BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 marca 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.50.


Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
2. Zapoznanie z informacją finansową za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Zapoznanie z informacją finansową za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
5. Rozpatrzenie kwestii nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok.
7. Zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego.
8. Sprawy różne:
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o omówienie sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz informacji finansowej za 2007 rok złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Jarosław Cholewicki: wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące niniejszych tematów. Pokrótce pragnę poinformować, że rok zamknęliśmy po stronie pasywów i aktywów kwotą 112.679 zł. W stosunku do roku ubiegłego sytuacja zmieniała się o około 20.000 zł. Wpłynęła na to dotacja z Ministerstwa na zakup środków trwałych w kwocie 20.000 zł. Ogółem rok zamknęliśmy symboliczną stratą w wysokości niespełna 300 zł. Nie stanowi to dla nas problemu. Ponadto nie przewidujemy znaczących problemów. Nauczyliśmy się funkcjonować w takich warunkach jakie są od nas niezależne. Była sytuacja, że dostawaliśmy ze Starostwa Powiatowego środki tylko na jeden miesiąc. W tym roku Powiat zapewnił nam już środki na 4 miesiące.
Pragnę dodać, że w ubiegłym roku złożyliśmy 6 wniosków do Ministra Kultury z czego najważniejszy wniosek do tzw. mecenatu został zaakceptowany. Do mecenatu jest nieco łatwiej aplikować, bowiem jest to program skierowany do ograniczonej grupy jednostek kultury, natomiast do pozostałych programów mniej więcej na około 1200 wniosków akceptowanych jest około 60 wniosków.

Radny Wojciech Kubrak poprosił o poinformowanie o wysokości strat oraz o ogólną informacją nt. sprzedanej w 2007 roku działki.

Jarosław Cholewicki stwierdził, że rok 2007 zamknął się symboliczną stratą – niespełna 300 zł, natomiast w ubiegłym roku sprzedano działkę o pow. około 1.700 m2 zabudowaną garażami, za kwotę 107.000 zł, przy czym ROK posiada jeszcze dwie działki położone przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży. Kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych z rodzajem sprzętu elektronicznego, który został zakupiony w 2007 roku na potrzeby ROK w Łomży oraz z przygotowanymi wnioskami o dofinansowanie, które zostaną złożone w ramach różnych programów w roku bieżącym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych informacji.

Ad.3 i Ad.4 Barbara Turowska – osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie objaśniając informację finansową za 2007 rok złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zwróciła uwagę na elementy takie jak: w 2007 roku Muzeum osiągnęło przychody własne łącznie z dotacją w kwocie 401.819,56 zł, co stanowi 99,39 % planu 404.300 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z osiągniętych niższych własnych dochodów. Przychody własne to przede wszystkim bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw i upominków oraz dofinansowania. Łącznie jest to kwota 116.819,56 zł. Wykonanie 97,92 % planu. Uzyskanie wpływów w 100 % było nie możliwe z powodu mniejszej ilości zwiedzających. Udział dotacji w kwocie 285.000 zł zrealizowanego w 100 % planu i 70,50 % ogólnych przychodów. Wykonywanie własnych przychodów to 29,07 % planu ogólnego. W stosunku do roku 2006 przychody własne były większe o około 1000 zł, zaś z darowizn i dofinansowań o 8.249,43 zł. Koszty Muzeum za 2007 zamknięte są kwotą 377.921,42 zł co stanowi 99,30 % planu 380.600 zł. W strukturze kosztów dominują:
• Wynagrodzenie – 48 % ogólnych kosztów i pochodne co stanowi – 10,40 % ogólnych kosztów,
• Wynagrodzenie bezosobowe (dozór i pozostałe) – 13,92 % ogólnych kosztów
• Wydatki związane z utrzymaniem.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego wynosi 99,30 %. Koszty były ponoszone w zależności od potrzeby. W celu obniżenia kosztów w 2007 roku Muzeum zatrudniło 4 osoby z PUP w Łomży. Refundacja wyniosła 22.825,04 zł. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa i są podejmowane poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz pozyskiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum. Należności – 36.544,10 zł w tym NFOŚiGW – 19.312 zł, oraz US – 12.089,90 zł. Zobowiązanie – 49.048,18 zł – kredyt 45.513 zł + usługi (telefony, energia itp.) – 3.126,18 zł, środki pieniężne – 7.973,27 zł.
Bilans przedstawia się następująco. Muzeum Przyrody gromadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury zgodnie z ustawą o rachunkowości – Jaka instytucja kultury samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysku i strat, upoważnienie do sprawozdania i informacji dodatkowej.
1) Aktywa trwałe wynoszą 701.297,31 zł. zostały zwiększone o nakłady poniesione (prace wykończeniowe w piwnicy) w 2007 roku – 12.165,86 zł i akwaria z NFOŚiGW – 74.929 zł. Muzeum posiada grunty wieczystego użytkowania o powierzchni 2ha 3900 m3 o wartości 33.235 zł.
2) Aktywa obrotowe składające się z:
• Zapasu drewna – 7.659,02 zł
• Należności krótkoterminowych –34.648,20 zł (usługi – 316.67 zł, podatki – 12.085,907 zł, czynsz pani Chyl i NFOŚiGW),
• Środki pieniężne – 8.119,89 zł. Aktywa obrotowe wynoszą – 52.323,01 zł. Aktywa zamknęły się kwotą – 753.620,32 zł.
Po stronie pasywów występują:
1) Fundusz instytucji, który składa się z:
• Z funduszu środków trwałych – 632.413,11 zł,
• Z funduszu zasadniczego – 49.026,52 zł,
• Z funduszu środków trwałych pomniejszonych o wartość na projekty w roku 2007 – 20.004,30 zł,
• Z funduszu na przedsięwzięcie „Ukraina” – 19.743,07 zł,
Fundusz instytucji wynosi – 680.674 zł.
2) Wynik finansowy za 2007 r. – zysk – 23.898,14 zł.
3) Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę – 49,048,18 zł (woda, telefon, energia i Park Spółdzielczy – kredyt).
Pasywa zamknęły się kwotą – 753.620,32 zł.
Druga część sprawozdania to rachunek zysków i strat.
Po stronie przychodów to kwota – 401.819,56 zł, w tym:
a) przychody własne – 116.819,56 zł,
b) dotacja – 285.000 zł
3) poniesione koszty – 377.921,42 zł
4) wynik za działalność to wynik w kwocie – 23.898,14 zł (różnica między przychodami a kosztami).
W roku 2007 Muzeum otrzymało zwrot dotacji z ARiMR z III etapu „Modernizacji i rewaloryzacji” w kwocie 76.223 zł. Gotówka została przekazana dla Starostwa jako zwrot prefinansowania. Z Ministerstwa Kultury w ramach mecenatu otrzymano 20.000 zł i wykonano prace wykończeniowe w piwnicy (elektryczne, sanitarne, posadzkarskie) oraz projekty do wymiany stolarki okiennej, schodów i tarasów w ramach programu „Termomodernizacja obiektu”. Z NFOŚiGW w Warszawie w znacznej części zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne związane z wyposażeniem sali wystawowej z akwariami i sali edukacyjnej w kwocie 74.929 zł (netto). Zakupiono stoły, krzesła, mikroskopy, wymieniono okna i drzwi w salach w/w oraz zakup akwariów wraz z oporządzeniem. I etap rozliczenia w kwocie 19.312 zł pokryto ze środków Muzeum, zaś II etap w kwocie 40.513 zł z kredytu bankowego. Łącznie NFOŚiGW powinien przekazać dotację w kwocie 59.825 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych informacji.

Barbara Turowska odbiegając od meritum poinformowała o problemach występujących z wdrożeniem inwestycji związanej z wyposażeniem sali wystawowej z akwariami i sali edukacyjnej. Na aranżację wystaw trzeba mieć 60.000 zł, których na dzień dzisiejszy nie ma. Ponadto bez odpowiedniej wentylacji całe przedsięwzięcie upadnie, ponieważ po około miesiącu wilgoć zniszczy całe wyposażenie. Ponadto trzeba zainstalować kratki ściekowe i zmienić instalację elektryczną, bowiem obecna nie nadaje się do wykorzystania w takich warunkach. Koszty samej wentylacji szacowane są na 25.000 zł.

Radny Wojciech Kubrak zapytał do kiedy ma być uruchomiona wystawa.

Barbara Turowska poinformowała, że do końca marca br., w przeciwnym razie dotacja będzie musiała być zwrócona wraz z odsetkami. Wg posiadanych na dzień dzisiejszy informacji nie ma możliwości przesunięcia tego terminu.

Wicestarosta stwierdził, że w problemowej sprawie będą prowadzone negocjacje, aby termin uruchomienia wystawy został przesunięty. Ponadto zaznaczył, że aktualnie trwają rozmowy w sprawie przekształcenia Muzeum w jednostkę posiadającą status zakładu aktywizacji zawodowej. Jeżeli takie rozwiązanie powiodłoby się to placówka otrzymywałaby dofinansowywanie kosztów funkcjonowania w około 70 %.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy Muzeum ma jakieś wolne środki.

Barbara Turowska na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, dodała przy tym, że Muzeum ma kredyt przekraczający 40.000 zł.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy został złożony wniosek w problemowej sprawie do Zarządu Powiatu.

Barbara Turowska na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, ponieważ miał być złożony wniosek do programów pomocowych o dofinansowanie tego zadania, jednak przed kilkoma dniami okazało się, że aktualnie nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.

Radny Stefan Popiołek podkreślił, że należy dołożyć wszelkich starań, aby został przesunięty termin realizacji zadania.

Wicestarosta stwierdził, że problem ten zostanie przeanalizowany przez Zarząd Powiatu, po czym zastosowane rozwiązanie zostanie przedstawione Komisji.

Radny Wojciech Kubrak przypomniał, że w jego ocenie, aby odmienić niekorzystną sytuację Muzeum Przyrody w Drozdowie powinny być wygospodarowane środki na wykonanie projektu zgodnie z wizualizacją przebudowy Muzeum sporządzoną w II kadencji samorządu, która obejmowała modernizację wszystkich obiektów oraz wybudowanie nowych kompleksów. Przypomniał przy tym, że w tej sprawie wnioskował już w ubiegłym roku.
Ponadto dodał, że utworzenie akwariów wiązałoby się z podniesieniem atrakcyjności Muzeum a tym samym ze wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów i pamiątek.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji. Następnie została zarządzona przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Sekretarz Powiatu.

Ad.5 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że w roku ubiegłym w miesiącu październiku z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu zwróciła się Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży. O nadaniu tego tytułu J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu rozmowy były prowadzone wielokrotnie z radnymi naszego powiatu. Ponadto dodał, że osoba J.E jest bardzo znana w lokalnym środowisku, wobec czego nie ma potrzeby przedstawiania jej.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał wnioski Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej oraz Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży (kopie wniosków znajdują się w aktach Wydziału OKZ).

Radny Wojciech Kubrak zapytał kiedy jest planowana sesja, na której zostanie nadany tytuł honorowego obywatelstwa.

Wiesław Jemielity poinformował, że wspomniana sesja wstępnie została zaplanowana w II połowie kwietnia br.

Z kolei członkowie Komisji przez aklamację poparli inicjatywę nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.

Wiesław Jemielity na zakończenie dodał, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zostanie przygotowany w najbliższym czasie i następnie przekazany pod obrady właściwej Komisji.

Ad.6 Przewodniczący Komisji: od początku III kadencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego Komisja obradowała 12-krotnie, przy czym frekwencja wyniosła 88 %. Komisja ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 13-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym członkowie Komisji na funkcję Przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrali radnego Henryka Krajewskiego, natomiast na Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Andrzeja Piotrowskiego. Na posiedzeniu tym także zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kolejne posiedzenie nr 2/07 miało miejsce 20-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym omówiono wnioski dotyczące zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok (Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Państwowej Straży Pożarnej w Łomży i Zespołu Szkół w Marianowie). Na koniec zaopiniowano projekt budżetu na 2007 rok.
Posiedzenie nr 3/07 odbyło się w dniu 30 stycznia 2007 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład ZS w Marianowie, opracowano i przyjęto projekt planu pracy Komisji na 2007 rok. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem a także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym. Został również zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym a także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Zaopiniowano także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży. Na posiedzeniu tym na zakończenie zapoznano się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół dotyczącego przekazania Szkoły do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa oraz z pismem Związku Kurpiów w sprawie ustalenia i opłacenia składki członkowskiej.
Na posiedzeniu, nr 4/07, w dniu 7-go lutego 2007 roku zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości. Zapoznano się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia oraz zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.
Na posiedzeniu nr 5/07 w dniu 3-go marca 2007 roku zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na posiedzeniu, nr 6/07, w dniu 23-go marca 2007 roku członkowie Komisji omówili udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2007 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ponadto zaopiniowano wnioski o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2006 rok.. Kolejnym etapem tego posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniami:
 z działalności za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
 finansowym za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
 z działalności za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 finansowym za rok 2006 Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),
 z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
Na zakończenie posiedzenia przedstawiono plan pracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie na 2007 rok.
Na posiedzeniu nr 7/07 w dniu 16-go maja 2007 roku zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. W sprawach różnych Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem – Ewa Mańko zwróciła uwagę na to, że nowe uregulowania prawne dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych przyczyniają się do wzrostu kosztów ponoszonych przez ZSOiZ w Jedwabnem.
Na kolejnym posiedzeniu nr 8/07 w dniu 11 czerwca 2007 roku, zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie. Zapoznano się z procedurą konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Wyłoniono przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Został również rozpatrzony wniosek UKS „Prefbet” w Śniadowie o dofinansowanie działalności klubu – zgrupowania sportowego kwotą 1.000 zł a także wniosek Proboszcza Parafii w Piątnicy o dofinansowanie renowacji zabytkowej monstrancji. Rozpatrzona była również możliwość wystąpienia Starostwa Powiatowego w Łomży z wnioskiem do PEFRON-u o zniesienie barier architektonicznych (dostosowanie łazienek, drzwi, korytarzy) do potrzeb niepełnosprawnych, zwłaszcza na I piętrze. Komisja rozpatrzyła także możliwość dodatkowego wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni. W sprawach różnych Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity przedstawił informację nt. remontu i adaptacji pomieszczenia na potrzeby kancelarii tajnej.
Kolejne posiedzenie nr 9/07 odbyło się w dniu 26 czerwca 2007 roku, na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Celem posiedzenia było zapoznanie się z funkcjonowaniem wspomnianej placówki oraz z możliwościami jej rozwoju i działalności na lata następne. Po dokonaniu wizji lokalnej siedziby Muzeum oraz Ośrodka Zdrowia w Drozdowie i terenu przyległego do tych nieruchomości, członkowie komisji ustalili, że kolejne posiedzenie powinno być poświęcone kwestii możliwości rozbudowy i rozwoju Muzeum Przyrody w Drozdowie (w ramach przedstawionej wizualizacji multimedialnej), przy czym powinno być to przeanalizowane z udziałem wszystkich radnych.
Posiedzenie nr 10/07 odbyło się 3-go września 2007 roku, na którym przedstawiono: sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku, sprawozdanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku oraz sprawozdanie Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku. Dodatkowo zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’.
Na kolejnym posiedzeniu nr 11/07, które miało miejsce w dniu 15-go października 2007 roku, zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Wysłuchano również informacji nt. kultury i oświaty w powiecie łomżyńskim. Naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty – Pani Anna Archacka zapoznała zgromadzonych z wnioskami w sprawie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, które zostały złożone przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Zespół Szkół w Marianowie. Została również przedstawiona informacja nt. rozmów prowadzonych z samorządem miasta Łomża w sprawie współprowadzenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
W sprawach różnych zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego.
Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń nr 14/07 odbyło się 14-go grudnia 2007 roku, gdzie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym. Na tym posiedzeniu zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym. Podczas tego posiedzenia zaopiniowano także: projekt uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży, projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.7 Przewodniczący Komisji poinformował, że złożył wniosek o coroczną regulację diet radnych Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. We wniosku proponuje się dokonywanie niniejszej regulacji corocznie – od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 2008 roku. Wyjaśniając dodał, że Zarząd Powiatu skierował przedstawiony wniosek do zaopiniowania przez poszczególne stałe Komisje Rady Powiatu.
Z kolei dodał, że zapoznał się z analizą Zarządu Powiatu w niniejszej sprawie i wyliczenia dokonane podczas tej analizy są zdecydowanie rozbieżne z wyliczeniami, które przeprowadził osobiście. Wg Zarządu skutki finansowe regulacji diet w skali roku wyniosłyby ponad 20.000 zł, natomiast wg kryteriów przyjętych przez wnioskodawcę skutki te miały wahać się w granicach 9.000 zł w skali roku bieżącego.
Kontynuując poprosił zebranych o wypowiadanie się w niniejszej sprawie.

Wicestarosta zaznaczył, że Zarząd proponuje w pierwszej kolejności realizację podwyżek pracowniczych w wysokości 6 %, po czym będzie można zając się podwyżką diet. Ponadto zwrócił uwagę, że rozumie intencję wnioskodawcy, aby wprowadzić mechanizm automatycznie regulujący wysokość diet, który pozwoli na to, by corocznie nie wracać do tego tematu.

Następnie członkowie Komisji przeanalizowali przebieg zmian dotyczących regulacji diet radnych powiatu od momentu utworzenia powiatów.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że ewentualnie w tym roku podwyżka diet mogłaby nastąpić od 1 lipca br., aby obniżyć skutki finansowe.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeżeli przyjmie się wysokość procentową prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – analogiczną do tej, która obowiązywała jeszcze w II kadencji samorządu, to skutki finansowe regulacji diet w skali jednego roku wyniosłyby około 23.000 zł. Kontynuując wypowiedź zaproponowała przyjęcie innych wskaźników do regulacji diet, np. prognozowane inflacji w ustawie budżetowej na dany roku lub prognozowanego średniego wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, że funkcja radnego jest funkcją społeczną i raczej nikt nie powinien liczyć na jakieś zyski z tego tytułu. Jednak ze względu na pewne koszty, które wiążą się z wykonywaniem mandatu radnego można przyjąć mechanizm regulujący wysokość diet. W nawiązaniu do powyższego zaproponował zastosowanie wskaźnika prognozowanego stopnia inflacji.

Barbara Gorzęba zapoznała zebranych z maksymalnymi stawkami diet, które radni mogą otrzymywać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jego intencją generalnie było uporządkowanie analizowanego tematu.

Radny Stefan Popiołek dodał, że na Komisji Budżetu uznano, iż w roku bieżącym nie powinno podnosić się wysokości diet, natomiast wskaźniki na podstawie, których diety będą regulowane w przyszłych latach powinny być ustalone podczas konstruowania projektu budżetu powiatu.

Barbara Gorzęba podkreśliła, że generalnie sytuacja finansowa powiatu może być trudna ponieważ występują braki w wielu dziedzinach, trzeba będzie zabezpieczyć wkład własny w planowanych inwestycjach, będą zwroty podatków z tytułu ulg rodzinnych. W związku z tym w roku bieżącym należałoby być ostrożnym przy podwyższaniu diet radnych.

Z kolei członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby diety radnych były regulowane wg wskaźnika przyjmowanego w odniesieniu do podwyżek płac pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Łomży – w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 6 %.

Ponadto członkowi Komisji ustalili, że w roku bieżącym diet radnych powinny być podwyższone z dniem 1 lipca (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.8 przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota: na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 948.091 zł. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2008 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2008 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2008 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie określono kwotę 402.420 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2008 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie wtz na 2008 r. ze środków PFRON wyniesie 362.178 zł, zaś dofinansowanie z innych źródeł wyniesie 40.242 zł.
Początkowo PFRON zaniżył liczbę niepełnosprawnych z 75 do 65 i w związku z tym odpowiednio zmniejszył środki, ale nastąpiło wyrównanie. W ubiegłym roku na pomoc niepełnosprawnym otrzymaliśmy o około 50.000 zł mniej. Może wzorem lat ubiegłych otrzymamy na jesieni dodatkowe zwiększenie.
W tym roku PFRON szczególny nacisk położył na rehabilitację zawodową. Dopiero po 5 latach ponownie łaskawiej potraktowano tę dziedzinę. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej mamy zaplanowane 200.000 zł, w tym: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.
Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej są zabezpieczone w kwocie 345.671 zł, w tym: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przedstawionej informacji.

Edward Jarota dodał: w tym roku już wpłynęło około 180 wniosków, w których wymienione potrzeby przekraczają nasze możliwości, a mamy dopiero początek marca. W związku z tym, że między innymi nastąpił gwałtowny wzrost składanych wniosków o dofinansowanie aparatów słuchowych zamierzamy ustalić kryteria podziału i przyznawania środków na te zadania. Aparaty słuchowe zdrożały już do prawie 2.100 zł. Wobec tego planujemy zmniejszyć kwotę dofinansowania. Zastanawiający jest tak duży wzrost wniosków składanych o dofinansowanie aparatów słuchowych. Istotne jest to, że taki wniosek składany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, iż aparat słuchowy jest niezbędny.
Ponadto na utworzenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego w roku bieżącym możliwe jest dofinansowanie w wysokości 15 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, co stanowi kwotę ponad 43.000 zł. Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego niepełnosprawnego przez co najmniej 12 miesięcy może otrzymać zwrot 60 % kosztów wynagrodzenia. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej możliwe jest dofinansowanie także powyżej 43.000 zł.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 15-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 27 mar 2008 13:23
Data opublikowania: czwartek, 27 mar 2008 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1691 razy