok zakłada się po stronie dochodowej budżetu powiatu łomżyńskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 467.441 zł, bowiem pismem Ministra Finansów z 26 października 2007 roku, poinformowano iż przyznano Powiatowi Łomżyńskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej wymienioną kwotę na uzupełnienie dochodów Powiatu. Także przewiduje zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 12 października 2007 roku. Wymienione we wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody pozyskiwane są z opłat za zajęcie pasa drogowego, z których uchwałą budżetową wyznaczono plan w wysokości 21.500 zł. Rzeczywiście do dnia 31 października 2007 roku uzyskano ich już na kwotę – 49.843,25 zł, a plan po zaprojektowanym zwiększeniu wynosić będzie - 48.500 zł. Poza tym zwiększa się w niniejszym projekcie plan dochodów o kwotę 11.200 zł, tytułem refundacji wynagrodzenia dwóch koordynatorów projektów SPORZL/1.2a/3/7/06 i SPORZL/1.3a/1/3/06, które są realizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zwrotu kosztów wynagrodzeń dokonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bezpośrednio na rachunek dochodów powiatu.
Natomiast po stronie wydatkowej budżetu powiatu łomżyńskiego zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę 27.000 zł na pokrycie części nakładów na nabycie maszyny drogowej – równiarki. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 33.163 zł na pokrywanie zobowiązań z tytułu zakupu tablic rejestracyjnych i innych kosztów związanych z pozyskiwaniem wpływów komunikacyjnych. Także zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie o kwotę 16.100 zł. Będzie ona w całości zabezpieczać finansowanie braków wskazanych przez Dyrektora Szkoły w piśmie z dnia 4 października 2007 roku na kwotę 105.950 zł. Bowiem pozostałość środków z rezerwy budżetowej „oświatowej” wynoszącą 89.850 zł Zarząd Powiatu wykorzystał na uzupełnienie planu wydatków we wskazanych rozdziałach i paragrafach. Pismo ostatecznie potwierdzające wysokość braków na kwotę 16.100 zł Dyrektor Szkoły przedłożył w dniu 19 listopada 2007 roku.
Z kolei Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wystąpił z wnioskiem o pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego zaworu regulującego przepływ czynnika cieplnego na węźle cieplnym centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej. Zgodnie z pismem z dnia 14 listopada 2007 roku koszt robót stanowi kwotę 11.200 zł. Zapisami w załączniku Nr 2 pkt 4 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 11.200 zł.
Proponowane zmiany doprowadzą do zrównoważenia naszego budżetu. Kwota z nadwyżek z lat ubiegłych, zabezpiecza na przyszły rok zadania związane z kierowaniem dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy Dyrektor ZDP wystąpił już z programem usprawniającym pracę tej jednostki?

Marek Dworakowski: na tym etapie pisemnie nie przedstawił takiego programu, z tym, że na bieżąco stara się wprowadzać nowe rozwiązania w różnych dziedzinach ogólnie poprawiające efektywność ZDP.
Dodam, że zakup równiarki jest niezbędny do wykonywania zadań przez ZDP. Jeżeli ta maszyna pracuje przy inwestycjach, to nie może pracować na drogach gruntowych, których mamy ponad 130 km. Wobec tego z Dyrektorem ZDP uznaliśmy, że wskazanym jest zakup drugiej równiarki.
Najtańsza nowa równiarka typu lekkiego kosztuje minimum 400.000 zł. W związku z tym – biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe postanowiliśmy ogłosić przetarg na używaną równiarkę. W wyniku tego stwierdzone zostało przez Dyrektora ZDP, że najlepsza oferta dotyczy równiarki VOLVO o parametrach nam odpowiadających, która kosztuje 152.500 zł. Tego typu używany sprzęt waha się w granicach 130.000 – 250.000 zł. Sprzęt ten ma po kilkanaście lat, wobec czego zdajemy sobie sprawę, że z czasem będzie wymagał on pewnych nakładów inwestycyjnych. Ww. oferent daje nam 3 m-ce gwarancji.
W najbliższym czasie potrzebny będzie także ciągnik o odpowiednich parametrach, z których najtańszy kosztuje około 150.000 zł. Do tego trzeba będzie kupić osprzęt. Zakup drugiej równiarki jest priorytetowy.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 11 gru 2007 15:20
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2007 15:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1998 razy