BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.30.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysław Chojnowskiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.
3. Sprawy różne.
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok przygotowany został w ramach ustawowego obowiązku, przez Zarząd Powiatu III kadencji i uchwalony uchwałą Nr 29/66/07/ tegoż organu w dniu 15 listopada 2007 roku. Zaprojektowano w nim dochody na kwotę – 15.588.711 zł, a wydatki na kwotę – 15.867.107 zł tj. wyższe od dochodów o – 278.396 zł.
Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr RIO.IV.013-6-4/07 z dnia 27 listopada 2007roku.
Przyjęte w projekcie kwoty subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10.703.075 zł, są kwotami wstępnymi, wyznaczonymi powiatowi łomżyńskiemu w ramach projektu budżetu państwa na 2008 rok przyjętego przez Radę Ministrów. Czy i jakie zmiany w tych wskaźnikach wystąpią po uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na 2008 rok trudno dzisiaj przewidzieć? Stąd uwzględniając między innymi ryzyko ewentualnego zmniejszenia wskaźnikami ostatecznymi tych środków stworzone zostały w budżecie rezerwy budżetowe, zaś na wydatki płacowe dopuszczono ich oszczędny wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2007 roku poprzez przeznaczenie na przeprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników w granicach 6 % - o 1 stycznia 2008 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych budżetu powiatu (z wyłączeniem nauczycieli, których płace określone są taryfikacją centralną). Nadmieniam, że poprzednia podwyżka wynagrodzeń była zaplanowana i przeprowadzona w 2007 roku w wysokości 7 %.
Po pierwsze takim bezpiecznikiem jest rezerwa celowa na wydatki oświaty w kwocie 351.677 zł. Po drugie w projekcie budżetu zapisaliśmy rezerwę w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne potrzeby zabezpieczenia udziału własnego z zakresu prac na drogach powiatowych. Ponadto gdyby wystąpiło zapotrzebowanie na zabezpieczenie większego udziału własnego przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych możliwy będzie do uzyskania kredyt bankowy na ten cel, bowiem jesteśmy samorządem, który w tym zakresie ma czyste konto. Ważną sprawą jest również to, że dysponujemy deklaracjami wsparcia finansowego modernizacji dróg ze strony niektórych gmin.
Powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczonego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2008 rok (§ 3 uchwały) w kwocie – 278.396 zł. I to są okoliczności korzystne dla gospodarowania budżetem powiatu łomżyńskiego w 2008 roku. Ponadto uważam, że niezbędne jest, aby w ciągu roku budżetowego podejmować działania zmierzające do ograniczenia kosztów funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych. Należy dążyć do zrównoważenia budżetu ponieważ powiat nie posiada tak wysokiej nadwyżki z lat poprzednich, która umożliwiałaby powiększanie deficytu budżetowego. W sytuacji konieczności pozyskania kredytu powiat musi posiadać wolne środki dla jego spłacenia.
Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2008 rok jest dokumentem poprawnym i może być zaakceptowany przez Wysoką Radę. Wnoszę, zatem o jego uchwalenie. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowne projekty, gdy w ramach wytycznych ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie.

Przewodniczący Komisji: na wstępie pragnę zaznaczyć, że przewodniczący poszczególnych komisji branżowych poinformowali mnie, iż stałe komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu na 2008 rok.
Z kolei chciałbym zapytać jakie skutki finansowe będzie rodzić podwyżka wynagrodzeń w wysokości 6%?

Barbara Gorzęba: będzie to kwota 242.000 zł, natomiast jeżeli zgodnie z sugestią i wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa nastąpi dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń, to będzie to analogicznie kwota większa.
Dodam, że Rząd zakłada przekształcenie udziału w podatku dla powiatów, generalne wskaźniki będą dla powiatów większe o ponad 3 mld złotych, jednak czy z tego tytułu będziemy mieli jakieś korzyści i w jakiej wysokości to okaże się w trakcie roku.

Radny Rafał Kołakowski: proszę o odniesienie się do kwestii kultury oraz pomocy społecznej, a także do dróg powiatowych. Uważam, że w tych dziedzinach są największe problemy z finansowaniem.

Barbara Gorzęba: W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” została zaplanowana kwota 375 tysięcy z tego 300 tys. na dotację instytucji kultury, po 150 dla ROK w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie. 35 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, 40 000 na wsparcie finansowe istotnych uroczystości i wydawnictw upowszechniających wartościową kulturę. W dziale 926 kwota zaplanowana jest na kulturę fizyczną i sport w wysokości 40 000 zł, z tym że 30 000 na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody, imprezy sportowe, 10 000 na nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe i dla działaczy kultury fizycznej oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych.
W tamtym roku Muzeum Przyrody w Drozdowie miało 100 000 zł w planie a dostało dodatkowo 55 000 zł – dofinansowanie ze środków budżetu w ciągu roku.
Natomiast w pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i w rozdziale 201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. Plan na 2008 rok jest przewidziany na kwotę 640 600 zł, a przewidywane wykonanie na 2007 rok jest 597 521 zł. W rozdziale „Rodziny zastępcze” plan jest 810 700 zł, przewidywane wykonanie w 2007 roku jest 815 400 zł, z czego 167 000 złotych to środki, które pozyskamy na podstawie porozumień z innymi powiatami a 643 128 zł środki powiatu własne na: rodziny zastępcze z terenu innych powiatów dla dzieci z naszego powiatu – kwota planowana 200 000 zł, dzieci nasze w naszym powiecie 380 377 zł i 62 715 zł na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych.
Zarząd Dróg Powiatowych – w 2007 roku plan był ustalony na poziomie 2.555.700 zł oraz rezerwa drogowa w kwocie 400.000 zł. Przewidywane wykonanie kształtuje się na poziomie 3.470.000 zł. Środki pozyskane wynoszą ponad 771.000 zł – w ramach porozumień z gminami. Plan dla ZDP przyjęto w wysokości 3.290.000 zł oraz zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 300.000 zł. Kwota przyznana przez Ministerstwo na nasze drogi to niewiele ponad 2.153.000 zł, czyli ponad 1.136.000 zł są to środki własne powiatu. Dyrektor złożył znacznie większe zapotrzebowanie, jednak nie ma możliwości pokrycia w projekcie budżetu tego zapotrzebowania.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: dodam, że będą możliwości osiągania pewnych dochodów z tytułu wynajmu sprzętu zakupionego dla ZDP. Sprzęt, jeżeli nie będzie wykorzystywany na naszych drogach, to będzie mógł być wynajmowany gminom.
Być może pojawi się możliwość osiągnięcia dochodów ze sprzedaży drzew rosnących w pasach drogowych, jednak większość drzew o parametrach poszukiwanych na rynku została wycięta w poprzednich latach.
Dochody będą z pewnością znacznie większe od zaplanowanych, jednak dokładnie nie jesteśmy w stanie obliczyć tej kwoty. To jest taka dodatkowa rezerwa, która będzie do naszej dyspozycji.

Barbara Gorzęba: z zakupów inwestycyjnych planujemy także zakup specjalnego ciągnika za kwotę 150.000 zł, samochodu dostawczego za kwotę 100.000 zł i pieca ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska – za kwotę 20.000 zł.

Wicestarosta: ciągnik będzie posiadał bardzo dobre parametry, umożliwiające np. wyrównanie i odkrzaczanie poboczy w ilości kilku kilometrów dziennie. Będzie to maszyna wielofunkcyjna.

Przewodniczący Komisji: uważam, że to dobry plan inwestycyjny, należy sprawdzić czy maszyny rocznikowo z 2007 roku nie będą sprzedawane po niższych cenach.

Wobec braku dalszych uwag i pytań Przewodniczący Komisji poprosił o krótkie omówienie dziedziny oświaty.

Barbara Gorzęba: dla Powiatu Łomżyńskiego została przyznana planowana subwencja oświatowa w kwocie 1 912 106 złotych. Rozplanowano na zadania oświatowe kwotę 1 560 429 zł a 351 677 zł zapisano w rezerwie na zadania, które trudno w tej chwili przewiedzieć jakie będą na 2008 rok. I tak w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Zespół Szkół w Marianowie (może ta sytuacja nie jest adekwatna do, tej co będzie 1 stycznia 2008 roku) ale plan szkoły na 2007 był ustalony na poziomie 3 065 400 zł, w chwili obecnej przewiduje się wykonanie na kwotę 3 589 400 zł. Plan wydatków na 2008 rok na poziomie planowanym przez Dyrektora ZS w Marianowie na oddział, który zostanie rozwiązany w lutym 2008 r. po zakończeniu przez młodzież ostatniego semestru. Jest to na poziomie 236 300 złotych z tym, że kwota 208 700 zł została zaplanowana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ogólnie na zadania związane z tym oddziałem zostaje zaplanowana kwota przez Pana Dyrektora na wydatki bieżące 5 600 zł i na wydatki osobowe i pochodne razem z „trzynastką” 230 700 zł.
Przewidywane wykonanie na poziomie planu ustalone uchwałą budżetową w ZSOiZ w Jedwabnem 863 680 zł. Po likwidacji internatu plan na 2008 rok zaprojektowano w wysokości 569 636 zł na poziomie planu wskazanego przez dyrektora szkoły. Planowane wydatki na 2008 rok kształtują się następująco z podziałem na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 440 143 zł, wydatki bieżące – 29 493 zł. Utworzona została również rezerwa w kwocie 351 677 zł.
Plan na 2008 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży kształtuje się na poziomie 418.493 zł. Wykonanie przewiduje się w 2007 roku na kwotę 394 647 złotych. Wydatki osobowe i pochodne kształtują się na poziomie 367 423 zł, wydatki rzeczowe 48 394 zł.
Następną pozycją w dziale 801 „Oświata i wychowanie” są szkoły niepubliczne. Kwota przyznanej subwencji na te szkoły kształtuje się na poziomie 333 000 zł, w których obecnie jest 218 słuchaczy. Jest również zaplanowana kwota na schroniska w wysokości 3 000 zł oraz rezerwa 2 000 zł na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez starostwo.

Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych uwag bądź pytań zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu objaśniając Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 poinformował, iż: podjęta została próba opracowania kolejnego dokumentu strategicznego, przy czym Powiat Łomżyński posiada już kilka takich dokumentów np. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do Roku 2015”, „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, zawierający również zagadnienia i plan realizacji zadań do 2013 r.”, „Plan szczegółowy do strategii równoważnego rozwoju powiatu”. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015 jest tożsamy z tymi dokumentami. Ma on na celu uporządkowanie, ujednolicenie, stworzenie jednego dokumentu zawierającego zadania inwestycyjne w okresie lat 2007 – 2015”.
Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Łomży i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu uczestniczyły w opracowaniu tego planu, ale gro prac – część analityczna, prognostyczna, zestawienia i część porównawcza została wykonana przez Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu.
Oprócz wstępu, wieloletni plan inwestycyjny zawiera również określenie celu opracowania, założenia prognostyczne (określenie wskaźników makroekonomicznych, odnoszące się do inflacji do produktu krajowego brutto. Dane pochodzą z narodowego planu rozwoju).
Dużą częścią jest rozdział dotyczący obecnej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu, obejmujący wszystkie gałęzie gospodarki. Kolejnym rozdziałem jest gospodarka finansowa. Tutaj szczegółowo odnieśliśmy się do dochodów powiatu za ostatnie 3 lata, do wydatków, jak również zostały zrobione zestawienia dotyczące wolnych środków. Ostatnią główną częścią planu jest plan rzeczowo – finansowy, obejmujący zadania inwestycyjne, jak również mniej inwestycyjne, które powinny się znaleźć.
W dochodach na lata 2004 – 2007 występuje tendencja zniżkowa. Z tego zestawienia wynika, że największe dochody były w roku 2004, natomiast do 2007 mamy cały czas spadek. Można to bardzo łatwo uzasadnić: w latach 2004 był wzrost dochodów do budżetu powiatu, ze względu na środki przedakcesyjne, wynikające z programu SAPARD a od roku 2005 mamy dochody z integrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego czyli jedna droga zrealizowana na terenie powiatu łomżyńskiego, gmina Zbójna. Dochody w następnych latach kształtują się niżej ze względu na zmniejszone dochody własne powiatu, wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury, określające pobieranie opłaty za tzw. kartę pojazdu z 500 zł do 75 złotych.”
Wolne środki w powiecie kształtują się wg takiego wzoru: liczymy dochody ogólne powiatu minus wydatki na inwestycje i wydatki bieżące. Wg analizy w latach 2004 –2007 wolne środki kształtują się na wysoki 600 –730 tysięcy złotych.”
Najważniejsza część wieloletniego planu inwestycyjnego to część tabelaryczna, dotycząca wydatków projektów inwestycyjnych na lata 2007 - 2015.
W przypadku inwestycji drogowych zaplanowane jest 29 zadań, w tym zdecydowana większość to modernizacja i przebudowa dróg powiatowych. Są również 2 inwestycje dotyczące przebudowy mostów. Po zliczeniu tych odcinków drogowych planowana jest modernizacja dróg powiatowych o łącznej długości ponad 97 km, natomiast wartość tych inwestycji oszacowana została na ok. 56 mln 645 tysięcy złotych, z tego środki pozabudżetowe przewidywane są na kwotę ponad 20 mln 105 tysięcy złotych. Te środki pozabudżetowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego oraz dodatkowo planowana jest rezerwa budżetowa Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o drogi dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury oraz pozyskanie środków z rezerwy klęskowej. Pozostałe inwestycje objęte są programami zewnętrznymi. Będą realizowane w ramach środków własnych przy współpracy z gminami.
Kolejna grupa zadań to: obiekty zabytkowe, modernizacja Muzeum Przyrody w Drozdowie (budynku i otoczenia muzeum). Kwota inwestycji będzie wynosiła ok. 8 mln, z czego część środków będzie pozyskiwana z Unii Europejskiej.
Przygotowaliśmy również plan odnowy miejscowości, ponieważ potrzebny jest on do programu rozwoju obszarów wiejskich. Ten plan będzie obejmował również inwestycje dotyczące gminy i innych jednostek np. parafii na terenie Drozdowa.
Kolejną inwestycją jest modernizacja PUP w Łomży. Wskazane są zadania związane z przebudową i modernizacją budynku oraz wskazane są tylko środki budżetowe własne, ponieważ takiego budynku ciężko jest ulokować w jakiś programach europejskich.
Następna grupa to modernizacja zakładów wchodzących w skład Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarskie, gabinety rodzinne) na terenach gmin powiatu. Są to remonty przewidziane ze środków budżetowych ZPOZ. Ostatnia grupa zadań to grupa z zakresu ochrony środowiska. Wypisaliśmy tutaj takie zadania jak: usunięcie wyrobów zawierających azbest – eternit dachowych z budynków należących do osób fizycznych. Wpisaliśmy to jako zadanie własne.
Reasumując można przyjąć stwierdzenie, że pieniądze leżą na ulicach, może do końca tak nie jest, ale ten Plan ma w dużym stopniu ułatwić nam pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Zgromadzeni z racji, że analizowali niniejszy dokument na innych posiedzeniach nie wnieśli żadnych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: projekt uchwały jest konsekwencją pisemnego wniosku Nr 3113/741/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie. Zmiany zawarte są w planie dochodów i wydatków na 2007 rok z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 854, rozdział 85410. Zainicjowano je twierdząc, że będą pobrane wyższe od planowanych dochody w kwocie 18.850 zł z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie Szkoły, a równocześnie uzyska się niższe od planowanych dochody w § 0750 i § 0920 o kwotę 6.000 zł. Z powyższego wynika, że zrealizuje się wyższe dochody na kwotę 12.850 zł. Jednocześnie Dyrektor zaproponował wykorzystać te dochody (wydatkować) we wskazanych kwotach i paragrafach jak w załączniku Nr 1 na zakup węgla i środków do utrzymania czystości, artykułów spożywczych oraz na opłacenie zobowiązania za energię elektryczną.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei wobec braku dalszych uwag bądź pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 14-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 4 sty 2008 11:00
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 11:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1884 razy