BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/08z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.10.


Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Kłosińskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
4. Sprawy różne.
Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

Anna Archacka: począwszy od roku 2004 w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powiat łomżyński przyjmuje do realizacji na dany rok Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, do których należą również organizacje kościelne i samorządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Cytowana ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
Celem programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu.
Obszar współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy (które zostały wymienione w naszym Programie).
Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2008 określa się zadania z zakresu:
1. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2. sportu i rekreacji,
3. promocji i ochrony środowiska,
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, osób pozostających bez pracy,
5. działania zapobiegające przemocy w rodzinie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe – na zasadzie poszerzenia bądź wspierania działań.
Zarówno jedna jak i druga forma zostały szczegółowo określone w Programie współpracy na rok 2008. Zlecenie bądź wspieranie realizacji zadań powiatu odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który to będzie ogłoszony po przyjęciu niniejszego programu.
Do poprzedniego Programu zostały aktualnie dopisane zadania w zakresie form współpracy wymienione w punktach 6, 7 i 8. Są to: współpraca na rzecz promocji i ekonomii społecznej, pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, partnerstwo w realizacji projektów strukturalnych. Poza tym na stronie nr 4 Programu mamy wymienione kwoty na poszczególne zadania.
Terminy konkursów zostaną podane po uchwaleniu tego programu, natomiast zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 10 marca br. Oferty zostaną rozpatrzone przez członków Komisji Konkursowej, a skład tej Komisji jest w zasadzie całkowicie zbieżny ze składem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji: nagrody Starosty są od kilku lat w podobnej wielkości, szkoda, ale niestety takie są nasze możliwości finansowe.

W związku z brakiem innych pytań lub uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 r. Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji z prośbą o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu, co narzuca nam właściwa ustawa, natomiast ustawa o bibliotekach mówi o tym, że powiat powinien prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Powiat Łomżyński już od roku 2000 powierza to zadanie byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – obecnie Miejskiej. Na ten cel rok temu przekazywana była kwota rocznie 32.604 zł, natomiast w roku bieżącym proponujemy przekazanie kwoty 35.000 zł. Wzrost o niespełna 2.400 zł został ustalony pomiędzy skarbnikami obu samorządów. Kwota ta sukcesywnie wzrastała od 2000 roku. W porozumieniu zawieranym z Prezydentem Miasta Łomża szczegółowo określone są wszystkie warunki. Kwota 35.000 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadań wymienionych w paragrafie 3 projektu porozumienia. Na rok bieżący takie porozumienie zostało przygotowane i zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Łomża.
Dodam, że MBP prowadzi jeszcze Kronikę Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Stefan Popiołek: ile osób pracuje w tej Bibliotece?

Anna Archacka: około 20 osób.

Radny Stefan Popiołek: jakie działy są wyodrębnione?

Anna Archacka: wypożyczalnia, czytelnia, dział książki mówionej, dział dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Komisji: jakie zadania przede wszystkim zlecamy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży?

Anna Archacka: instruktarz i pomoc merytoryczną.

Przewodniczący Komisji: koszt utrzymania biblioteki jest z pewnością bardzo duży, czy zna Pani przybliżone dane na ten temat?

Anna Archacka: sądzę, że jest to około 700.000 zł w skali roku.

Radny Wojciech Kubrak: żadna biblioteka powiatowa nie ma ani tak przygotowanej kadry ani takich zbiorów jak MBP.

Radny Andrzej Piotrowski: zaskoczony byłem tym, że MBP promowała książkę, która niezbyt pochlebnie wyraża się o mieszkańcach Jedwabnego, przedstawiając przy tym nieprawdziwe sytuacje i zdarzenia.

Przewodniczący Komisji: zastanawiam się w jaki sposób i jak często mieszkańcy powiatu korzystają ze zbiorów i usług tej biblioteki?

Anna Archacka: te dane przedstawiane są w sprawozdaniach, ponadto MBP zajmuje się całą sprawozdawczością, która jest bardzo rozbudowana.

W związku z brakiem dalszych pytań lub uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z tematami, które zostały zaproponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego oraz naczelników wydziałów do projektu planu pracy Komisji na 2008 rok. W nawiązaniu do powyższego poprosił zebranych o wypowiadanie się w niniejszej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2008 rok wg następującego układu:
Opinia dotycząca uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2007 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
Opinia dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2007 roku Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2008 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2007 rok.
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2007 rok:
• Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
• Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
• Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok.
Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2007rok. (I KWARTAŁ)
Zapoznanie z bieżącą działalnością instytucji kultury - Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zapoznanie z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem (czerwiec).
Zapoznanie z procedurą konkursów na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w 2007 roku – sprawozdanie. (II KWARTAŁ)
Wskazanie członków Komisji do udziału w komisji do przeprowadzania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2008 roku:
• Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
• Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
• Muzeum Przyrody w Drozdowie. (III KWARTAŁ)
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie łomżyńskim w roku 2008 oraz realizacja kalendarza imprez sportowych adresowanych do młodzieży wiejskiej i osób niepełnosprawnych w roku 2007.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków wynagrodzeń nauczycielskich oraz dodatku mieszkaniowego na rok 2009.
Informacja nt. pozyskanych środków pozabudżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu działające w zakresie kultury, oświaty i pomocy społecznej.
Rozpatrzenie projektu budżetu na 2009 rok.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok. (IV KWARTAŁ).

Ponadto w planie pracy Komisji na 2008 r. zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.


Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 13-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 7 lut 2008 11:03
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2008 11:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1935 razy