BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysława Chojnowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poprosiła Naczelnika Wydziału GN o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Stanisław Kozikowski: w 2007 roku uległa zmianie ustawa dotycząca gospodarki nieruchomościami. W związku z tym uległy zaostrzeniu obwarowanie w zakresie wynajmu pomieszczeń z zasobu powiatu. Zmieniony art. 37 ust. 4 stanowi, że obowiązek realizowania przetargu na wynajmowanie nieruchomości stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Czyli wszystkie umowy najmu, które dziś są zawarte na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony muszą być zrealizowane na podstawie ogłoszonego przetargu.
W dalszej części tego przepisu jest mowa, że wojewoda, rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Z tego chcemy skorzystać. Wobec tego proponujemy podjęcie takiej uchwały przez Radę Powiatu.
W poprzedniej uchwale podjętej w niniejszej sprawie w paragrafie 10 znalazły się zapisy, które stwierdzały, iż powyżej trzech lat dzierżawa lub wynajem ma odbyć się w formie przetargu. Jednak nie znalazły się zapisy, żeby na okres do trzech lat i powtarzanie tych okresów wynajmu lub dzierżawy było także w formie przetargu.
W naszych uwarunkowaniach, gdzie tych umów mamy wiele zawartych i poczynione zostały pewne nakłady na adaptację pomieszczeń przez wynajmujących zamierzamy wystąpić do Rady Powiatu od odstąpienia od tego trybu przetargowego.
Zmiany ustawy o samorządzie powiatowym i gospodarce nieruchomościami powodują, że wszystkie dotychczasowe umowy najmu, które dziś są zawarte na czas określony na 3 lata lub dłuższy mogą być przedłużone po ogłoszonym i wygranym przez dotychczasowego najemcę przetargu. Na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą może wyrazić Rada Powiatu. Dlatego też w projekcie uchwały wprowadza się:
- § 1 ust.1, który zmienia brzmienia w § 1 ust.2 punktów 2 i 5 , które definiują lokal i ustawy omawiane w uchwale z odwołaniem się do aktualnych już przepisów. Jest to zmiana porządkująca treść uchwały pierwotnej.
- § 1 ust. 2 - 5 , który wprowadza zmiany i dodaje nowe zapisy zezwalające Zarządowi Powiatu na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą, biorącym do używania, jak również z innym posiadaczem zależnym, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W uwarunkowaniach Powiatu Łomżyńskiego, gdzie w większości lokale są powynajmowane na czas oznaczony do 3 lat z możliwością przedłużenia a najemcy często poczynili pewne nakłady na adaptację pomieszczeń do własnych potrzeb, zastosowanie się do zmienionych przepisów utrudnia i komplikuje realizację zamierzeń i planów oraz wykonanie zapisów zawartych w dotychczasowych umowach.
Procedura związana z zastosowaniem trybu przetargowego przy umowach, które są już zawarte musiałby trwać minimum około 3 m-cy i wymagałby wielu czynności administracyjnych, co zwiększy obciążenie w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego. Ewentualnie podniesienie czynszów może być rozważane przy okazji każdym przedłużaniu umowy.
W przypadkach rozwiązania aktualnie zawartych umów, to w wielu przypadkach zobowiązywałoby wynajmującego do zwrotu poniesionych nakładów przez najemców na adaptację pomieszczeń – zgodnie z zawartymi w tej sprawie umowami. Należałoby zabezpieczyć w budżecie środki na zwrot nakładów.
Niezależnie od uzyskanych dochodów z wysokich czynszów, które można by uzyskać z wynajmu lokali w trybie przetargowym, w interesie Powiatu leży aby niektóre instytucje świadczące usługi dla ludności miały swoje siedziby lub punkty w zasobach Powiatu, np. Bank. Ułatwia to załatwienie spraw naszym interesantom, poprawia sprawność Urzędu w załatwianiu spraw, wpływa na pozytywną ocenę Urzędu przez interesanta.

Wicestarosta: to Rada zdecyduje czy będziemy zwolnieni od ogłaszania przetargów na wynajem pomieszczeń, które aktualnie są wynajmowane. Jak wspomniał Pan Naczelnik nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyt ściśle reglamentuje gospodarowanie nieruchomościami i lokalami przez samorządy. Związek Powiatów Polskich oprotestował wprowadzone zmiany dotyczące wynajmu i wydzierżawianie nieruchomości z zasobów samorządowych. Wiele samorządów już podjęło podobne uchwały i zwolniło z trybu przetargowego zawieranie kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Jeżeli rozwiążemy aktualnie zawarte umowy, to w wielu przypadkach musielibyśmy zwrócić poniesione nakłady przez najemców na adaptację wynajmowanych najemców – zgodnie z zawartymi w tej sprawie umowami

Z kolei Przewodnicząca Komisji wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządziła głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad.2 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do planu pracy Komisji na 2008 rok zostały zgłoszone następujące zagadnienia (tematy w większości zostały zaproponowane przez Wacława Sierbińskiego – Naczelnika Wydziału ROŚB):
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2007 roku.
4. Zapoznanie się z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033), która weszła w życie 15.11.2007 roku.
5. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży).
6. Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami kwotowania produkcji mlecznej (przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku).
7. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry i wilki.
8. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2008 roku (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku).
9. Zapoznanie się z zakresem i harmonogramem wdrażania poszczególnych działań „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (przedstawiciel Oddziału Regionalnego lub Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży).
10. Zapoznanie się z realizacją sprawowanego przez Nadleśnictwa nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród).
11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.
12. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego poprosiła o zgłaszanie innych propozycji.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym zaproponować temat, który mógłby przedstawić Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży. Uważam, że jednostka, której jestem Kierownikiem ta mogłaby zapoznać członków Komisji z informacją nt. tworzenia grup producenckich na ternie województwa podlaskiego oraz powiatu łomżyńskiego. Zagadnienie te moglibyśmy przeanalizować w pierwszym kwartale lub ewentualnie w drugim kwartale br.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB: może ten temat warto byłoby zrealizować w połączeniu z zapoznaniem z zakresem i harmonogramem wdrażania poszczególnych działań „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Radny Lech Szabłowski: w mojej ocenie zaproponowany powyżej temat warto zrealizować odrębnie.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN: Wydział Geodezji realizuje zadania głoównie z zakresu administracji rządowej. Jednak mógłbym zapoznać członków Komisji z informacją o planowanych na 2009 rok pracach geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych wykonywanych ze środków budżetowych. Uważam, że może to być dla Państwa interesujące zagadnienie.

Radny Krzysztof Chrostowski: nie jestem członkiem tej Komisji, jednak uważam, że powinno się powrócić do analizy zagadnienia w zakresie sposobu naliczania podatku od nieruchomości. Na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa zajmowaliśmy się tym problemem i jak Państwo pamiętacie okazało się wówczas, że w tym przypadku jest wiele absurdalnych rozwiązań. Mieszkańcy o tym samym statusie płacą podatek za 1 m 2 w wielokrotnie różnych wysokościach. To jest problem, który dręczy mieszkańców i tym powinniśmy się zajmować.
Jeżeli ta Komisja nie zajmie się tym, to zaproponuję to na Komisji Rewizyjnej.
Stanisław Kozikowski: Zwróciliśmy się do wszystkich gmin z prośbą o podanie wykazu mieszkańców, którzy powinni płacić inny podatek od tego, który wynika z ewidencji gruntów. Na naszą prośbę żadna gmina nie odpowiedziała. My byśmy się zajęli tym problemem, jednak nie mamy podstaw.
Jeżeli nie ma planów zagospodarowania przestrzennego to inwestycje budowlane są realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wójtowie zainteresowani są rozwojem inwestycji na swoim terenie więc wydają dla osiedlających się decyzję pozwalającą na wybudowanie domu mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, mimo tego, że inwestor nie jest rolnikiem. Taka decyzja trafia do nas i my nie możemy inaczej w ewidencji tego zakwalifikować.

Zebrani nie zgłosili innych propozycji.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu plan pracy Komisji na 2008 rok został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2007 roku.
4. Zapoznanie się z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033), która weszła w życie 15.11.2007r..
5. Informacja nt. tworzenia grup producenckich na ternie województwa podlaskiego oraz powiatu łomżyńskiego (Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży).
6. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży).
7. Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami kwotowania produkcji mlecznej (przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku).
8. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry i wilki.
9. Informacja o planowanych na 2009 rok pracach geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych wykonywanych ze środków budżetowych.
10. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2008 roku (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku).
11. Zapoznanie się z zakresem i harmonogramem wdrażania poszczególnych działań „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (przedstawiciel Oddziału Regionalnego lub Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży).
12. Zapoznanie się z realizacją sprawowanego przez Nadleśnictwa nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród).
13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.

14. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
Ponadto w planie pracy komisji na 2008 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów właściwych uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień podlegających pod kompetencje Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.3 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 7-me posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2008 09:56
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2008 09:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1928 razy