BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.00, natomiast zakończenie o godz. 10.40.


Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy i radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
2. Sprawy różne:

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poinformował, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelnicy wydziałów nie zgłosili żadnych propozycji do planu pracy Komisji na 2008 rok. W nawiązaniu do powyższego poprosił zebranych o zabieranie głosu w niniejszej sprawie.

Członkowie komisji po dokonaniu krótkich konsultacji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2008 rok wg następującego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok. I kwartał
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.I kwartał
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2007 rok.I półrocze
4. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego.I półrocze
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2007 rok.I półrocze
6. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2007 i 2008 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg; zestawienie potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania; ogólna informacja na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego.II półrocze
7. Zapoznanie z działaniami podjętymi w I półroczu 2008 roku na rzecz promocji i rozwoju powiatu łomżyńskiego. II półrocze
8. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego.II półrocze
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2008 roku.II półrocze
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok. Grudzień
11. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2009 rok.Grudzień

Ponadto uznali, że w planie pracy Komisji na 2008 rok, analogicznie do ubiegłego roku, powinno być uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, przy czym zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.


Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 5 lut 2008 09:49
Data opublikowania: wtorek, 5 lut 2008 09:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1791 razy