BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad miało miejsce o godzinie 9.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.


Komisja obradowała w czteroosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 5-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na zaniechanie działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią projektu protokołu z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wyłożony był do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są zastrzeżenia do treści zawartych w ww. protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęła skarga na zaniechanie działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Mając powyższe na uwadze zapoznał zebranych z treścią niniejszej skargi, po czym udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek: do Wojewody Podlaskiego wpłynęła skarga na większość urzędów pracy z naszego województwa w tym również do Rady Powiatu Łomżyńskiego – w części odnoszącej się do zaniechania działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W zarzutach skargi placówka szkoleniowa „Your School” Centrum Nauki Języków Obcych, Sylwia, Jan Rubkiewicz s.c. podaje, że złożyła swoją ofertę szkolenia osób bezrobotnych z gwarancją zatrudnienia oraz pakietem socjalnym od Pracodawcy pocztą elektroniczną do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy.
Wobec tego przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające polegające na dokładnym sprawdzeniu wpływającej korespondencji do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w okresie październik-grudzień 2007 roku. Z tego postępowania wynika, że w w/w okresie nie wpłynęła żadna oferta firmy „Your School”. Mając powyższe na uwadze niniejsza skarga staje się bezprzedmiotowa. Takiego zdania jest również nasz radca prawny. Wg obowiązujących norm prawnych na tego typu oferty się nie odpowiada, nawet w przypadku kiedy dotrą droga mailową, oczywiście jeżeli nie jest prowadzone postępowanie na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Taka oferta ma charakter wiążący jedynie dla składającego ofertę.
Reasumując pragnę jeszcze raz zaznaczyć, że taka oferta w ogóle do nas nie wpłynęła.

Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Henryk Krajewski: uważam, że wyjaśnienia przedstawione przez Dyrektora są wystarczające. Skarga jest bezprzedmiotowa.

Andrzej Piotrowski: czy mogło dojść do sytuacji, w której pracownik usunąłby ofertę z poczty internetowej?

Mieczysław Bieniek: jestem przekonany, że takie zdarzenie nie miało miejsca.

Przewodniczący Komisji: a jak postąpiłby Pan jak taka oferta wpłynęłaby?

Mieczysław Bieniek: nie odpowiedziałbym na taką ofertę. Tego typu ofert rocznie wpływa do nas nawet kilkaset.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: do każdego z nas trafia mnóstwo ofert, wkładanych pod wycieraczki w samochodzie, do skrzynek na listy. To jest forma reklamy, zgodnie z uwarunkowaniami na rynku.

Mieczysław Bieniek: można uznać, że wobec wyboru nowego wojewody Dyrektor WUP postąpił nieco nadgorliwie, uważam, że nie powinien zwracać się do Przewodniczących Rad Powiatu, a odpowiedzieć, iż nie było wymogu odpowiadania na taką ofertę przez powiatowe urzędy pracy.

Andrzej Piotrowski: czy z tą firmą miał Pan wcześniej jakiś kontakt?

Mieczysław Bieniek na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Radny Henryk Krajewski: zdarzają się nawet przypadki, że wiadomości przesyłane drogą elektroniczną nie docierają.

Wicestarosta: wg obowiązujących nas norm prawnych, na takie oferty nie mamy obowiązku odpowiadać, nawet jak wpłyną do nas.

Mieczysław Bieniek: przy rozpatrywaniu takich ofert obowiązuje nas ustawa prawo zamówień publicznych, ale my w tej sprawie w ogóle takiego postępowania nie prowadziliśmy.

Z kolei Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak dalszych uwag i pytań zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie została przyjęta opinia o następującej treści:
„Po dokonaniu analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przedmiotowa skarga zgodnie z właściwością została, pismem z dnia 18 stycznia 2008 r., przekazana przez Wojewodę Podlaskiego do Rady Powiatów na terenie województwa podlaskiego (wszystkich), w tym również do Rady Powiatu Łomżyńskiego – w części odnoszącej się do zaniechania działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
W zarzutach skargi placówka szkoleniowa „Your School” Centrum Nauki Języków Obcych, Sylwia, Jan Rubkiewicz s.c. podaje, że złożyła swoją ofertę szkolenia osób bezrobotnych z gwarancją zatrudnienia oraz pakietem socjalnym od Pracodawcy pocztą elektroniczną do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy. Oferta została wysłana kilkakrotnie w okresie od października do grudnia 2007r. (ostatni raz 13.12.2007r.), lecz do chwili złożenia skargi tj. do dnia 14 stycznia 2008r., nie otrzymali oni żadnej odpowiedzi.
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora PUP w Łomży, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające polegające na dokładnym sprawdzeniu wpływającej korespondencji do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) w okresie październik-grudzień 2007 roku wynika, że w w/w okresie nie wpłynęła żadna oferta firmy „Your School”.
Sprawdzono możliwość kontaktu drogą elektroniczną na następujące adresy:
1. bilo@praca.gov.pl – główny adres Urzędu;
2. adres Dyrektora PUP w Łomży mieczysław.bieniek@lomza.pl;
3. adres Zastępcy Dyrektora PUP w Łomży danuta.jarota@pup.lomza.pl,
4. adres ofertypracy@pup.lomza.pl oraz
5. adres efs@pup.lomza.pl
– podane na stronie internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży www.pup.lomza.pl.
Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego stwierdza, iż zgłoszony przez firmę „Your School” zarzut dotyczący zaniechania działania w stosunku do Dyrektora PUP w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja uważa za bezzasadną” (opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).


Ad.2 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Z kolei, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 8 lut 2008 12:28
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2008 12:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1746 razy