BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad miało miejsce o godzinie 12.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.10.

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 3-go i 4-go posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią projektów protokółów z trzeciego i czwartego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które wyłożone były do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są zastrzeżenia do treści zawartych w ww. protokołach.

Wobec ich braku Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z trzeciego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty.

W kolejnym głosowaniu protokół z czwartego posiedzenia Komisji również został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poinformował, że do planu pracy Komisji na 2008 rok zaproponowane zostały obligatoryjne zagadnienia, których rozpatrzenie jest obowiązkiem ustawowym. Do tych zagadnień zalicza się:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2007.
3. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
4. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2009 rok.
Ponadto zaproponowane zostały takie zagadnienia jak:
1. Analiza wykorzystania urlopów przez kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2008 roku.
Dodatkowo w planie pracy Komisji na 2008 rok ma być uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.
Z kolei poprosił zgromadzonych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Radna Barbara Zalewska: zastanawia się czy jest potrzeba dokonania analizy wykorzystania urlopów przez kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży.

Wicestarosta: uważam, że warto ten temat wpisać do planu pracy Komisji, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie urlopów – zaległości w tym przedmiocie mogą doprowadzić do problemów organizacyjnych w jednostkach podległych powiatowi lub w Starostwie Powiatowym.

Radny Henryk Krajewski: podzielam zdanie Pana Wicestarosty.

Radna Barbara Zalewska: w poprzednim roku Komisja Rewizyjna obradowała czterokrotnie i uważam, że nie ma konieczności rozbudowywania planu pracy na rok kolejny.

Przewodniczący Komisji: potwierdzam to, jednak chciałbym zaznaczyć, ze osobiście uczestniczyłem w wielu innych posiedzeniach komisji branżowych. Poza tym kilka razy w trakcie roku zwracałem się do szefów jednostek o przedkładanie sprawozdań i informacji, które szczegółowo przeanalizowałem.

W mojej ocenie powinniśmy również zająć się kontrolą sprawozdań z wykonania funduszu socjalnego w poszczególnych jednostkach podległych powiatowi.

Z kolei członkowie Komisji przychylając się do powyższej propozycji postanowili ująć w planie pracy Komisji na 2008 rok zagadnienie obejmujące analizę sprawozdań z wykonania funduszu socjalnego poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2007 rok

Przewodniczący Komisji: dodatkowo zależy mi na przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego budynku położonego w Piątnicy, który jest w bardzo złym stanie technicznym. W budynku tym przebywa człowiek bezdomny. Ten temat powinniśmy przeanalizować z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Radny Jan Kuczyński: uważam, że w tej kwestii będziemy wchodzić w kompetencje gminy, to nie należy do zadań naszej Komisji Rewizyjnej.

Wicestarosta: moim zdaniem tym bezdomnym powinna zająć się opieka społeczna.

Przewodniczący Komisji: ja od kilku lat zwracałem się do różnych podmiotów z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Ta kwestia podlega powiatowi – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: zapytanie w tej sprawie powinno być zgłoszone na sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji: kolejnym problemem jest naliczanie podatku od nieruchomości, ten problem na mój wniosek był wyjaśniany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Geodezji. Okazało się wówczas, że podatki naliczane są na podstawie map, które były wykonane jeszcze przed wojną w latach trzydziestych. To są absurdy. Mieszkańcy o tym samym statusie płacą różne podatki, różnice są nawet dziesięciokrotne.

Wicestarosta: ustalanie podatków to kompetencje gminy i nie możemy wchodzić w te kompetencje.

Ostatecznie członkowie Komisji postanowili wprowadzić do planu pracy Komisji ogólny zapis stwierdzający, że Komisja Rewizyjna zrealizuje posiedzenie wyjazdowe, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok. I kwartał
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2007. Marzec
3. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Marzec
4. Analiza wykorzystania urlopów przez kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży. I kwartał
5. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego.II kwartał
6. Analiza sprawozdania z wykonania funduszu socjalnego poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za 2007 rok. II/III kwartał
7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2008 roku. Wrzesień
8. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2009 rok.IV kwartał
 Ponadto w planie pracy Komisji na 2008 rok zostaje uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Ad.2 W sprawach różnych głos zabrała radna Barbara Zalewska, która zapytała, czy coś wiadomo nt. ewentualnej sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Nowogrodzie, który to stosunkowo niedawno przechodził duży remont.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że dotychczas nie było mowy o sprzedaży tego Ośrodka Zdrowia.

Barbara Zalewska ponadto zwróciła uwagę, że jedna z pracownic tego Ośrodka odeszła z pracy, ponieważ była bardzo źle traktowana przez Panią dr Danielską. Takie informacje uzyskała między innymi od pacjentów z gminy Nowogród.
Członkowie Komisji uznali, że powyższą kwestię będzie można przeanalizować na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dokładniejszych informacji w problemowej sprawie.


Z kolei, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 24 sty 2008 12:47
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2008 12:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2049 razy