BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt protokołu nr 7/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad miało miejsce o godzinie 10.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.30.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 6-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Jedwabnego dotyczącej nieprawidłowości związanych z użyczeniem pasa drogowego Panu Jerzemu Chrzanowskiemu zam. Karwowo 2, w związku z budową ogrodzenia w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią projektu protokołu z 6-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który wyłożony był do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są zastrzeżenia do treści zawartych w ww. protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 6-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęła skarga mieszkańców Jedwabnego dotycząca nieprawidłowości związanych z użyczeniem pasa drogowego Panu Jerzemu Chrzanowskiemu zam. Karwowo 2, w związku z budową ogrodzenia w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej. W nawiązaniu do powyższego zapoznał zebranych z treścią niniejszej skargi, po czym stwierdził, że wspólnie z radnym Henrykiem Krajewskim i Dyrektorem ZDP w Łomży dokonali wizji bezpośredniej budowy ogrodzenia w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej.
Z kolei dodał: Chciałbym podziękować Panu Mierzejewskiemu za złożenie skargi i społeczną interwencję w niniejszej sprawie. Nie przesądzam niczyjej winy, ale taka postawa jest słuszna.
Wejście w chodnik 70 cm w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia to samowola budowlana. W mojej ocenie wygląda to bardzo niedobrze. Chciałbym zapytać czy wcześniej było wybudowane tam ogrodzenie – w miejscu gdzie teraz Państwo budują nowe ogrodzenie? Ponadto jakie Państwo procedury wszczęli przed tą budową?

Jerzy Chrzanowski: byłem w Urzędzie Miasta Jedwabne i poinformowano mnie, że ta droga nie należy do Miasta. Nie wiedziałem jakie należy wszcząć procedury. Kostka została ułożona do miejsca, w którym rozpoczęliśmy budowę ogrodzenia. Na naszej działce, z drugiej strony ogrodzenia została wybudowa droga powiatowa i to na dużo większej powierzchni niż my zajęliśmy pod budowę ogrodzenia.
Wcześniej w miejscu gdzie budujemy ogrodzenie stało stare ogrodzenie.

Radny Andrzej Piotrowski: jeżeli były wyjazdowe oględziny w miejscu użyczenia pasa drogowego to powinni być powiadomieni wszyscy członkowie Komisji. Ponadto Komisja powinna zobaczyć jak wygląda usytuowanie ogrodzeń na całej ulicy Cmentarnej, a nie tylko przy posesji Pana Chrzanowskiego.

Jerzy Chrzanowski: mowa jest o wejściu w pas drogowy na 70 cm, a faktycznie w średnicy jest to do 30 cm, to jest klin schodzący w dół działki. Sąsiad Wiśniewski ma inaczej położone ogrodzenie, a z kolei pierwszy gospodarz ma aż przy samej ulicy ogrodzenie.

Irena Chrzanowska: siostra Pana Mierzejewskiego, która była Skarbnikiem widziała jak rozpoczynaliśmy budowę ogrodzenia i nie ostrzegła nas, że możemy wchodzić w pad drogowy, a później wpłynęła na nas skarga.

Następnie Państwo Chrzanowscy zapoznali zebranych z wyrysem geodezyjnym przedstawiającym położenie ich działki w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej, po czym głos zabrała osoba, która wniosła analizowaną skargę.

Henryk Mierzejewski: jestem mieszkańcem Jedwabnego przeżyłem tam prawie 60 lat. Ulica Cmentarna prowadzi do pomnika ku czci pomordowanych Żydów. Muszę powiedzieć, że Państwu Chrzanowskim nie zabrano na drogę nic. Krawężniki są po granicy. Przeciwna strona udzieliła gruntu na chodnik. Ja także użyczyłem swoich gruntów na chodnik. Przedstawiam Państwu zdjęcia, na których widać jak został wykopany słupek telekomunikacyjny przez państwa Chrzanowskich, który był na granicy. Jezdnia na ulicy Cmentarnej została zwężona z 9 do 7 m, aby zaoszczędzić na inwestycji jak kładziono nawierzchnię asfaltową. W Urzędzie Wojewódzkim urzędnik się zdziwił, że osobom prywatnym użycza się pasa drogowego.
Natomiast kostka na chodniku nie była do końca ułożona, ponieważ zabrakło jej inwestorowi.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: jaki jest sens Pana skargi, czy Pana zdaniem ogrodzenie utrudnia ruch na ulicy Cmentarnej?

Henryk Mierzejewski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Wicestarosta: jakie rozwiązanie satysfakcjonowałoby Pana?

Henryk Mierzejewski: rozebrania ogrodzenia i cofnięcie go.

Przewodniczący Komisji: po dokonaniu wizji bezpośredniej uznaliśmy, że ogrodzenie zostało wybudowane w pasie drogowym, nie możemy dopuszczać do samowoli budowlanej. Czy Państwo macie zgłoszenie o budowie ogrodzenia.

Irena Chrzanowska: w naszą działkę weszła droga, my chcielibyśmy zrobić zamianę tych gruntów na zajęte przez nas, które stanowią zaledwie około 3 m2.
Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Alicja Bikowska poinformowała, że zgodnie z ustaleniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego niniejsza sprawa miała następujący przebieg:
 8.10.2007r wpłynęło zgłoszenie od Jerzego Chrzanowskiego zam. Karwowo 2 w sprawie budowy ogrodzenia z kamienia i betonu,
 15.10.2007r oględziny – ustalono, że ogrodzenie narusza pas drogowy,
 19.10.2007r wydano postanowienie wstrzymujące roboty budowlane przy budowie ogrodzenia działki,
 9.11.2007r wydano decyzję nakazującą do (15 .04) rozbiórkę wykonanych elementów ogrodzenia,
 8.11.2007r podpisano umowę użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, a państwem Chrzanowskich zam. Karwowo 2 dotyczącą przekazania w bezpłatne użyczenie części działki drogi powiatowej,
 16.01.2008r sprawa została wysłana do Białegostoku, zostało wznowione postępowanie i daliśmy decyzję na zaniechanie dalszych robót- przedłożenie umowy użyczenia.
Zakończenie sprawy jest możliwe, jeśli zainteresowani przedłożą nową mapkę i umowę użyczenia, wówczas z naszej strony może być zakończone postępowanie.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski: w dniu 28 września 2007 roku został złożony wniosek do ZDP w Łomży przez Państwa Chrzanowskich o uzgodnienie linii ogrodzenia działki położonej w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej. 8 października 2007 roku ZDP pozytywnie opiniuje tę kwestię pod warunkiem lokalizacji wzdłuż linii rozgraniczającej ustalonej przez uprawnione służby geodezyjne – zgodnie z załączoną mapką.
25 października 2007 roku wpłynęło podanie Państwa Chrzanowskich o użyczenie 3,8 m2 pasa drogowego na ogrodzenie (Dyrektor odczytał całą treść podania).
8 Listopada 2007r podpisano umowę użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, a państwem Chrzanowskich zam. Karwowo 2 dotyczącą przekazania w bezpłatne użyczenie części działki drogi powiatowej.
Sens tej umowy był taki, że użyczyłem 3,8 m2 pasa drogowego, ponieważ część działki Państwa Chrzanowski została zajęta pod drogę i do czasu wyjaśnienia postanowiłem użyczyć ten grunt – na minimalny okres 3 lat. Użyczenie nie jest jednoznaczne z trwałym przekazaniem gruntu i nie ma mowy o żadnym łamaniu prawa z naszej strony.
Nie chciałbym donosić się do inwektyw, które są opisane w skardze. Przez wiele lat pracy nie spotkałem się z takimi zarzutami. Najgorzej jeżeli rzucane są oszczerstwa bez podstaw i dowodów.

Wicestarosta: użyczenie dotyczy 3,8 m2 pasa drogowego, a my zajęliśmy grunty pod drogę o wiele większe. Zlecenie prac geodezyjnych w sprawie wytyczenia drogi byłoby bardzo kosztowne. Podobna sytuacja – w zakresie nieuregulowania własności gruntów zajętych pod drogi jest na wielu naszych drogach.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski: po pierwsze na dzień dzisiejszy decyzji o rozbiórce nie ma, bowiem taka decyzja wydana w dniu 8.11.2007 roku wydano decyzję nakazującą do (15.04) rozbiórkę wykonanych elementów ogrodzenia, jednak w momencie kiedy pojawiły się nowe okoliczności – przedłożenie podpisanej umowy użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, a państwem Chrzanowskich zam. Karwowo 2 dotyczącej przekazania w bezpłatne użyczenie części działki drogi powiatowej, wydaną decyzję nakazującą rozbiórkę uchylono. Miało to miejsce, ponieważ w chwili wydania decyzji nakazującej rozbiórkę nie znano wszystkich okoliczności – powstanie prawa do dysponowania gruntu pod ogrodzeniem. Wobec tego wydano postanowienie wstrzymujące roboty budowlane przy budowie ogrodzenia działki do momentu wyjaśnienia sprawy.
Zgodnie z tym, że użyczenie nastąpiło na minimalny okres 3 lat – do upływu tego okresu postawione już de facto ogrodzenie może stać, o ile nie pojawią się jakieś nowe okoliczności.
Dyrektor ZDP zgodnie z ustawą o drogach publicznych może w obrębie drogi publicznej oddawać w użyczenie, dzierżawę lub najem grunty w pasie drogowym.
W moim przekonaniu Dyrektor ZDP skorzystał z tego prawa w dobrym przekonaniu, ponieważ ze wszystkich dokumentów wynika, że droga powiatowa wchodzi w działkę Państwa Chrzanowskich w dużo większej powierzchni.
Uważam, że w przypadku uporządkowania stanu prawnego działek powinniśmy zająć się kompleksowo całą ulicą Cmentarną.
Przyszłościowo rozwiązanie może wiązać się z wykupem lub zamianą. Natomiast po faktycznym sprawdzeniu własności i wytyczeniu granic może być różnie, ci którzy myślą, że oddali grunty pod drogę w rzeczywistości mogli zająć grunty w pasie drogowym i na odwrót. Często tak bywa.
Należy zaznaczyć, że na ogrodzenie nie jest potrzebne pozwolenie a jedynie zgłoszenie i to w części od drogi publicznej.
Na dzień dzisiejszy decyzji o rozbiórce nie ma. Uważam, że użyczenie gruntu przez Dyrektora ZDP nie stanowi utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a do takiego użyczenia Dyrektor miał pełne prawo i z niego skorzystał.

Henryk Mierzejewski: wobec tego dalej będziemy pisać, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego został zawiadomiony o tym, ściągniemy także telewizję.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: należy pamiętać, że skarga dotyczy nieprawidłowości związanych z użyczeniem pasa drogowego Panu Jerzemu Chrzanowskiemu, natomiast postępowanie prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to zupełnie odrębna kwestia. Komisja powinna skupić się na meritum sprawy. Spór między stronami prawdopodobnie będzie trwał jeszcze długo i Komisja nie powinna nad tym debatować.

Radny Jan Kuczyński: zastanawia mnie to, że dzień przed nakazem rozbiórki podpisano umowę użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, a państwem Chrzanowskich i stanowi to nowe okoliczności w sprawie.
W moim odczuciu nie widzę naruszenia prawa przez Dyrektora ZDP. Ponadto uważam, że rzucanie bez dowodów zarzutów pod adresem Dyrektora jest dużym nietaktem. Takie pomówienia później ciążą nad osobą, która w tym przypadku jest niewinna.

Radny Andrzej Piotrowski: jestem radnym z okręgu Jedwabnego, uważam że sama waga sprawy jest dziwna, chodzi o 3 m2. Na ulicy Cmentarnej większości ogrodzeń nie jest w jednej linii, a w spornym miejscu chodnik jest w zasadzie najszerszy. Takie małe niedociągnięcia mogą wynika z wielu kwestii, nieuregulowanych stanów prawnych, zaniedbań od wielu lat itp.
Ponadto w skardze nie powinno być sformułowanych bez dowodów tak poważnych zarzutów, ponieważ jeżeli nie potwierdzą się te zarzuty to Dyrektor będzie mógł wnieść sprawę cywilną.
Jeżeli ktoś powołuje w skardze na podpisy to te podpisy powinny być czytelne. Poza tym nie ma podpisu sąsiada, na którego się Pan powołuje, a Pana posesja nie przylega do posesji Państwa Chrzanowskich.

Radny Henryk Krajewski: doświadczenie każdy z nas ma i jakiś pogląd na tę sprawę powinien mieć wyrobiony. Mówiąc obrazowo aż oczy bolą jak się patrzy na lokalizację tego ogrodzenia. Jak Państwo stawialiście ogrodzenie to wiedzieliście, że wchodzicie w pas drogowy i jakieś konsekwencje tego powinny być. Dyrektor ZDP starał się pomóc i działał w dobrej wierze, użyczenie zawiesiło na 3 lata sporną sprawę. Dziwi mnie, że Państwo Chrzanowscy tak zlokalizowali ogrodzenie. Zgodnie z obowiązującym prawem takie inwestycje powinny być zgłoszone.

Radny Andrzej Piotrowski: Komisja powinna w pełnym gronie dokonać wizji bezpośredniej i zobaczyć jak wyglądają wszystkie ogrodzenia. Poza tym ogrodzenie Państwa Chrzanowskich jest ustawione równolegle do drogi.

Radny Henryk Krajewski: w tej sprawie potrzebny jest rozsądny kompromis.

Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski: właścicielem działki nr 642 położonej w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej jest Jerzy Chrzanowski syn Jana i Stanisławy i Irena Chrzanowska córka Henryka i Katarzyny. Na tę działkę założona jest księga Nr 25051. Są to istotne elementy, ponieważ zarzuty w skardze są bardzo poważne. Sprawa dotyczy sąsiedztwa z drogą powiatową o numerze działki 594, KW 49804, właścicielem jest powiat łomżyński, a trwałym zarządcą Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
Skarga jest na działania Dyrektora ZDP, czy miał prawo użyczyć problemowej powierzchni pasa drogowego. Jako trwały zarządca i zgodnie z ustawą cytowaną przez Pana mecenasa miał takie prawo i z niego skorzystał. Czy Dyrektor zajął stanowisko słuszne czy też nie to zupełnie inna kwestia.
Linia drogi powiatowej graniczącej z działkami przy ulicy Cmentarnej nie jest linią prostą. Stan prawny nie jest wyznaczony linią prostą. Istniejące ogrodzenia nie są też w linii prostej, o czym mówił Pan radny Andrzej Piotrowski.
Na spornym odcinku jest linia przerywana oznaczająca stan władania, a linia ta jest zgodna z wybudowanym ogrodzeniem.
W kwestii regulacji stanów zawsze istotne zdanie ma Zarząd Dróg Powiatowych, który wyznaczał teren niezbędny dla drogi lub też stan faktyczny na gruncie.
Mamy do czynienia w tym przypadku z takim stanem, że część gruntów zajętych pod drogę nie jest własnością powiatu i odwrotnie część gruntów powiatu jest użytkowana przez Państwa Chrzanowskich. Uregulować tę kwestie można zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli grunt zajęty pod drogę można przejąć w trybie właściwej ustawy. Natomiast grunt zajęty pod ogrodzenie można za zgodą Zarządu Powiatu sprzedać, dotychczas takie grunty – zbędne dla ZDP – sprzedawaliśmy, aby nie podrażać kosztów zarządzania drogami. Jeżeli Zarząd Powiatu nie wyrazi woli sprzedania to zainteresowani mogą wystąpić do sądu o przejecie gruntu na podstawie zasiedzenia, o ile wykazane zostanie, że grunt ten był w samoistnym posiadaniu przez okres ciągły minimum 30 lat.
To jest stan ujawniony, ale nie jest to jednoznaczne, że prawo własności zostało już zakończone. Stan prawny można ujawnić przed sądem powszechnym.

Alicja Bikowska – przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: jak Pan chciałby, aby ta sprawa się zakończyła, żeby nie wnosić kolejnych skarg?

Henryk Mierzejewski: trzeba cofnąć płot i będzie wszystko w porządku. Ja cofnąłem się i za te grunty płacę podatek.

Przewodniczący Komisji: na wniosek radnego Andrzeja Piotrowskiego możemy dokonać w pełnym składzie wizji bezpośredniej problemowego ogrodzenia i całej ulicy Cmentarnej.
Uważam, że jesteśmy od tego, aby uporządkować omawianą sprawę.

Henryk Mierzejewski: będę tę sprawę dalej prowadził, ponieważ wymaga tego ode mnie społeczeństwo.

Irena Chrzanowska: należy mieć na uwadze to, że my zajęliśmy około 3 m2 a pod drogę bez powiadomienia nas zajęto nasze grunty o wiele większe.

Przewodniczący Komisji: wobec tego, że wszyscy zainteresowani już się wypowiedzieli w niniejszej sprawie ogłaszam dziesięciominutową przerwę, po zakończeniu której Komisja przy zamkniętych obradach podejmie autonomiczną decyzję w sprawie skargi mieszkańców Jedwabnego dotyczącej nieprawidłowości związanych z użyczeniem pasa drogowego Panu Jerzemu Chrzanowskiemu zam. Karwowo 2, w związku z budową ogrodzenia w Jedwabnem przy ul. Cmentarnej.
Poza tym chciałbym, aby Pani Bikowska Alicja przekazała pani Inspektor Nadzoru Budowlanego, że jestem rozczarowany, iż po raz kolejny nie skorzystała z mojego zaproszenia.

Alicja Bikowska: Pani Barbara Stalewska jest na zwolnieniu lekarskim i nie mogła przybyć na posiedzenie Komisji.


Po przerwie jako pierwszy głos zabrał Radny Henryk Krajewski, który podkreślił, że zgodnie ze wszelkimi wyjaśnieniami udzielonymi podczas posiedzenia Dyrektor ZDP podjął decyzję o użyczeniu pasa drogowego zgodnie ze swoimi kompetencjami, przy czym w jego ocenie ogrodzenie zostało wybudowane w dziwny sposób, niesymetryczny do pozostałych ogrodzeń.

Radna Barbara Zalewska: istotne jest także to, że osoby skarżące widzieli jak Państwo Chrzanowscy budowali ogrodzenie i nie ostrzegli ich, że mogą wchodzić w pas drogowy.

Wicestarosta: chciałbym jeszcze dodać, że praktycznie w każdej miejscowości przy budowie i modernizacji dróg weszliśmy w przylegające działki, takie są realia. Stany prawne i własnościowe nie są uregulowane w większości przypadków.

Radny Andrzej Piotrowski: prawdopodobnie jak chcielibyśmy uregulować stany prawne na ulicy Cmentarnej to Państwa Chrzanowskich sprawa nie dotyczyłaby, a wiele pozostałych osób zamieszkałych przy tej ulicy miałoby pobudowane ogrodzenia niezgodnie z aktualnym stanem własności. Spowodowałoby to duży bałagan i duże koszty dla naszego samorządu.

Radny Henryk Krajewski: trzeba trzymać się tego co ściśle dotyczy skarga i rozpatrzyć ją pod względem formalnym. Wysłuchaliśmy obie strony i każdy z nas może mieć prywatną ocenę, ale skarga ma być rozpatrzona zgodnie z prawem.

Radny Jan Kuczyński: w mojej ocenie sprawa ta będzie się toczyć dalej, wobec czego powinniśmy wynająć geodetę, który zrobiłby odpowiednie pomiary i wytyczenia. Jeżeli uzyskane wyjaśnienia potwierdziłby się to powinniśmy doprowadzić do zamiany.

Radna Barbara Zalewska: także uważam, że Dyrektor nie przekroczył swoich uprawnień, zdjęcia, mapki geodezyjne i inne dowody wyraźnie wskazują, iż Państwo Chrzanowscy starali się wybudować ogrodzenie na swojej działce.

Z kolei Wicestarosta zaproponował przyjęcie następującego stanowiska w odniesieniu do rozpatrzenia skargi Henryka Mierzejewskiego i pozostałych osób podpisanych na skardze na decyzję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Niniejszą skargę uznaje się za bezzasadną. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego w zakresie zarządu drogami powiatowymi, w tym pasami drogowymi wskazanych dróg, zatem także poboczami i chodnikami. Faktyczne władztwo Powiatu nad przedmiotowymi drogami wynika z realizacji ustawowych obowiązków, nałożonych na zarządcę drogi przez artykuł 20 ustawy o drogach publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka pełniąca rolę administratora dróg, od dnia 01.01.1999r. prowadzi na przedmiotowych drogach prace związane z utrzymaniem nawierzchni, realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymaniem zieleni w pasie drogowym. Z mocy art.22 ust.1 przytoczonej ustawy Zarząd Drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Obowiązek ten został potwierdzony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży odpowiednią decyzją Zarządu Powiatu. W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Dróg Powiatowych może określoną nieruchomość oddać w najem, dzierżawę albo ją użyczyć, w drodze umowy – art.22 ust.2 cyt.ustawy. Orzecznictwo sądowe stwierdza m.in., że „Gmina może wydzierżawić należącą do niej drogę publiczną. Nie narusza to prawa”. Wobec powyższego nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia uchybień w tym zakresie. W myśl prawa budowlanego wystarczające do wzniesienia budynku lub budowli na cudzym gruncie jest uzyskanie od właściciela tego gruntu zgody na dysponowanie nim pod budowę. Umowa użyczenia także spełnia to kryterium. Należy podkreślić, że Powiat nic ze swojej własności nie uszczuplił, ponieważ nie przeniósł tego prawa na rzecz Jerzego Chrzanowskiego. Powstała sytuacja ma charakter czasowy, co oznacza, że w przyszłości może być przedmiotem zmiany. Odnośnie poruszanego stanu faktycznego niesłuszny jest zarzut, iż w sprawie nie zostało wydane rozstrzygnięcie wstrzymujące prace budowlane przy ogrodzeniu. Postanowieniem z dnia 19.10.2007r. znak PINB.7358-60/02/07 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał prace budowlane, jako że odbywały się bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi budowlanemu oraz bez prawa dysponowania gruntem w pasie drogowym. Następnie decyzją z dnia 09.11.2007r. PINB.7358-60/3/07 nakazał rozbiórkę ogrodzenia. Ponieważ uchybienia będące podstawą wydania postanowienia zostały usuniete, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją podjętą w wyniku wznowienia postępowania uchylił decyzję w przedmiocie nakazania rozbiórki ogrodzenia i równoczesnie decyzją z dnia 16.01.2008r. PINB.7358-60/5/07/08 nakazał zaniechanie dalszych robót budowlanych. W chwili ostatecznego rozstrzygania sprawy przez nadzór budowlany ogrodzenie zostało wzniesione i nie stwierdzono podstaw do uznania, iż pozostaje to w sprzeczności z prawem. Analizując wyczerpująco sprawę ustalono również, iż stawiający ogrodzenie poprawili chodnik przywracając go do stanu poprzedniego, a zawężenie chodnika na długości ok. 11m nie ma istotnego wpływu na utrudnienie ruchu pieszych i ich bezpieczeństwo. Ponadto na dalszym odcinku granicy drogi powiatowej z posesją Jerzego Chrzanowskiego pas drogowy – chodnik, fragmentarycznie nawierzchnia asfaltowa – wchodzi na długości ponad 13m i szer. ok. 40 cm w posesję Jerzego Chrzanowskiego. Wobec tego podjętych działań nie należy uznać za nieracjonalne powodujące zbędne wydatki, równocześnie przy zachowaniu przez wszystkich zainteresowanych swoich dotychczasowych uprawnień. W innym wypadku należałoby na nowo wykonywać prace geodezyjne, dokonać i zatwierdzić podział nieruchomości, przesunąć pas drogowy łącznie z nawierzchnią asfaltową i ogrodzenie. Powiat Łomżyński nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości takich działań w zakresie kompleksowym w stosunku do uregulowania całości stanu prawnego ulicy, nie zaś jednostkowego przypadku. Powiat Łomżyński i jego jednostki organizacyjne dysponują pieniędzmi publicznymi, a powstała sytuacja nie przyczyniła się do zbędnych wydatków. Zapewne wiadomo jest skarżącym, że stosunki własnościowe w wielu wypadkach są zaniedbane, tym samym „wyprostowanie” powstałych stanów faktycznych władania, aczkolwiek nie niemożliwe, pociąga niewspółmierne koszty, zatem celem ich obniżenia, możliwa jest do rozważenia regulacja całościowa. Rada Powiatu rozpatrując skargę odniosła się tylko do faktów i stanu prawnego, a w konsekwencji uznała skargę za bezzasadną. Rada natomiast nie będzie badać i ustosunkowywać się do zadanych pytań dotyczących hipotetycznych sytuacji przyszłych, będących ze strony skarżących przedmiotem dywagacji i przypuszczeń.
Radny Andrzej Piotrowski: uważam, że do zdania „Analizując wyczerpująco sprawę ustalono również, iż stawiający ogrodzenie poprawili chodnik przywracając go do stanu poprzedniego, a zawężenie chodnika na długości ok. 11m nie ma istotnego wpływu na utrudnienie ruchu pieszych i ich bezpieczeństwo” na końcu należy dodać „a nawet je poprawia”.

Radny Jan Kuczyński: jestem przekonany, że najlepszym rozwiązaniem będzie doprowadzenie do zamiany gruntów.
W zdaniu „Powstała sytuacja ma charakter czasowy, co oznacza, że w przyszłości może być przedmiotem zmiany” proponuję zmianę zapisu z „zmiany” na „zamiany”.
Ponadto w sprawie bezpieczeństwa ruchu na ulicy Cmentarnej powinna wypowiedzieć się Komenda Policji.
Członkowie Komisji w nawiązaniu do powyższego uznali, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w niniejszej sprawie nie należy sugerować żadnych dalszych rozwiązań w kwestii sprzedaży czy zamiany spornych części działek.

Przewodniczący Komisji: Państwo Chrzanowscy naruszyli prawo budowlane – nie dokonali zgłoszenia czy tez nie mieli pozwolenia na budowę ogrodzenia, to także jest ważne. Teraz ogrodzenie tworzy trójkąt. Ta sprawa może być precedensem i potoczy się lawina, inni będą również chcieli podobnie postąpić.
Komisja Rewizyjna ma prawo zamówić rzeczoznawców i innych biegłych, uważam, że powinniśmy zamówić biegłego geodetę, wtedy z czystym sumieniem podejmiemy decyzję.

Wicestarosta: w kwestii formalnej należy zaznaczyć, że na ogrodzenie nie jest potrzebne pozwolenie a jedynie zgłoszenie i to w części od drogi publicznej.

Przewodniczący Komisji: spór powinniśmy rozstrzygnąć rozsądnie.

Radna Barbara Zalewska: trzeba rozumieć tekst, czy Pan rozumie treść skargi, mamy rozpatrzeć skargę na działania Dyrektora ZDP. Uznaliśmy, że Pan Dyrektor miał pełne prawo postąpić tak jak postąpił.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Dróg Powiatowych może określoną nieruchomość oddać w najem, dzierżawę albo ją użyczyć, w drodze umowy – art.22 ust.2 cyt. przez Wicestarostę ustawy. Musimy odnieść się do skargi, a nie rozstrzygać spory. Nie jesteśmy od tego, aby oceniać w jaki sposób pogodzić strony. Skarga jest bezzasadna i należy w tej sprawie zarządzić głosowanie. Dalsza dyskusja jest próżna. Wysłuchaliśmy wszystkich zainteresowanych i nie dyskutujmy nad tym czy nastąpiły naruszenia prawa budowlanego, ponieważ tego nie dotyczy skarga.

Przewodniczący Komisji: jeszcze proponuję wyjazd w celu dokonania wizji bezpośredniej przez wszystkich członków Komisji.

Radna Barbara Zalewska: uważam, że nie ma potrzeby dokonania wizji bezpośredniej, wyjaśnienia udzielone podczas tego posiedzenia były w zupełności wystarczające, zapoznaliśmy się z opiniami biegłych, mapami i wyrysami geodezyjnymi oraz zdjęciami.

Radny Andrzej Piotrowski: jestem podobnego zdania, osobiście dokonałem wizji całej ulicy Cmentarnej, kto chciał to ze sprawą wnikliwie się zapoznał, zaproszenia na Komisję były wysłane z wystarczającym wyprzedzeniem, a część członków Komisji dokonała wyjazdu wspólnie z Dyrektorem ZDP.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowej sprawy.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu poprawka zgłoszona przez radnego Andrzeja Piotrowskiego w postaci dodania frazy do zdania „Analizując wyczerpująco sprawę ustalono również, iż stawiający ogrodzenie poprawili chodnik przywracając go do stanu poprzedniego, a zawężenie chodnika na długości ok. 11m nie ma istotnego wpływu na utrudnienie ruchu pieszych i ich bezpieczeństwo” „a nawet je poprawia” – na końcu zdania, została jednogłośnie przyjęta.

W kolejnym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi (omówionej powyżej), uwzględniający poprawkę zgłoszoną przez radnego Andrzeja Piotrowskiego został pozytywnie zaopiniowany (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 7-me posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził
na zlecenie Komisji
uczestniczący w posiedzeniu:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 5 mar 2008 08:18
Data opublikowania: środa, 5 mar 2008 08:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1959 razy